Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Položka v Cenové soustavě ÚRS je mimo dalších údajů definována pomocí číselného kódu položky a jejího popisu. Pokud dojde ke změně popisu, není možné ponechat dosavadní číselný kód položky, neboť ten je úzce vázán na popis položky. Položka potom obdrží nový kód, zvolený rozpočtářem.

Totéž se týká i materiálů a výrobků. Jestliže do hry vstupují odlišné technické parametry výrobků, je třeba vytvořit jiné evidenční číslo materiálu.

Ve výše uvedených případech u cen i materiálů však již nelze uvést, že jsou součástí příslušné databáze ÚRS.

Minimální změny popisu jak práce, tak i materiálu lze ještě tolerovat (v případě, kdy popis víceméně svojí náplní odpovídá původnímu). Výkon může být třeba pouze upřesněn – např. Měření (monitoring) hlukové hladiny x Měření (monitoring) hlukové hladiny po realizaci stavby.

Přesto rozpočtářům doporučujeme bližší nebo upřesňující popisy uvádět např. v poznámce k položce a použít ty popisy, které jsou u daného titulu uvedeny a neodporují skutečné náplni položky.

Je ve směrných cenách ÚRS započítána DPH?

Je ve směrných cenách ÚRS započítána DPH?

Veškeré ceny, které jsou obsaženy ve všech databázích ÚRS, jsou kalkulovány bez DPH.

Jasně je to formulováno v ustanovení článku 22. Kalkulační vzorec v Úvodní části všech katalogů ÚRS:

Do směrných cen není započtena daň z přidané hodnoty, a to ani na vstupu (přímý materiál, náklady na provoz stavebních strojů, náklady na dopravu), ani na výstupu (směrná cena). Podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, se u plátců daně tato daň na vstupu do kalkulací nezapočítává.

Jak zohlednit individuální dopravní náklady?

Jak zohlednit individuální dopravní náklady?

Pokud jedna ze smluvních stran dospěje k závěru, že dopravní vzdálenost materiálu je jiná než obvyklá (to znamená, že se výrazně odlišuje buď směrem dolů, nebo nahoru), pak po dohodě obou stran lze dopravní náklady ocenit individuálně.

Ve svém důsledku to znamená, že se pořizovací cena materiálu (oceňovaného ve specifikaci) nepoužije, ale uplatní se nákupní cena materiálu s individuálními dopravními náklady.

Pokud je dotyčný materiál započten ve směrné ceně práce, nelze pak použít ani tuto směrnou cenu.

V obou případech je třeba ocenit odlišné dopravní náklady jedním ze dvou způsobů:

  • použitím km sazby za dopravu použitým dopravním prostředkem,
  • individuálním výpočtem dopravních nákladů jako vedlejšího rozpočtového nákladu (ztížený dopravní režim, výrazně snížené dopravní náklady apod.).

Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Hmotnosti materiálů u položek směrných cen stavebních prací obecně je možné nalézt:

  • v SW KROS 4, v modulu Ceník materiálu ve sloupci „Hmotnost“,
  • v rámci webové aplikace Cenová soustava ÚRS online, v „Detailu položky“ (po kliknutí na symbol lupy na konci řádku s položkou).

Tato udaná hmotnost se pak promítá k ocenění do přesunu hmot.

Existují i položky, ve kterých je hmotnost označena hnědě. Jedná se o případy sypanin. U těchto položek je poskytnuta tvůrci rozpočtu možnost započítávat či nezapočítávat tuto hmotnost do součtu tonáže určené k ocenění manipulace s materiálem. Zde je třeba rozhodnout, zda bude v rámci zakázky zřizována skládka pro sypaniny. Jestliže skládka bude zřízena a z ní budou sypaniny postupně odebírány, pak je nutné manipulaci se sypaninami ocenit.

V opačném případě (tj. při absenci skládky) je třeba vyloučit promítnutí hmotnosti započtených materiálů do samostatného ocenění. Manipulace s materiálem je již kryta pořizovací přirážkou materiálu.

Není-li známo, jakým způsobem bude realizace probíhat, pak je třeba tento problém řešit tzv. kluznou doložkou ve smlouvě (pro dotyčné položky je třeba uvést v poznámce, že v průběhu prací bude upřesněno, zda se hmotnosti promítnou, nebo zda se vyloučí). V takovém případě bude následovat dopočet nebo odpočet (vícepráce nebo méněpráce).

Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Při opravách výtluků na komunikacích je třeba stanovit podíl opravované plochy komunikace.

V konkrétním případě projektant odborným odhadem určil, že z celkové plochy 10 000 m2 se bude opravovat 5 %. Tento krok je důležitý pro volbu příslušné položky (položek) ze souboru cen.

Jaká má být tedy u této položky správná výměra?

Máme-li 10 000 m2 komunikace, pak při dohodnutém poměru opravované plochy 5 % oceníme příslušnou položkou 500 m2 výtluků.

Použije se položka 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10 % na 1 km.

Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Tato problematika je řešena katalogem 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Příloha 07 Provozní vlivy obsahuje oddíl 071 Provoz investora, případně třetích osob. Tento oddíl rozlišuje mezi situacemi, kdy jde o rušení způsobené buď ze strany investora, nebo které je způsobeno jiným subjektem (subjekty).

Titul 0711 Provoz investora definuje činnost investora (může se jednat např. o průmyslovou výrobu, plánovaný odstřel v lomu apod.), která ruší hladký průběh stavební činnosti (výstavby, rekonstrukce apod.).

Titul 0712 Provoz dalšího subjektu se týká např. pohybu jiných osob v areálu se souhlasem investora (exkurze, kontrolní činnost jiného subjektu aj.) nebo vyvolaných nákladů, k nimž patří například zajištění osobní dopravy přes opravovaný úsek.

Podmínkou je, že všechny tyto aktivity ruší plynulou stavební činnost.

Provoz investora, případně třetích osob, lze oceňovat buď smluvní přirážkou k ceně, nebo individuálně.

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

V praxi se lze setkat se situací, kdy dojde k pozastavení procesu výstavby.

Zhotovitel se následně musí zabývat problémem, jestli se podle nějaké metodiky Cenové soustavy ÚRS dají ocenit vícenáklady spojené s pozastavením výstavby (zabezpečení stavby z hlediska minimalizace škod, přeobjednání materiálu, zajištění subdodavatelů, rezervace výrobních kapacit apod.).

Obecně platí, že vícenáklady vyplývající z pozastavení stavby, pokud jsou zapříčiněné investorem, lze promítnout pomocí vedlejších rozpočtových nákladů – viz katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, tituly 045 Kompletační a koordinační činnost a 0491 Ostatní inženýrská činnost přílohy č. 4, 0912 Zabezpečovací práce při zastavení stavby přílohy č. 9 katalogu.

Kdy lze použít položku dolamování?

Kdy lze použít položku dolamování?

U položky 138511101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm, v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, která je obsažena v části A03 katalogu 800-1 Zemní práce, může vyvstat otázka, jak přesně položku aplikovat.

Je možné ji používat u každé horniny na celé množství? Nebo je její uplatnění vyhrazeno pouze pro určitou část horniny? Jak se tedy vypočítá množství u výše uvedené položky?

Položku dolamování lze použít pouze

  • předepisuje-li projekt, že dno a boky hloubené vykopávky, odkopávky nebo prokopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina,
  • u hornin III. třídy těžitelnosti, skupin 6 a 7 podle čl. 3114 Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Z výše uvedeného vyplývá stanovení množství dolamování. Je třeba se řídit popisem cen dolamování a poznámkami k příslušnému souboru cen. Viz také definici termínu dolamování v čl. 4 „Názvosloví a definice“ Všeobecných podmínek katalogu 800-1.

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Neobvyklá mimostaveništní doprava je doprava materiálů a výrobků z místa nákupu materiálu nebo výrobku na staveniště (k tzv. první skládce na staveništi), která se vyznačuje

  • buď mimořádně obtížnými podmínkami, například z titulu nadměrných rozměrů nákladu,
  • nebo použitím vynucených nestandardních dopravních prostředků (lanovka, vrtulník, zvířata, nosič, nutnost překládání z dopravního prostředku na jiný – např. na odlišný rozchod kolejí aj.).

Náklady na neobvyklou mimostaveništní dopravu se oceňují v rámci vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) jako náklad související s umístěním staveniště (NUS).

Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem?

Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem?

Normohodiny jsou měrnou jednotkou pro stanovení pracnosti dané práce. Nejprve se stanovuje údaj v normohodinách pro každého zúčastněného pracovníka. V kalkulaci se však následně normočasy stejně ohodnocených pracovníků sčítají; samostatné zůstávají pouze u odlišně ohodnocených pracovníků.

Termín časový fond znamená souhrnný čas nutný k provedení montáže bez ohledu na počet pracovníků. Zahrnuje všechny zúčastněné pracovníky; nezahrnuje však čas práce osádek montážních strojů.

Bližší informace k problematice normohodin v Cenové soustavě ÚRS naleznete v příspěvku Kde najdu v CS ÚRS normohodiny?