800-773 Podlahy teracové (2017/I)

VP Úvodní část PSV © ÚRS PRAHA, a.s. Umodernizací, rekonstrukcí, opravy a údržby je nutno přihlédnout ke skutečnému umístě- ní prostoru technologické manipulace. 12) Ceny přesunu hmot nejsou určeny pro přesun v mimořádných podmínkách , tyto náklady se oceňují individuálně. Mimořádné podmínky přesunu vyplývají: − − z takového umístění objektu (např. v nepřístupných prolukách mezi domy, v těžce přístupném terénu, horských oblastech apod.), kdy je nutno použít mimořádných způ- sobů dopravy, jako jsou nosiči, zvířecí potahy, pásové traktory, šikmé výtahy, svážnice, lanovky, vrtulníky, motorové drážní vozíky, prámy, pontony a pod., − − kdy poměry na staveništi neumožňují využívat plně nosnosti normálních dopravních prostředkù. Za mimořádné nebo komplikované podmínky přesunu se nepovažuje běžný přesun ma- teriálù a výrobkù zabezpečený výrobními dělníky bez použití mechanizace nebo přesun hmot s omezeným využitím dopravních prostředků. V těchto případech se přesun hmot ocení příslušným příplatkem (za přesun prováděný bez použití mechanizace). 26. Demolice objektu a bourání konstrukcí Demolice je odstranění celého objektu nebo jeho ucelené části (křídla budovy, přístavby apod.) až k jeho základům (případně včetně základů). Práce se oceňují cenami katalogu 800-6 Demolice objektů. Platí i v případě kdy je objekt postupně rozebírán a vybourané materiály nejsou určeny k dalšímu použití. Jestliže je některý materiál z odstraňovaného objektu určen k dalšímu použití (cihly, trámy, krytina apod.) oceňuje se příslušná část objektu jako bourání. Bourání je odstraňování jednotlivých konstrukčních částí objektu (např. příčky). Toto lze oce- ňovat částmi B jednotlivých katalogů. 27. Manipulace se sutí a vybouranými hmotami 1) Pro manipulaci se sutí konstrukcí PSV se užijí ceny katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí (mimo oborů 721-725 a 731-735). 2) Ceny za manipulaci se sutí a vybouranými hmotami jsou stanoveny za 1 tunu hmotnosti (t). 3) Množství jednotek se určí jako součet hmotností suti nebo vybouraných hmot jednotlivých bouraných konstrukcí dohromady pro práce PSV i HSV. Pro snadné stanovení hmotnosti bouraných konstrukcí jsou v katalozích směrných cen u jednotlivých položek uvedeny směrné hmotnosti bouraných konstrukcí. Tyto hmotnosti jsou uvedeny v katalogových listech ve sloupci 2 – Popis položky, v SW (program KROS 4) ve sloupci Suť. Pozor: nezaměňovat ji s údajem ve sloupci„Hmotnost“, kde je uvedena hmotnost pomoc- ných materiálů a materiálů spotřebovaných při bouracích pracích. 28. Použití směrných cen na opravách kulturních objektů Při provádění stavebních prací na opravách kulturních památek některé standardní práce: a) nevyžadují odlišné postupy, materiály a výrobky. Je u nich požadována běžná kvalita provedení a provádění není spojeno se zvýšenými náklady z titulu ztížených výrobních podmínek. Tyto práce lze oceňovat směrnými cenami stavebních prací, b) se provádí za ztížených podmínek. Tyto lze ocenit: − − příslušnou montážní cenou (cenami) z katalogů popisů a směrných cen stavebních prací zvýšenou dohodnutým koeficientem, s oceněním použitých materiálů a výrobků ve specifikaci, − − směrnou cenou kompletní včetně materiálu, zvýšenou dohodnutým koeficientem. Tradiční stavební práce, které nepatří do standardních stavebních prací, lze oceňovat: − − individuálně stanovenou hodinovou zúčtovací sazbou s oceněním použitých materi- álů ve specifikaci,

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0