800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (2017/I)

VP Úvodní část 800-0 © ÚRS PRAHA, a.s. 1. Katalog 800-0 v řadách katalogů „S“ a „M“ 11. Účel katalogu 800-0 Některé náklady spojené s realizací stavebního díla je nutné evidovat samostatně mimo po- ložkový rozpočet a jsou obvykle zahrnuty do krycího nebo souhrnného listu stavby. Jedná se zejména o vedlejší rozpočtové náklady, které souvisí s přípravou, prováděním, řízením a ukon- čením stavby (tzv. vedlejší rozpočtové náklady). Katalog 800-0 tyto činnosti a náklady přehledně shrnuje, jednoznačně definuje a člení do sou- visejících celků, a tím usnadňuje komunikaci na stavebním trhu. Součástí katalogu 800-0 je také Třídník vedlejších rozpočtových nákladů (jako součást TSKP) a katalogové listy s položkami, které lze zahrnout přímo do položkového rozpočtu jako samo- statný stavební díl„0 - Vedlejší rozpočtové náklady“. 12. Vymezení vedlejších nákladů a ostatních nákladů Ve směrných cenách Katalogů „S“ a „M“ nejsou, a ani nemohou být, započteny náklady sou- visející s umístěním stavby a s dalšími okolnostmi, které nemůže dodavatel ovlivnit, které ale objektivně vznikají a přitom vybočují z podmínek, za nichž byly směrné ceny stanoveny. Se stavebními činnostmi souvisí a) Vedlejší náklady: − − podmiňují přípravu stavebních a montážních prací, − − jsou přípravou na tyto procesy, − − jsou vyvolány stavebními nebo montážními činnostmi, − − souvisí s jejich prováděním. b) Ostatní náklady: − − souvisí s ukončením výstavby. Katalog 800-0 se také zabývá oceňováním stavebních prací, které jsou prováděny v nestandard- ních podmínkách (pokud již specializovaný katalog nebo směrné ceny na tyto práce neexistují). Při speciálních pracích (např. práce s hořlavinami, práce v nebezpečném prostředí apod.) nebo při obvyklých stavebních pracích prováděných v nezvyklém prostředí (práce v ochranných pásmech, ve výškách, bez pevné pracovní podlahy apod.) jsou mnohdy nutná zvýšená bez- pečnostní opatření. Vyšší pracnost vyplývající z této skutečnosti se pak promítá do nákladů na stavební práce. Tyto zvýšené náklady ve směrných cenách běžně započteny nejsou a lze je po vzájemné dohodě zainteresovaných stran metodicky oceňovat tímto katalogem. Katalog se nezabývá náklady spojenými s pozemkem – nákup, pronájem pozemku, odvody za odnětí půdy z fondů apod. 13. Názvosloví Aktivity, které v tomto katalogu zahrnujeme pod společné označení„Vedlejší rozpočtové nákla- dy“, se v praxi označují různě a často se také náplň jednotlivých titulů překrývá. Obvykle se též odlišně zatřiďují a nezřídka i různě oceňují. Umalých staveb se mnoho z těchto titulů neuplatňuje, u složitějších staveb jsou náplně jednot- livých titulů obsažnější, a tím roste i potřeba jejich podrobnějšího členění a klasifikace. ÚVODNÍ ČÁST KATALOGU I.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0