Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Položka v Cenové soustavě ÚRS je mimo dalších údajů definována pomocí číselného kódu položky a jejího popisu. Pokud dojde ke změně popisu, není možné ponechat dosavadní číselný kód položky, neboť ten je úzce vázán na popis položky. Položka potom obdrží nový kód, zvolený rozpočtářem.

Totéž se týká i materiálů a výrobků. Jestliže do hry vstupují odlišné technické parametry výrobků, je třeba vytvořit jiné evidenční číslo materiálu.

Ve výše uvedených případech u cen i materiálů však již nelze uvést, že jsou součástí příslušné databáze ÚRS.

Minimální změny popisu jak práce, tak i materiálu lze ještě tolerovat (v případě, kdy popis víceméně svojí náplní odpovídá původnímu). Výkon může být třeba pouze upřesněn – např. Měření (monitoring) hlukové hladiny x Měření (monitoring) hlukové hladiny po realizaci stavby.

Přesto rozpočtářům doporučujeme bližší nebo upřesňující popisy uvádět např. v poznámce k položce a použít ty popisy, které jsou u daného titulu uvedeny a neodporují skutečné náplni položky.

Je ve směrných cenách ÚRS započítána DPH?

Je ve směrných cenách ÚRS započítána DPH?

Veškeré ceny, které jsou obsaženy ve všech databázích ÚRS, jsou kalkulovány bez DPH.

Jasně je to formulováno v ustanovení článku 22. Kalkulační vzorec v Úvodní části všech katalogů ÚRS:

Do směrných cen není započtena daň z přidané hodnoty, a to ani na vstupu (přímý materiál, náklady na provoz stavebních strojů, náklady na dopravu), ani na výstupu (směrná cena). Podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, se u plátců daně tato daň na vstupu do kalkulací nezapočítává.

Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jedním z tradičních a nosných poslání společnosti ÚRS CZ je tvorba nabídkových cen stavebních prací v režimu tzv. směrných cen.

Směrné ceny stavebních prací (také jednotlivých potřeb, tj. materiálů a výrobků, sazeb strojohodin a mzdových nákladů) jsou koncipovány, kalkulovány a počítány tak, aby přiměřeně odpovídaly nákladům, které jsou vynakládány v rámci provádění konkrétních prací na stavebních zakázkách.

Lze tedy říci, že směrné ceny mohou být chápány jako ceny obvyklé.

Výše těchto cen jsou v čase proměnné, proto společnost ÚRS CZ vydává, po průběžných šetřeních cen vstupů a následných analýzách, každé následující pololetí tzv. doporučovanou cenovou úroveň cen stavebních prací.