Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Co dělat, pokud v databázi nenaleznete položku?

Co dělat, pokud v databázi nenaleznete položku?

Jestliže se v databázi popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS potřebná položka nenachází, je možné postupovat následovně:

  • Pokud se v databázi nachází položka oceňující podobnou stavební práci, pak vytvoříme tzv. R-položku (podobná položka se upraví, tj. změní se vždy její popis a vždy její kódové označení, případně její kalkulace, případně i její měrná jednotka). Cena může vyjít nižší, stejná nebo vyšší.
  • Pokud se v databázi nenachází ani položka oceňující alespoň podobnou práci, pak je třeba vytvořit individuální cenu. Při její kalkulaci se použije kalkulační vzorec, který je uveden v čl. 22 Úvodní části libovolného katalogu ÚRS (práce HSV nebo PSV). Bližší informace ohledně kalkulací individuálních cen naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům rozpočtovacího SW KROS 4.

Problematikou se podrobněji zabývá rovněž jednodenní kurz nazvaný K1 – Co dělat, když v databázi nenaleznu položku. Bližší informace lze nalézt v nabídce kurzů na stránkách www.urs.cz