Jak ocenit překrytí fasády štukem?

Jak ocenit překrytí fasády štukem?

V následujícím příspěvku si ukážeme jednu ze situací, které se často vyskytují při opravách fasád.

Jednalo se o fasádu ve složitosti 4. Po otlučení 50 % nesoudržné omítky na fasádě stavební firma těchto 50 % opravila a následně celou fasádu (tzn. ze 100 % plochy s omítkou) natáhla štukem.

Následně vyvstala otázka, zdali položka 622325506 zahrnuje opravu těchto 50 % poškozené omítky včetně vrchního štuku.

V položce 622325506 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu do 50 % je započteno překrytí štukem v rozsahu % podílu opravované fasády (v daném případě je to 50 %). Tento postup vyhovuje případům, kdy památkáři chtějí ponechat stávající štuk bez překrytí. 

Pokud je ale potřeba překrýt celou fasádu novým štukem, toto překrytí se ocení položkou 622311131 Potažení vnějších ploch … štukem … tl. 3 mm z katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. Množství m2 štuku se vypočítá podle ustanovení čl. 3521 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. Stávající štuk zastoupený v položce 622325506 se přitom neodečítá (odpovídá celkové tloušťce stávající fasády).

Jak ocenit opravy fasád?

Jak ocenit opravy fasád?

Pro účely diferencovaného ocenění oprav průčelí budov používá Cenová soustava ÚRS pět stupňů členitosti.

Stupně členitosti průčelí se určují kombinací hlavního a pomocného hlediska. Hlavním hlediskem je poměr omítaných ploch složitých k omítaným plochám hladkým. Pomocným hlediskem, které může mít vliv na modifikaci navrženého stupně členitosti, je stanovení počtu druhů ozdobných prvků.

V případě, že podle pomocného hlediska odpovídá zařazení průčelí více stupňům členitosti, je rozhodující hlavní hledisko.

Podrobnější informace ke stupňům členitosti průčelí budov naleznete v článku 3123 Všeobecných podmínek katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba. Součástí katalogu je rovněž příloha č. 3 Příklady stupňů členitosti vnějších omítek, kterou tvoří fotografie fasád odpovídajících jednotlivým stupňům členitosti. Obrazová dokumentace je doplněna textovou charakteristikou konkrétních stupňů.