Jak ocenit opravu betonové podlahy?

Jak ocenit opravu betonové podlahy?

Majitelé nemovitostí se často potýkají s praskáním a drolením zejména starých betonových podlah. Nutnost jejich opravy se stává nejpalčivější v momentě, kdy je potřeba na stávající betonovou podlahu položit dlažbu či podlahovou krytinu (PVC apod.). K tomu je ovšem potřeba rovný a soudržný podklad.

Specifický problém představují trhliny v betonové desce, které mají tendenci se postupem času zvětšovat.

Realizační firmy, které se těmito typy oprav zabývají, trhlinu prořežou bruskou a kolmo na ni vybrousí drážky. Následně se trhliny zalijí pryskyřicí a do příčných řezů se vloží vlnové drátky (sponky). Nakonec se pryskyřice posype jemným křemičitým pískem.

Jak tedy uvedenou práci ocenit?

V databázi Cenové soustavy ÚRS existuje soubor cen 6326831 Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami. Nachází se v katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba, v části C01 Úpravy a údržba stavebních objektů. K dispozici jsou tři položky, z nichž lze vybírat podle vzdálenosti jednotlivých sponek. V ceně jsou kromě práce podlaháře zahrnuty také následující materiály: sponka k sešívání trhlin a spár v betonovém podkladu, dvousložková pryskyřice PES pro sešívání trhlin v potěrech a křemičitý písek frakce od 0,3 do 0,8 mm.

Pro ocenění vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou lze použít například položky souboru cen 7711.10 Příprava podkladu před provedením dlažby z katalogu 800-771 Podlahy z dlaždic.

Jak ocenit povrchovou úpravu sádrokartonových konstrukcí?

Jak ocenit povrchovou úpravu sádrokartonových konstrukcí?

Práce, které jsou spojeny se sádrokartonovými konstrukcemi, se nacházejí v katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. Například pro ocenění svislých konstrukcí je určen soubor cen 763111. Příčka ze sádrokartonových desek. Z něj lze podle parametrů dané konstrukce vybrat odpovídající položku.

Stavební firma se ptá, jestli u položky 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB je specifikováno, do jaké kvality bude povrch sádrokartonu zpracován.

Pro kvalitu povrchu sádrokartonových konstrukcí jsou zavedeny čtyři stupně tmelení Q1 až Q4. Co se týká řešení kvality povrchu sádrokartonových konstrukcí v Cenové soustavě ÚRS, v kalkulacích jsou započteny náklady na standardní tmelení kvality Q2 a přebroušení (viz ustanovení  Podmínek užití katalogu 800-763, část A01, čl. 3301). Příplatky za kvalitu Q3 a Q4 jsou obsahem položek 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 a 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4.

V cenách není započten penetrační nátěr, který se oceňuje položkou 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) z téhož katalogu. Pro ocenění výmalby se použijí položky katalogu 800-784 Malby a tapety.

Jak ocenit horizontální vrtání?

Jak ocenit horizontální vrtání?

Následující dotaz se týká katalogu 800-1 Zemní práce, konkrétně jeho části A04 Protlačování. Proč soubory cen 1417213 Řízené horizontální vrtání s vtažením potrubí a 1427200 Neřízený zemní protlak jsou v programu KROS 4 uvedeny černým popisem (tj. jako kompletní položky), když v jejich kalkulaci není započteno potrubí?

Oba soubory cen obsahují kompletní položky. Je to tak správně, neboť k těmto položkám již není potřeba žádná specifikace. Vlastní montáž potrubí se totiž ocení soubory cen, na které odkazuje poznámka 2c):

V cenách nejsou započteny náklady na potrubí, tyto náklady se oceňují pro vodárenství položkami souborů cen katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace; pro plynárenství položkami souborů cen katalogu 23-M Montáže potrubí.

Pokud navíc zůstává chránička, ocení se položkami souboru cen 89813 Relining potrubí z katalogu 827-1.

Jak ocenit čerpání betonu?

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot.

Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích:

  • 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
  • 801-2 Budovy a haly – montované
  • 801-5 Objekty pozemní zvláštní

Volba jednotlivých položek závisí na výšce objektu. Hmotnost u položek betonových konstrukcí vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.

V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.

Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další manipulace v rámci stavby, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

V případech inženýrských (katalogy 821-1, 822-1, 824-1, 824-2, 827-1 a 831-1) nebo vodohospodářských staveb (katalog 832-1) a v případech zvláštního zakládání (katalog 800-2) se čerpání betonu samostatně neoceňuje. Tento úkon je zakalkulován již ve směrných cenách vlastních betonáží. V těchto případech se proto hmotnost betonu do položky přesunu hmot nezapočítává.

Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů.

Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace bude provedena ze dvou vrstev rohoží, z nichž každá má tloušťku 100 mm.

Jak se určí množství izolované plochy a množství tepelné izolace?

Množství izolované plochy se stanoví podle článku 3511. Způsob měření (oddíl Vnější nesnímatelná izolace) části A03 Izolace tepelné těles – montáž z katalogu 800-713 Izolace tepelné. Podle zmíněného článku se plocha izolace určí v m2 z rozměrů povrchu tělesa zvětšeného o tloušťku izolační soustavy.

Izolovaná plocha se vypočítá následovně:

(1,3 x 2) + (0,9 x 2) x 100 =  440 m2

Množství tepelné izolace se určí takto:

Podle Přílohy č. 2 v katalogu 800-713 Izolace tepelné zjistíme, že směrné ztratné je stanoveno ve výši 5 %.

440 (m2) x 1,05 (promítnutí ztratného) x 2 (počet vrstev) = 924 m2

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Při oceňování konkrétního projektu řeší rozpočtář otázku, zda prověření vedení elektroinstalace ve stropech před provedením jádrového vrtání lze považovat za vícepráci.

O vícepráci se nejedná. Kontrolní zkoušky (například toho, zda místem neprochází elektrické vedení) jsou zahrnuty do výrobní režie. Je to součást kalkulace, která je nutná pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací.

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jednou z nejčastějších stavebních prací v novostavbách a při rekonstrukcích je zařizování koupelen a toalet. Koupelny zvláště v bytových domech se často potýkají se nedostatkem místa a při jejich realizaci vyvstává požadavek co nejefektivnějšího využití omezené prostorové kapacity.

Co nabízí Cenová soustava ÚRS pro ocenění tohoto typu konstrukcí?

Uživatelům je k dispozici katalog 800-721 Zdravotně technické instalace budov. Jeho část A05 Zařizovací předměty pokrývá mimo jiné široké spektrum vybavení koupelen a WC.

Co se týká samotných sprchových koutů,  naleznete zde soubory cen určené pro různé typy sprchových vaniček a zástěn.

Vaničky jsou rozděleny podle druhu použitého materiálu (akrylát, litý polymermramor, smalt, keramika). V rámci jednotlivých materiálů se pak dále člení podle tvaru (čtverec, obdélník, čtvrtkruh).

Soubory cen, které se týkají sprchových a vanových zástěn, plně reflektují aktuální produktovou nabídku firem. Jejich systematické členění navíc poskytuje uživatelům nástroj pro komfortní výběr podle konkrétně požadovaných parametrů.

Vanové zástěny jsou nejdříve rozděleny na částečnou, respektive plnou délku (šířku) vany, následně jsou členěny podle použitého materiálu, počtu dílů a potom dle jejich pohybu.

Sprchové zástěny jsou rozděleny na dveře a zástěny. Sprchové dveře mají jeden či více pohyblivých skleněných dílů (tj. nemají pevný díl), zatímco zástěny mají alespoň jeden pevný skleněný díl. Do katalogu byly zařazeny jednokřídlové a dvoukřídlové sprchové dveře.

Základní rozdělení sprchových zástěn je provedeno podle jejich umístění, a to ke stěně (pevná stěna v bezdveřovém provedení), do niky a do rohu.

Další kritérium, podle kterého jsou sprchové zástěny rozděleny, představuje jejich provedení, a to rámové, polorámové a bezrámové. Rámové provedení mívá zpravidla skleněnou výplň tl. 4 až 5 mm, polorámové bývá ze skla tl. 6 mm a bezrámové provedení ze skla tl. 6 až 8 mm.

Zástěny jsou dále členěny podle systému otvírání, a to na posuvné a otvíravé, a následně podle počtu posuvných/otvíravých dílů, respektive křídel.

Jak ocenit zásypy potrubí?

Jak ocenit zásypy potrubí?

Zásypy patří k obvyklým činnostem souvisejícím s pracemi na trubních vedeních. Při oceňování konkrétní zakázky stojí rozpočtář před problémem, jak stanovit objem zásypu.

Z databáze Cenové soustavy ÚRS jsou pro zásypy určeny položky části A07 Násypy, skládky a zásypy z katalogu 800-1 Zemní práce. Jedná se o soubory cen 174.111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně a 174.511 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně. V Podmínkách katalogu je pro položky obou souborů cen v oddílu Způsob měření uvedeno, že potrubí do DN 180 se od objemu zásypu neodečítá. Proč to tak je?

Způsoby měření jsou zjednodušené postupy výpočtu množství (materiálu, konstrukce), které usnadňují práci rozpočtáře. V případě potrubí do DN 180 jsou nastaveny tak, aby se nemusely odečítat menší objemy. Potrubí DN 180 vytlačí 1 m3 sypaniny zhruba na 39 m délky. Jedná se o malý objem, který se v souladu s Podmínkami katalogu zahrnuje do neodečitatelného množství.

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Položky pro ocenění větrání s rekuperací tepla jsou součástí katalogu 800-751 Vzduchotechnika, který je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení.

Pro ocenění systémů zpětného získávání tepla je k dispozici ucelený sortiment položek v části A04 Vzduchotechnická zařízení.

Položkami lze ocenit montáž centrálních a lokálních rekuperačních jednotek, jež představují energeticky úspornou a vysoce efektivní technologii pro větrání budov. Zahrnuty jsou jak jednotky s rekuperací tepla, tak s rekuperací tepla a vlhkosti. Zohledněno je umístění v objektu a objem zpracovaného vzduchu.

Naleznete zde rovněž doplňky k montážím vzduchotechnických jednotek jako podstavce, stříšky, odvod kondenzátu, dodatečná tepelná izolace a položky pro montáže čidel, regulátorů, servopohonů, ovladačů apod.

Pro ocenění rozvodů vzduchu se použijí montážní položky části katalogu A03 Potrubí, kde naleznete položky členěné dle materiálových variant potrubí, včetně položek tvarovek, přírub, regulačních a měřicích klapek a dalších. 

Položky pro osazení vyústí, ventilů a filtrů najdete v části A02 Distribuční příslušenství.

Cílem řízeného větrání je zajištění zdravého, čistého vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. Při řízeném větrání s rekuperací dochází ke kontinuální výměně vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch z vnějšího prostředí. Díky použití filtrace je vzduch zbaven prachu, pylu a alergenů. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován. Princip předávání tepla je znázorněn níže.