824-1 Dráhy kolejové (2017/I)

VP Úvodní část HSV © ÚRS PRAHA, a.s. 122. Katalogy „S“ popisů a směrných cen jsou členěny podle druhu prací do těchto částí: Část A – zřízení konstrukcí Část B – bourání (demontáž) konstrukcí Část C – práce při údržbě a opravách konstrukcí Podrobněji vymezuje členění katalogu článek 12. Všeobecných podmínek. 13. Podstatné kvalitativní podmínky 1) Směrné ceny jsou kalkulovány pro stavební práce vymezené ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, určenými podmínkami, mimo jiné podstatnými kvalitativními podmínkami. 2) Podstatné kvalitativní podmínky jsou vymezeny: − − Úvodní částí katalogu, − − ustanoveními uvedenými v kap. II Všeobecné podmínky, − − popisem směrných cen a poznámkami k nim, − − jednoznačným devítimístným číslem položky, − − způsobem kalkulace včetně kalkulačního vzorce. 14. Katalogový list 141. Číselný kód ceny (souboru cen) Každá cena má 9-místný číselný kód. V tištěné podobě katalogu se může v číselném kódu místo konkrétní číslice vyskytovat znak ”*“. V tom případě je užití cen vymezeno pro více variant konstrukcí (jedná se o tzv.„ konkretizaci “). Možné varianty určuje Třídník TSKP a jsou rozepsány pod názvem souboru cen a označeny číslicí (v závorce). Pro použití položky je třeba nahradit znak ”*“ v kódu položky příslušnou číslicí zvolené varianty. Datové soubory pro rozpočtovací a kalkulační programy (SW) přímo obsahují položky všech existujících variant. Znak ” . “ uvedený v číselném kódu souboru cen znamená, že v rámci tohoto souboru cen se na místě tohoto znaku mohou vyskytovat různá čísla. 142. Popis ceny Plný popis je pro popis stavební práce rozhodující. V rámci plného popisu stavební práce jsou tučným písmem vyznačeny zásadní informace tvořící tzv. zkrácený popis, který se používá v rozpočtech. Při zpracování rozpočtů výpočetní technikou mohou být použity tzv. „ kódové “ texty, které jsou upraveny pro efektivnější využití v rámci SW. Existuje-li více variant popisu, je text souboru cen vytištěn kurzívou . 143. Hmotnost Hmotnost materiálů je uváděna ve sloupci „Hmotnost“ katalogového listu. Tato hmotnost je důležitá pro práci s položkami přesunu hmot. K položkám části B a C katalogů je uváděna také hmotnost suti (vybouraných hmot). Tato hmotnost se použije u položek pro přesun suti (bližší informace viz čl. 27 této části katalogu).

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0