800-773 Podlahy teracové (2017/I)

VP Úvodní část PSV © ÚRS PRAHA, a.s. nemohou, být započteny náklady související s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi, které nemůže dodavatel ovlivnit, které ale objektivně vznikají a přitom vybočují z podmínek, za nichž byly směrné ceny stanoveny. Jde zpravidla o zvýšené režijní náklady dodavatele. Jejich promítnutí je buď součástí individu- ální ceny (její režie) nebo je řešeno přípočtem ke směrné ceně (v ní je režie bez těchto nákladů). Způsob započtení těchto nákladů je odvislý od dohody mezi dodavatelem a investorem, re- spektive od podmínek veřejné soutěže nebo výběrového řízení. Dalšími náklady, které nejsou započteny do směrných cen, jsou zejména náklady na projektové práce a na inženýrskou a kompletační činnost. Do směrných cen dále není započtena cena pozemku ani vybavení, pokud není součástí stavby. Do směrných cen není také započtena daň z přidané hodnoty (DPH) a to ani na vstupu (mate- riály, náklady na provoz stavebních strojů, náklady na dopravu) ani na výstupu (směrná cena). Podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se u plát- ců daně tato daň na vstupu do kalkulací nezapočítává. Celková cena Směrná cena ÚRS NUS Náklady spojené s umístěním stavby Projektové práce, inženýrská, kompletační činnost, apod. DPH Daň z přidané hodnoty 42. Celkové náklady na stavební dílo Cena stavebního díla se stanoví tak, že se jednotlivé položky výkazu výměr ocení příslušnými směrnými cenami (případně sazbami přímých nákladů s dopočtem hrubého rozpětí). Celková cena je tvořena součtem oceněných položek výkazu výměr, individuelně vypočtenými náklady spojenými s umístěním stavby a dalšími doplňujícími náklady (např. náklady na inže- nýrskou a kompletační činnost). Cenu stavebního díla nemusí tvořit pouze položky směrných cen stavebních prací. V případě oceňování provozních souborů nebo technologických částí stavby se použijí současně i polož- ky směrných cen montáží technologických zařízení. Jedná se např. o výtahy, ocelové konstruk- ce, vzduchotechniku, montáže sdělovacích zařízení, externí elektromontáže apod. Celkovou cenu lze schematicky zobrazit takto: Celková cena stavebního díla Směrné ceny ÚRS VRN Vedlejší rozpočtové náklady DPH Daň z při- dané hodnoty H Materiál M Mzdy S Stroje O Ostatní R Režie Z Zisk NUS Náklady souvisejí- cí s umís- těním stavby Další náklady Kompletace, inženýrská, projektová, geodetická činnost apod. H Materiál PZN Přímé zpracovací náklady R Režie Z Zisk Směrné sazby přímých nákladů ÚRS HR Hrubé rozpětí kde: H - přímý materiál započtený ve směrných cenách stavebních prací nebo materiál oceněný ve specifikaci O - ostatní (např. odvody na zdravotní a sociální zabezpečení) Směrné sazby přímých nákladů ÚRS – viz V. část katalogů

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0