800-0 Vedlejší rozpočtové náklady (2017/I)

VP Úvodní část 800-0 © ÚRS PRAHA, a.s. Mohou se pak oceňovat: − − společně (tj. kumulovaně), např. pod tituly koordinační a kompletační činnost, − − podrobněji rozčleněné do titulů jako jsou např. průzkumy, geodetické práce, posudky, ostatní koordinační činnost apod. Při zařazování doporučujeme postupovat podle následujících hledisek: a) důležitou roli hraje povaha a velikost zakázky. Některý titul může být pro konkrétní zakázku zcela zanedbatelný, jindy podstatný. Svoji roli hrají i specifické okolnosti zakázky. b) je nutné celkově posoudit sortiment a náplň titulů vedlejších rozpočtových nákladů, které jsou součástí zakázky. Ve smlouvě o dílo je možno podstatné tituly vymezit, ostatní lze zahrnout do koordinační a kompletační činnosti. Někdy lze dokonce zahrnout všechny průvodní náklady pod jeden společný titul. c) náklady průvodních činností je nutné oprostit od případných duplicit (zdvojení) tak, aby oceňování i kontrola byly transparentní. d) svou roli hraje i míra pracnosti a kontroly agendy těchto nákladů v návaznosti na objem fi- nančních prostředků, kterých se to týká. Umenších zakázek mohou být vedlejší rozpočtové náklady téměř zanedbatelné. 14. Katalogové listy 141. Číselný kód ceny (souboru cen) Katalogové listy obsahují položky podle zvolených měrných jednotek. Každá položka má 9-místný číselný kód. Znak „ . “ uvedený v číselném kódu souboru cen znamená, že v rámci tohoto souboru cen se na místě tohoto znaku mohou vyskytovat různá čísla (rozdílné číselné označení vychází z TSKP). Číslice „0“ v kódu položky vyjadřuje platnost souhrnné/nadřazené položky pro více titulů uvedených v podrobnějším členění nižší úrovně. Položky nižší úrovně pak mají místo číslice „0“ konkrétní číslo dle třídníku TSKP (např. 010 00-1000 „Průzkumné, geodetické a projektové práce“ je souhrnná/nadřazená položka položce 013 00-2000„Projektové práce“, ta je souhrnná/ nadřazená položce 013 20-3000„Dokumentace stavby, bez rozlišení“ atd.), dále viz čl. 31 Volba cen ve Všeobecných podmínkách katalogu. 142. Popis položky Plný popis je pro popis nákladu nebo práce rozhodující. V rámci plného popisu jsou tučnýmpís- mem vyznačeny zásadní informace tvořící tzv. zkrácený popis, který se používá v rozpočtech. Při zpracování rozpočtů pomocí SWmohou být použity tzv.„kódové“ texty, které jsou upraveny pro potřeby rozpočtovacího programu. Existuje-li v popisu více variant, je příslušný text souboru cen vytištěn kurzívou. 2. Směrné ceny 21. Obsah cen 2111. Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah vedlejších rozpočtových nákladů je náplní i rozsahem vůči prováděné stavební činnosti vždy velmi proměnný, neobsahuje katalog 800-0 směrné ceny, ale rozdělení, popis těchto činností a doporučení, jak je oceňovat. 22. Způsob stanovení nákladů 2211. Pokud se daný titul VRN netýká celé zakázky, pak základna pro výpočet konkrétního titulu VRN je tvořena stavebními pracemi, které jsou titulem ovlivněny. 2212. Pokud není možno vyčíslit vedlejší rozpočtové náklady jinak, ocení se tyto procentní sazbou nebo hrubým odhadem (např. když chybí ohledně VRN podrobnější informace). Pokud je to

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY3Nzg0