Dřevostavební panely od společnosti NEMA

Dřevostavební panely od společnosti NEMA

V Materiálech online v SW KROS 4 přibyl nový sortiment pro dřevostavby od české společnosti NEMA, spol. s r.o. Uživatelé SW KROS 4 zde naleznou aktuální ceny za m2 kompletních stěnových, stropních a střešních panelů. Mohou tak přímo a rychle vytvářet rozpočty a díky online proklikům na web výrobce získat i kompletní informace.

Společnost NEMA se zabývá výrobou panelů pro dřevostavby už více než 25 let. Poskytuje vysokou přesnost výroby a zajišťuje i servis a technickou podporu. Bližší informace jsou k dispozici na www.nema.cz.

Náhled na sortiment NEMA v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 11. 1. 2022

Materiály ve specifikaci

Nový zápis materiálů ve specifikaci

V Cenové soustavě ÚRS jsou zařazeny položky reprezentující jak konstrukce kompletní, které obsahují náklady na práci i veškerý materiál, tak konstrukce montážní, které obsahují zejména náklady na práci a pomocný montážní materiál. Náklady na hlavní montované materiály nejsou v montážních položkách obsaženy, do rozpočtu se doplňují a oceňují samostatně, označujeme je jako materiály ve specifikaci.

Pro cenovou úroveň 2022/I jsme pro vás připravili zcela nový způsob zadávání materiálů ve specifikaci. V rámci nového způsobu zápisu specifikací program KROS 4 zobrazí seznam materiálových skupin (seznam montovaných materiálů), které je potřeba k montážní položce doplnit. Ke každé této skupině nabídne sadu doporučených materiálů.

Dále jsme zapracovali kontrolu měrných jednotek pro doporučený koeficent spotřeby. Pokud má vybraný materiál jinou měrnou jednotku, než je zobrazena u materiálové skupiny, potom je nastaven nulový koeficient množství a program vás upozorní červeným vykřičníkem, že je potřeba hodnotu koeficientu stanovit.

Při zadávání materiálů není nutné vybírat pouze z doporučených materiálů, ale je možné vložit i materiál z jiné databáze, či zadat materiál vlastní.

K materiálovým skupinám je nutné podotknout, že v Cenové soustavě ÚRS existují jak montážní konstrukce, ke kterým je nutné zadat materiál z každé materiálové skupiny (jednonásobná nebo vícenásobné specifikace), tak konstrukce, k nimž lze zadat materiály jen z některých skupin (variantní specifikace). Lze se setkat také s jejich kombinací. Příkladem kombinované variantní a vícenásobné specifikace může být montáž spínače, kde je možné zvolit varianty – spínač komplet, přístroj spínače s krytkou + rámeček, nebo vše zcela samostatně, tzn. přístroj spínače + krytka + rámeček. Upřesňující informace jsou zpravidla uvedeny příslušných Podmínkách použití dané položky.

Nový způsob zápisu materiálů ve specifikaci umožnuje vybrat více materiálů najednou a zapsat všechny hromadně na jeden klik do rozpočtu. Výhodou je vzájemného provázání těchto materiálů a příslušné montážní položky v rozpočtu. Práce s montážemi a specifikačními materiály je tak mnohem přehlednější a jednodušší, přičemž zároveň získáte jistotu, že jste na žádný materiál pro ocenění nezapomněli.

V současné době pro vás máme kompletně zpracované sady doporučených materiálů u montážních konstrukcí z níže uvedených katalogů Cenové soustavy ÚRS. Na dalších katalozích pracujeme a data průběžně publikujeme. Výčet doporučených materiálů se vám tak může zobrazit i u montážních konstrukcí z neuvedených katalogů.

001 – Zemní práce
002 – Zvláštní zakládání objektů
005 – Sanace
011 – Budovy a haly – zděné a monolitické
012 – Budovy a haly – montované
014 – Budovy a haly – opravy a údržba
015 – Objekty pozemní zvláštní
211 – Mosty
221 – Komunikace pozemní a letiště
242 – Dráhy kolejové městské
252 – Objekty podzemní – štoly
254 – Objekty podzemní – tunely
711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 – Povlakové krytiny
713 – Izolace tepelné
714 – Akustická a protiotřesová opatření
715 – Izolace proti chemickým vlivům
721 – Zdravotně technické instalace budov

731 – Ústřední vytápění
761 – Konstrukce prosvětlovací
762 – Konstrukce tesařské
763 – Konstrukce suché výstavby
766 – Konstrukce truhlářské
767 – Konstrukce zámečnické
771 – Podlahy z dlaždic
772 – Podlahy z kamene
773 – Podlahy teracové
781 – Obklady keramické
783 – Nátěry
784 – Malby a tapety
786 – Stínění a čalounické úpravy
787 – Zasklívání
795 – Lokální vytápění
946 – Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 12/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za poslední měsíc v roce 2021.

Na rozdíl od předchozích dvou měsíců prosinec opět přinesl zvýšení cen hned v několika oblastech stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovala polovina cenový růst, přičemž u 21 skupin došlo ke zdražení o více než +5 %. Z velké části se jednalo o materiály na bázi cementu, do kterých patří i dvě skupiny s největším měsíčním růstem cen: ztracené bednění (+23,5 %) a krytina betonová (+20,2 %). Větší pohyb jsme zaznamenali také u skupiny izolace z minerální vaty (+13,1 %), která oproti polystyrenovým izolacím (EPS a XPS) tolik nezdražila v první polovině roku. Největší pokles ceny jsme zaregistrovali u skupiny palubky s hodnotou -4,7 %. Po šesti měsících průběžného zdražování pozorujeme stabilizaci v cenách keramických zdicích materiálů, naopak skupina zdicích materiálů pórobetonových a vápenopískových si připsala dalších +4,9 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 1. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 11/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci listopadu, podobně jako minulý měsíc, ukazují data na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 7 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Opět mezi ně patří již šest měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické, které si tento měsíc připsaly +10,8 %. Největší růst cen, a to o +22,6 %, jsme zaznamenali u skupiny komínové systémy. Oproti tomu největší pokles cen jsme opětovně zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -11,4 %. Je to již třetí měsíc po sobě, kdy dřevoštěpkové desky klesají o více než 10 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 2. 12. 2021

Jak ocenit čerpání betonu?

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot.

Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích:

  • 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
  • 801-2 Budovy a haly – montované
  • 801-5 Objekty pozemní zvláštní

Volba jednotlivých položek závisí na výšce objektu. Hmotnost u položek betonových konstrukcí vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.

V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.

Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další manipulace v rámci stavby, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

V případech inženýrských (katalogy 821-1, 822-1, 824-1, 824-2, 827-1 a 831-1) nebo vodohospodářských staveb (katalog 832-1) a v případech zvláštního zakládání (katalog 800-2) se čerpání betonu samostatně neoceňuje. Tento úkon je zakalkulován již ve směrných cenách vlastních betonáží. V těchto případech se proto hmotnost betonu do položky přesunu hmot nezapočítává.

Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů.

Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace bude provedena ze dvou vrstev rohoží, z nichž každá má tloušťku 100 mm.

Jak se určí množství izolované plochy a množství tepelné izolace?

Množství izolované plochy se stanoví podle článku 3511. Způsob měření (oddíl Vnější nesnímatelná izolace) části A03 Izolace tepelné těles – montáž z katalogu 800-713 Izolace tepelné. Podle zmíněného článku se plocha izolace určí v m2 z rozměrů povrchu tělesa zvětšeného o tloušťku izolační soustavy.

Izolovaná plocha se vypočítá následovně:

(1,3 x 2) + (0,9 x 2) x 100 =  440 m2

Množství tepelné izolace se určí takto:

Podle Přílohy č. 2 v katalogu 800-713 Izolace tepelné zjistíme, že směrné ztratné je stanoveno ve výši 5 %.

440 (m2) x 1,05 (promítnutí ztratného) x 2 (počet vrstev) = 924 m2

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 10/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Patří mezi ně například již pět měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické. Největší růst cen, a to o +27 %, jsme zaznamenali u skupiny zařizovací předměty smaltované. Je to pravděpodobně opožděný důsledek růstu cen oceli v první polovině letošního roku. Oproti tomu největší pokles cen jsme zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -14,6 %, což je už druhý měsíc po sobě více než 10% pokles.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 11. 2021

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Při oceňování konkrétního projektu řeší rozpočtář otázku, zda prověření vedení elektroinstalace ve stropech před provedením jádrového vrtání lze považovat za vícepráci.

O vícepráci se nejedná. Kontrolní zkoušky (například toho, zda místem neprochází elektrické vedení) jsou zahrnuty do výrobní režie. Je to součást kalkulace, která je nutná pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací.

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jednou z nejčastějších stavebních prací v novostavbách a při rekonstrukcích je zařizování koupelen a toalet. Koupelny zvláště v bytových domech se často potýkají se nedostatkem místa a při jejich realizaci vyvstává požadavek co nejefektivnějšího využití omezené prostorové kapacity.

Co nabízí Cenová soustava ÚRS pro ocenění tohoto typu konstrukcí?

Uživatelům je k dispozici katalog 800-721 Zdravotně technické instalace budov. Jeho část A05 Zařizovací předměty pokrývá mimo jiné široké spektrum vybavení koupelen a WC.

Co se týká samotných sprchových koutů,  naleznete zde soubory cen určené pro různé typy sprchových vaniček a zástěn.

Vaničky jsou rozděleny podle druhu použitého materiálu (akrylát, litý polymermramor, smalt, keramika). V rámci jednotlivých materiálů se pak dále člení podle tvaru (čtverec, obdélník, čtvrtkruh).

Soubory cen, které se týkají sprchových a vanových zástěn, plně reflektují aktuální produktovou nabídku firem. Jejich systematické členění navíc poskytuje uživatelům nástroj pro komfortní výběr podle konkrétně požadovaných parametrů.

Vanové zástěny jsou nejdříve rozděleny na částečnou, respektive plnou délku (šířku) vany, následně jsou členěny podle použitého materiálu, počtu dílů a potom dle jejich pohybu.

Sprchové zástěny jsou rozděleny na dveře a zástěny. Sprchové dveře mají jeden či více pohyblivých skleněných dílů (tj. nemají pevný díl), zatímco zástěny mají alespoň jeden pevný skleněný díl. Do katalogu byly zařazeny jednokřídlové a dvoukřídlové sprchové dveře.

Základní rozdělení sprchových zástěn je provedeno podle jejich umístění, a to ke stěně (pevná stěna v bezdveřovém provedení), do niky a do rohu.

Další kritérium, podle kterého jsou sprchové zástěny rozděleny, představuje jejich provedení, a to rámové, polorámové a bezrámové. Rámové provedení mívá zpravidla skleněnou výplň tl. 4 až 5 mm, polorámové bývá ze skla tl. 6 mm a bezrámové provedení ze skla tl. 6 až 8 mm.

Zástěny jsou dále členěny podle systému otvírání, a to na posuvné a otvíravé, a následně podle počtu posuvných/otvíravých dílů, respektive křídel.