Jak ocenit zásypy potrubí?

Jak ocenit zásypy potrubí?

Zásypy patří k obvyklým činnostem souvisejícím s pracemi na trubních vedeních. Při oceňování konkrétní zakázky stojí rozpočtář před problémem, jak stanovit objem zásypu.

Z databáze Cenové soustavy ÚRS jsou pro zásypy určeny položky části A07 Násypy, skládky a zásypy z katalogu 800-1 Zemní práce. Jedná se o soubory cen 174.111 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně a 174.511 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně. V Podmínkách katalogu je pro položky obou souborů cen v oddílu Způsob měření uvedeno, že potrubí do DN 180 se od objemu zásypu neodečítá. Proč to tak je?

Způsoby měření jsou zjednodušené postupy výpočtu množství (materiálu, konstrukce), které usnadňují práci rozpočtáře. V případě potrubí do DN 180 jsou nastaveny tak, aby se nemusely odečítat menší objemy. Potrubí DN 180 vytlačí 1 m3 sypaniny zhruba na 39 m délky. Jedná se o malý objem, který se v souladu s Podmínkami katalogu zahrnuje do neodečitatelného množství.

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Jak se měří plocha u konstrukcí suché výstavby?

Katalog 800-763 Konstrukce suché výstavby lze rozdělit dle prvků pro sestavení jednotlivých konstrukcí do dvou skupin:

  • konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých, cementových nebo minerálních,
  • konstrukce z dílců a nekompletizovaných či kompletizovaných panelů.

Jakým způsobem se měří plochy u těchto dvou skupin konstrukcí? A jak je to s odečítáním otvorů?

Konstrukce z desek (příčky, předsazené a šachtové stěny, podhledy, podlahy, podkroví, ostění otvorů s hloubkou přes 0,5 m, parozábrany a tepelné izolace) se měří v m2 projektované plochy těchto konstrukcí. Z celkové plochy se odečítají plochy otvorů jednotlivě větší než 2 m2.

Montáž konstrukcí stěn, příček, podlah, stropů a střech z nekompletizovaných panelů se určuje v m2 součtem skladebné plochy jednotlivých panelů. Množství pro montážní položky konstrukcí  z ostatních prefabrikovaných dílců (mimo panely) s měrnou jednotkou m se počítá součtem délek bez čepů v metrech. Množství montáže kompletizovaných panelů se určuje v počtu kusů jednotlivých panelů.

Ustanovení o způsobu měření je zakotveno v článcích 3501 až 3504 Cenových a technických podmínek (části A01 Konstrukce montované z desekA02 Konstrukce montované z dílců a panelů) katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.