Jak řešit změnu nákladů u pomocného lešení?

Jak řešit změnu nákladů u pomocného lešení?

Jak je to s použitím pomocného pracovního lešení pro objekty pozemních staveb – položek 949101111 a 949101112 – bez dodatků k rozpočtu?

Podle ustanovení uvedeného v odstavci 3) článku 24 Obsah směrných cen v Úvodní části katalogů se použije na celou dobu výstavby pro jeden objekt pomocné lešení souhrnně pouze jedenkrát, a to pro všechny prováděné stavební práce v rozsahu potřebného objemu. Toto metodické ustanovení má smysl v tom, že předchází nadbytečným oceněním lešení na zakázkách, kdy firmy provádí a oceňují montáž a demontáž lešení zbytečně i několikrát (místo, aby si jej k provedení navazujících prací zapůjčili), což vede ve svém důsledku ke zbytečnému zvyšování cen zakázky.

V našem příkladu se jedná o veřejnou zakázku. Vlivem změny technologie však dochází na objektu ke změně již provedených prací (prostupy v konstrukcích) a je potřeba již provedené prostupy zazdít a vytvořit nové. Jde tedy o vícepráce.

Má dodavatel v této situaci nárok na dopočet pomocného lešení vzhledem k prováděným změnám nad rámec původně stanovené výměry?

Dochází-li ke změně projektu, která většinou vyvolává změnu nákladů, potom je třeba do dodatku ke stavebnímu rozpočtu promítnout dotyčné více- či méněnáklady. Týká se to samozřejmě i použití a ocenění lešení.

Dodatky k rozpočtu (tj. promítání nákladů na investora) se neprovádí v případech, kdy dodavatel prací změní způsob na základě svého rozhodnutí.

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Lešení se oceňuje třemi položkami:

  • položkou montáže,
  • příplatkem za dobu použití,
  • položkou demontáže.

Ocení se montáž a demontáž lešení.

Dále pronájem po užívanou dobu (použití příplatků za každý den použití nahrazuje částku za pronájem lešení). U příplatku se bere výměra (m2 stanovená podle způsobu měření), která se vynásobí počtem dnů, po které je lešení používáno. Například u klasického trubkového řadového lešení, které je postavené ze čtyř stran budovy, jeho množství vychází z velikosti pohledové plochy.

Výpočet pohledové plochy se provede podle vzorce d x v. Způsoby měření délky lešení je uveden viz v Příloze č. 6 katalogu 800-3 Lešení. Výška se určí jako vzdálenost od paty lešeňové konstrukce po úroveň nejvyšší podlážky.

Doprava lešení na stavbu a jeho odvoz se oceňuje individuálně.

Návody ke způsobu stanovení množství lešení jsou dostupné v programu KROS 4, v rámci aplikace Cenová soustava ÚRS online (předplacený prohlížeč databáze cen stavebních a montážních prací URS) nebo na stránkách www.cs-urs.cz.

Jak se počítá pomocné lešení?

Jak se počítá pomocné lešení?

O důležitosti skutečnosti, že nedílnou součástí každé položky Cenové soustavy ÚRS jsou také příslušná ustanovení Úvodní části katalogu a Všeobecných podmínek, svědčí časté spory o výklad určitých položek.

O tom svědčí i následující příklad z oblasti oceňování lešení.

Týká se položky 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/ m2 a způsobu počítání její podlahové plochy lešení. Určuje se podlahová plocha v závislosti na počtu montáží a demontáží lešení v závislosti na technologickém provádění stavby, kdy toto lešení je potřeba použít, nebo se bere jedenkrát podlahová plocha pro celou stavbu bez ohledu na další demontáže a montáže lešení?

Jednoznačný výklad je v tomto případě obsažen v ustanovení odst. 3, čl. 24 „Obsah směrných cen“ Úvodní části katalogů. Pro všechny prováděné práce, u kterých je potřeba pomocné pracovní lešení, se počítá pomocné pracovní lešení pouze 1x pro celou stavbu, a to v množství určeném půdorysnou plochou, na které se dotyčné práce provádějí.