Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Co to je Klub rozpočtářů?

Co to je Klub rozpočtářů?

Od 1. ledna 2020 existuje při společnosti ÚRS CZ profesní sdružení Klub rozpočtářů.

Mezi mnoho výhod, které svým členům nabízí, patří zejména výměna informací mezi rozpočtáři a diskuse o nejrůznějších odborných tématech týkajících se rozpočtování. Rozpočtáři mají možnost v rámci webových stránek Klubu uveřejnit svůj kontakt, a tak rozšířit své možnosti pro získávání zakázek.

K nesporným přednostem členství patří také možnost získání zvýhodněného profesního pojištění. Členové mají zdarma přístup k pravidelným informacím o novinkách v Cenové soustavě ÚRS a vstup na vybrané akce pořádané touto společností.

Rozpočtáři, účastnící se činnosti Klubu, uvítají také možnost získání slev na pravidelné akualizace programu KROS 4  nebo na aplikaci CS ÚRS online.

Členství v Klubu rozpočtářů je k dispozici všem rozpočtářům v České republice. Zájemci o členství a spolupráci naleznou kompletní přehled všech členských výhod a bližší informace o činnosti klubu na webu www.klubrozpoctaru.cz.  

Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Kde najdu ceny a sazby rozpočtářských prací?

Společnost ÚRS CZ vydávala do roku 2018 tiskem publikaci Ceny a sazby rozpočtářských prací. Kompletní a každoročně aktualizovaný obsah této publikace je od roku 2020 k dispozici uživatelům SW KROS 4 (záložka Pomocník), kde je součástí modulu Asistent rozpočtáře v části Technologie rozpočtování.

Problematika je rozdělena do dvou celků:

  • V první části je řešena metodika oceňování rozpočtářských prací, která vychází z jednotlivých typů rozpočtů.
  • Druhá část obsahuje přílohy věnované výpočtu celkové ceny stavebního díla a vlastní sazebník. Ten se skládá z tabulek, v nichž jsou uvedeny sazby pro různé druhy rozpočtářských prací, které vycházejí z analýz podle stupňů projektové dokumentace a rozsahu práce rozpočtáře.

Sazebník je sestaven na základě podkladů ověřených dlouhodobým sledováním normativů a časových ukazatelů, na základě řešení častých konkrétních dotazů a připomínek a konzultací s cenovými experty a odborníky z řad rozpočtářské veřejnosti.

Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Rozpočty pro soutěže na veřejné zakázky podléhají ustanovení prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Vyhláška č. 169/2016 Sb. apeluje především na to, aby položky v nabídkových rozpočtech pro veřejné soutěže byly transparentní, proto je doporučeno podle odst. 5, § 5 vyhlášky čerpat ocenění z nějaké cenové soustavy.

Přesnou definici a způsob použití Cenové soustavy uvádí pak § 11 vyhlášky a náležitosti soupisu prací potom § 5 až 10 vyhlášky.

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

V případě rozpočtů pro veřejné soutěže je důležitá formulace požadavku investora na stavební rozpočty ve smlouvě o dílo. Pokud zní požadavek investora na ocenění zakázky cenami cenové soustavy, pak je třeba použít cen této soustavy, výši sazeb režií a zisku apod. Uchazeč má ale právo ve zdůvodněných případech výši cen upravovat a tyto změny zdůvodnit investorovi.

R-položky i individuální ceny jsou většinou při stavebních zakázkách nezbytné, neboť žádná cenová soustava nemá k dispozici položky na veškeré technologie a práce. Při tvorbě R-položek i individuálních cen, v případě užití Cenové soustavy ÚRS, doporučujeme postupovat podle kalkulačního vzorce uveřejněného v úvodu katalogů HSV a PSV.

Náklady na vedlejší rozpočtové náklady (VRN) je třeba blíže specifikovat (nejlépe upřesněním, kalkulací apod.). Stanovení nákladu VRN pouhou sumou nákladů bez bližší specifikace není většinou investorem nebo kontrolním orgánem akceptováno.