823-2 Rekultivace (2017/I)

VP Úvodní část HSV © ÚRS PRAHA, a.s. 2. Směrné ceny 21. Obecné zásady Směrné ceny stavebních prací ÚRS, které jsou obsaženy v Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací, jsou počítány na základě kalkulace množství potřeb stanovených k jednotli- vým položkám v členění podle kalkulačního vzorce. Jednotlivé potřeby jsou oceňovány cena- mi, případně sazbami, které jsou získávány výběrovými šetřeními. Tyto podmínky jsou uvedeny především v: − − plnémpopisu položek včetně poznámek uvedených na konci příslušného souborucen, − − Všeobecných podmínkách katalogu a jejich částí, − − přílohách – kde jsou uvedeny zpřesňující příklady, obrázky a tabulky. Podrobnější údaje o kalkulační náplni položky lze získat v programu KROS 4 z rozboru TOV (technologicko-organizační varianty) dané položky. Pokud zadávací podmínky (projekt) nestanoví jinak, směrné ceny lze užít i na památkových objektech. Směrné ceny ÚRS jsou zpracovávány 2x ročně. Období vymezující aktuálnost cen se nazývá ce- nová úroveň (CÚ). K označení cenových úrovní se používá rok a pořadové číslo cenové úrovně v daném roce. Například cenová úroveň směrných cen stavebních prací 2017/I je aktuální pro období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 (dále jen CÚ 2017/I). V tištěné verzi je cenová úroveň prvního pololetí publikována v kompletní sadě katalogů „S“. V databázové podobě jsou aktuální směrné ceny k dispozici každé pololetí v rámci SW (pro- gram KROS 4). 22. Kalkulační vzorec Při výpočtu a oceňování cen stavebních prací se využívá kalkulační vzorec. Tento vzorec defi- nuje obsah jednotlivých druhů nákladů a současně určuje způsob jejich stanovení. Užití kalku- lačního vzorce zaručuje, že do ceny budou zahrnuty všechny náklady, které ji objektivně tvoří. Kalkulační vzorec pro směrné ceny ÚRS je složen z dílčích nákladových složek v tomto členění: 1. Přímý materiál (H) 2. Přímé mzdy (M) 3. Stroje (S) 4. Ostatní přímé náklady − − doplňkové ostatní přímé náklady (DOPN) − − sociální a zdravotní pojištění (SZP) Přímé náklady (pol. 1 - 4) (PN) Přímé zpracovací náklady (pol. 2 - 4) (PZN) 5. Výrobní režie (% sazba ze základny sl. 2 - 4) (Rv) Zpracovací náklady výroby (provozu) (pol. 2 - 5) (ZNV) Vlastní náklady výroby (provozu) (pol. 1 - 5) (VNV) 6. Správní režie (% sazba ze základny sl. 2 - 4) (Rs) Zpracovací náklady (pol. 2 - 6) (ZN) Úplné vlastní náklady (pol. 1 - 6) (ÚVN) 7. Zisk(% sazba ze základny sl. 2 -6) (Z) Cena celkem (pol. 1 až 7) Směrné ceny jsou kalkulovány za určitých kvalitativních a kvantitativních podmínek. Proto je nutné před jejich použitím ověřit, zda tyto podmínky souhlasí s oceňovanou skutečností nebo podmínkami uvedenými v projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0