Jak ocenit vícepráce?

Jak ocenit vícepráce?

Při ocenění víceprací (případně méněprací) je třeba postupovat tak, že položky původního rozpočtu se upraví v dodatku rozpočtu do té podoby, aby zohledňovaly aktuální způsob provedení prací.

V praxi se lze setkat s následujícími situacemi:

  • U položky se mění pouze množství výměry → v dodatku se použije původní položka s rozdílem výkazu výměr.
  • Je požadován jiný způsob provádění práce, který odporuje popisu původní položky → původní položka se nahradí jinou položkou z databáze, případně se položky doplní.
  • Požadovaná položka v databázi chybí a R-položku lze vytvořit na základě podobné položky z databáze → položka se nahradí R-položkou.
  • Existuje více výrazných změn, které vylučují vytvoření R-položky, nebo podobná položka v databázi chybí → vícepráce je možno ocenit individuální cenou, nebo lze použít hodinové zúčtovací sazby (HZS).

Vždy je nutno přihlédnout ke smluvním ustanovením ohledně způsobu ocenění a odsouhlasení těchto prací.

Jak řešit změnu nákladů u pomocného lešení?

Jak řešit změnu nákladů u pomocného lešení?

Jak je to s použitím pomocného pracovního lešení pro objekty pozemních staveb – položek 949101111 a 949101112 – bez dodatků k rozpočtu?

Podle ustanovení uvedeného v odstavci 3) článku 24 Obsah směrných cen v Úvodní části katalogů se použije na celou dobu výstavby pro jeden objekt pomocné lešení souhrnně pouze jedenkrát, a to pro všechny prováděné stavební práce v rozsahu potřebného objemu. Toto metodické ustanovení má smysl v tom, že předchází nadbytečným oceněním lešení na zakázkách, kdy firmy provádí a oceňují montáž a demontáž lešení zbytečně i několikrát (místo, aby si jej k provedení navazujících prací zapůjčili), což vede ve svém důsledku ke zbytečnému zvyšování cen zakázky.

V našem příkladu se jedná o veřejnou zakázku. Vlivem změny technologie však dochází na objektu ke změně již provedených prací (prostupy v konstrukcích) a je potřeba již provedené prostupy zazdít a vytvořit nové. Jde tedy o vícepráce.

Má dodavatel v této situaci nárok na dopočet pomocného lešení vzhledem k prováděným změnám nad rámec původně stanovené výměry?

Dochází-li ke změně projektu, která většinou vyvolává změnu nákladů, potom je třeba do dodatku ke stavebnímu rozpočtu promítnout dotyčné více- či méněnáklady. Týká se to samozřejmě i použití a ocenění lešení.

Dodatky k rozpočtu (tj. promítání nákladů na investora) se neprovádí v případech, kdy dodavatel prací změní způsob na základě svého rozhodnutí.

Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Při realizaci stavby, jejíž součástí jsou bourací a demoliční práce, vyvstala v konkrétním případě před stavební firmou nutnost zbourat zdivo, ve kterém jsou rozvody energie a médií (elektřina, voda, topení, plyn). V objektu se však nachází nájemce a zhotovitel podle podmínek investora nemá stávajícího nájemce omezit v jeho provozu, a to po celou dobu rekonstrukce. Pro logický postup výstavby je třeba uvedená média přepojit tak, aby bylo možné zmíněné konstrukce zcela zbourat a zároveň zachovat provoz nájemce.

Zhotovitel se domnívá, že přepojení (přeložky) jsou novou dodávkou prací (mj. včetně potřebných revizí) a je tedy možné je v rámci metodiky oceňování ÚRS ocenit jako nové práce (konstrukce), stejně tak i demontážní práce stávajících rozvodů či následné odstranění provizorních konstrukcí a rozvodů.

Popsané vícepráce chce dodavatel uplatnit u objednatele, neboť nebyly součástí projektové dokumentace ani VV.

Objednatel se prostřednictvím projektanta brání výkladem, že dle metodiky ÚRS, měla stavební firma tyto práce zohlednit v položce vedlejších rozpočtových nákladů (dále VRN), a jestliže tak neučinila, nemá již na dodatečné náklady nárok. S tímto zdůvodněním však realizační firma nesouhlasí.

Dotaz realizační firmy: Pokud bychom připustili, že ve VRN mohou být výše uvedené práce, neměl by tyto práce v rámci VRN objednatel, respektive projektant, jasně kvantifikovat?  Jak tedy tuto záležitost posuzovat? A kam popsané práce (přeložky) patří?

Realizátor stavebních prací (stavební firma) má nárok na proplacení všech hospodárně vynaložených nákladů, které jsou potřeba k provedení zakázky. Jestliže je nutné přeložení sítí energií (elektřina, teplo, plyn aj.), médií (voda), telefonu, kabelu aj. k provedení stavebního záměru, je třeba tyto práce ocenit, provést a vyfakturovat.

Projektant na tyto nutné kroky musí upozornit v technické zprávě. Pak se nejedná o vícepráce, ale dílčí část nutného postupu prací. Rozpočtář je následně musí ocenit ve stavebním rozpočtu. Pokud nejsou tyto práce specifikovány ve VV, je možné využít k ocenění VRN.

Pokud se ale zjistí, že tyto kroky je nutné provést až během průběhu prací (okolnost nebyla dříve známa), tyto náklady je nutné ocenit jako vícepráce. Takové zjištění je třeba projednat se smluvní stranou. Přeložky sítí by měly být oceněny přednostně jednotkovými cenami. V případech, kdy není známo, kudy sítě vedou konstrukcemi, je možno ocenit zvýšenou opatrnost přirážkou, nebo to zohlednit v ceně přeložky sítí.

V případě použití VRN, které nejsou dostatečně specifikovány, vzniká situace, kdy následně dochází k dohadům, co je v použitých VRN vlastně obsaženo a zda byly VRN nasazeny oprávněně. Proto pokud jsou v rámci ocenění zakázky použity VRN, je vždy nutné jejich položky dostatečně specifikovat, a pokud je to možné, tak i kalkulovat.

Protože nebyly v tomto případě informace uvedeny v projektové dokumentaci ani ve VV, jedná se o vícepráce.