Jak ocenit zásypy potrubí?

Jak ocenit zásypy potrubí?

Zásypy patří k obvyklým činnostem souvisejícím s pracemi na trubních vedeních. Při oceňování konkrétní zakázky stojí rozpočtář před problémem, jak stanovit objem zásypu.

Z databáze Cenové soustavy ÚRS jsou pro zásypy určeny položky části A07 Násypy, skládky a zásypy z katalogu 800-1 Zemní práce. Jedná se o soubory cen 174.111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně a 174.511 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně. V Podmínkách katalogu je pro položky obou souborů cen v oddílu Způsob měření uvedeno, že potrubí do DN 180 se od objemu zásypu neodečítá. Proč to tak je?

Způsoby měření jsou zjednodušené postupy výpočtu množství (materiálu, konstrukce), které usnadňují práci rozpočtáře. V případě potrubí do DN 180 jsou nastaveny tak, aby se nemusely odečítat menší objemy. Potrubí DN 180 vytlačí 1 m3 sypaniny zhruba na 39 m délky. Jedná se o malý objem, který se v souladu s Podmínkami katalogu zahrnuje do neodečitatelného množství.

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Při provádění vykopávek je úkolem rozpočtáře stanovit objem dotyčných prací, ocenit je a ocenit i následnou manipulaci s výkopkem.

Objem vykopávek se stanovuje v rostlém stavu horniny, a to podle zadání projektanta. Jakákoliv manipulace s výkopkem (odvoz výkopku na meziskládku nebo na skládku, případné naložení výkopku z meziskládky) se stanovuje také v objemu výkopku v rostlém stavu.

Nakypření, které nastává v okamžiku přesunu horniny z původního („rostlého“) místa během provádění zemních prací, je již paušálně započteno do směrných cen následného svislého i vodorovného přemístění sypanin. Týká se to jakékoliv manipulace s výkopkem, a to včetně odvozu výkopku až na skládku.

Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Jak postupovat při ocenění výkopových prací s pravděpodobným výskytem výbušnin?

Specifická situace nastává při oceňování výkopových prací v území, kde je možné narazit na výbušniny (např. na munici z druhé světové války, munici použitou ve vojenském prostoru aj.).

Uvažujme, že se jedná například o veřejnou zakázku, kde investor vyžaduje ocenění této práce v souladu s metodikou Cenové soustavy ÚRS.

V případech, kdy je v pracovním prostoru zemních prací pravděpodobnost výskytu výbušnin, může vstoupit v platnost zákaz použití strojů nebo kovových nástrojů.

Práce pak bude vykonávána podle hodinových zúčtovacích sazeb (HZS) aj.  Cena se stanoví individuálně tím, že se zohlední zvolený pracovní postup.

Kdy lze použít položku dolamování?

Kdy lze použít položku dolamování?

U položky 138511101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm, v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, která je obsažena v části A03 katalogu 800-1 Zemní práce, může vyvstat otázka, jak přesně položku aplikovat.

Je možné ji používat u každé horniny na celé množství? Nebo je její uplatnění vyhrazeno pouze pro určitou část horniny? Jak se tedy vypočítá množství u výše uvedené položky?

Dolamování se realizuje pouze ručně (pneumatickým kladivem). Provádí se výhradně, jestliže je vyžadováno zajištění neporušenosti základové spáry. Je určeno pro práce v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 a v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, 7.

Položku dolamování lze použít pouze

 • předepisuje-li projekt, že dno a boky hloubené vykopávky, odkopávky nebo prokopávky se musí dolámat bez použití trhavin, aby se neporušila skalní hornina,
 • u hornin III. třídy těžitelnosti, skupin 6 a 7 podle čl. 3114 Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Z výše uvedeného vyplývá stanovení množství dolamování. Je třeba se řídit popisem cen dolamování a poznámkami k příslušnému souboru cen. Viz také definici termínu dolamování v čl. 4 „Názvosloví a definice“ Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Jak oceňovat zemní práce?

Jak oceňovat zemní práce?

Pro oceňování zemních prací slouží katalog 800-1 Zemní práce. Ten prošel k 1. 1. 2020 kompletním přepracováním a má tedy od cenové úrovně 2020/I novou skladbu položek.

Jeho nové koncepční řešení se vyznačuje zejména následujícími rysy:

 • zjednodušení metodiky ocenění zemních prací
 • zpracováno podle tříd těžitelnosti I.–III.
 • do příslušných položek jsou paušálně zahrnuty svislý přesun výkopku (strojní do 4 m, ruční do 3 m) a příplatek za lepivost
 • původní členění katalogu podle oborů KSO bylo nahrazeno členěním podle TSKP
 • došlo k rozšíření sortimentu položek podle objemu výkopku
 • bylo zohledněno provádění strojních vykopávek v omezeném prostoru

Nově jsou položky členěny podle norem ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí. Obě tyto normy rozlišují tři třídy těžitelnosti. Norma ČSN 73 3055 tyto tři třídy dále rozděluje na sedm skupin podle obtížnosti rozpojování a nakládání.

Členění katalogu podle oborů TSKP odpovídají jednotlivé části katalogu:

 • A01 Přípravné a přidružené práce (TSKP 11)
 • A02 Odkopávky a prokopávky (TSKP 12)
 • A03 Hloubené vykopávky (TSKP 13)
 • A04 Protlačování (TSKP 14)
 • A05 Pažení (TSKP 15)
 • A06 Přemístění výkopku (TSKP 16)
 • A07 Násypy, skládky a zásypy (TSKP 17)
 • A08 Úpravy terénu (TSKP 18)

U hloubených vykopávek prováděných strojně je svislý přesun zeminy do 4 metrů zakalkulován v ceně položek. U hloubených vykopávek prováděných ručně je součástí cen položek svislý přesun do 3 metrů.

Základní šířka rýhy je v souladu s platnou legislativou BOZP upravena z původních 600 mm na 800 mm.

Samostatný příplatek za lepivost je zrušen. Částka odpovídající příplatku za lepivost je započítána do jednotlivých položek u typů hornin, kde je předpoklad lepivosti – tj. pro třídu těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4.

Nově jsou položky rozčleněny podrobněji podle objemu vykopávky, nejmenší objem je nyní 20 m3.

Vykopávky prováděné strojně jsou doplněny o položky pro práce v omezeném prostoru. Týkají se prostoru vykopávek a zásypů v zastavěných částech obcí, v průmyslových závodech, ve stromořadích, v blízkosti památkových objektů apod., pokud tyto překážky omezují pohyb stroje při těžení nejméně ze dvou stran.

Ke všem typům vykopávek jsou doplněny položky pro práce prováděné ručně nebo pomocí pneumatického nářadí.

Byly upraveny položky Sejmutí ornice, původní měrná jednotka m3 je nově nahrazena měrnou jednotkou m2. Příslušná položka se zvolí podle tloušťky ornice.

Uložení sypanin do násypů bylo zjednodušeno, nově se rozlišuje pouze ukládání se zhutněním nebo bez.

Soubory cen normativů pro kamenité hráze byly nahrazeny souborem cen Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených hrází.

Pro úplnost je třeba dodat, že části A04 Protlačování a A05 Pažení zůstaly ponechány v původním rozsahu (sortiment položek, jejich význam a náplň).

Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Rozdíl mezi oběma termíny je definován v článku 4. Názvosloví a definice Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce.

Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění.

Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze dvou stran. Z technologického hlediska se za prokopávky považují i dále vyjmenované vykopávky pod úrovní vodorovného přemístění výkopku:

 • vykopávky pro silniční a železniční zářezy (i při mimoúrovňovém křížení),
 • vykopávka pro silniční a letištní vozovky,
 • vykopávky silničních, železničních a letištních příkopů.