Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

V praxi se lze setkat se situací, kdy dojde k pozastavení procesu výstavby.

Zhotovitel se následně musí zabývat problémem, jestli se podle nějaké metodiky Cenové soustavy ÚRS dají ocenit vícenáklady spojené s pozastavením výstavby (zabezpečení stavby z hlediska minimalizace škod, přeobjednání materiálu, zajištění subdodavatelů, rezervace výrobních kapacit apod.).

Obecně platí, že vícenáklady vyplývající z pozastavení stavby, pokud jsou zapříčiněné investorem, lze promítnout pomocí vedlejších rozpočtových nákladů – viz katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, tituly 045 Kompletační a koordinační činnost a 0491 Ostatní inženýrská činnost přílohy č. 4, 0912 Zabezpečovací práce při zastavení stavby přílohy č. 9 katalogu.