Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Jak se oceňují elektromontážní a elektroinstalační práce?

Pro ocenění montáží a instalací v oblasti silnoproudu a slaboproudu existuje v rámci Cenové soustavy ÚRS několik „elektro“ katalogů, které se liší svým vymezením:

 • katalog 21-M Elektromontážní práce – silnoproud je určen pro oceňování externích montáží a prací na objektech pro energetiku a provozní soubory,
 • katalog 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby lze používat pro oceňování venkovních vedení, slaboproudých rozvodů a zařízení, zařízení na železnici atd.
 • katalog 800-741 Elektroinstalace – silnoproud je určen pro silnoproudé elektroinstalace do 1kV pro pozemní budovy oborů 801-812 podle Klasifikace stavebních objektů (KSO),
 • katalog 800-742 Elektroinstalace – slaboproud zahrnuje oblast slaboproudých elektroinstalačních prací na objektech pozemních staveb oborů 801-812 podle Klasifikace stavebních objektů (KSO).

K nim se přidružuje:

 • katalog 46-M Zemní a pomocné stavební práce pro elektromontáže, který se vztahuje na práce při externích montážích a na objektech pro energetiku a průmyslových provozních souborech.

Všechny zmíněné katalogy jsou k dispozici v rozpočtovacím programu KROS 4 a také v aplikaci Cenová soustava ÚRS online.

Jak je to s pronájmem bednění?

Jak je to s pronájmem bednění?

Zhotovitel má jako součást zakázky vystavět monolitickou zeď. Položku 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí, která je uvedena v rozpočtu, považuje nákladově za nedostatečnou, jelikož tato položka neobsahuje cenu za pronájem bednění. Podle něj cena za pronájem v rozpočtu chybí. Podle názoru investora náklady za bednění jsou součástí výše zmiňované položky.

V položkách „zřízení“ souboru cen 27935 Bednění základových zdí jsou započteny všechny potřebné náklady, to znamená i náklady na bednění. Směrná cena je určena jak pro případy použití bednění zhotoveného v dílně či na stavbě, tak i bednění systémového. Pokud zhotovitel prací používá pronajaté bednění, je to jeho volba organizace práce, která by neměla mít vliv na použití ceny.

Pokud zhotovitel ale přesto nesouhlasí s použitím položky z databáze, je třeba, aby svůj nesouhlas smluvní straně zdůvodnil. Bednění pak ocení pronájmem a R-položkou, v níž odečte náklady na amortizaci bednění. R-položku následně předloží investorovi k odsouhlasení.

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Jak oceňovat solární a fotovoltaické systémy?

Solární a fotovoltaické systémy, které jsou považovány za trvale udržitelnou technologii, v současné době zažívají další vlnu svého rozvoje. V České republice se očekává nová etapa solárního boomu, jež bude zahrnovat rozšiřování možností, které solární a fotovoltaické systémy nabízejí (agrivoltaika, plovoucí elektrárny, carporty, soláry na dálnicích, cyklostezkách apod.).

Cenová soustava ÚRS umožňuje komplexní ocenění celého spektra těchto technologií.

Katalog 800-731 Ústřední vytápění vychází vstříc zvýšené poptávce po alternativních zdrojích tepla pro ohřev teplé vody či přitápění a umožňuje ocenění všech komponent solárních systémů. Příslušnými položkami částí A02 Strojovny a A04 Armatury lze ocenit široké spektrum prvků pro solární systémy na rodinných domech i na větších objektech: solární kolektory a jejich upevnění, expanzní nádoby pro solární, topné a chladicí soustavy, předřadné nádoby pro solární soustavu, expanze pro akumulační ohřev teplé vody, akumulační zásobníky pro využití solární energie a řadu dalších systémových prvků.

Nová část A13 Fotovoltaika katalogu 800-741 Elektroinstalace – silnoproud obsahuje práce při montáži technologií pro přeměnu slunečního záření na elektřinu. Stavebnicová skladba montáží umožňuje ocenění široké škály projektů. Lze tak ocenit montáž fotovoltaických panelů a jejich upevnění, střídačů napětí, konvertorů, regulátorů, akumulačních baterií, monitorovacích zařízení, fotovoltaických kabelů, elektroměrů, přepínačů napájení atd.

Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

Jaká je alternativa tištěných katalogů ÚRS?

Společnost ÚRS CZ po důkladném zvážení všech pro a proti ukončila od roku 2019 tisk katalogů směrných cen HSV, PSV a M. Již při přípravách tohoto kroku bylo přihlédnuto k připomínkám těch uživatelů, kteří vzhledem ke své činnosti, zahrnující pouze užší segment stavebních prací, využívali výběr několika katalogů v tištěné verzi.

Vznikl tak produkt Cenová soustava online, který představuje plnohodnotnou alternativu k dřívější podobě katalogů a skýtá řadu významných bonusů jak v oblasti obsahové, tak i funkcionální.

 • Základ nabídky této aplikace, která je předplatitelům dostupná v optimalizované podobě na veškerých zařízeních  s webovým prohlížečem (PC, tablet, mobil), tvoří šedesát katalogů pokrývajících komplexní sortiment stavebních prací.  Uživatelé získají podle své volby přístup ke všem, či jen vybraným katalogům a podmínkám jejich použití. Jednotlivé položky obsahují cenu platnou pro aktuální cenovou úroveň, a zároveň je k dispozici přehled cen dané položky v předchozích třech cenových úrovních.
 • V rámci aplikace je možné podle typu rozšíření též získat přístup do databáze agregovaných položek pro rychlé rozpočtování budov RYRO, databáze RUSO (Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku) a POLAR (Oceňování škod na stavebních objektech).
 • Nově jsou součástí aplikace Hodinové zúčtovací sazby (HZS) a dále nově vytvořený Katalog montáží a demontáží (KMD), který je určen především pro řemeslníky. Databáze Ukazatele je k dispozici pro roky 2021 a 2020.
 • Nespornou předností je též u každého z katalogů online přístup do Cenových a technických podmínek, které obsahují podmínky užití položek nejen pro aktuální, ale také pro dřívější cenové úrovně až k období 2016/I.

Hlavní výhodou nové formy přístupu ke katalogům je jejich dostupnost online, která je možná v terénu bez nutnosti mít u sebe tištěné publikace. Tento aspekt ocení zvláště ti uživatelé, kteří mají v aplikaci více katalogů či dokonce jejich komplet. Další bonusy představuje koncentrace informací k položkám a metodice jejich použití na jednom místě a možnost vyhledávání s využitím filtrů napříč katalogy.

Bližší informace o aplikaci naleznete na app.urs.cz.

K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

Nedílnou součástí Cenové soustavy ÚRS jsou Cenové a technické podmínky, které vymezují použití jednotlivých položek.

Tyto podmínky jsou tvořeny obecným úvodem, který je od cenové úrovně 2021/I jednotný pro všechny katalogy, a dále podmínkami jednotlivých katalogů a jejich částí.

Úvod se zabývá zejména kalkulací směrných cen (kalkulační vzorec, náplň jednotlivých složek kalkulace), obsahem cen (co v nich je a není započteno) a specifickými náklady a způsobem jejich ocenění (přesun hmot, manipulace se sutí, HZS, VRN, celková cena díla atd.).

Podmínky katalogů vymezují zejména volbu souborů cen, obsah a užití cen, způsob měření a další parametry. K dispozici je také názvosloví a definice pojmů.

K podmínkám náleží rovněž přílohy. Tvoří je přehledy norem, o které jsou kalkulace položek opřeny a dále technické informace, které se k položkám vztahují, v podobě textů, tabulek či nákresů.

Vedle aktuálních podmínek jsou publikovány také archivní podmínky až do cenové úrovně 2016/I. Ve zvolené cenové úrovni lze zvolit vybraný katalog, nebo využít vyhledávání pomocí kódu položky.

Důležitý rozdíl oproti stávajícímu systému podmínek spočívá v tom, že zatímco doposud se uživatelům SW KROS při vyhledání podmínek ke konkrétní položce zobrazily kompletní podmínky platné pro daný katalog, nově se zobrazí pouze ty části podmínek, které se k položce přímo vztahují.

S novým systémem podmínek je propojena také aplikace Cenová soustava ÚRS online. Podmínky jsou v souladu s platnou legislativou pro veřejné zakázky volně dostupné na adrese podminky.urs.cz.


Ukázka č. 1: Cenové a technické podmínky katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické


Ukázka č. 2: Cenové a technické podmínky k vybrané položce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické

Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti?

Jaké je vymezení obvyklé dojezdové vzdálenosti?

V některých ustanoveních týkajících se pořizovacích nákladů materiálů nebo náplně výrobní režie (přepravné) se setkáváme s pojmem obvyklá dojezdová vzdálenost na staveniště.

Nikde, ani u materiálů, ani u režie, přitom není stanovena přesná velikost této vzdálenosti (např. udaná v km).  Přesné stanovení nelze provést z důvodu možných sporů a následných přípočtů a odpočtů kilometrů dle situace na konkrétní zakázce.

Co to tedy obvyklá dojezdová vzdálenost je?

Při stanovení obvyklé dojezdové vzdálenosti není rozhodující, zda se při dopravě materiálů nebo i zaměstnanců na staveniště překračují hranice okresu, kraje nebo určitého počtu obcí. Někdy se dopravuje materiál mezi sousedními obcemi na vzdálenost několika málo kilometrů, přitom je to z jednoho kraje do druhého. Přesto se jedná o krátkou vzdálenost, která spadá do obvyklé dojezdové vzdálenosti. Jindy se materiál převáží v rámci obvyklé dopravní vzdálenosti například přes sedm sousedních obcí.

U materiálů je obvyklá dojezdová vzdálenost na staveniště taková, která je obvyklá při dopravě daného druhu materiálů na staveniště. Stanovuje se pro skupiny  materiálů téhož druhu (např. keramických výrobků – cihel, tvárnic apod.), zpravidla nezávisle na výrobci.

Jednotlivé dojezdové vzdálenosti pro určitý druh materiálů se zjišťují u dostatečně velké skupiny realizací v tuzemsku. Z tohoto šetření následně vyplývá obvyklá dojezdová vzdálenost.

Každý zkušený účastník stavebních procesů zpravidla bezpečně rozezná, zda se jedná o obvyklou dopravní vzdálenost (začínající ve stavebninách, skladu stavební firmy nebo u veřejného dopravce a končící na staveništi), nebo ne.

Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

Jak volit položky přesunu hmot při stavebních pracích prováděných pouze na vybrané výškové části objektu?

V rámci zakázky se například opravuje pouze taková část stávajícího objektu, která se nachází nad polovinou výšky objektu. Objekt je vysoký 33 m. V tomto případě se nepoužije obvyklá položka přesunu hmot pro objekt „…výšky přes 24 do 36 m“, ale položka pro nejblíže vyšší objekt, tj. pro objekt „… výšky přes 36 do 48 m“.

Obdobně se postupuje, provádí-li se např. stavební práce výlučně např. v přízemí, v 1. a 2. nadzemním podlaží téhož objektu, tj. pod polovinou výšky objektu. Pro ocenění přesunu hmot se nezvolí položka pro objekt příslušné „… výšky přes 24 do 36 m“, ale pro objekt „… výšky přes 12 do 24 m“.

Příslušná ustanovení jsou uvedena v Cenových a technických podmínkách části A09 Přesun hmot katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické.

Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Jaké je uplatnění Cenové soustavy ÚRS?

Cenová soustava ÚRS je uceleným komplexním systémem pro oceňování stavebních prací. Tato cenová soustava má k dispozici řadu nástrojů a databází, pomocí nichž je možno oceňovat naprostou většinu stavebních prací, technologií, profesí a dalších potřeb, které se vyskytují ve stavebních procesech.

S Cenovou soustavou se můžeme převážně sekat v oblasti klasických stavebních prací, ale součástí soustavy jsou také nástroje k oceňování řady souvisejících technologií, jako např. vzduchotechnika, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), lesnické meliorace, rekultivace, zahradnické práce a další.

Ekonomické a metodické nástroje Cenové soustavy ÚRS jsou přitom takové povahy, že jimi lze oceňovat podle potřeby s různou mírou pracnosti a tudíž úměrně s požadovanou mírou přesnosti ocenění (individuální ceny, směrné jednotkové ceny, skupinové ceny, rozpočtové ukazatele podle stavebních objektů, indexace jednotlivých cenových úrovní v čase apod.).

Cenová soustava je průběžně společností ÚRS CZ udržována, aktualizována a zdokonalována tak, aby poskytovala uživatelům všech účastnických stran stavebních řízení a stavebních procesů požadované ekonomické řešení. Pokud by v databázích v některých případech přesto nebyly k dispozici potřebné cenové položky, pak v metodice, případně pomocí dalších nástrojů Cenové soustavy ÚRS, je možno téměř vždy nalézt způsoby řešení požadovaného ocenění.

ÚRS CZ nabízí nejen specializované databáze položek cen stavebních prací, metodické nástroje, ale i SW programy řady KROS, které plně flexibilně pracují jak s jednotlivými položkami, skupinami položek, tak s celými stavebními rozpočty. Umožňují vytvářet jak nabídkové (směrné) rozpočty pro veřejné zakázky, tak komerční prováděcí rozpočty pro konkrétní práce prováděné na jednotlivých stavbách. Co se týká velikosti zakázek, Cenovou soustavou ÚRS lze s pomocí těchto SW programů řady KROS úspěšně realizovat rozpočty od malé stavební zakázky (např. typu řemeslnické zakázky) až po největší a nejsložitější stavební akce.

Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Kdy použít sazbu strojohodiny v klidu?

Cenová soustava ÚRS užívá u strojů dva druhy sazeb strojohodin:

 • sazba stroje za provozu,
 • sazba stroje v klidu.

V případě použití směrných cen jsou již náklady na stroj v provozu i v klidu zohledněny a zakalkulovány v oceňovacích podkladech (lze je nalézt v rozborech položek). V případě individuální kalkulace je možné použít sazbu stroje v klidu pouze v metodicky daných případech.

Zaměříme-li se na možnost použití sazby v klidu, při nasazení strojů v rámci stavebních prací mohou nastat dvě základní situace. U jedné lze sazbu strojohodiny v klidu nasadit, u druhé nikoliv.

Kdy lze strojohodiny použít?
Nákladní vozy, kyvadlově odváží zeminu ze stavby. Nákladní vůz přijede na staveniště, a zatímco se jeho korba plní zeminou, čeká. Nákladní vůz je „v akci“, ale přitom nejede.

Dalším případem je pohotovost stroje. Například čerpadlo při čerpání vody, kdy čerpání je automaticky spínáno čidlem, musí být fyzicky přítomno v pohotovostním stavu, aby bylo okamžitě schopno výkonu. 

V obou jmenovaných případech je stroj vlastně využíván v jakémsi náhradním, byť nezaměnitelném nasazení. V těchto případech vzniká nárok na použití sazeb strojohodin v klidu.

A kdy strojohodiny použít nelze?
Stroj je dopraven na staveniště a zde stojí. Může se jednat o minuty, hodiny, či dny. Tento stav označujeme jako prostoj stroje. Jedná se třeba o čekání nákladního vozu ve frontě na nakládání, čekání jeřábu, než začne pracovat apod. Sazbu strojohodiny v klidu nelze v takových případech použít.

Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Jak ocenit ocelovou konstrukci s požadovanou náročnou estetickou kvalitou?

Příklad se týká výroby a montáže ztužující ocelové konstrukce do objektu, která kromě statické funkce bude plnit i funkci estetickou. Je tedy nutné důkladné opracování pohledových spojů apod. Celá konstrukce bude tvořena z ocelových prvků a má hmotnost 2 tuny.

Jak tedy tuto konstrukci ocenit, pokud podle znění smlouvy je požadováno užití Cenové soustavy ÚRS?

Vlastní výrobu konstrukce je třeba ocenit individuálně, v kalkulaci se zohlední výrazně vyšší pracnost díky požadovanému estetickému vyznění.

Konstrukce má především nosnou funkci, její montáž lze pak ocenit souborem cen 9539461 Montáž atypických ocelových konstrukcí podle části A06 katalogu 801-2 Budovy a haly – montované, a to příslušnou položkou podle hmotnosti použitých profilů.