Jak ocenit ruční třídění odpadu?

Jak ocenit ruční třídění odpadu?

Při demontáži konstrukcí (např. zábradlí, potrubí, okna apod.) není třeba třídění odpadu samostatně oceňovat, neboť toto třídění je prováděno automaticky bez navýšení nákladů během demontáže konstrukce (demontáž se oceňuje položkami příslušných katalogů).

Všude tam, kde třídění materiálu u demontáží hraje roli, např. u keramických střešních krytin (krytiny do suti nebo k opětovnému použití), je třídění zohledněno již v příslušných cenách základních prací k opětovnému použití.

Při demolicích objektů, tj. při vzniku velkého množství suti, je toto třídění zohledněno v cenách týkajících se manipulace s vybouranými hmotami.

U suti se třídění oceňuje pouze v případech, kdy:

  • je třeba ručního třídění cihel nebo kamene (oceňuje se souborem cen 9852221 Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti),
  • projekt předepisuje rozměry suti.

Odvoz odpadu do sběrny odpadů se potom oceňuje příslušnými položkami souboru cen 9970135 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku z katalogu 801-3 Budovy a halybourání konstrukcí.

Jak ocenit odsun suti u potrubí?

Jak ocenit odsun suti u potrubí?

V katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace se nachází položka 831392921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400. U této položky se neobjevuje údaj o hmotnosti.

Je součástí položky i naložení suti na dopravní prostředek, odvoz a uložení na skládku? Jaké položky použít k likvidaci trub a jak je zkalkulovat (převod m roury na tuny)?

Položky Výměna… (vedle zmíněné položky 831392921 se to týká i všech dalších) obsahují pouze ocenění práce bez následující manipulace s odstraněným potrubím; tyto práce se oceňují samostatně. Proto není uvedena hmotnost u dané položky.

Pro stanovení hmotnosti je třeba znát hmotnost metru potrubí; lze čerpat z podkladů výrobců daného druhu materiálu, nebo příslušný materiál vyhledat v modulu Ceník materiálů v SW KROS 4, kde je hmotnost uvedena. Položky na ocenění odsunu suti v katalogu 827-1 nejsou. Je tedy třeba použít položky z katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí (viz ustanovení článku 27, odst. 1b Úvodní části katalogů HSV).

Podle konkrétní organizace práce během provádění prací je třeba ocenit vnitrostaveništní dopravu i odsun suti na skládku, nebo jen odsun suti na skládku (podle toho, zda je naložení uvedeno v popisech položek).