Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Jak ocenit náklady na energie pro stroje a nářadí?

Při sestavování rozpočtu je pochopitelné úsilí investora o maximální úsporu nákladů a naopak zájem zhotovitele na ekonomickém ocenění skutečných nákladů na vynaložené energie.

Jak je tato problematika řešena? Jsou náklady na elektrickou energii či palivo obsaženy v položce u jednotlivého ručního nářadí (vrtačky, bourací kladiva, brusky) nebo strojního zařízení (míchačka, elektrický kompresor, vysokotlaký čistič apod.), nebo jsou náklady na spotřebovanou elektrickou energii obsahem například výrobní režie na straně zhotovitele díla?

Energie na pohon strojů započtených v kalkulacích položek je vždy součástí nákladů na provoz dotyčného stroje. Samostatně se tedy neoceňuje.

Energie na pohon nářadí je započtena ve výrobní režii. Samostatně se také neoceňuje.

Viz též Úvodní část katalogů popisů a směrných cen (části Stroje a Režie výrobní), která je dostupná na webu podmínky.urs.cz.

Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Jak ocenit založení a údržbu trávníku?

Založení a údržba trávníku

Pro ocenění položek prací souvisejících s trávníky lze použít ucelenou řadu položek z katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

V části A01 Parkové úpravy a krajinářství se nachází soubor cen 1814.11 Založení trávníku. V jeho cenách jsou započteny i náklady na ošetřování trávníku do první seče (tj. včetně seče), nejdéle však do dvou měsíců od provedení výsevu nebo položení drnu. Pro oceňování nákladů za ošetřování po první seči nebo po uplynutí uvedené lhůty až do převzetí odběratelem lze použít ceny souboru cen 1858031 Ošetření trávníku.

Pro strojní založení je určen soubor cen 1814513. Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech lze ocenit souborem cen 1804051.

Část C01 Parkové úpravy a krajinářství – opravy a údržba obsahuje položky pro ocenění prací spojených s údržbou trávníku. Naleznete zde kalkulace pro pokosení, provzdušnění, prořezání, zapískování, uválcování, vyvláčení, vyhrabání nebo vypletí. V této části se nachází i položky pro zalévání (18580431.). V případě, že v dosahu není voda z vodovodního řadu, lze použít položku 185851121 pro dovoz vody z části A01.

Trávníky na vegetačních střechách

Pro ocenění trávníkú na vegetačních střechách je k dispozici katalog 800-712 Povlakové krytiny, a to zřízení v části A03 Vegetační (zelené) střechy – montáž a jejich údržba v části C03 Udržovací práce vegetační (zelené) střechy.

Umělé trávníky

Zřízení umělých trávníků je obsažena v částech A01 Parkové úpravy a krajinářství – zřízení a A06 Plochy pro tělovýchovu – zřízení katalogu 823-1 .

Údržba umělých trávníků se oceňuje podle částí C01 Parkové úpravy a krajinářství – opravy a údržba a C06 Plochy pro tělovýchovu – opravy a údržba téhož katalogu.

Jak určit kategorie pro odpad?

Jak určit kategorie pro odpad?

Stavební odpady se dělí na kategorie, jež stanovuje Katalog odpadů, který je přílohou zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

V návaznosti na tyto kategorie potom katalog popisů a směrných cen stavebních prací 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí nabízí vhodné položky pro ocenění poplatků za uložení odpadů na skládku.

Odpady vzniklé demontáží nebo bouráním konstrukcí PSV je tedy třeba nejprve vytřídit do kategorií, které přijímá dotyčná skládka odpadů.

Následně lze pak těmto jednotlivým kategoriím (kromě ocenění odvozu odpadu na skládku) přiřadit v rozpočtu poplatky za uložení stavebního odpadu na skládce, a to podle souboru cen 997013 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) výše uvedeného katalogu. Položky mají ve svém popisu uvedeny kódy odpadů podle Katalogu odpadů.

Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Jak Jak ocenit opravu tesařské konstrukce?

Pro ocenění tesařských prací je určen katalog 800-762 Konstrukce tesařské. Obsahuje položky jak pro jejich zřízení, tak i pro demontáž, opravy a údržbu.

Katalog pokrývá široké spektrum tesařských konstrukcí – stěny a příčky, schodiště, zábradlí, krovy, bednění a laťování, nadstřešní konstrukce, obložení stěn, podlahy, dveře a vrata, stropní trámy, police, terasy a další. Součástí katalogu jsou také položky pro přesun hmot.

V katalogu naleznete sortiment položek pro opravy – mj. vyřezání a zabednění otvorů, ztužení konstrukcí, výměnu komínových lávek, práce spojené s podlahami, krovy či trámy, podepření konstrukcí, heverování.

Ukažme si využití katalogu na konkrétním případě, kdy realizační firma řeší otázku, jakými položkami lze ocenit přeplátování krokve a stropního trámu (viz fotografie na začátku článku).

Pro ocenění této práce lze uplatnit kombinaci následujících položek:

 • 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m
 • 762332923 Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu
 • 76238101., 76238201. Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů.
  Z těchto souborů cen je potřeba vhodně zvolit z položek pro ocenění příslušných délek konstrukce.

V rozpočtářské praxi je také často kladena otázka, jak se oceňují tesařské spoje u historických krovů.

Pokud jsou u historických krovů předepsány tesařské spoje, počítají se tyto spoje zvlášť jako R-­položka? Je v ceně montáže spoj plátováním, nebo je třeba také vytvořit samostatnou R-­položku?

Souborem cen 76233 Montáž vázaných konstrukcí krovů lze ocenit montáž konstrukcí tesařskými spoji při použití současných nástrojů. Není důvod použít R-položky.

Výjimkou je požadavek, aby se tesařské spoje prováděly sekerou. V takovém případě se práce ocení R-položkami.

Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

Jak ocenit instalaci hasicího zařízení v budovách a halách?

V rámci technického vybavení budov je velký důraz kladen na požárně bezpečnostní systémy.

Ty se v rámci budov vyskytují jednak v mobilní formě (reprezentované zejména různými typy hasicích přístrojů), jednak ve formě stabilní, kam se řadí především hasicí systémy vodní, mlhové a systémy plynové.

Mobilní hasicí systémy lze ocenit pomocí příslušných položek z katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, případně 800-721 Zdravotně technické instalace budov

Stabilní vodní systémy jsou velmi častou součástí rozpočtů hlavně v případě průmyslových a administrativních objektů.

V tomto případě je třeba zkombinovat položky několika katalogů:

 • Pro ocenění elektrické požární signalizace lze použít položky z části A03 Elektrická požární signalizace – montáž katalogu 800-742 Elektroinstalace – slaboproud.
 • Potrubí ke sprinklerům lze ocenit podle katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.
 • Pro zhotovení otvorů pro sprinklery v podhledech se uplatní položky katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.
 • Ocenění sprinklerů a jejich součástí naleznete v databázi Materiály online, která je součástí programu KROS 4.
 • Uchycení sprinklerů je třeba ocenit individuálně.

Jak ocenit zavlažovací systémy?

Jak ocenit zavlažovací systémy?

V cenové úrovni 2021/I byl do Cenové soustavy ÚRS přidán široký sortiment položek pro ocenění závlahových systémů.

Novou část A07 Závlahy katalogu 823-1 Plochy a úprava území je možno využít pro ocenění různého rozsahu závlahových systémů, od menších až po řešení pro rozsáhlé zahrady či sportoviště. Naleznete zde soubory cen pokrývající práce od vlastního zakládání až po doplňky.

Pro přípravu závlah jsou určeny položky pro  sloupnutí i vrácení drnu při instalaci závlahového potrubí, hloubení rýh rýhovačem. Dále jsou obsaženy položky pro kapkové závlahy, potrubí, montáž a nastavení postřikovače, ventilové šachty pro připojení zahradní hadice a osazení elektromagnetických ventilů.

Ocenit je možné také montáž elektromagnetických ventilů, filtrů závlahových systémů a čerpadel pro čerpání závlahové vody včetně příslušenství pro jejich ovládání. Položkami této části katalogu oceníte i montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému, montáž senzoru a doplňků závlahového systému. Součástí nabídky pro komplexní ocenění závlahových systémů jsou rovněž položky pro ocenění zkoušek a ruční i strojní přesun hmot.

Bližší informace k užití i upřesnění položek naleznete v Cenových a technických podmínkách katalogu 823-1 na webu podmínky.urs.cz.

Jak se kalkuluje opakované použití materiálů na stavbách?

Jak se kalkuluje opakované použití materiálů na stavbách?

Pro názornost uvedeme příklad, kdy je třeba převést vodu potrubím na jiné místo.

K ocenění této práce použijeme položku 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 mm z katalogu 800-1 Zemní práce.

V kalkulaci této položky je mj. uvedena trubka ocelová bezešvá hladká tl. 14,2 mm ČSN 41 1375.1 D 530 mm s množstvím 0,06666 metru na metr délky potrubí. Trubka, která je uvedena pod evidenčním číslem 14033244, je zde kalkulována pouze svým opotřebením. Předpokládá se totiž, že trubka po provedení této práce nebude odvezena do šrotu, ale samozřejmě opětovně použita. Takto se její pořizovací cena postupně „upotřebí“ na stavbách.

Stejný kalkulační přístup je v rámci Cenové soustavy ÚRS použit u všech dalších materiálů takzvaně „v opotřebení“ (např. systémové bednění apod.).

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby lze rozdělit dle prvků pro sestavení jednotlivých konstrukcí do dvou skupin:

 • konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, cementových nebo minerálních,
 • konstrukce z dílců a nekompletizovaných či kompletizovaných panelů.

Jakým způsobem se měří plochy u těchto dvou skupin konstrukcí? A jak je to s odečítáním otvorů?

Konstrukce z desek (příčky, předsazené a šachtové stěny, podhledy, podlahy, podkroví, ostění otvorů s hloubkou přes 0,5 m, parozábrany a tepelné izolace) se měří v m2 projektované plochy těchto konstrukcí. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m2.

Montáž konstrukcí stěn, příček, podlah, stropů a střech z nekompletizovaných panelů se určuje v m2 součtem skladebné plochy jednotlivých panelů. Množství pro montážní položky konstrukcí  z ostatních prefabrikovaných dílců (mimo panely) s měrnou jednotkou m se počítá součtem délek bez čepů v metrech. Množství montáže kompletizovaných panelů se určuje v počtu kusů jednotlivých panelů.

Ustanovení o způsobu měření je zakotveno v článcích 3501 až 3504 Cenových a technických podmínek (části A01 Konstrukce montované z desekA02 Konstrukce montované z dílců a panelů) katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Při provádění vykopávek je úkolem rozpočtáře stanovit objem dotyčných prací, ocenit je a ocenit i následnou manipulaci s výkopkem.

Objem vykopávek se stanovuje v rostlém stavu horniny, a to podle zadání projektanta. Jakákoliv manipulace s výkopkem (odvoz výkopku na meziskládku nebo na skládku, případné naložení výkopku z meziskládky) se stanovuje také v objemu výkopku v rostlém stavu.

Nakypření, které nastává v okamžiku přesunu horniny z původního („rostlého“) místa během provádění zemních prací, je již paušálně započteno do směrných cen následného svislého i vodorovného přemístění sypanin. Týká se to jakékoliv manipulace s výkopkem, a to včetně odvozu výkopku až na skládku.

Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Jak ocenit opětovnou montáž ze střešních šablon?

Při opravě střechy se investor rozhodl, že nechá demontovat a zpátky namontovat šablony v celé ploše střechy. Současně se přitom zjistí technický stav krovu, střešních latí a vlastních šablon.

Pro demontáž šablon se nejprve použije položka 764001843 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon k dalšímu použití (m2).

Demontáž ostatních konstrukcí (podkladní plechy, oplechování, okapové plechy, závětrné lišty apod.) se použijí příslušné položky ze stejného souboru cen 764 00.8.. Demontáž klempířských konstrukcí z katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.

Opětovnou montáž krytiny ze šablon je možné ocenit příslušnou položkou, a to podle počtu kusů šablon na m2. Lze zvolit některou z následujících položek části A01 katalogu 800-764:

 • 764101153 Montáž krytiny z plechu ze šablon do 4 ks/m2 sklonu přes 30° do 60°,
 • 764101163 Montáž krytiny z plechu ze šablon přes 4 do 10 ks/m2 sklonu přes 30° do 60°,
 • 764101173 Montáž krytiny z plechu ze šablon přes 10 ks/m2 sklonu přes 30° do 60°.

Montáž ostatních konstrukcí se ocení příslušnými položkami novostavebních prací z části A01 tohoto katalogu.

Realizační firma požaduje příplatek k základní ceně opětné montáže šablon vzhledem k tomu, že u okapu stojí pokrývači na stropních trámech, přibíjejí krytinu a v ploše se nachází v nejvyšším místě cca 8 m nad stropními trámy. V Cenové soustavě ÚRS se údajně nenachází žádná položka, která by tuto situaci upravovala.

Je to pravda?

Ve všech jmenovaných položkách je zohledněna práce ve výškách. Skutečnost, zda klempíři mohou či nemohou při své práci využít stropních nebo jiných trámů (v prvním případě je práce jistě snadnější a ve druhém náročnější), není důvodem pro slevu z ceny práce, nebo naopak pro její zvýšení v případě, že se používají směrné ceny. V kalkulaci položek směrných prací se berou do úvahy snadnější i těžší podmínky tak, aby se nemusely v jednotlivých zakázkách individuálně zohledňovat.