Pro veřejné zakázky platí prováděcí vyhláška č. 169/2016 Sb. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Vyhláška má účinnost od 1. 10. 2016. Stanovuje rozsah a podobu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Veřejné zakázky a Cenová soustava ÚRS (CS ÚRS)

Vyhláška č. 169/2016 Sb. provádí § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., který stanoví, že „se má za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj“.

Ve smyslu § 5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. lze pro sestavení soupisu prací využít cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Definici a způsob použití cenové soustavy uvádí § 11 vyhlášky a náležitosti soupisu prací potom § 5 až 10 vyhlášky.

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Soupis prací veřejné zakázky na dodávku stavebních objektů

Na základě metodiky pro používání Cenové soustavy ÚRS se soupis prací veřejné zakázky na dodávku stavebních objektů provádí dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. následujícím způsobem:

 • Stavební objekt se zatřídí podle § 4 vyhlášky. V rámci SW řešení společnosti ÚRS CZ a.s. (SW KROS 4) je možné zatřídit objekty do používaných klasifikací (tj. KSO, CC-CZ, CPA aj.).
 • Práce se zatřídí podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), přičemž zatřídění je určující pro správné vazby na cenové a technické podmínky, měrné jednotky a další podstatné podmínky pro použití položek CS ÚRS.
 • Položkám prací se přiřadí:
  • plný popis položky, který vychází z textace katalogových listů Cenové soustavy ÚRS
  • odpovídající měrná jednotka
  • výkaz množství odpovídající uvedené měrné jednotce a vypočtený na základě způsobů měření definovaných v cenových a technických podmínkách
  • výpočet množství položky uvedený ve výkazu výměr (§ 7 vyhlášky)

Požadavky na obsah položky (uvedené v § 6 vyhlášky) jsou automaticky zajištěny použitím příslušných exportních souborů ve formátu *.xlsx nebo *.xml v rámci SW řešení společnosti ÚRS CZ a.s. (SW KROS 4).

Cenové a technické podmínky, pokud nejsou součástí soupisu prací, jsou na základě požadavků na zajištění dokumentace ze strany zadavatele uvedených v ustanovení § 11 odst. 2) vyhlášky zpřístupněny pro potřeby veřejných zakázek na webu podminky.urs.cz.

Požadované rozdělení nákladů na náklady stavebních (resp. inženýrských) objektů a provozních souborů a vedlejší a ostatní náklady uvedené v samostatných soupisech (§ 8–10 vyhlášky) odpovídá standardní struktuře nákladů používané v Cenové soustavě ÚRS.

Vlastní sestavení soupisu prací, dodávek a služeb včetně zatřídění objektů, členění a struktury soupisů, uvedení konkrétních informací k položkám soupisu, odkazů do cenových soustav, elektronické podoby soupisu včetně dostupných výměnných formátů je věcí příslušného použitého SW vybavení zadavatele či uchazeče.