823-2 Rekultivace (2017/I)

VP Úvodní část HSV © ÚRS PRAHA, a.s. 1. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací 11. Použití katalogů Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (dále katalogy „S“) patří mezi nepostrada- telné podklady pro sjednávání cen stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Všem účastníkům přípravy a realizace staveb nabízejí nezbytnou podmínku komunikace – tj. vzájemně akceptovatelný popis stavebních prací včetně způsobu měření a transparentní způsob stanovení směrné ceny. Katalogy„S“ popisů a směrných cen stavebních prací jsou podkladem: − − projektantům: pro sestavování rozpisu prací a dodávek jako podklad pro zadávací dokumentaci pro obchodní soutěž nebo výběrové řízení, − − investorům: pro sestavování kontrolních rozpočtů k porovnání přiměřenosti cenových nabídek (nabídkových rozpočtů) dodavatelů, − − dodavatelům: pro rychlou orientaci v průměrných nákladech při sestavení nabídko- vého rozpočtu. Katalogy splňují všechny podmínky pro jejich efektivní využití stavební veřejností v rámci SW aplikací. 12. Struktura katalogů 121. Katalog se člení na tyto části: I. Úvodní část katalogu, která poskytuje informace o užití katalogu a tvorbě směrných cen. II.a. Všeobecné podmínky katalogu, v nichž je uvedeno členění katalogu a užití směrných cen ve vztahu ke KSO (Klasifikace stavebních objektů; dříve JKSO – Jednotná klasifikace staveb- ních objektů), ustanovení k souborům cen (volba cen, užití, způsob měření a další), použité názvosloví a definice. II.b. Všeobecné podmínky částí. III. Přílohy – jejich náplní jsou zpřesňující příklady, tabulky, obrázky a výpočty, seznam norem. IV. Katalogové listy se směrnými cenami. Ceny jsou uspořádány do Souborů cen (sdružující související položky cen), které obsahují detailní popis konstrukcí a prací. Na jejich konci mohou být připojeny k cenám upřesňující Poznámky. Směrné ceny jsou zaokrouhleny dle jednotné metodiky. V. Seznam směrných cen a sazeb přímých nákladů, který obsahuje číslo položky, směrnou cenu, a dále v ceně zakalkulované náklady na přímý materiál, náklady na přímé mzdy (mzdy) a přímé zpracovací náklady (PZN – představují součet přímých mezd, nákladů na provoz strojů a ostatních přímých nákladů). VI. Seznam souborů cen je uveden vždy na konci tiskového vydání jednotlivých katalogů. Seznam slouží k rychlé orientaci při vyhledávání konkrétních položek. Upozorňujeme stavební veřejnost, že směrné ceny zpracovávané společností ÚRS Pra- ha, a.s. jsou fakultativní. Slouží jako podklad při sjednávání cen dle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Za jejich užití v plném rozsahu zod- povídají smluvní strany. ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU HSV I.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0