Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Pronájem stroje je konkrétní organizační řešení prováděcí stavební firmy. Realizátor může daný stroj také vlastnit a nemusí si jej půjčovat a platit pronájem.

Náklady spojené s provozem stroje jsou zohledněny v sazbě strojohodiny (viz ustanovení článku 223 Úvodní části katalogů ÚRS). Jsou v ní zahrnuty také náklady na pořízení pohonných a provozních hmot (např. pneumatiky či jiný spotřební materiál) a v konečném důsledku i náklady na pořízení nového stroje a inflační vlivy (opakovanou aktualizací sazeb strojohodin v čase).

Obecně tedy platí, že použití sazby strojohodiny a současně i pronájmu stroje lze považovat za duplicitu.

Soupis prací může obsahovat i náklady na pronájem stroje, ale vždy je třeba zvážit, zda se nejedná o duplicitu. Ve směrných cenách jsou již započteny náklady jak na používané mechanismy, tak na mzdovou složku obsluhy. V rámci metodiky skladby směrné ceny je dominantní především ekonomické hledisko. V kalkulacích se tedy jedná o sestavení nákladů z hlediska ceny, nikoli přesného technologického postupu.

V praxi bychom takto měli přistupovat i při použití položek do rozpočtu. Například v položkách hloubených vykopávek je v oceňovacích podkladech rypadlo určitého typu a výkonu. Při samotné realizaci stavby je většinou použitý odlišný typ rypadla, často i s rozdílným výkonem. Neznamená to však, že by se kalkulace směrné ceny měla měnit a do soupisu prací přidávat relevantní stroj.

V zásadě se dá říci, že přítomnost stroje v soupisu prací, by byla možná v případě ocenění prací formou hodinové zúčtovací sazby (HZS). Tento náklad má však svá specifika, která vycházejí z metodiky HZS. Jelikož v rámci HZS se jedná pouze o vyjádření nákladů na mzdy obsluhy stroje (bez mechanismů), je tedy nutné, aby mechanizmus byl vložen do rozpočtu samostatně.

Patří stavební kolečko do mechanizace?

Patří stavební kolečko do mechanizace?

Mechanizace znamená nahrazení lidské (nebo zvířecí) síly silou stroje. Z tohoto hlediska nelze považovat využití kolečka za mechanizaci, neboť pohonem je lidská síla.

Jestliže je tedy pro manipulaci se sutí použito kolečko, pak se jedná o ruční manipulaci se sutí.

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Stavební výtah máme kalkulován ve 270 položkách cenové soustavy. Je součástí kalkulace těch položek stavebních prací, u nichž je počítáno s jeho využitím.

Ke stavebnímu výtahu se přistupuje jako ke každému dalšímu stroji. V kalkulaci je nasazen patřičným množstvím strojohodin jako kalkulační potřeba.