Jak ocenit čerpání betonu?

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot.

Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích:

  • 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
  • 801-2 Budovy a haly – montované
  • 801-5 Objekty pozemní zvláštní

Volba jednotlivých položek závisí na výšce objektu. Hmotnost u položek betonových konstrukcí vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.

V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.

Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další manipulace v rámci stavby, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

V případech inženýrských (katalogy 821-1, 822-1, 824-1, 824-2, 827-1 a 831-1) nebo vodohospodářských staveb (katalog 832-1) a v případech zvláštního zakládání (katalog 800-2) se čerpání betonu samostatně neoceňuje. Tento úkon je zakalkulován již ve směrných cenách vlastních betonáží. V těchto případech se proto hmotnost betonu do položky přesunu hmot nezapočítává.

Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

Jak vypočítat tepelnou izolaci u čtyřhranného potrubí?

V rozpočtářské a přípravářské praxi se často vyskytují případy, kdy je potřeba stanovit, kolik materiálu se spotřebuje k provedení izolace ploch různých tvarů a rozměrů.

Jako konkrétní příklad může sloužit situace, kdy máme izolovat čtyřhranné potrubí o stranách 1,1 m a 0,7 m, přičemž jeho délka činí 100 m. Izolace bude provedena ze dvou vrstev rohoží, z nichž každá má tloušťku 100 mm.

Jak se určí množství izolované plochy a množství tepelné izolace?

Množství izolované plochy se stanoví podle článku 3511. Způsob měření (oddíl Vnější nesnímatelná izolace) části A03 Izolace tepelné těles – montáž z katalogu 800-713 Izolace tepelné. Podle zmíněného článku se plocha izolace určí v m2 z rozměrů povrchu tělesa zvětšeného o tloušťku izolační soustavy.

Izolovaná plocha se vypočítá následovně:

(1,3 x 2) + (0,9 x 2) x 100 =  440 m2

Množství tepelné izolace se určí takto:

Podle Přílohy č. 2 v katalogu 800-713 Izolace tepelné zjistíme, že směrné ztratné je stanoveno ve výši 5 %.

440 (m2) x 1,05 (promítnutí ztratného) x 2 (počet vrstev) = 924 m2

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Jak ocenit kontrolní zkoušky?

Při oceňování konkrétního projektu řeší rozpočtář otázku, zda prověření vedení elektroinstalace ve stropech před provedením jádrového vrtání lze považovat za vícepráci.

O vícepráci se nejedná. Kontrolní zkoušky (například toho, zda místem neprochází elektrické vedení) jsou zahrnuty do výrobní režie. Je to součást kalkulace, která je nutná pro zajištění bezpečného provádění stavebních prací.

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jak ocenit instalaci sprchového koutu?

Jednou z nejčastějších stavebních prací v novostavbách a při rekonstrukcích je zařizování koupelen a toalet. Koupelny zvláště v bytových domech se často potýkají se nedostatkem místa a při jejich realizaci vyvstává požadavek co nejefektivnějšího využití omezené prostorové kapacity.

Co nabízí Cenová soustava ÚRS pro ocenění tohoto typu konstrukcí?

Uživatelům je k dispozici katalog 800-721 Zdravotně technické instalace budov. Jeho část A05 Zařizovací předměty pokrývá mimo jiné široké spektrum vybavení koupelen a WC.

Co se týká samotných sprchových koutů,  naleznete zde soubory cen určené pro různé typy sprchových vaniček a zástěn.

Vaničky jsou rozděleny podle druhu použitého materiálu (akrylát, litý polymermramor, smalt, keramika). V rámci jednotlivých materiálů se pak dále člení podle tvaru (čtverec, obdélník, čtvrtkruh).

Soubory cen, které se týkají sprchových a vanových zástěn, plně reflektují aktuální produktovou nabídku firem. Jejich systematické členění navíc poskytuje uživatelům nástroj pro komfortní výběr podle konkrétně požadovaných parametrů.

Vanové zástěny jsou nejdříve rozděleny na částečnou, respektive plnou délku (šířku) vany, následně jsou členěny podle použitého materiálu, počtu dílů a potom dle jejich pohybu.

Sprchové zástěny jsou rozděleny na dveře a zástěny. Sprchové dveře mají jeden či více pohyblivých skleněných dílů (tj. nemají pevný díl), zatímco zástěny mají alespoň jeden pevný skleněný díl. Do katalogu byly zařazeny jednokřídlové a dvoukřídlové sprchové dveře.

Základní rozdělení sprchových zástěn je provedeno podle jejich umístění, a to ke stěně (pevná stěna v bezdveřovém provedení), do niky a do rohu.

Další kritérium, podle kterého jsou sprchové zástěny rozděleny, představuje jejich provedení, a to rámové, polorámové a bezrámové. Rámové provedení mívá zpravidla skleněnou výplň tl. 4 až 5 mm, polorámové bývá ze skla tl. 6 mm a bezrámové provedení ze skla tl. 6 až 8 mm.

Zástěny jsou dále členěny podle systému otvírání, a to na posuvné a otvíravé, a následně podle počtu posuvných/otvíravých dílů, respektive křídel.

Jak ocenit zásypy potrubí?

Jak ocenit zásypy potrubí?

Zásypy patří k obvyklým činnostem souvisejícím s pracemi na trubních vedeních. Při oceňování konkrétní zakázky stojí rozpočtář před problémem, jak stanovit objem zásypu.

Z databáze Cenové soustavy ÚRS jsou pro zásypy určeny položky části A07 Násypy, skládky a zásypy z katalogu 800-1 Zemní práce. Jedná se o soubory cen 174.111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně a 174.511 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně. V Podmínkách katalogu je pro položky obou souborů cen v oddílu Způsob měření uvedeno, že potrubí do DN 180 se od objemu zásypu neodečítá. Proč to tak je?

Způsoby měření jsou zjednodušené postupy výpočtu množství (materiálu, konstrukce), které usnadňují práci rozpočtáře. V případě potrubí do DN 180 jsou nastaveny tak, aby se nemusely odečítat menší objemy. Potrubí DN 180 vytlačí 1 m3 sypaniny zhruba na 39 m délky. Jedná se o malý objem, který se v souladu s Podmínkami katalogu zahrnuje do neodečitatelného množství.

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Položky pro ocenění větrání s rekuperací tepla jsou součástí katalogu 800-751 Vzduchotechnika, který je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení.

Pro ocenění systémů zpětného získávání tepla je k dispozici ucelený sortiment položek v části A04 Vzduchotechnická zařízení.

Položkami lze ocenit montáž centrálních a lokálních rekuperačních jednotek, jež představují energeticky úspornou a vysoce efektivní technologii pro větrání budov. Zahrnuty jsou jak jednotky s rekuperací tepla, tak s rekuperací tepla a vlhkosti. Zohledněno je umístění v objektu a objem zpracovaného vzduchu.

Naleznete zde rovněž doplňky k montážím vzduchotechnických jednotek jako podstavce, stříšky, odvod kondenzátu, dodatečná tepelná izolace a položky pro montáže čidel, regulátorů, servopohonů, ovladačů apod.

Pro ocenění rozvodů vzduchu se použijí montážní položky části katalogu A03 Potrubí, kde naleznete položky členěné dle materiálových variant potrubí, včetně položek tvarovek, přírub, regulačních a měřicích klapek a dalších. 

Položky pro osazení vyústí, ventilů a filtrů najdete v části A02 Distribuční příslušenství.

Cílem řízeného větrání je zajištění zdravého, čistého vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. Při řízeném větrání s rekuperací dochází ke kontinuální výměně vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch z vnějšího prostředí. Díky použití filtrace je vzduch zbaven prachu, pylu a alergenů. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován. Princip předávání tepla je znázorněn níže.

Jak ocenit těžbu dřeva?

Jak ocenit těžbu dřeva?

V souvislosti s důsledky sucha a kůrovcové kalamity v posledních letech vzrostl objem těžby dřevní hmoty. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky a turbulentním cenovým změnám na trhu se stavebními materiály. Tato situace se mimo jiné dotkla situace s dřevem pro stavební účely.

Jak tedy ocenit práce spojené s těžbou?

Pro tyto účely nabízí řešení ucelený sortiment položek v katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

V části A02 Lesnickotechnické práce naleznete soubory cen pro úmyslnou mýtní těžbu jehličnatých a listnatých dřevin. Tyto ceny zahrnují těžbu motorovou pilou včetně předkacování, odvětvování, kroužkování a krácení na jednotlivé výřezy.

Další soubory cen jsou věnovány těžbě jehličnatých tyčí a mechanizovanému odkorňování kmenů, které obsahuje odkornění celého pláště kmene motorovým škrabákem. V nabídce nechybí ani přibližování dříví potahy a traktorem.

S péčí o lesní porosty souvisí také ocenění výsadeb a následná ochrana sazenic.

Jak ocenit položky skládkovného?

Jak ocenit položky skládkovného?

Odpadové hospodářství a s ním spojené poplatky za uložení odpadu tvoří v oblasti stavební produkce nikoliv nevýznamnou součást celkových nákladů na zhotovení stavebního díla.

Jeden z konkrétních dotazů z prostředí místních samospráv se týká otázky, zda lze položku 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 použít pro uložení směsi stavební suti, kameniva, zeminy a živice, za předpokladu, že živice neobsahuje dehet a není tudíž nebezpečným odpadem.

Obecně je třeba předeslat, že odpady je nejprve nutno zatřídit podle platného znění Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Položky Cenové soustavy ÚRS navazují na toto třídění a pro vybrané odpadní stavební materiály jsou k dispozici položky směrných cen poplatků za skládku.

Pro celkovou směs skládající se ze zeminy, kameniva, stavební suti a živic neexistuje komplexní položka. Tyto materiály je nutné oddělit:

  • pro zeminu i kamenivo položka 997013655 (997013873),
  • pro stavební suť položka 997013631 (997013871),
  • pro živice bez obsahu dehtu položka 997013645 (997013875).

Položky bez závorek jsou směrné pro nerecyklační skládku. Cena je vyšší, neboť zahrnuje i poplatek za ukládání odpadu podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Položky uvedené v závorkách jsou určeny pro skládku recyklační.

Výše poplatků se může na jednotlivých skládkách výrazně lišit. Proto je třeba zjistit aktuální výši poplatků u dotyčného správce skládky.

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Kompozitní sítě představují progresivní technologii, která nahrazuje klasické betonářské výztuže. Je vhodná jako výztuž stříkaných betonů, základových desek, mazanin a podlah.

Pruty kompozitní sítě jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech a v kontaktním uzlu spojeny speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech, nebo navinuty v kotoučích, což urychluje pokládku a stavební práce.

Napříč Cenovou soustavou ÚRS naleznete technologie založené na kompozitních sítích z čedičových vláken. V materiálech i kompozitní pruty a talířové hmoždinky.

Betonářské práce s využitím kompozitních sítí naleznete v sortimentu katalogů 800-2, 800-5 a 801-1.

Katalog 800-2 Zvláštní zakládání objektů ve stejnojmenné části A01 obsahuje výztuže stříkaného betonu z kompozitních sítí. Položky pro jejich ocenění se nacházejí také v katalogu 800-5 Sanace v části C01 Sanace.

V  nejužívanějším katalogu Cenové soustavy ÚRS 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické jsou výztuže z kompozitních sítí zahrnuty ve dvou částech. Část A01 Základy obsahuje výztuž základů z kompozitních sítí. V části A05 Podlahy a podlahové konstrukce naleznete výztuž mazanin z kompozitních sítí. Na rozdíl od výztuží ze sítí typu kari, které jsou počítány v tunách, mají kompozitní sítě měrnou jednotku m2.