Blog

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje? Pronájem stroje je konkrétní organizační řešení prováděcí stavební firmy. Realizátor může daný stroj také vlastnit a nemusí si jej půjčovat a platit pronájem. Náklady spojené s provozem stroje jsou zohledněny v sazbě strojohodiny (viz ustanovení článku 223 Úvodní části katalogů ÚRS). Jsou v ní zahrnuty také náklady…

Číst více Může soupis prací zahrnovat pronájem stroje?

Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce? Pokud v popisu směrné ceny není uveden způsob provádění stavební práce (např. strojně, ručně, stříkacím zařízením, jeřábem apod.), lze položku s obecným popisem použít pro ocenění dané práce bez ohledu na způsob jejího provádění. V řadě realizací zakázek se případný efekt ziskovosti či prodělku…

Číst více Jak zvolit položku podle způsobu provádění stavební práce?

Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení? Jedná se o případ, kdy zhotovitel stavebního díla ocenil ve stavebním rozpočtu položky týkající se montáže a demontáže pažení. Při samotné realizaci zemních prací však zhotovitel toto pažení neprovedl. Databáze ÚRS obsahuje jak položky na ocenění zemních prací, tak i položky oceňující…

Číst více Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou? Z hlediska metodiky oceňování ÚRS je třeba rozlišovat mezi stavební skládkou a skládkou staveništní. Stavební skládka je skládka stavebního materiálu, výrobků, stavební suti nebo vybouraných hmot, která je umístěna na staveništi nebo mimo staveniště na určeném místě. Staveništní skládka je termín vymezený úžeji…

Číst více Jaký je rozdíl mezi stavební a staveništní skládkou?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů? Položka v Cenové soustavě ÚRS je mimo dalších údajů definována pomocí číselného kódu položky a jejího popisu. Pokud dojde ke změně popisu, není možné ponechat dosavadní číselný kód položky, neboť ten je úzce vázán na popis položky. Položka potom obdrží nový…

Číst více Jak řešit změny popisů a kódy položek cen a materiálů?

Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Jak se určí množství opravované plochy výtluků? Při opravách výtluků na komunikacích je třeba stanovit podíl opravované plochy komunikace. V konkrétním případě projektant odborným odhadem určil, že z celkové plochy 10 000 m2 se bude opravovat 5 %. Tento krok je důležitý pro volbu příslušné položky (položek) ze souboru cen. Jaká má…

Číst více Jak se určí množství opravované plochy výtluků?

Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi? Tato problematika je řešena katalogem 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Příloha 07 Provozní vlivy obsahuje oddíl 071 Provoz investora, případně třetích osob. Tento oddíl rozlišuje mezi situacemi, kdy jde o rušení způsobené buď ze strany investora, nebo které je způsobeno jiným subjektem (subjekty). Titul…

Číst více Jak se oceňuje rušení provozu na staveništi?

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby? V praxi se lze setkat se situací, kdy dojde k pozastavení procesu výstavby. Zhotovitel se následně musí zabývat problémem, jestli se podle nějaké metodiky Cenové soustavy ÚRS dají ocenit vícenáklady spojené s pozastavením výstavby (zabezpečení stavby z hlediska minimalizace škod, přeobjednání materiálu, zajištění subdodavatelů, rezervace…

Číst více Jak ocenit vícenáklady při pozastavení stavby?

Kdy lze použít položku dolamování?

Kdy lze použít položku dolamování? U položky 138511101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm, v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6, která je obsažena v části A03 katalogu 800-1 Zemní práce, může vyvstat otázka, jak přesně položku aplikovat. Je možné…

Číst více Kdy lze použít položku dolamování?

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu? Neobvyklá mimostaveništní doprava je doprava materiálů a výrobků z místa nákupu materiálu nebo výrobku na staveniště (k tzv. první skládce na staveništi), která se vyznačuje buď mimořádně obtížnými podmínkami, například z titulu nadměrných rozměrů nákladu, nebo použitím vynucených nestandardních dopravních prostředků (lanovka, vrtulník, zvířata, nosič,…

Číst více Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem?

Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem? Normohodiny jsou měrnou jednotkou pro stanovení pracnosti dané práce. Nejprve se stanovuje údaj v normohodinách pro každého zúčastněného pracovníka. V kalkulaci se však následně normočasy stejně ohodnocených pracovníků sčítají; samostatné zůstávají pouze u odlišně ohodnocených pracovníků. Termín časový fond znamená souhrnný čas nutný k provedení…

Číst více Jaký je rozdíl mezi normohodinami a časovým fondem?

Jak ocenit ruční třídění odpadu?

Jak ocenit ruční třídění odpadu? Při demontáži konstrukcí (např. zábradlí, potrubí, okna apod.) není třeba třídění odpadu samostatně oceňovat, neboť toto třídění je prováděno automaticky bez navýšení nákladů během demontáže konstrukce (demontáž se oceňuje položkami příslušných katalogů). Všude tam, kde třídění materiálu u demontáží hraje roli, např. u keramických střešních…

Číst více Jak ocenit ruční třídění odpadu?

Co znamená „obvyklá dopravní vzdálenost“ a jak je veliká?

Co znamená „obvyklá dopravní vzdálenost“ a jak je veliká? Pokud se jedná o materiál běžně dostupný, lze jej nakupovat v místě (v tzv. obvyklé dopravní vzdálenosti). U většiny skupin stavebních materiálů se obvyklá dopravní vzdálenost většinou vzájemně poněkud liší. Odborníci ale zpravidla u nejrůznějších stavebních materiálů vědí, z jakých vzdáleností se tyto…

Číst více Co znamená „obvyklá dopravní vzdálenost“ a jak je veliká?

S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek?

S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek? V položkách oprav vnějších omítek je uvažováno s průměrnou tloušťkou jádrové omítky 15 mm (v kalkulaci je započteno směrné množství 32,5 kg/m2 jádrové omítky). Tato tloušťka vyplývá z ustanovení příslušné ČSN normy. Pokud by rovinatost zdi vyžadovala větší množství hmot, lze použít…

Číst více S jakou spotřebou materiálu je počítáno při opravě vnějších omítek?

Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Co zahrnuje položka pro ocenění pilot? Položka 231212112 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 s vytažením pažnic z betonu železového neobsahuje vrtání a neobsahuje dodání výplně pilot. Vrtání je třeba ocenit příslušnou položkou vrtání z oddílu 22 Vrty části A01 katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. Co se týká…

Číst více Co zahrnuje položka pro ocenění pilot?

Jak oceňovat zemní práce?

Jak oceňovat zemní práce? Pro oceňování zemních prací slouží katalog 800-1 Zemní práce. Ten prošel k 1. 1. 2020 kompletním přepracováním a má tedy od cenové úrovně 2020/I novou skladbu položek. Jeho nové koncepční řešení se vyznačuje zejména následujícími rysy: zjednodušení metodiky ocenění zemních pracízpracováno podle tříd těžitelnosti I.–III. do příslušných…

Číst více Jak oceňovat zemní práce?

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu? Ve směrných cenách ÚRS je ocenění dopravních nákladů spojených s materiály a výrobky od výrobce, případně prodejce na místo zabudování členěno na tři etapy. mimostaveništní doprava od výrobce (prodejce) na první skládku na staveništi Zpravidla se materiál ve stavebním rozpočtu oceňuje…

Číst více Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku? V případě subdodávek je třeba vyhotovit ocenění subdodávky nejlépe pomocí samostatného rozpočtu. U kalkulace těchto prací lze postupovat pomocí stejného kalkulačního vzorce, který je použit na směrné ceny ÚRS (článek 22 Úvodní části katalogů). Pokud naleznete tyto práce v databázi Cenové soustavy ÚRS,…

Číst více Jak kalkulovat subdodávku a s ní související kompletační přirážku?

Kde najdu v CS ÚRS normohodiny?

Kde najdu v CS ÚRS normohodiny? Všechny položky směrných cen stavebních prací ÚRS mají svoji kalkulaci. Tato kalkulace je transparentní, mezi kalkulovanými potřebami jsou i profese, u nichž naleznete také údaj o výši normohodin. Pokud máte v programu KROS 4 databázi s rozbory položek, normohodiny jsou dostupné v rámci kalkulace dané položky…

Číst více Kde najdu v CS ÚRS normohodiny?

Jak ocenit venkovní schodiště?

Jak ocenit venkovní schodiště? Následující příklad se týká situace, kdy se na stavbě provádí montáž nestandardního ocelového venkovního schodiště z jednotlivých kusových prvků, které jsou po dovozu z výroby na stavbu jednotlivě montovány. Jednotlivé prvky mají různé hmotnosti, jejichž rozpětí se pohybuje od 0,5 kg do 100 kg. Pro ocenění…

Číst více Jak ocenit venkovní schodiště?

Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou? Rozdíl mezi oběma termíny je definován v článku 4. Názvosloví a definice Všeobecných podmínek katalogu 800-1 Zemní práce. Odkopávka je vykopávka nad úrovní vodorovného přemístění. Prokopávka je odkopávka, která se provádí napříč terénní vlnou a je charakterizována přístupem dopravních prostředků z jedné nebo ze…

Číst více Jaký je rozdíl mezi odkopávkou a prokopávkou?

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu? Je třeba do rozpočtu specifikovat kromě nosného materiálu (například strojového pletiva) rovněž materiál pomocný (v tomto případě opasky, očka, držáky, napínací tyče, napínací drát, očka se závitem apod.), nebo jsou tyto doplňkové montážní prvky zahrnuty v položce montáže ve výrobní režii a specifikovat se…

Číst více Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Kdy je nutno předkládat výkaz výměr?

Kdy je nutno předkládat výkaz výměr? Výkaz výměr je výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky (položek) soupisu prací (viz §7 vyhlášky č. 169/2016 Sb.). Představuje výpočet množství stavebních konstrukcí a prací, které jsou reprezentovány jednotlivými položkami rozpočtu. Pokud se jedná o veřejnou zakázku, výkaz výměr je nutné předkládat –…

Číst více Kdy je nutno předkládat výkaz výměr?

Jak ocenit třídění a očištění kamene?

Jak ocenit třídění a očištění kamene? Následující příklad se týká dvojice položek z části B01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích: 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic…

Číst více Jak ocenit třídění a očištění kamene?

Jak ocenit odsun suti u potrubí?

Jak ocenit odsun suti u potrubí? V katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace se nachází položka 831392921 Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400. U této položky se neobjevuje údaj o hmotnosti. Je…

Číst více Jak ocenit odsun suti u potrubí?

Jak ocenit bednění říms?

Jak ocenit bednění říms? Ustanovení článků 3531 a 3532 oddílu 3*3 „Bednění a podpěrné konstrukce bednění“ Všeobecných podmínek katalogu 801-1 Budovy a haly -zděné a monolitické platí i pro tento případ realizace bednění konstrukce. Bednění říms je možno provádět dvojím způsobem: pomocí řeziva a pomocí systémového bednění. V databázi směrných…

Číst více Jak ocenit bednění říms?

Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“? Tímto termínem se rozumí titul vedlejšího rozpočtového nákladu 0712 Provoz dalšího subjektu, který je obsažený v katalogu 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady. Zmíněný titul se zejména uplatňuje v následujících případech: pohyb třetích osob, jestliže procházejí místem provádění prací a zpomalují-li tímto provádění prací;…

Číst více Co se rozumí termínem „Provoz dalšího subjektu na staveništi“?

Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě?

Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě? Následující příklad se týká výkladu obsahu položek na provádění hydroizolace natavením asfaltového pásu (položky 711141559 a 711142559 z katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům). V konkrétním případě v technické zprávě projektant uvádí, že vodorovná i svislá izolace bude provedena natavením 2x…

Číst více Jak kalkulovat výměry u izolací proti vodě?

Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí? Pro ilustraci problematiky je možno zvolit třeba položku 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg z katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Kalkulace zmíněné položky neobsahuje podle rozboru žádné stroje a případně řezné kotouče. Je tedy nezbytné tuto práci…

Číst více Jsou v položkách zahrnuty náklady na nářadí?

Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými? Jedním z tradičních a nosných poslání společnosti ÚRS CZ je tvorba nabídkových cen stavebních prací v režimu tzv. směrných cen. Směrné ceny stavebních prací (také jednotlivých potřeb, tj. materiálů a výrobků, sazeb strojohodin a mzdových nákladů) jsou koncipovány, kalkulovány a počítány tak, aby přiměřeně odpovídaly…

Číst více Jsou směrné ceny ÚRS cenami obvyklými?

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení? Lešení se oceňuje třemi položkami: položkou montáže, příplatkem za dobu použití, položkou demontáže. Ocení se montáž a demontáž lešení. Dále pronájem po užívanou dobu (použití příplatků za každý den použití nahrazuje částku za pronájem lešení). U příplatku se bere výměra (m2 stanovená podle…

Číst více Jak se v CS ÚRS oceňuje lešení?

Jak se počítá ztratné?

Jak se počítá ztratné? Definici ztratného naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům SW KROS 4, a to v Přílohách v části Technologie rozpočtování. Zda položka obsahuje hlavní materiál, lze zjistit buď náhledem do rozboru položky, nebo v SW KROS 4, kde kompletní položka má černý popis…

Číst více Jak se počítá ztratné?

Jak se počítá pomocné lešení?

Jak se počítá pomocné lešení? O důležitosti skutečnosti, že nedílnou součástí každé položky Cenové soustavy ÚRS jsou také příslušná ustanovení Úvodní části katalogu a Všeobecných podmínek, svědčí časté spory o výklad určitých položek. O tom svědčí i následující příklad z oblasti oceňování lešení. Týká se položky 949101111 Lešení pomocné pro…

Číst více Jak se počítá pomocné lešení?

Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí?

Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí? Výrobu standardních zámečnických konstrukcí z oceli lze oceňovat Kalkulační pomůckou KP 553, která je součástí katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. Konkrétně lze k ocenění použít některou ze tří uváděných metod – Tvorba cen individuální kalkulací, Tvorba cen pomocí hodinových sazeb a výčtu spotřeby materiálu,…

Číst více Jak ocenit výrobu a montáž standardních zámečnických konstrukcí?

Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály?

Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály? Rekonstrukce a demolice budov provází v posledních desetiletích potřeba speciálních opatření při odstraňování konstrukcí ze zdraví škodlivých materiálů. Potřeba rozsahu ochranných pomůcek vyplývá z druhu nebezpečné látky, rozsahu práce a jejího způsobu provádění. Je možno je ocenit buď v rámci vytvořené R-položky, individuální ceny nebo…

Číst více Jak ocenit práce se zdraví škodlivými materiály?

Jak ocenit opravy fasád?

Jak ocenit opravy fasád? Pro účely diferencovaného ocenění oprav průčelí budov používá Cenová soustava ÚRS pět stupňů členitosti. Stupně členitosti průčelí se určují kombinací hlavního a pomocného hlediska. Hlavním hlediskem je poměr omítaných ploch složitých k omítaným plochám hladkým. Pomocným hlediskem, které může mít vliv na modifikaci navrženého stupně členitosti,…

Číst více Jak ocenit opravy fasád?

Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů?

Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů? Následující příklad se týká předem neplánovaného přesunu strojní mechanizace vyvolaného požadavkem investora. Ten na větší stavbě požadoval asi jednoměsíční přerušení bouracích prací z důvodu omezení hluku ve zkouškovém období, což způsobilo komplikace a nepředvídatelné vícenáklady na přesun bagrů, nakladačů atd. Zhotovitel vyčíslil investorovi náklady…

Číst více Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů?

Jak na demolice s CS ÚRS?

Jak na demolice s CS ÚRS? Demolicí rozumíme úplné odstranění objektu (nebo jen jeho ucelené části) či konstrukce. Demolice celých objektů nebo jejich ucelených částí (křídel objektu, přístaveb apod.) až k jeho základům (případně včetně základů) se oceňuje cenami katalogu 800-6 Demolice objektů. Jestliže je některý materiál z odstraňovaného objektu…

Číst více Jak na demolice s CS ÚRS?

Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS?

Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS? Pro veřejné zakázky platí v současné době vyhláška č. 169/2016 Sb. která požaduje, aby stavební rozpočty byly vyhotoveny v některé z cenových soustav pro ocenění stavebních prací. Tyto cenové soustavy vycházejí z Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Nezřídka se ze strany institucí, které kontrolují veřejné zakázky (např.…

Číst více Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS?

Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru?

Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru? S příplatkem za práci prováděnou ve stísněném prostoru je uvažováno ve vícero katalozích ÚRS. Umístění v konkrétním katalogu je vázáno na druh prováděné práce. Ocitujme definici uvedenou například v článku 4. Názvosloví a definice z katalogu 800-5 Sanace: Práce prováděné ve stísněném prostoru jsou…

Číst více Jak jsou definovány práce ve stísněném prostoru?

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu? Stavební výtah máme kalkulován ve 270 položkách cenové soustavy. Je součástí kalkulace těch položek stavebních prací, u nichž je počítáno s jeho využitím. Ke stavebnímu výtahu se přistupuje jako ke každému dalšímu stroji. V kalkulaci je nasazen patřičným množstvím strojohodin jako kalkulační…

Číst více Jak je v CS ÚRS řešeno použití stavebního výtahu?

Jak je v CS ÚRS řešena vnitrostaveništní přeprava betonu, jeho čerpání a související přesun hmot?

Jak je v CS ÚRS řešena vnitrostaveništní přeprava betonu, jeho čerpání a související přesun hmot? Platná metodika Cenové soustavy ÚRS je u betonů řešena jednotně pro všechny katalogy a rozdělena na dvě oblasti – pozemní a inženýrské stavitelství. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ: katalogy 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, 801-2…

Číst více Jak je v CS ÚRS řešena vnitrostaveništní přeprava betonu, jeho čerpání a související přesun hmot?

Jak do rozpočtu zahrnout náklady na provizorní komunikaci?

Jak do rozpočtu zahrnout náklady na provizorní komunikaci? Na řadě staveb vyvstává potřeba zpevnění stávajícího terénu, aby byla možná přeprava různých materiálů pro stavbu i pohyb stavebních strojů. Jako jedna z možností, jak takovou situaci řešit, se nabízí vybudování vnitrostaveništní provizorní komunikace. Tyto náklady lze oceňovat v rámci vedlejších rozpočtových nákladů…

Číst více Jak do rozpočtu zahrnout náklady na provizorní komunikaci?