800-751 Vzduchotechnika (2017/I)

VP 800-751 © ÚRS PRAHA, a.s. 3. Ustanovení k souborům cen 31. Volba cen 3101. Zpětné montáže demontovaných strojů, zařízení a nosného materiálu se oceňují cenami montáží příslušných částí A. 3102. Dílčí montáže strojů, zařízení a nosného materiálu se oceňují individuelně. 34. Technologická manipulace 3401. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci (pracovní prostor) v okruhu do 50m od místa zabudování, pokud není u jednotlivých částí katalogu uvedeno jinak. Místem zabudování se rozumí půdorys stroje, při montáži uvnitř objektu celý prostor ovládaný provo- zuschopnými zvedacími a dopravními prostředky. 3402. Pokud si dodavatel zřídí předmontážní plošinu, zahrnuje se tato do prostoru technologické manipulace bez ohledu na vzdálenost od místa zabudování. Je-li poloha plošiny vynucená investorem mimo prostor technologické manipulace, oceňuje se technologická manipulace zvlášť jako přesun hmot na vzdálenost od staveništního skladu k předmontážní plošině a odtud k prostoru technologické manipulace. 39. Přesun hmot 392. Užití cen 3921. Cenami přesunu stanovenými v části A05 se oceňuje přesun hmot na novostavbách, při změnách objektů, opravách a údržbě. 3922. Ceny přesunu hmot se použijí v případě vnitrostaveništní dopravy materiálu a montovaných technologických zařízení nad rámec vymezeného prostoru technologické manipulace a v případě, kdy je v projektu určeno použití staveništní meziskládky materiálu. 4. Názvosloví, definice a zkratky 41. Názvosloví a definice Vzduchotechnika (VZT) je technický obor zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov určených k pobytu a činnosti lidí, eventuelně zvířat, k průběhu technologických procesů či skladování materiálu. 5. Výjimky z ustanovení Úvodní části katalogu 54. Časový fond 541. Časový fond montáže 5411. Časový fond jednotky montáže (uvedený ve sl. 5 katalogového listu) násobený množstvím měrných jednotek montáže určí celkový časový fond montáže. Celkový časový fond montáže v hodinách se ocení hodinovou zúčtovací sazbou. 5412. Časový fond jednotky montáže je stanoven za vykonanou práci bez ohledu na počet mon- tážních pracovníků. Neobsahuje čas práce montážních strojů a mechanizmů ani jejich osádek. 56. Mimostaveništní doprava 5601. Náklady na mimostaveništní dopravu nosného materiálu a montovaných strojů a zařízení se oceňují samostatně (pokud již nejsou započteny v ceně dodávky).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0