Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

 • 0 Objekty a prvky – inženýrské a účelové stavby
  • 00 Technické vybavení území
   • 001 Objekty pro odstraňování odpadů
    • 0011 zařízení pro centrální likvidaci odpadů
    • 0012 zařízení pro třídění a zpracování odpadů
    • 0013 skládky odpadů
     • 00131 – prefabrikáty
     • 00132 – izolace skládek
   • 002 Objekty pro odvádění a čištění odpadních vod
    • 0021 čistírny odpadních vod (ČOV)
     • 00211 – ČOV do 45 EO
     • 00212 – ČOV nad 45 EO (u sérií i malé)
     • 00213 – ČOV komunálních, průmyslových a zemědělských
     • 00214 – ČOV pro zemědělství a potravinářský průmysl
     • 00215 – ČOV znečištěných ropnými látkami a tuky
     • 00216 – ČOV znečištěných těžkými kovy, ropnými látkami a tuky
     • 00217 – ČOV průmyslových
     • 00218 – ČOV kořenové
    • 0022 přídavné objekty a technologie k ČOV
     • 00221 – technologická zařízení pro ČOV
     • 00222 – objekty představné před ČOV
     • 00223 – objekty přídavné za ČOV
     • 00224 – vyhřívání ČOV
     • 00225 – zpracování kalů
     • 00228 – ostatní součásti ČOV
    • 0023 odlučovače a neutralizace
     • 00231 – odlučovače ropných látek
     • 00232 – odlučovače tuků
     • 00233 – odlučovače pevných látek
     • 00234 – zařízení neutralizační
     • 00235 – prostředky pro likvidaci ropných látek
    • 0024 septiky biologické
    • 0025 nádrže odpadních vod
     • 00251 – kalové, pro septiky, žumpy a ČOV
     • 00252 – chemicky odolné pro odlučovače
     • 00258 – víceúčelové pro žumpy a šachty
    • 0026 šachty kanalizační
     • 00261 – skruže kanalizační
     • 00262 – skruže vyrovnávací
     • 00263 – skruže přechodové
     • 00264 – dna kanalizačních šachet
     • 00265 – šachty přečerpávací
     • 00266 – šachty uličních vpustí
     • 00267 – stoky a cihly kanalizační
     • 00268 – poklopy kanalizační
     • 00269 – ostatní konstrukce pro kanalizaci
   • 003 Objekty pro zásobování vodou
    • 0031 úpravny a čistírny vody
     • 00311 – pitné
     • 00312 – pro průmyslové účely
     • 00313 – filtry vodárenské
    • 0032 vodojemy
    • 0033 nádrže na vodu vodárenské
    • 0034 studny, šachty a pramenní jímky
     • 00341 – šachty vodoměrné a armaturní
     • 00343 – skruže studniční
     • 00344 – pramenní jímky
     • 00345 – zákrytové desky
     • 00347 – tvárnice vodárenské
     • 00348 – poklopy armatur
     • 00349 – ostatní konstrukce pro vodovody
   • 004 Objekty pro zásobování plynem
    • 0041 – plynojemy
    • 0042 – regulační stanice plynu
    • 0043 – technologická zařízení pro zásobování plynem
    • 0048 – stavební doplňky plynovodu
   • 005 Objekty pro zásobování elektrickou energií
   • 006 Objekty pro zásobování teplem
   • 007 Objekty pro úpravu vzduchu
   • 008 Kolektory, energokanály, kabelovody
    • 0081 kolektory
     • 00811 – prefabrikáty prostorové
     • 00813 – krycí desky kolektorů
    • 0082 energokanály
     • 00821 – prostorové prefabrikáty
     • 00822 – krycí desky energokanálů
    • 0083 kabelovody
     • 00831 – tvárnice
     • 00832 – prefabrikáty prostorové
     • 00833 – krycí desky
     • 00834 – jiný krycí materiál
    • 0084 šachty ke kolektorům a kabelovodům
    • 0085 poklopy ke vstupním šachtám
   • 009 Prefabrikáty víceúčelové pro více než 3 účely
  • 01 Objekty pro bydlení a ubytování
   • 011 Bytové domy vč. svobodáren, bytových domů hotelového typu apod.
   • 012 Rodinné domy
   • 013 Objekty pro hromadné ubytování (dlouhodobé)
   • 014 Objekty pro krátkodobé ubytování vč. motelů, botelů, kempinků, horských apod. chat, noclehárny (turistické)
   • 015 Rekreační chaty a domky
    • 0151 chaty rodinné
    • 0152 zahradní domky, altány
   • 018 Ostatní objekty pro bydlení a ubytování
   • 019 Víceúčelové objekty pro bydlení a ubytování
  • 02 Objekty občanské a účelové výstavby
   • 021 Administrativní objekty
   • 022 Objekty pro výchovu, školství, vědu a výzkum
   • 023 Objekty pro tělovýchovu, sport a rekreaci
    • 0231 tělocvičny
    • 0232 krytá hřiště
    • 0233 sauny
    • 0234 koupaliště
     • 02341 – bazény bez úpravy vody
     • 02342 – bazény s úpravou vody
     • 02343 – bazény pro sauny
     • 02344 – protiproudové plavání
     • 02345 – vodní atrakce a vybavení pro bazény
     • 02347 – vyhřívání a úprava vody pro bazény
     • 02348 – zastřešení bazénů
    • 0237 šatny pro sportovní areály
    • 0238 specifické stavební výrobky
     • 02381 – povrchy sportovišť
     • 02382 – značení kurtů
     • 02383 – obklady bazénů
     • 02384 – hydroizolace bazénů
     • 02387 – tribuny
     • 02388 – odvodnění hřišť
   • 024 Objekty pro kulturu a osvětu
   • 025 Objekty pro zdravotnictví
   • 026 Objekty pro obchod, stravování a služby
   • 027 Objekty pro dopravu a spoje
    • 0271 – garáže
    • 0272 – servisy, opravny vozidel
    • 0273 – čerpací stanice pohonných hmot
    • 0274 – lokomotivní a vozová depa (vč. nekolejových vozidel)
    • 0275 – odbavovací budovy (nádraží, čekárny, přístřešky, prodejny jízdenek)
    • 0276 – objekty pro spoje (pošty, telefonní ústředny, budovy rozhlasu a televize)
    • 0277 – televizní převáděče, anténní objekty
    • 0278 – ostatní objekty pro dopravu a spoje
   • 028 Ostatní jednoúčelové objekty
    • 0281 – pro meteorologii
   • 029 Víceúčelové objekty a mobilní buňky
    • 0291 – buňky mobilní
    • 0292 – buňky víceúčelové stabilní
    • 0293 – přístřešky víceúčelové
    • 0294 – halové objekty univerzální
    • 0295 – vícepodlažní halové objekty univerzální
    • 0296 – konstrukce víceúčelové
    • 0298 – ostatní
  • 03 Objekty pro průmyslovou výrobu
   • 031 Haly jednopodlažní
   • 032 Haly vícepodlažní
   • 038 Ostatní objekty pro průmyslovou výrobu
   • 039 Specifické výrobky pro průmyslové stavby
  • 04 Objekty pro živočišnou a rostlinnou výrobu
   • 041 Objekty pro živočišnou výrobu
   • 042 Objekty pro rostlinnou výrobu
    • 0421 – skleníky
    • 0422 – rychlírny
    • 0428 – stínění a větrání skleníků
   • 043 Konstrukce pro rostlinnou výrobu
   • 048 Ostatní výrobky pro zemědělské stavby
  • 05 Sklady vč. manipulačních prostorů
   • 051 Otevřené sklady
    • 0511 – prefabrikáty pro skládky (víceúčelové)
    • 0512 – silážní žlaby
    • 0513 – kompostovník
   • 052 Halové a vícepodlažní sklady
    • 0521 – halové
    • 0522 – vícepodlažní
    • 0523 – pro mechanizované skladování
    • 0524 – sklady pro zemědělské produkty
    • 0526 – maloprostorové
    • 0527 – mobilní
    • 0528 – přístřešky
   • 053 Sila
    • 0531 – obilní
    • 0532 – silážní
    • 0533 – na poživatiny
    • 0538 – ostatní
   • 054 Chladírny a mrazírny
   • 055 Nádrže
    • 0551 – víceúčelové
    • 0552 – na pitnou vodu a poživatiny
    • 0553 – na pohonné hmoty a topné oleje
    • 0554 – na hnojiva
    • 0555 – na chemikálie
    • 0556 – na krmivo
    • 0557 – na plyn
    • 0558 – ostatní nádrže
   • 056 Sklady hořlavin a výbušnin kromě nádrží
    • 0561 – sklady pohonných hmot a olejů
    • 0562 – sklady plynů
    • 0563 – sklady trhavin
   • 057 Kontejnery
   • 058 Ostatní sklady
   • 059 Specifické výrobky pro stavbu skladů
  • 06 Dopravní a vodohospodářské stavby
   • 061 Zpevněné plochy pochozí a pojezdné
    • 0611 – podloží
     • 06119 – podložky pod dlažby
    • 0612 povrchová úprava chodníků
     • 06121 – kostky dlažební, mozaika
     • 06122 – dlaždice kamenné
     • 06123 – dlažby zámkové
     • 06124 – dlaždice betonové
     • 06125 – dlaždice keramické
     • 06126 – dlaždice ostatní
     • 06127 – tvárnice zatravňovací
     • 06128 – panely chodníkové
     • 06129 – povrchy lité
    • 0613 povrchové úpravy pojezdných ploch
     • 06131 – asfalty silniční a lité hmoty
     • 06132 – dlažby kamenné
     • 06133 – dlažby zámkové
     • 06134 – dlaždice silniční
     • 06135 – panely silniční
     • 06136 – panely polovegetační
     • 06137 – tvárnice zatravňovací
     • 06138 – dlaždice pro vodorovné značení silnic
     • 06139 – barvy pro vodorovné značení silnic
    • 0614 krajníky a obrubníky
     • 06141 – krajníky silniční
     • 06142 – obrubníky silniční
     • 06143 – obrubníky chodníkové
     • 06144 – obrubníky záhonové
    • 0615 patníky, svodidla, staničníky
     • 06151 – patníky
     • 06152 – svodidla
     • 06153 – staničníky
    • 0616 zpevnění silničních příkopů
    • 0619 vybavení pro dopravu
     • 06192 – váhy silniční a mostní
   • 062 Kolejová doprava
    • 0621 železnice
     • 06211 – železniční spodky
     • 06212 – železniční svršky
     • 06213 – železniční přejezdy
     • 06214 – nástupiště
     • 06215 – železniční podchody
     • 06216 – železniční propusti
     • 06217 – kabelovody traťové
     • 06218 – základy pro železniční zařízení
     • 06219 – ostatní prefabrikáty pro železnici
    • 0622 doplňkové prvky železnic
     • 06221 – návěstí a sloupky návěstí
     • 06222 – sloupky směrové a mezníky
     • 06223 – staničníky
     • 06224 – označníky
     • 06228 – doplňkové prefabrikáty
    • 0623 elektrifikace drážního tělesa
     • 06231 – drážní silové vedení
     • 06232 – dálková ovládání
     • 06236 – izolátory železniční a chrániče kontaktů
     • 06237 – uzemnění železniční
     • 06238 – doplňky pro elektrifikaci železnic
    • 0625 tělesa tramvajová
    • 0628 ostatní kolejová doprava
   • 063 Mosty a propusti
    • 0631 mosty
     • 06311 – nosníky mostní
     • 06312 – desky mostní
     • 06313 – segmenty mostní
     • 06314 – stěnové prvky mostní
     • 06315 – pilíře mostní
     • 06316 – panely chodníkové mostní
     • 06317 – svodidla a římsy mostní
     • 06318 – ložiska a uzávěry dilatací mostů
     • 06319 – piloty mostní
    • 0632 lávky pro pěší
    • 0633 propusti
    • 0634 podchody
    • 0636 povrchy mostů
    • 0637 izolace a odvětrání mostů
    • 0638 odvodnění mostů
   • 064 Tunely, štoly a metro
    • 0641 konstrukční prvky
    • 0643 izolace tunelů
    • 0644 obklady tunelů
    • 0645 nátěry tunelů
    • 0648 ostatní výrobky pro tunely a metro
   • 065 Letištní plochy a zařízení
    • 0651 – panely letištní
    • 0652 – povrch letišť
    • 0659 – odvodnění letišť
   • 066 Opěrné a protihlukové stěny, zpevnění svahů
    • 0661 opěrné zdi
     • 06611 – opěrné zdi k ozelenění
    • 0662 opěrné a protihlukové zdi
     • 06621 – k ozelenění
    • 0663 protihlukové stěny
     • 06631 – k ozelenění
     • 06632 – protihlukové stěny transparentní
    • 0664 obklady protihlukové venkovní
    • 0665 zpevnění svahů
    • 0666 zábrany proti padajícímu kamení a sněhu
   • 067 Vodohospodářské objekty
    • 0671 – drenáže
    • 0672 – odvodňovací příkopy
    • 0673 – úpravy toků
    • 0674 – jezy
    • 0678 – ostatní vodohospodářské stavby
   • 068 Ostatní inženýrské objekty
   • 069 Víceúčelové prefabrikáty pro inženýrské a pozemní stavby
  • 07 Sadové úpravy
   • 071 Palisády
   • 072 Opěrné zídky k osázení
   • 073 Mříže ke stromům
   • 074 Rohože zatravňovací
   • 075 Stupně a šlapáky zahradní
   • 078 Ostatní prvky sadových úprav
 • 1 Spodní stavba
  • 11 Zajišťování zeminy
   • 111 Stabilizace zeminy, odvodnění
   • 112 Chemické změny základové půdy
   • 113 Zajišťování výkopů
   • 114 Opěrné stěny (podzemní)
   • 118 Ostatní zajišťování zeminy
  • 13 Izolace spodní stavby od okolní zeminy (ochrana izolací přizdívkou)
  • 16 Základy
   • 161 Základové patky a bloky
   • 162 Základové pásy
   • 163 Trámy a nosníky základové, základová ztužidla
   • 164 Desky a rošty základové
   • 168 Ostatní plošné základy
  • 17 Hlubinné základy
   • 171 Pilotové základy
   • 172 Studně, pilíře, kesony
   • 173 Stěny základové (vč. milánských stěn)
   • 178 Ostatní hlubinné základy
   • 179 Kombinace hlubinných základů
  • 18 Ostatní části spodní stavby
   • 181 Suterénní stěny
   • 182 Ztracené bednění pro podzemní části staveb
 • 2 Stavební konstrukce
  • 21 Obvodové stěny
  • 22 Vnitřní stěny
   • 221 Monolitické a blokopanelové vnitřní stěny
   • 222 Vnitřní stěny panelové silikátové
   • 223 Příčky montované rámové
    • 2231 – stabilní
    • 2232 – přestavitelné
    • 2233 – prosklené požárně odolné
    • 2234 – pro chladírny a mrazírny
   • 224 Příčky bez izolační funkce pevné
   • 225 Příčky skládací a posuvné
   • 226 Bezpečnostní přepážky a příčky
   • 228 Ostatní vnitřní stěny
  • 23 Stropy
   • 231 Monolitické stropy vč. ztraceného bednění uvnitř stropu
   • 232 Stropy montované z desek nebo panelů
   • 233 Stropy montované z nosníků a vložek (desek)
   • 234 Průvlaky
   • 238 Ostatní stropní konstrukce
  • 24 Vertikální komunikace kromě mechanizovaných
   • 241 Rampy
   • 242 Schodiště (stabilní)
   • 243 Žebříky a žebříkové schody
   • 248 Ostatní vertikální komunikace kromě mechanizovaných (66)
  • 26 Komíny a šachty
   • 261 Komíny prefabrikované
   • 262 Tvarovky a vložky komínové zdicí
   • 263 Vložky komínové sanační
   • 264 Nástavce komínové
   • 265 Dvířka komínová
   • 266 Ostatní prvky komínů
   • 267 Šachty
  • 27 Nosné konstrukce střech
   • 271 Desky a panely střešní
   • 272 Vazníkové konstrukce střech a konstrukce krovů (tyčové prvky)
   • 273 Bezvazníkové velkorozponové konstrukce střech
   • 278 Ostatní nosné konstrukce střech
  • 28 Ostatní konstrukce interiérové i exteriérové
  • 29 Soustavy nosných stavebních konstrukcí vč. kompletace nenosnými konstrukcemi
 • 3 Kompletace
  • 30 Zábrany provozu
   • 301 Oplocení
    • 3011 – cihly plotové, tvárnice
    • 3012 – výplně plotové pletivové a deskové
    • 3013 – sloupky, podezdívky
    • 3014 – branky a vrata plotová
    • 3018 – ostatní prvky oplocení, např. stříšky plotové
   • 302 Závory
   • 308 Ostatní kompletace mimo budovu
  • 31 Kompletace obvodových stěn kromě povrchových úprav
   • 311 Okna vč. balkonových dveří a samostatných nadsvětlíků
    • 3111 – pevná
    • 3112 – jednoduchá otevíravá
    • 3113 – zdvojená otevíravá a jednoduchá s více skly
    • 3114 – dvojitá otevíravá
    • 3115 – pro invalidy
    • 3116 – bezpečnostní a požárně odolná
    • 3117 – dveře balkonové
    • 3118 – okna pro zvláštní účely, samostatné nadsvětlíky
   • 312 Velkoplošná zasklení
    • 3121 – prosklené fasády, terasy, verandy
    • 3122 – zimní zahrady
    • 3123 – zasklení balkonů a lodžií
    • 3124 – samonosné prosklení
    • 3128 – ostatní skleněné stěny
   • 313 Výkladce a portály (vstupní stěny)
   • 314 Dveře v obvodových stěnách
    • 3141 – otočné
    • 3142 – posuvné
    • 3143 – skládací a shrnovací dveře
    • 3144 – turniketové
    • 3145 – bezpečnostní
    • 3146 – požární
    • 3147 – dvířka nesloužící komunikačním účelům
    • 3148 – ostatní dveře
   • 315 Vrata průmyslová a garážová
    • 3151 – otočná v závěsech nebo čepech
    • 3152 – vyklápěcí a sklápěcí
    • 3153 – posuvná a výsuvná (sekční)
    • 3154 – skládací a nůžková
    • 3155 – navíjecí plná a lamelová
    • 3156 – kyvná
    • 3158 – ostatní a pro zvláštní účely
    • 3159 – příslušenství vrat, nadsvětlíky
   • 316 Stínění, zatemňování a zabezpečování otvorů
    • 3161 žaluzie
     • 31611 – vertikální
     • 31612 – horizontální interiérové a mezi skla
     • 31613 – horizontální exteriérové
     • 31614 – bezpečnostní a izolační
    • 3162 rolety svinovací a skládací
     • 31621 – interiérové
     • 31622 – meziokenní
     • 31623 – venkovní stínicí a izolační
     • 31624 – venkovní bezpečnostní
     • 31625 – zatemňovací
     • 31626 – pro střešní okna
    • 3163 okenice
    • 3164 markýzy a předsazené slunolamy
     • 31641 – markýzy pevné
     • 31642 – markýzy pohyblivé
     • 31644 – stínění velkoplošná
     • 31645 – slunečníky
     • 31646 – slunolamy
    • 3165 mříže bezpečnostní
     • 31651 – pevné a otočné
     • 31652 – navíjecí
     • 31653 – nůžkové
    • 3166 nosiče závěsů
     • 31661 – garnýže
     • 31662 – konzoly a tyče
     • 31663 – kolejničky
     • 31668 – ostatní
    • 3167 fólie na sklo
    • 3168 ostatní ochrana otvorů
     • 31681 – sítě proti hmyzu
    • 3169 příslušenství stínicích zařízení
   • 317 Ventilace v obvodových i vnitřních stěnách
    • 3171 – průvětrníky a mřížky
    • 3172 – požární (kouřové) větrací klapky ve stěnách
    • 3178 – ostatní ventilace ve stěnách
    • 3179 – příslušenství ventilací
   • 318 Ostatní kompletace obvodových i vnitřních stěn
    • 3181 – osazovací profily (oken, balkonových dveří apod.)
    • 3182 – zárubně vč. rámových
    • 3183 – úpravy ostění, krycí lišty
    • 3184 – úpravy parapetů vč. okenních květinových truhlíků
    • 3185 – prahy
    • 3186 – těsnění okenních a dveřních křídel
    • 3187 – zasklívací lišty a tmely
    • 3188 – doplňky obvodových stěn
    • 3189 – oplechování fasád, balkonů apod.
   • 319 Společná příslušenství pro kompletace obvodových stěn
    • 3191 – profily okenní, dveřní apod.
  • 32 Kompletace vnitřních stěn
   • 321 Okna ve vnitřních stěnách
   • 322 Dveře ve vnitřních stěnách
    • 3221 – otočné v závěsech nebo v čepech
    • 3222 – kývavé (vč. pružných)
    • 3224 – posuvné
    • 3225 – skládací a shrnovací
    • 3226 – navíjecí
    • 3227 – nesloužící komunikačním účelům
    • 3228 dveře pro speciální účely
     • 32281 – požární
     • 32282 – zvukověizolační
     • 32283 – těsné, hrázové
     • 32284 – mrazírenské a chladírenské
     • 32285 – pro strojovny a šachty výtahů
     • 32286 – bezpečnostní
     • 32287 – s olověnou vložkou pro rentgeny
     • 32288 – pro tělesně postižené
     • 32289 – bez uzavírací funkce
    • 3229 příslušenství dveří, např. výplně
   • 328 Ostatní kompletace vnitřních stěn
   • 329 Společná příslušenství pro kompletace vnitřních stěn
  • 33 Kompletace vodorovných nosných konstrukcí kromě střech
   • 331 Skladby podlah, prvky podlah
    • 3311 – podlahy pro bytové a občanské prostory
    • 3312 – podlahy pro průmyslové, zemědělské a skladovací prostory
    • 3313 – pružné podlahy pro tělocvičny
    • 3318 ostatní podlahy, např. pro speciální účely
     • 33181 – zdvojené podlahy
     • 33188 – ostatní speciální podlahy
   • 332 Speciální izolace podlah
    • 3321 – proti kročejovému hluku
    • 3322 – podložky a základy pod stroje
    • 3323 – protiotřesové izolátory
    • 3324 – tepelná izolace podlah
    • 3325 – proti radonu
    • 3328 – ostatní speciální izolace podlah
   • 333 Podlahové rošty, pracovní plošiny apod. (kromě stájových)
   • 334 Poklopy, víka, mříže v podlahách, dveře padací
   • 338 Ostatní kompletace vodorovných nosných konstrukcí
  • 34 Zábradlí, madla
   • 341 Zábradlí venkovní a vnitřní
   • 342 Samostatná madla
   • 343 Výplně zábradlí
   • 348 Ostatní zábradlí, madla
   • 349 Příslušenství zábradlí, madel
  • 35 Zavěšené stropní podhledy vč. otopných
   • 351 Pevné zavěšené podhledy
   • 352 Demontovatelné zavěšené podhledy
   • 353 Podhled pnutý
   • 356 Rošty pro podhledy
   • 358 Ostatní zavěšené podhledy
   • 359 Společná příslušenství zavěšených stropních podhledů
  • 36 Odstraňování odpadků v budově
   • 361 Shozy na odpadky
   • 362 Zařízení na pneumatické odstraňování odpadků, vč. centrálního vysavače pro úklid
  • 37 Kompletace střech kromě povrchových úprav
   • 371 Střešní pláště samonosné
   • 372 Střešní pláště prosklené
   • 373 Střešní světlíky
    • 3731 – s nosnou kostrou (zasklívací)
    • 3732 – skořepinové
    • 3733 – požární
    • 3734 – světlovod trubicový
    • 3738 – ostatní střešní světlíky, střešní pásy
    • 3739 – rámy, obruby, doplňky střešních světlíků
   • 374 Střešní okna, výlezy, poklopy
    • 3741 – střešní okna
    • 3742 – výlezy, poklopy
    • 3743 – větrací žaluzie, klapky
    • 3744 – požární žaluzie a klapky
    • 3748 – ostatní střešní okna a výlezy
   • 375 Odvodnění, lemování a větrání střech
    • 3751 střešní žlaby a svody
     • 37511 – žlaby
     • 37512 – svody
     • 37518 – háky žlabové
    • 3752 střešní vpusti, lapače střešních splavenin
    • 3753 oplechování a lemování střešních plášťů vč. styků mezi střešním a obvodovým pláštěm
    • 3754 odvodnění balkonů a teras
    • 3757 odvětrání střech
    • 3758 ostatní odvodnění, lemování a větrání střech
   • 376 Střešní a komínové lávky
   • 377 Speciální tepelné izolace střech a parozábrany
   • 378 Ostatní kompletace střech
  • 38 Ostatní kompletace
   • 381 Požární ochrana konstrukcí (zvýšení odolnosti konstrukce proti požáru)
   • 382 Ochrana konstrukcí proti korozi
   • 383 Ochrana proti chemikáliím
   • 388 Jiné kompletace
  • 39 Stavební kování
   • 391 Funkční kování oken
    • 3911 – závěsy okenní
    • 3912 – uzávěry vč. kování pro otevírání a zavírání
    • 3913 – záskočky, jazýčky, nárazníky, nájezdový plech
    • 3914 – sklapky
    • 3918 – ostatní funkční kování oken, např. rohovníky, spojovací šrouby
   • 392 Funkční kování dveří a vrat
    • 3921 – zámky, vložky
    • 3922 – zavírače, stavěče, samočinné otevírače (rozvory, uzávěry)
    • 3923 – závěsy dveřní a vratové
    • 3924 – zástrče, závory
    • 3925 – požární kování dveří, vrat, oken, světlíků
    • 3928 – ostatní funkční kování dveří a vrat
    • 3929 – doplňky funkčního kování
   • 393 Vrchní kování oken a dveří
    • 3931 – kliky, knoflíky, štíty
     • 39311 – bezpečnostní
     • 39312 – vložkové
     • 39313 – dekorační
     • 39314 – s páčkovým zámkem, s ukazovatelem
     • 39315 – pro kývavé dveře
     • 39316 – pro vrata
     • 39317 – pro balkonové dveře
    • 3932 – olivy, půlolivy, štíty
    • 3933 – madla okenní a dveřní
    • 3934 – vhozy na dopisy, průhledítka, jmenovky
    • 3935 – okopné pásy, chrániče dveřní
    • 3938 – ostatní vrchní kování oken a dveří, např. pojistné řetězy
   • 398 Ostatní stavební kování
 • 4 Povrchové úpravy
  • 40 Povrchové úpravy venkovních ploch
   • 401 Pochozí zpevněné plochy
   • 407 Tmel pro venkovní dlažby
  • 41 Povrchové úpravy venkovních stěn
  • 42 Povrchové úpravy vnitřních stěn
   • 421 Speciální akustické obklady
   • 422 Vnitřní omítky
   • 423 Vnitřní deskové obklady
   • 424 Vnitřní obklady z měkkých desek a fólií vč. tapet
   • 425 Vnitřní nátěry stěn nevystavených povětrnostním vlivům
   • 426 Rošty, upevňovací a doplňkové prvky pro obklady
   • 427 Speciální lepidla na vnitřní obklady a tapety
    • 4271 – na silikátové obklady
    • 4273 – odolné chemikáliím
    • 4274 – na dřevěné obklady
    • 4275 – na korek
    • 4276 – na tapety
    • 4277 – na textil
    • 4278 – na tepelnou izolaci vnitřní
   • 428 Ostatní povrchové úpravy vnitřních stěn
   • 429 Společná příslušenství povrchových úprav vnitřních stěn
  • 43 Nášlapné vrstvy podlah
   • 431 Špalíčkové dlažby, dlažby z kostek
   • 432 Stěrkové podlahy a mazaniny
   • 433 Tuhé desky podlahové a dlažby
   • 434 Fóliové podlahoviny a koberce
    • 4341 – lehké až střední zatížení
    • 4342 – vysoké zatížení
    • 4343 – odolné chemikáliím, pro specifická prostředí
    • 4344 – pro mokré prostředí
    • 4345 – pro průmysl
    • 4346 – koberce pro běžné zatížení
    • 4347 – koberce zátěžové
    • 4348 – ostatní
    • 4349 – podkladní a doplňky
   • 435 Speciální nátěry podlah
    • 4351 – běžně až středně zatížených
     • 43511 – základní
    • 4352 – silně zatížených
    • 4353 – odolné chemikáliím
    • 4354 – zdravotně nezávadné
    • 4355 – pro sportoviště a tělocvičny
    • 4356 – sanační
    • 4357 – protiskluzové
   • 436 Podlahové lišty a těsnění
   • 437 Speciální lepidla na podlahoviny
    • 4371 – na dlažbu
    • 4372 – na dlažbu pro vysoké zatížení
    • 4373 – na dlažbu odolné chemikáliím
    • 4374 – na parkety apod.
    • 4375 – na korek
    • 4376 – na měkké krytiny
    • 4377 – na koberce
    • 4378 – tepelné izolace
  • 44 Povrchové úpravy schodišť a ramp
   • 441 Hrany stupňů
   • 442 Obklady stupňů
   • 443 Kobercové tyče vč. ostatních spojovacích, připevňovacích a těsnicích výrobků pro povrchové úpravy schodišť a ramp
   • 445 Nátěry schodišť
   • 447 Přípravky pro sanaci schodišť
  • 45 Povrchové úpravy podhledů a stropů
   • 451 Speciální akustické obklady stropů
   • 452 Speciální omítky stropů a podbíjení
   • 453 Podhledové desky kromě (45.1) K
   • 454 Speciální stropní tapety
   • 455 Speciální stropní nátěry
   • 457 Speciální lepidla pro podhledy
  • 47 Střešní krytiny
   • 471 Krytiny lepenkové a fóliové
    • 4711 – pásy separační a ventilační
    • 4712 – pásy vnitřní pro vícevrstvé krytiny
    • 4713 – pásy uzavírací, s posypem a šindele
    • 4714 – jednovrstvé a mechanicky kotvené
    • 4715 – pro pojížděné terasy
    • 4716 – sanační
    • 4717 – pro zelené střechy
    • 4718 – ostatní
    • 4719 – spojovací nátěry
   • 472 Krytiny stěrkové
   • 473 Krytiny deskové
   • 474 Speciální nátěry střešních krytin
    • 4741 – měkkých
    • 4742 – měkkých i tvrdých
    • 4743 – tvrdých
    • 4744 – plechových
    • 4746 – sanační
   • 475 Speciální lepidla na střešní krytiny
   • 476 Speciální těsnění střešní krytiny
   • 477 Upevňovací prvky pro střešní krytiny
   • 478 Ostatní střešní krytiny
  • 48 Ostatní povrchové úpravy
   • 481 Povrchové úpravy betonu
    • 4811 – ochrana betonu
    • 4812 – povrchová úprava
    • 4813 – penetrace, spojovací můstky
    • 4814 – hydroizolace
    • 4816 – sanace
   • 482 Dilatace
    • 4821 – do konstrukce
    • 4822 – fasádní
    • 4823 – povrchových úprav vnitřních stěn
    • 4824 – podlah
    • 4825 – střech
 • 5 Technické vybavení
  • 50 Venkovní technické vybavení
   • 502 Venkovní kanalizace
    • 5021 – vpusti uliční, plošné odvodnění vč. teras
    • 5022 – výstroj vstupních a revizních šachet kromě stavebních konstrukcí šachet
    • 5028 – ostatní prvky venkovní kanalizace
    • 5029 – příslušenství venkovní kanalizace
   • 503 Venkovní vodovod
    • 5031 – venkovní armatury, např. požární hydranty (podzemní a nadzemní), zahradní postřikovače, fontánky
    • 5032 – vybavení pro fontány apod.
    • 5038 – ostatní prvky venkovního vodovodu
    • 5039 – příslušenství venkovního vodovodu
   • 504 Venkovní plynovod
   • 505 Venkovní chladicí a mrazicí zařízení
   • 506 Venkovní zařízení pro vytápění
   • 508 Ostatní venkovní technické vybavení
   • 509 Společná venkovní technická vybavení
  • 51 Speciální armatury
   • 511 Armatury uzavírací a regulační
    • 5111 – uzavírací ruční
    • 5112 – uzavírací se servopohonem
    • 5113 – kohouty
    • 5114 – ventily regulační
    • 5115 – regulační se servopohonem
   • 512 Ventily plnicí, vypouštěcí, šoupátka
   • 513 Ventily zabezpečovací, pojistné, zpětné
   • 514 Ventily odvzdušňovací
   • 515 Odváděče kondenzátu
   • 516 Ventily směšovací
   • 517 Vlnovce a kompenzátory
   • 518 Ostatní armatury
  • 52 Vnitřní kanalizace
   • 521 Lapoly vnitřní
   • 522 Odpadní ventily a šoupata
   • 523 Zápachové uzávěrky, sifony, odtokové zátky, čisticí tvarovky
   • 524 Podlahové a balkonové vpusti
   • 525 Kalová čerpadla
   • 526 Přečerpávací stanice
   • 528 Ostatní části vnitřní kanalizace
   • 529 Společná příslušenství vnitřní kanalizace
  • 53 Vnitřní vodovod
   • 531 Uzavírací a vypouštěcí vodovodní armatury
   • 532 Výtokové vodovodní armatury
    • 5321 – výtokové s jedním připojovacím závitem
    • 5322 – výtokové se dvěma připojovacími závity
    • 5323 – výtokové armatury ovládané čidly
    • 5324 – trysky hydromasážní
    • 5328 – ostatní výtokové armatury, např. speciální lékařské, laboratorní, plovákové
    • 5329 – příslušenství výtokových vodovodních armatur (sprchy, perlátory)
   • 533 Redukční, zabezpečovací a zpětné vodovodní armatury
   • 534 Měřicí vodovodní armatury
   • 535 Ruční čerpadla
   • 536 Motorová čerpadla a domácí vodárny
   • 537 Tlakové nádoby na vodu
   • 538 Ostatní části vnitřního vodovodu
   • 539 Společná příslušenství vnitřního vodovodu
  • 54 Vnitřní plynovod
   • 541 Uzavírací plynovodní armatury
   • 542 Regulační plynovodní armatury
   • 543 Zabezpečovací plynovodní armatury
   • 544 Měřicí plynovodní armatury
   • 545 Speciální plynovodní armatury
   • 546 Zařízení na propan-butan
   • 547 Tlakové nádoby na plyn
   • 548 Ostatní části vnitřního plynovodu
   • 549 Společná příslušenství vnitřního plynovodu
  • 55 Chlazení prostorů a ploch
  • 56 Vytápění a příprava teplé vody
   • 561 Lokální vytápění
    • 5611 kamna spalinová
     • 56111 – na tuhá paliva
     • 56112 – na kapalná paliva
     • 56113 – na plynná paliva
     • 56119 – vícepalivová
    • 5612 lokální elektrické vytápění
     • 56121 – přímotopné, např. teplomety, zářiče, olejové radiátory
     • 56122 – akumulační
     • 56123 – hybridní
     • 56124 – ohřev radiátorů přídavný
     • 56125 – podlahové vytápění elektrické
     • 56126 – ohřev potrubí
    • 5618 speciální kamna
     • 56181 – krby a kachlová kamna
     • 56182 – saunová kamna
     • 56188 – ostatní speciální kamna
    • 5619 – příslušenství kamen
   • 562 Kotle
    • 5621 teplovodní kotle
     • 56211 – na tuhá paliva
     • 56212 – na kapalná paliva
     • 56213 – na plynná paliva
     • 56214 – elektrické
     • 56218 – ostatní (solární apod.)
     • 56219 – vícepalivové
    • 5623 parní nízkotlaké kotle
     • 56231 – na tuhá paliva
     • 56232 – na kapalná paliva
     • 56233 – na plynná paliva
     • 56234 – elektrické
     • 56238 – ostatní
     • 56239 – vícepalivové
    • 5624 parní středotlaké kotle
     • 56241 – na tuhá paliva
     • 56242 – na kapalná paliva
     • 56243 – na plynná paliva
     • 56244 – elektrické
     • 56248 – ostatní
     • 56249 – vícepalivové
    • 5628 ostatní kotle
     • 56281 – na tuhá paliva
     • 56282 – na kapalná paliva
     • 56283 – na plynná paliva
     • 56284 – elektrické
     • 56288 – ostatní
     • 56289 – vícepalivové
    • 5629 příslušenství kotlů, např. obsluhovací zařízení, transportní zařízení, kouřové ventilátory
   • 563 Hořáky
    • 5631 – kombinované
    • 5632 – pro kapalná paliva
    • 5633 – pro plyn
   • 564 Úprava a ohřev vody
    • 5641 – úprava napájecí vody (pro parní kotle)
    • 5642 – úprava oběhové vody, např. iontové měniče, magnetické směšovače, filtry
    • 5643 – povrchové výměníky, např. měniče páry, odparníky
    • 5644 – směšovací výměníky, např. vodní ejektory, parní ejektory
    • 5645 ohřívače TUV průtokové
     • 56453 – na plynná paliva
     • 56454 – elektrické
    • 5646 ohřívače TUV zásobníkové
     • 56461 – na pevná paliva
     • 56462 – na kapalná paliva
     • 56463 – na plyn
     • 56464 – elektrické
     • 56465 – parní a horkovodní
     • 56468 – ostatní
     • 56469 – vícepalivové
    • 5648 ostatní úpravy a ohřev vody
    • 5649 příslušenství pro úpravu a ohřev vody
   • 565 Otopná tělesa
    • 5651 – článková
    • 5652 – desková
    • 5653 – skříňová (konvektorová), soklová
    • 5654 – trubková, žebrová
    • 5657 – radiátory stropní
    • 5658 – podlahové, stěnové a stropní vytápění
    • 5659 – držáky a laky pro radiátory
   • 566 Armatury pro ÚT
    • 5661 uzavírací a regulační
     • 56611 – ventily termostatické
     • 56612 – ventily radiátorové
     • 56613 – ventily regulační
     • 56614 – ventily uzavírací
     • 56618 – hlavice termostatické
     • 56619 – hlavice ruční
    • 5662 armatury plnicí, vypouštěcí
     • 56621 – šoupátka
     • 56622 – ventily plnicí a vypouštěcí
     • 56623 – ventily odluhovací
    • 5663 armatury pojistné
    • 5664 odvzdušňovací
    • 5665 odvaděče kondenzátu
    • 5666 směšovací
    • 5667 díly ventilů
    • 5668 ostatní armatury pro ÚT
    • 5669 rozvody pro ÚT
   • 567 Čerpadla pro ÚT
    • 5671 – oběhová
    • 5672 – napájecí
    • 5673 – na kondenzát
    • 5674 – na palivo
    • 5678 – ostatní čerpadla
    • 5679 – příslušenství čerpadel
   • 568 Ostatní zařízení pro vytápění a přípravu TUV
    • 5681 – solární kolektory
    • 5682 – tepelná čerpadla
    • 5688 – ostatní zařízení, např. nádrže pro akumulaci tepla
    • 5689 – příslušenství slunečních kolektorů a tepelných čerpadel
   • 569 Společná příslušenství pro vytápění a přípravu TUV
    • 5691 – stáčecí systém na paliva
    • 5692 – expanzní nádoby
    • 5693 – zásobníky paliva pro kotelny a domácnosti
    • 5697 – čištění spalin
    • 5698 – kouřovody
    • 5699 – zařízení pro kontrolu spalování
  • 57 Vzduchotechnika a klimatizace
   • 571 Větrání
    • 5711 – ventilátory radiální
    • 5712 – ventilátory axiální
    • 5713 – ventilátory diagonální
    • 5714 – ventilátory diametrální
    • 5715 – ventilátory pro bytová jádra
    • 5716 -ventilátory požární a pro výbušné prostředí
    • 5717 – větrací jednotky, střešní ventilátory
    • 5718 – ostatní zařízení pro větrání
    • 5719 – příslušenství zařízení pro větrání
   • 572 Teplovzdušné vytápění
    • 5721 – teplovzdušné agregáty
    • 5722 – jednotky pro vytápění a větrání horkovodní nebo parní
    • 5723 – jednotky pro centrální teplovzdušné vytápění a větrání
    • 5724 – jednotky pro centrální klimatizaci
    • 5727 – teplovzdušné clony
    • 5728 – ostatní zařízení pro teplovzdušné vytápění
    • 5729 – příslušenství zařízení pro teplovzdušné vytápění
   • 573 Ústřední úprava vzduchu
    • 5731 čistění a dezodorace vzduchu, filtry a vložky
     • 57311 čističe vzduchu
     • 57312 filtry a vložky pro běžné prostředí
     • 57313 – pro čisté prostředí
     • 57314 – pro zakouřené prostředí
     • 57315 – pro průmyslové prostředí
     • 57316 – pro chemické znečistění
     • 57317 – pro výbušné směsi
     • 57318 – pro svařování, pájení a tukové páry
     • 57319 – pro radioaktivní prostředí
    • 5732 ohřívače vzduchu
    • 5733 chladiče vzduchu
    • 5734 vzduchové výměníky (rekuperační, regenerační)
    • 5735 zvlhčovače vzduchu (pračky apod.)
    • 5736 odvlhčovače (sušiče) vzduchu
    • 5738 ostatní zařízení pro ústřední úpravu vzduchu
    • 5739 příslušenství zařízení pro úpravu vzduchu
   • 574 Rozvody vzduchu
    • 5741 vzduchotechnická potrubí vč. tvarovek
     • 57411 – čtyřhranná potrubí
     • 57412 – kruhová potrubí
     • 57413 – hadice
     • 57414 – usměrňovače proudění
     • 57415 – pružné spojky
     • 57418 – ostatní části potrubí
     • 57419 – příslušenství potrubí, např. těsnění, závěsy, uložení a spoje
    • 5742 regulační a uzavírací části (pojistné)
     • 57421 – klapky vč. požárních (ve vzduchotechnických potrubí)
     • 57422 – šoupátka
     • 57423 – clony
     • 57424 – vložky
     • 57428 – ostatní regulační a uzavírací části
     • 57429 – příslušenství regulačních a uzavíracích částí
    • 5743 tlumiče hluku
    • 5744 koncové prvky
     • 57441 – mřížky
     • 57442 – vyústky
     • 57443 – sací nástavce
     • 57444 – hlavice (výfukové)
     • 57445 – stříšky
     • 57448 – ostatní koncové prvky
     • 57449 – příslušenství koncových prvků
    • 5745 krycí prvky, např. kontrolní otvory, průlety, zaslepovací víka
    • 5746 kompenzátory
    • 5747 prvky vysokotlaké klimatizace, např. jednotky indukční, expanzní, směšovací, vysokotlaké vyústky
   • 575 Autonomní lokální klimatizační jednotky
   • 576 Odsávání a odlučování
    • 5761 – odsavače průmyslové
    • 5762 – odlučovací stanice, odlučovače
    • 5763 – průmyslové vysavače
    • 5768 – ostatní zařízení pro odsávání a odlučování, např. čisté boxy
    • 5769 – příslušenství zařízení pro odsávání a odlučování
   • 577 Chlazení vody pro vzduchotechniku
    • 5771 – kompresory
    • 5772 – chladicí mikrověže
    • 5778 – ostatní zařízení pro chlazení vody
    • 5779 – příslušenství zařízení pro chlazení vody
   • 578 Ostatní zařízení pro vzduchotechniku a klimatizaci
   • 579 Vysoušeče zdiva a dmychadla
  • 58 Hasicí zařízení
   • 581 Vodní stabilní hasicí zařízení
    • 5811 – ventilové hlavice
    • 5812 – skrápěcí hlavice
    • 5813 – zvon poplachový
    • 5818 – ostatní vodní SHZ
   • 582 Pěnové a sněhové stabilní hasicí zařízení
   • 583 Plynové stabilní hasicí zařízení
   • 584 Práškové stabilní hasicí zařízení
   • 587 Hasicí přístroje ruční
   • 588 Ostatní hasicí zařízení
   • 589 Příslušenství hasicích zařízení
  • 59 Měření, regulace, ovládání
   • 591 Regulátory, měřidla
    • 5911 regulace teploty a otopných soustav
     • 59111 – regulace kotelen a výměníkových stanic
     • 59112 – regulace ÚT etážového a rodinných domků
     • 59113 – regulace solárního vytápění
     • 59114 – radiátorové termostaty
     • 59115 – prostorové termostaty
     • 59116 – regulace akumulačních a přímotopných zařízení
     • 59117 – regulace pro vzduchotechniku
     • 59118 – regulace pro průmysl a zemědělství
     • 59119 – ostatní regulace tepla
    • 5912 měření spotřeby tepla
     • 59121 – měřiče spotřeby tepla
     • 59122 – rozdělovače topných nákladů
     • 59123 – průtokoměry elektronické
    • 5913 teploměry, vlhkoměry a tepelná čidla
     • 59131 – teploměry
     • 59132 – vlhkoměry a kombinované měřiče
     • 59133 – tepelná čidla
    • 5914 průtokoměry
     • 59141 – měření průtokových parametrů
     • 59142 – průtokoměry regulační
    • 5915 regulátory více parametrů
    • 5916 regulace tlaku a přetlaku
    • 5917 regulace hladiny
     • 59171 – regulátory hladiny
     • 59172 – stavoznaky
    • 5918 ostatní zařízení pro měření, regulaci a ovládání
    • 5919 příslušenství regulátorů, měřidel
   • 592 Ventily a kohouty k tlakoměrům
   • 593 Servopohony k armaturám
   • 594 Kompresory a hydraulika
   • 595 Čerpadla pro více technických zařízení
   • 598 Ostatní prvky pro více technických zařízení
 • 6 Elektrická a dopravní zařízení
  • 60 Venkovní elektrické rozvody
   • 601 Stožáry pro rozvody
   • 602 Střešníky a zední konzoly pro rozvody
   • 603 Stožáry, stojany a výložníky pro osvětlení
   • 604 Anténní stožáry
   • 608 Ostatní nadzemní elektrické rozvody
   • 609 Společná příslušenství pro venkovní elektrické rozvody
  • 61 Elektrická zařízení
   • 611 Výstroj rozvoden
    • 6111 – odpojovací a odpínací přístroje
    • 6112 – pojistky
    • 6113 – měřicí zařízení
    • 6114 – spojovací vedení a izolátory
    • 6118 – ostatní výstroj rozvoden
    • 6119 – příslušenství rozvoden
   • 612 Výstroj silových transformoven
    • 6121 – olejové transformátory
    • 6122 – vzduchové transformátory
    • 6123 – drobné transformátory
    • 6124 – tlumivky
    • 6128 – ostatní výstroj silových transformoven
    • 6129 – příslušenství silových transformoven
   • 613 Náhradní zdroje
   • 614 Proudové zdroje, usměrňovače, prvky energetických centrál, měniče proudu
   • 615 Rozváděče, rozvodnice
    • 6151 – rozváděče
    • 6152 – rozvodnice
    • 6153 – vkládací konstrukce
    • 6158 – ostatní prvky rozváděčů a rozvodnic
    • 6159 – příslušenství rozváděčů a rozvodnic
   • 618 Ostatní elektrická zařízení
  • 62 Elektrické rozvody silové a sdělovací
   • 621 Vodiče a kabely
    • 6211 – silové vodiče
    • 6212 – silové kabely
    • 6213 – speciální vodiče a kabely
    • 6214 – sdělovací vodiče a kabely
    • 6215 – kabeláž strukturovaná
   • 622 Úložné prvky
   • 623 Upevňovací prvky
   • 624 Spojovací a koncové prvky
   • 625 Hlavní domovní skříně, rozpojovací, připojovací, jisticí skříně vč. příslušenství skříní
   • 626 Elektroinstalační přístroje
    • 6261 – spínače mechanické
    • 6262 – zásuvky
    • 6263 – krabice
    • 6264 – jisticí zařízení, jističe
    • 6265 – spínače senzorové a programovatelné
    • 6268 – ostatní elektroinstalační přístroje
   • 627 Prvky sdělovacích rozvodů
   • 628 Ostatní části elektrických rozvodů
   • 629 Společná příslušenství částí elektrických rozvodů
  • 63 Osvětlení
   • 631 Osvětlení interiérové
    • 6311 svítidla žárovková a halogenová
     • 63111 – závěsná
     • 63112 – přisazená nástěnná i stropní
     • 63113 – nástěnná
     • 63114 – výložníková
     • 63115 – stojanová
     • 63116 – vestavěná do podhledů apod.
     • 63118 – ostatní
     • 63119 – kombinovaná
    • 6312 svítidla zářivková
     • 63121 – závěsná
     • 63122 – přisazená stropní i nástěnná
     • 63123 – nástěnná
     • 63124 – výložníková
     • 63125 – stojanová
     • 63126 – vestavěná do podhledů apod.
     • 63128 – ostatní
     • 63129 – kombinovaná
    • 6313 svítidla výbojková
    • 6318 ostatní části interiérového osvětlení
    • 6319 příslušenství svítidel, např. kryty
   • 632 Osvětlení pro průmysl
    • 6321 – svítidla žárovková
     • 63211 – závěsná
     • 63212 – přisazená stropní i nástěnná
     • 63213 – nástěnná
    • 6322 svítidla zářivková
     • 63221 – závěsná
     • 63222 – přisazená stropní i nástěnná
     • 63223 – nástěnná
    • 6323 svítidla výbojková
     • 63231 – závěsná
     • 63232 – přisazená nástěnná i stropní
     • 63233 – nástěnná
    • 6328 součásti osvětlení pro průmysl
   • 633 Osvětlení veřejné (venkovní)
    • 6331 svítidla žárovková
     • 63311 – závěsná
     • 63312 – přisazená nástěnná i stropní
     • 63313 – nástěnná
     • 63315 – stojanová
    • 6332 svítidla zářivková
     • 63321 – závěsná
     • 63322 – přisazená i nástěnná
     • 63323 – nástěnná
     • 63324 – výložníková
     • 63325 – stojanová
    • 6333 svítidla výbojková
     • 63331 – závěsná
     • 63332 – přisazená i nástěnná
     • 63333 – nástěnná
     • 63334 – výložníková
     • 63335 – stojanová
    • 6334 svítidla s kombinací světelných zdrojů (pro veřejné osvětlení)
    • 6338 součásti veřejného osvětlení
    • 6339 příslušenství svítidel (pro veřejné osvětlení)
   • 634 Osvětlení pro specifická prostředí
   • 635 Osvětlení dálkové a osvětlování objektů
    • 6351 – svítidla žárovková
    • 6352 – svítidla zářivková
    • 6353 – svítidla výbojková
    • 6354 – svítidla halogenová
    • 6358 ostatní součásti osvětlení dálkového a osvětlování objektů
   • 636 Osvětlení scénické a lékařské
    • 63611 – závěsná
    • 63612 – přisazená nástěnná i stropní
    • 63613 – nástěnná
    • 63614 – výložníková
    • 63615 – stojanová
    • 63616 – vestavěná
    • 63618 – ostatní
    • 63619 – kombinovaná
   • 637 Svítidlo senzorové
   • 638 Ostatní osvětlení
   • 639 Elektrické zdroje světla
    • 6391 – žárovky
    • 6392 – zářivky
    • 6393 – výbojky
    • 6394 – halogenové zdroje, infražárovky
    • 6398 – ostatní
  • 64 Sdělovací zařízení
   • 641 Telefonní a dispečerská zařízení
    • 6411 – telefonní ústředny
    • 6412 – telefonní přístroje
    • 6413 – dispečerské ústředny
    • 6414 – dorozumívací zařízení pro zdravotnictví
    • 6418 – ostatní telefonní a dispečerská zařízení
    • 6419 – příslušenství telefonních a dispečerských zařízení
   • 642 Dálnopisná zařízení a zařízení pro sběr a přenos dat
    • 6421 – dálnopis, dálnopisné stroje
    • 6422 – zařízení pro sběr a přenos dat, např. terminály, modemy
    • 6428 – ostatní dálnopisná zařízení a zařízení pro sběr a přenos dat
    • 6429 – příslušenství pro dálnopisná zařízení a zařízení pro sběr a přenos dat
   • 643 Rozhlasová a televizní zařízení
    • 6431 – rozhlasové ústředny, např. domácí rozhlas, rozhlas po drátě
    • 6432 – rozhlasové přístroje a reproduktory
    • 6433 – regulační a ovládací prvky rozhlasových zařízení
    • 6434 – televizní ústředny, např. průmyslová televize
    • 6435 – televizní přístroje, monitory
    • 6436 – prvky televizních zařízení
    • 6437 – příjem a rozvod rozhlasového a televizního signálu, např. antény vč. příslušenství
    • 6439 – příslušenství rozhlasových a televizních zařízení
   • 644 Elektrická požární signalizace (EPS), signalizace úniku plynů a ostatních nebezpečných látek
   • 645 Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) a kontrola vstupů
    • 6451 ústředny a hlásiče EZS
     • 64518 – doplňky
     • 64519 – programy pro zabezpečovací zřízení
    • 6452 čidla pro EZS
     • 64521 – pohybu
     • 64522 – změny tlaku
     • 64523 – vibrační
     • 64524 – magnetická
     • 64525 – ochrana vnějšího perimetru
    • 6453 hlásiče tísňové
    • 6454 ochrana zboží
    • 6455 automatický vrátný
    • 6456 systémy na magnetické karty
    • 6457 zámky bezpečnostní
     • 64571 – elektrické
     • 64572 – kódové elektronické
     • 64573 – mincovní
     • 64574 – elektronické
    • 6458 ostatní zabezpečovací zařízení
    • 6459 napájecí zdroje a transformátory zabezpečovacích zařízení
   • 646 Signalizační zařízení
    • 6461 akustická signalizace a zvonková tabla
     • 64611 – tlačítka a zvonková tabla
     • 64613 – akustická signalizace pro obyčejné prostředí
     • 64614 – akustická signalizace pro výbušná prostředí
    • 6462 světelná signalizace
    • 6464 osvětlení bezpečnostní automatické
    • 6467 dopravní signalizace
    • 6468 ostatní signalizační zařízení
    • 6469 příslušenství signalizačních zařízení
   • 647 Časoměrná zařízení
    • 6471 – jednotný čas, hodinové ústředny
    • 6472 – hodiny hlavní, podružné
    • 6473 – hodiny docházkové a dílenské
    • 6474 – venkovní
    • 6475 – zobrazovací tabule a časomíra pro sporty
    • 6478 – ostatní časoměrná zařízení
    • 6479 – příslušenství časoměrných zařízení
   • 648 Informační a vyučovací zařízení
    • 6481 – vyučovací zařízení
    • 6482 – informační zařízení pro peněžní ústavy, hotely, dopravu apod.
    • 6483 – reklamní zařízení elektrická
    • 6484 – světelné noviny
    • 6488 ostatní informační zařízení
   • 649 Společná příslušenství sdělovacích zařízení
  • 66 Dopravní zařízení
   • 661 Osobní a osobonákladní výtahy
    • 6611 – osobní výtahy
    • 6612 – osobonákladní výtahy
    • 6613 – lůžkové výtahy
    • 6614 – oběžné výtahy
    • 6618 – ostatní osobní a osobonákladní výtahy
    • 6619 – příslušenství osobních a osobonákladních výtahů, např. portály a dveře, kabiny, ovládací zařízení
   • 662 Nákladní výtahy
    • 6621 – malé nákladní výtahy
    • 6622 – nákladní výtahy
    • 6623 – stolové výtahy vč. řetězových
    • 6628 – ostatní nákladní výtahy
    • 6629 – příslušenství nákladních výtahů
   • 663 Speciální nákladní výtahy a dopravníky
    • 6631 – výsypné výtahy vozíkové a nádobové, svislé a šikmé
    • 6632 – oběžné nákladní výtahy malé, např. spisové
    • 6633 – oběžné nákladní výtahy, např. garážové
    • 6634 – vodorovné a šikmé dopravníky
    • 6638 – ostatní speciální nákladní výtahy a dopravníky, např. spouštědla pivních sudů
    • 6639 – zaměnitelné prvky speciálních nákladních výtahů a dopravníků
   • 664 Pohyblivé schody a chodníky
   • 665 Jeřáby (tvořící trvalé vybavení stavby vč. vodicích kolejnic)
    • 6651 – mostové jeřáby
    • 6652 – portálové jeřáby
    • 6653 – podvěsné jeřáby
    • 6658 – ostatní jeřáby
    • 6659 – prvky jeřábů vč. příslušenství
   • 666 Potrubní pošta
   • 667 Rampy pohyblivé
   • 668 Ostatní dopravní zařízení
    • 6681 – zavěšené lávky pro čištění průčelí
    • 6682 – zakladače pro sklady
    • 6688 – ostatní nespecifikovaná dopravní zařízení
  • 68 Ostatní elektrická zařízení
   • 681 Hromosvody a uzemnění
    • 6811 – jímače
    • 6812 – zemniče
    • 6813 – vodiče kromě (62)
    • 6814 – upevňovací prvky
    • 6815 – spojovací prvky
    • 6818 – ostatní prvky hromosvodů a uzemnění
  • 69 Elektrické měřicí přístroje
   • 691 Voltmetry, ampérmetry, fázoměry
   • 692 Voltmetrové přepínače
   • 693 Elektroměry
   • 694 Sazbové spínače, spínací hodiny
   • 695 Regulace spotřeby elektřiny vč. měření
   • 698 Ostatní měřicí přístroje
   • 699 Společná příslušenství elektrických měřicích přístrojů
 • 7 Vybavení prostorů
  • 70 Vybavení venkovní a orientační značení venkovní i vnitřní
   • 701 Dopravní značky, parkovací automaty
   • 702 Stojany na kola a motocykly
   • 703 Vybavení zahrad a parků
    • 7031 – lavičky
    • 7032 – soupravy zahradního nábytku
    • 7033 – stoly zahradní
    • 7034 – židle zahradní
    • 7035 – grily zahradní a udírny
    • 7036 – pergoly, oplocení zahradních restaurací
    • 7037 – nádoby k osázení
    • 7038 – dekorační prvky a pomníky
    • 7039 – koše na odpadky venkovní
   • 704 Vybavení dětských hřišť
   • 705 Domovní vybavení venkovní
    • 7051 – zařízení na odstraňování odpadků vně budovy
    • 7052 – klepadla na koberce, sušáky na prádlo
    • 7057 – zásobníky posypových hmot
   • 706 Kabiny telefonní, zvukotěsné apod.
   • 707 Informační, reklamní a orientační zařízení venkovní i vnitřní
   • 708 Ostatní venkovní vybavení
  • 71 Vybavení vstupů a vnitřních komunikačních prostorů
   • 711 Rohože, škrabáky na obuv
   • 712 Listovní schránky
   • 713 Vybavení vestibulů
   • 714 Vybavení společenských šaten
   • 715 Vybavení vrátnic a hovoren
   • 716 Telefonní boxy
   • 717 Automaty výdejní
   • 718 Ostatní vybavení vstupů a vnitřních komunikačních prostorů
  • 72 Vybavení vnitřních účelových prostorů
   • 721 Vybavení pro administrativu
    • 7211 – vybavení reprezentační a víceúčelové
    • 7212 – vybavení kanceláří
    • 7213 – skříňové stěny dělicí
    • 7214 – vybavení přepážkových hal
    • 7215 – stoly kancelářské
    • 7216 – židle kancelářské
    • 7217 – nábytek kancelářský úložný kusový
    • 7218 trezory, ohnivzdorné skříně
     • 72181 – schránky bezpečnostní
     • 72182 – trezory do nábytku
     • 72183 – trezory do zdi
     • 72184 – trezory samostatně stojící
     • 72185 – skříně ohnivzdorné
    • 7219 doplňky kancelářského vybavení
   • 722 Vybavení škol, vědeckovýzkumných objektů
    • 7221 vybavení učeben
     • 72211 – stoly
     • 72212 – židle
     • 72214 – tabule
     • 72215 – nábytek pro mateřské školy
    • 7222 vybavení laboratoří
    • 7223 vybavení knihoven a archivů
    • 7224 vybavení poslucháren
    • 7225 vybavení školních šaten
    • 7228 ostatní vybavení škol
   • 723 Vybavení pro tělovýchovu a sport
    • 7231 – stoly pro stolní tenis
    • 7232 – vybavení tělocvičen
    • 7233 – vybavení fitcenter
   • 724 Vybavení pro kulturu, osvětu a výstavnictví
   • 725 Vybavení pro zdravotnictví a lékárny
    • 7251 – nábytek pro ordinace a lékárny
    • 7252 – nábytek pro nemocnice
    • 7253 – lůžka pro zdravotnictví
    • 7254 – zařizovací předměty pro zdravotnictví
    • 7255 – lékařské přístroje
    • 7258 – ostatní zařízení
    • 7259 – speciální stavební výrobky pro zdravotnictví
   • 726 Vybavení pro obchod, služby, sklady a hotely
    • 7261 nábytek a vybavení pro prodejny
    • 7262 vybavení skladů
     • 72621 – regál knižní
     • 72622 – regály policové
     • 72623 – regály košíkové a drátěné
     • 72624 – regály pro skladování palet a strojní obsluhu
     • 72625 – regály paternosterové
     • 72626 – nádoby a kanystry
     • 72627 – boxy chladírenské a mrazírenské
     • 72628 – palety, skladovací kontejnery a skladové vozíky
     • 72629 – doplňkové prvky pro skladování
    • 7263 nábytek a vybavení pro hotely
    • 7264 nábytek pro veřejné stravování
    • 7265 zařízení na výrobu a prodej zmrzliny
    • 7266 vitríny chladicí a mrazicí
    • 7267 pulty chladicí prodejní
    • 7268 pulty výčepní a chladiče nápojů
    • 7269 ostatní
  • 73 Vybavení kuchyní
   • 731 Kuchyňský nábytek
    • 7311 – pro byty
     • 73111 – pro invalidy
    • 7312 – pro veřejné stravování
   • 732 Chladicí a mrazicí úložná zařízení
    • 7321 – chladničky
    • 7322 – mrazničky, mrazicí boxy
    • 7323 – chladicí boxy a skříně
    • 7325 – výrobníky ledu
    • 7328 – ostatní chladicí a mrazicí úložná zařízení
   • 733 Dřezy a myčky
    • 7331 – kuchyňské dřezy vestavné
    • 7332 – myčky nádobí
    • 7333 – dřezy pro velkokuchyně a mycí stoly
    • 7334 – stoly k myčkám nádobí
    • 7338 – ostatní dřezy, myčky
    • 7339 – příslušenství dřezů a myček
   • 734 Zařízení pro tepelnou úpravu jídel
    • 7341 sporáky, vařiče
     • 73411 – sporáky na pevná paliva
     • 73412 – sporáky plynové pro domácnosti
     • 73413 – sporáky elektrické pro domácnosti
     • 73414 – sporáky kombinované pro domácnosti
     • 73415 – sporáky plynové pro velkokuchyně
     • 73416 – sporáky elektrické pro velkokuchyně
     • 73417 – sporáky kombinované pro velkokuchyně
     • 73418 – ostatní
    • 7342 varné kotle, parovarné skříně
    • 7343 pece a pečicí trouby
     • 73431 – trouby pro domácnost
     • 73432 – pece
    • 7344 smažicí pánve a fritézy
    • 7345 grily a grilovací plotny
    • 7346 udírny
    • 7347 kávovary
    • 7348 – ostatní zařízení pro tepelnou úpravu jídel
    • 7349 – doplňky k zařízení pro tepelnou úpravu jídel
   • 735 Kuchyňská mechanická zařízení
    • 7351 – stroje na čištění zeleniny
    • 7352 – řeznické stroje
    • 7353 – roboty a stroje víceúčelové
    • 7354 – mixery a míchače nápojů
    • 7355 – šlehače a hnětače
    • 7356 – zařízení na kynutí těsta
    • 7357 – mlýnky
    • 7358 – ostatní kuchyňská mechanická zařízení, např. výrobníky sodovky
    • 7359 – zařízení na likvidaci kuchyňského odpadu
   • 736 Zařízení pro výdej, ohřev a transport jídel a talířů
    • 7361 – ohřívací stoly
    • 7362 – nádoby pro výdej, ohřev a transport jídel
    • 7363 – ohřev, ukládání a transport nádobí
    • 7364 – vozíky výdejní
   • 737 Digestoře a odsavače par
    • 7371 – kuchyňské
    • 7372 – velkokapacitní
    • 7373 – s filtrem
    • 7374 – víceúčelové
    • 7375 – lapače tuku k digestořím
   • 738 Ostatní vybavení kuchyní
  • 74 Vybavení hygienických prostorů
   • 741 Umývadla, prameníky, výlevky
    • 7411 – umývadla
    • 7412 – umývátka
    • 7413 – prameníky
    • 7414 – výlevky
    • 7415 – picí fontánky
    • 7418 – ostatní a speciální umývadla, např. mycí žlaby a fontány
    • 7419 – příslušenství a doplňky: sloupy, konzoly apod.
   • 742 Vany, sprchovací mísy, bidety
    • 7421 – vany
    • 7422 – vaničky, např. pedikérní
    • 7423 – sprchovací mísy
    • 7424 – bidety
    • 7425 – polybany
    • 7426 – vany a bazény pro hydroterapii
    • 7428 – ostatní a speciální vany a mísy
    • 7429 – příslušenství a doplňky van, např. kryty van
   • 743 Záchodové mísy, pisoáry
    • 7431 – záchodové mísy
    • 7432 – pisoáry
    • 7433 – splachovací nádržky, tlakové splachovače
    • 7434 – záchodová sedátka
    • 7438 – WC bez napojení na veřejnou kanalizaci, nožní mísy
    • 7439 – příslušenství a doplňky
   • 744 Koupelnové skříňky, zrcadla, galerky, tvarovky v obkladech
   • 745 Osušovače rukou
   • 747 Vybavení hygienických prostorů pro tělesně postižené
    • 7471 – speciální záchodové mísy, sedátka
    • 7472 – ostatní sanitární keramika, např. vany, umývadla
    • 7473 – příslušenství a doplňky, např. madla
   • 748 Ostatní vybavení hygienických prostorů
   • 749 Sanitární komplety, buňky a kabiny, instalační bloky
    • 7491 – bytová jádra
    • 7492 – sanitární kabiny
    • 7493 – sprchové kabiny
    • 7494 – saunové kabiny (v budově)
    • 7495 – stěny pro sociální zařízení
    • 7497 – bloky instalační
    • 7498 – ostatní sanitární komplety
  • 75 Vybavení prádelen
   • 751 Vybavení pro namáčení prádla
   • 752 Vybavení pro praní prádla
    • 7521 – pračky
    • 7522 – odstředivky
    • 7523 – vyvářecí kotle
    • 7528 – ostatní vybavení pro praní prádla
   • 753 Vybavení pro sušení prádla
   • 754 Vybavení pro žehlení prádla
   • 755 Stroje na skládání prádla
   • 758 Ostatní vybavení prádelen
  • 76 Nábytek pro bydlení a kusový nábytek
   • 761 Nábytek úložný a předsíňový
    • 7611 – skříně vestavěné a dělicí stěny skříňové
    • 7612 – skříňky jednotlivé
    • 7613 – skříňky do hromadných šaten
    • 7614 – police vč. závěsných
    • 7615 – nábytek do předsíní
    • 7616 – věšáky
    • 7617 – vybavení do komor a sklepů
   • 762 Stoly a stolky
    • 7621 – stoly pro interiér i exteriér
    • 7622 – stoly jídelní
    • 7623 – stolky konferenční
    • 7624 – stoly dětské a psací bytové
    • 7625 – stoly pracovní
    • 7626 – stolky květinové
    • 7627 – stolky pod telefon
    • 7628 – ostatní stoly
   • 763 Sedací nábytek
    • 7631 – židle pro interiér i exteriér
    • 7632 – židle
    • 7633 – židle otočné
    • 7634 – židle dětské
    • 7635 – taburety
    • 7636 – lavice
    • 7637 – křesla a čalouněné sedací soupravy
    • 7638 – čalouněný nábytek s lůžkovou úpravou
   • 764 Nábytek pro ležení
   • 765 Nábytkové soubory pro obytné místnosti a ložnice
   • 766 Nábytek pro invalidy
   • 767 Vitráže a dekorace
   • 768 Ostatní vybavení vnitřních prostorů
   • 769 Konstrukční díly nábytku
  • 77 Nábytkové kování
   • 771 Závěsy nábytkové otočné
   • 772 Kování sklápěcí
   • 773 Rozvory a zámky rozvorové
   • 774 Zámky nábytkové
   • 775 Ostatní mechanické zámky
   • 776 Kolečka nábytková
   • 777 Zdířky a podpěrky pod police
   • 778 Vrchní kování nábytkové – úchyty
   • 779 Ostatní
  • 78 Vybavení pro výrobu a průmyslové sklady
   • 781 Vybavení pro dílny a výrobu
   • 782 Vybavení pro skladování nebezpečných látek
   • 788 Ostatní vybavení pro výrobu
  • 79 Vybavení pro zemědělství a veterinární službu
   • 791 Vybavení pro veterinární službu
   • 792 Vybavení pro živočišnou výrobu
    • 7921 – kotce
    • 7922 – rošty stájové
    • 7923 – koryta krmná
    • 7924 – napáječky
    • 7928 – vyhřívání stájí
   • 793 Vybavení pro rostlinnou výrobu
 • 8 Zařízení staveniště a stavební pomůcky
  • 81 Staveništní objekty
  • 82 Komunikace staveništní
   • 821 Jeřábové dráhy
   • 822 Provizorní komunikace
   • 829 Čistička podvozků staveništní
  • 83 Kontejnery staveništní
  • 84 Konstrukce pomocné
   • 841 Lešení
   • 842 Podpěry
   • 843 Žebříky
   • 844 Shozy
   • 845 Pracovní lávky a sedačky
   • 846 Pažnice
   • 848 Ochranné a záchytné sítě k lešení
  • 85 Stavební pomůcky
   • 851 Ruční přepravní prostředky
   • 852 Ruční nářadí bez pohonu
   • 853 Pomůcky pro montáž prefabrikátů
   • 854 Vložky obkladačské
   • 858 Ostatní stavební pomůcky
   • 859 Technika uchopovací
  • 86 Pomocné nátěry a přípravky
  • 89 Ochranné pomůcky
 • 9 Stavební stroje a zařízení
  • 91 Stroje pro zemní práce
   • 911 Vrtná zařízení
   • 912 Rypadla
   • 913 Dozery, gradery, scrapery
   • 914 Nakladače
   • 915 Vykladače
   • 916 Stroje pro tunelářské práce a protlačování potrubí
   • 917 Beranidla a vytahovače
   • 918 Stroje na zhutňování zeminy
  • 92 Stroje a zařízení pro betonování
   • 921 Bednění a příslušenství
   • 922 Zařízení pro přípravu výztuže
   • 923 Stacionární a mobilní zásobníky sypkých materiálů
   • 924 Dávkovací zařízení
   • 925 Mísicí zařízení
   • 926 Zařízení pro dopravu a ukládku betonové směsi a malty
   • 927 Zařízení pro zhutňování betonové směsi
   • 928 Stroje a zařízení pro výrobu tvárnic a prefabrikátů
   • 929 Ostatní zařízení pro betonování
  • 93 Stroje a zařízení pro stavby komunikací
   • 931 Stroje a zařízení pro stavbu silnic
   • 932 Stroje a zařízení pro stavbu kolejových tratí
   • 933 Univerzální stroje pro terénní práce a pro údržbu
   • 934 Stroje a zařízení pro úpravu stavebních materiálů
  • 94 Dopravní prostředky
   • 941 Silniční doprava
   • 942 Železniční doprava
   • 943 Dopravníky
   • 944 Lanová doprava
  • 95 Zdvihací zařízení
   • 951 Vrátky
   • 952 Výtahy a zdvihadla
   • 953 Jeřáby věžové a sloupové
   • 954 Jeřáby mobilní výložníkové
   • 955 Jeřáby ostatní
   • 956 Vysokozdvižné vozíky
   • 957 Nízkozdvižné vozíky
   • 958 Ostatní zdvihací zařízení
   • 959 Závěsy pro zdvihací zařízení
  • 96 Stroje a zařízení pro stavební řemesla a speciální stavební práce
   • 961 Stroje a zařízení pro provádění izolací všeho druhu
   • 962 Stroje a zařízení pro úpravu stěn a podlah
   • 963 Stroje a zařízení pro malířské, natěračské a tapetářské práce
   • 964 Stroje a zařízení pro obrábění materiálů
   • 965 Stroje a zařízení pro svařování a pájení
   • 966 Ruční nástroje s pohonem, pomocné mechanizmy a zařízení
   • 967 Zařízení pro bourání a drcení stavebního materiálu
   • 968 Detekční, vzorkovací a zkoušecí zařízení
   • 969 Přístroje a zařízení měřičské
  • 97 Stroje a zařízení pro výrobu energií
   • 971 Stroje a zařízení pro výrobu elektrické energie a dalších pracovních médií
   • 972 Stroje a zařízení pro výrobu tepla