Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Jak ocenit větrání s rekuperací tepla?

Položky pro ocenění větrání s rekuperací tepla jsou součástí katalogu 800-751 Vzduchotechnika, který je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení.

Pro ocenění systémů zpětného získávání tepla je k dispozici ucelený sortiment položek v části A04 Vzduchotechnická zařízení.

Položkami lze ocenit montáž centrálních a lokálních rekuperačních jednotek, jež představují energeticky úspornou a vysoce efektivní technologii pro větrání budov. Zahrnuty jsou jak jednotky s rekuperací tepla, tak s rekuperací tepla a vlhkosti. Zohledněno je umístění v objektu a objem zpracovaného vzduchu.

Naleznete zde rovněž doplňky k montážím vzduchotechnických jednotek jako podstavce, stříšky, odvod kondenzátu, dodatečná tepelná izolace a položky pro montáže čidel, regulátorů, servopohonů, ovladačů apod.

Pro ocenění rozvodů vzduchu se použijí montážní položky části katalogu A03 Potrubí, kde naleznete položky členěné dle materiálových variant potrubí, včetně položek tvarovek, přírub, regulačních a měřicích klapek a dalších. 

Položky pro osazení vyústí, ventilů a filtrů najdete v části A02 Distribuční příslušenství.

Cílem řízeného větrání je zajištění zdravého, čistého vzduchu ve vnitřním prostředí staveb. Při řízeném větrání s rekuperací dochází ke kontinuální výměně vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch z vnějšího prostředí. Díky použití filtrace je vzduch zbaven prachu, pylu a alergenů. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován. Princip předávání tepla je znázorněn níže.

Jak ocenit těžbu dřeva?

Jak ocenit těžbu dřeva?

V souvislosti s důsledky sucha a kůrovcové kalamity v posledních letech vzrostl objem těžby dřevní hmoty. Zároveň došlo ke zvýšení poptávky a turbulentním cenovým změnám na trhu se stavebními materiály. Tato situace se mimo jiné dotkla situace s dřevem pro stavební účely.

Jak tedy ocenit práce spojené s těžbou?

Pro tyto účely nabízí řešení ucelený sortiment položek v katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

V části A02 Lesnickotechnické práce naleznete soubory cen pro úmyslnou mýtní těžbu jehličnatých a listnatých dřevin. Tyto ceny zahrnují těžbu motorovou pilou včetně předkacování, odvětvování, kroužkování a krácení na jednotlivé výřezy.

Další soubory cen jsou věnovány těžbě jehličnatých tyčí a mechanizovanému odkorňování kmenů, které obsahuje odkornění celého pláště kmene motorovým škrabákem. V nabídce nechybí ani přibližování dříví potahy a traktorem.

S péčí o lesní porosty souvisí také ocenění výsadeb a následná ochrana sazenic.

Jak ocenit položky skládkovného?

Jak ocenit položky skládkovného?

Odpadové hospodářství a s ním spojené poplatky za uložení odpadu tvoří v oblasti stavební produkce nikoliv nevýznamnou součást celkových nákladů na zhotovení stavebního díla.

Jeden z konkrétních dotazů z prostředí místních samospráv se týká otázky, zda lze položku 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 použít pro uložení směsi stavební suti, kameniva, zeminy a živice, za předpokladu, že živice neobsahuje dehet a není tudíž nebezpečným odpadem.

Obecně je třeba předeslat, že odpady je nejprve nutno zatřídit podle platného znění Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Položky Cenové soustavy ÚRS navazují na toto třídění a pro vybrané odpadní stavební materiály jsou k dispozici položky směrných cen poplatků za skládku.

Pro celkovou směs skládající se ze zeminy, kameniva, stavební suti a živic neexistuje komplexní položka. Tyto materiály je nutné oddělit:

  • pro zeminu i kamenivo položka 997013655 (997013873),
  • pro stavební suť položka 997013631 (997013871),
  • pro živice bez obsahu dehtu položka 997013645 (997013875).

Položky bez závorek jsou směrné pro nerecyklační skládku. Cena je vyšší, neboť zahrnuje i poplatek za ukládání odpadu podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Položky uvedené v závorkách jsou určeny pro skládku recyklační.

Výše poplatků se může na jednotlivých skládkách výrazně lišit. Proto je třeba zjistit aktuální výši poplatků u dotyčného správce skládky.

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Jak ocenit výztuže z kompozitních sítí?

Kompozitní sítě představují progresivní technologii, která nahrazuje klasické betonářské výztuže. Je vhodná jako výztuž stříkaných betonů, základových desek, mazanin a podlah.

Pruty kompozitní sítě jsou umístěny ve dvou vzájemně kolmých směrech a v kontaktním uzlu spojeny speciální hmotou. Sítě jsou dodávány v listech, nebo navinuty v kotoučích, což urychluje pokládku a stavební práce.

Napříč Cenovou soustavou ÚRS naleznete technologie založené na kompozitních sítích z čedičových vláken. V materiálech i kompozitní pruty a talířové hmoždinky.

Betonářské práce s využitím kompozitních sítí naleznete v sortimentu katalogů 800-2, 800-5 a 801-1.

Katalog 800-2 Zvláštní zakládání objektů ve stejnojmenné části A01 obsahuje výztuže stříkaného betonu z kompozitních sítí. Položky pro jejich ocenění se nacházejí také v katalogu 800-5 Sanace v části C01 Sanace.

V  nejužívanějším katalogu Cenové soustavy ÚRS 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické jsou výztuže z kompozitních sítí zahrnuty ve dvou částech. Část A01 Základy obsahuje výztuž základů z kompozitních sítí. V části A05 Podlahy a podlahové konstrukce naleznete výztuž mazanin z kompozitních sítí. Na rozdíl od výztuží ze sítí typu kari, které jsou počítány v tunách, mají kompozitní sítě měrnou jednotku m2.

Jak ocenit vytápění a chlazení?

Jak ocenit vytápění a chlazení?

V rámci Cenové soustavy ÚRS je k dispozici specializovaný katalog 800-731 Ústřední vytápění.

Část A01 Kotelny obsahuje zejména položky pro ocenění dodávky a montáže ocelových a litinových kotlů, hořáků, napouštěcích hadic a nucených odtahů spalin od kondenzačních kotlů.

Část A02 Strojovny zahrnuje práce spojené s instalací výměníků tepla, zásobníkových ohříváků vody, akumulačních nádrží topné vody, nádrží na kondenzát, tlakových expanzních nádob, expanzních automatů, měřičů, vyvažovacích a pojistných ventilů, solárních kolektorů a komponentů solárních systémů atd. 

V části A03 Potrubí se nacházejí položky pro ocenění dodávky a montáže ocelových, měděných a plastových potrubí, ochranu a napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel, prostupové manžety aj.

Položkami části A04 Armatury lze ocenit práce při instalaci přírubových a závitových armatur, ventilů uzavíracích, zpětných, pojistných, regulačních, odvzdušňovacích, zónových nebo redukčních, šoupátek, teploměrů, tlakoměrů apod.

Část A05 Otopná tělesa obsahuje položky pro ocenění širokého sortimentu prací při instalaci různých typů otopných těles, registrů z ocelových trubek, konvektorů, teplovodního a elektrického podlahového vytápění.

Do posledně zmíněné části byla nově zařazena technologie kapilárních rohoží, které představují unikátní způsob stropního, stěnového a podlahového vytápění a chlazení. Systém zajišťuje celoroční tepelný komfort ve vnitřních prostorách budov a vytváří progresivní alternativu ke klasickým vytápěcím systémům a klimatizaci.

Druhým katalogem, který se týká technologií spojených s chlazením a vytápěním, je katalog 800-751 Vzduchotechnika. Je určen pro vzduchotechnická, klimatizační a chladicí zařízení.

Část A05 Klimatizační a chladicí zařízení obsahuje ocenění montáže klimatizačních a chladicích systémů. Jsou zde montážní položky jak pro vnější, tak pro vnitřní klimatizační jednotky, fan-coily a chladiče. Naleznete zde také položky pro ocenění potrubních rozvodů a příslušenství.

Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

Jak ocenit odstranění keramických obkladů a podlah?

V případě odstranění obkladů a podlah z keramických výrobků může být nejasné, kdy použít položku 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (případně 781473810 pro lepené obklady), a v jakých případech zvolit položku 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 (eventuálně 978059541 pro plochy přes 1 m2). Analogicky se tento problém týká i příslušných položek pro demontáž a bourání keramických dlaždic.

Jedná se o položky ze tří specializovaných katalogů: 801-3 Bourání konstrukcí, 800-771 Podlahy keramické a 800-781 Obklady keramické. V zásadě je první katalog v souladu se svým názvem určen pro bourání keramických podlah nebo obkladů, zatímco druhé dva katalogy obsahují položky pro demontáže těchto konstrukcí.

Pokud odstraňujete obklady (jako odstranění povrchové úpravy) bez odstranění konstrukce příčky nebo zdi, pak tuto práci je třeba ocenit podle katalogu 800-781 Obklady keramické.

V případě odstranění příčky nebo zdi včetně obkladů je třeba pro ocenění použít položky katalogu 801-3 Bourání konstrukcí.

Samostatné odstranění keramických dlažeb bez odstranění konstrukce příčky nebo zdi se ocení podle katalogu 800-771 Podlahy keramické.

Odstranění keramické podlahy včetně mazanin řeší položky z katalogu 800-771 (odstranění dlažby) a 801-3 (odstranění mazaniny).

Jak ocenit betonovou mazaninu?

Jak ocenit betonovou mazaninu?

Betonová mazanina se používá při výstavbě podlah. Jedná se o vrstvu v konstrukci podlahy, která má zpravidla podkladní, vyrovnávací a roznášecí funkci. Tloušťka mazanin v obytných budovách se obvykle pohybuje v rozmezí 50–100 mm, v halách může dosahovat i vyšších tlouštěk.

Pro ocenění betonových mazanin slouží položky části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, kde se nachází položky pro mazaniny tloušťky do 240 mm (větší tloušťky je třeba ocenit individuálně) z prostého betonu, z betonu lehkého keramického, tepelně-izolačního polystyrénového či výztuž mazanin včetně kompozitních sítí. K ocenění lze využít ceny příplatků pro např. malé plochy do 5 m2, za úpravu povrchu mazaniny, za práci v nízkém prostoru.

Jak se oceňuje spádování mazanin?

Vytvoření sklonu mazaniny do 15° je započteno v cenách. Sklon přes 15° do 35° lze ocenit příplatkem již zmiňovaného souboru cen příplatků.

Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Jak ocenit výkopy pro betonové základy stožárů?

Následující příklad se týká oblasti elektromontážních prací a souvisí s vedením vysokonapěťových sítí.

Pro zřízení betonových základů se realizuje výkop, k jehož ocenění se použije položka hloubení jam z katalogu 46-M .

Uveďme příklad: Celkové množství vytěžené zeminy pro 30 stožárů je např. 300 m3.  Stožáry jsou od sebe vzdáleny 300 m.

Hloubení jam pro stožáry lze ocenit souborem cen 4601411 Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry z katalogu 46-M Zemní a pomocné práce pro elektromontáže, a to podle skutečného objemu zemních prací, tedy pro 300 m3.

Zvýšené náklady spojené s přejezdy techniky jsou součástí výrobní režie.

Jak ocenit odstranění linolea?

Jak ocenit odstranění linolea?

Mezi povlakovými krytinami patří stále významné místo linoleu. Pro svoji odolnost, barevnou stálost a hygienické vlastnosti se hojně využívá kromě obytných budov zvláště ve zdravotnických zařízeních a komerčních i průmyslových objektech.

Při jeho výměně či nahrazení za jiný typ povlakové krytiny se můžeme setkat s dilematem, zda se u dvouvrstvého linolea jedná o podlahovinu lepenou s podložkou nebo bez podložky. Kterou položku z katalogu 800-776 Podlahy povlakové použít?

Dvouvrstvé linoleum je pouze jedna podlahovina. Pro demontáž dvouvrstvého linolea je určena položka 776201811 Demontáž podlahovin lepených, bez podložky.

Položka 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně, s podložkou se použije v případech, kdy se pod podlahovinou nachází ještě další samostatná vrstva.

Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Jak ocenit otlučení omítky a vyčištění spár?

Při zpracování konkrétního rozpočtu k rekonstruovanému objektu, na kterém se budou mimo jiné provádět i sanační omítky, vyvstala otázka, jak ocenit vyčištění spár.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že se podklad zbaví stávající omítky a po očištění se provede vyčištění spár do hloubky maximálně 20 mm.

Otlučení omítky a vyčištění spár lze ocenit příslušnou položkou z katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, a to podle druhu otloukané omítky:

  • omítky vnější vápenné nebo vápenocementové souborem cen 97801.3,
  • omítky vnější cementové souborem cen 9780361,
  • omítky vnitřní vápenné nebo vápenocementové souborem cen 97801.1,
  • omítky vnitřní cementové souborem cen 978021.

V cenách otlučení omítek je vyčištění spár již zahrnuto.

Položka 978023411 Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva cihelného se použije pouze tehdy, pokud se neotlouká omítka a tato práce se provádí samostatně.