Třídníky a číselníky

TSKP

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

KSO

Klasifikace stavebních objektů (KSO, dříve JKSO)

CPV

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

CZ-CC

Klasifikace stavebních děl CZ-CC

SKP

Číselník Standardní klasifikace produkce (SKP)

SfB – tvar

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta tvar

SfB – funkce

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta funkce

SfB – materiál

Koordinační systém ve stavebnictví SfB – faseta materiál

Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)

 • 0 Vedlejší rozpočtové náklady
  • 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce
   • 011 průzkumné práce
    • 0111 geotechnický průzkum
     • 01111 inženýrsko-geologický
     • 01112 radonový
     • 01113 hydrogeologický
     • 01114 pedologický
    • 0112 botanický a zoologický průzkum
     • 01121 botanický a zoologický
     • 01122 dendrologický
     • 01123 mykologicko-entomologický
     • 01129 ostatní ( Natura 2000 aj.)
    • 0113 archeologická činnost
     • 01131 archeologický dohled
     • 01132 archeologický výzkum
    • 0114 průzkum výskytu škodlivin
     • 01141 odpad (komunální i průmyslový)
     • 01142 munice, výbušniny a jiné nebezpečné látky
     • 01143 měření (monitoring) hlukové hladiny
     • 01144 měření (monitoring) znečištění ovzduší
     • 01145 měření vibrací
     • 01146 měření úrovně osvětlení
    • 0115 stavební průzkum
     • 01151 stavebně-technický
     • 01153 stavebně-historický
     • 01154 restaurátorský
    • 0116 diagnostický průzkum komunikace
   • 012 geodetické práce
    • 0121 práce prováděné před výstavbou
    • 0122 práce prováděné v průběhu výstavby
    • 0123 práce prováděné po výstavbě
    • 0124 kartografické práce
   • 013 projektové práce
    • 0131 záměry, studie
     • 01311 architektonické studie, varianty
     • 01312 hluková studie
     • 01313 rozptylová studie
     • 01319 ostatní záměry a studie
    • 0132 dokumentace stavby
     • 01321 pro ohlášení stavby
     • 01322 pro stavební povolení
     • 01323 pro oznámení stavby (zkrácené řízení)
     • 01324 pro provádění stavby
     • 01325 skutečného provedení stavby
     • 01326 bouracích prací
     • 01327 pasportizace objektu před započetím prací
     • 01328 pasportizace objektu po provedení prací
     • 01329 ostatní dokumentace
    • 0133 náklady na ocenění stavby
     • 01331 propočet
     • 01332 nabídkový rozpočet
     • 01333 prováděcí rozpočet
     • 01334 kontrolní rozpočet
     • 01335 rozpočet skutečného provedení stavby
  • 02 Příprava staveniště
   • 021 záchranné práce
    • 0211 zabezpečení přírodních hodnot na místě
    • 0212 stěhování přírodních hodnot
    • 0213 zabezpečení archeologických nálezů na místě
    • 0214 stěhování archeologických nálezů
    • 0215 exhumace včetně uložení ostatků
   • 022 přeložení konstrukcí
   • 023 odstranění materiálů a konstrukcí
    • 0231 neočekávané vyklizení objektů
    • 0232 neočekávané demolice objektů
    • 0233 dekontaminace lokality
    • 0234 urychleně prováděné práce
   • 024 stěhování lidí, zvířat
  • 03 Zařízení staveniště
   • 031 související (přípravné) práce
    • 0311 projektové práce pro zařízení staveniště
    • 0312 terénní úpravy pro zařízení staveniště
   • 032 vybavení staveniště
    • 0321 náklady na stavební buňky, úprava stávajících objektů
    • 0323 zřízení počítačové sítě, WIFI přípojení apod.
    • 0324 provizorní komunikace
    • 0325 skládky na staveništi
    • 0326 mycí centrum
    • 0328 ostatní náklady
    • 0329 náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
   • 033 připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště
    • 0331 náklady na připojení energií
    • 0332 energie pro zařízení staveniště
   • 034 zabezpečení staveniště
    • 0341 oplocení staveniště
    • 0342 opatření na ochranu sousedních pozemků
    • 0343 dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí
    • 0344 osvětlení staveniště
    • 0345 informační tabule stavby
    • 0346 alarm, strážní služba
    • 0347 ochranné konstrukce
   • 035 pronájem ploch
    • 0351 pronájem ploch, objektů
   • 039 zrušení zařízení staveniště
    • 0391 rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
    • 0392 úprava terénu
  • 04 Inženýrská činnost
   • 041 dozory
    • 0411 autorský dozor projektanta
    • 0412 technický dozor investora
    • 0413 státní stavební dozor
    • 0414 koordinátor BOZP na staveništi
    • 0419 dozor jiné osoby
   • 042 posudky
    • 0421 průkaz energetické náročnosti budovy
    • 0422 energetický štítek obálky budovy
    • 0423 tepelný audit budovy
    • 0424 vliv stavby na životní prostředí
    • 0425 plán BOZP na staveništi
    • 0426 plán zkoušek
    • 0427 technické požadavky na výrobky
    • 0429 ostatní
   • 043 zkoušky a ostatní měření
    • 0431 zkoušky
     • 04311 tlakové
     • 04312 rentgenové
     • 04313 zatěžové
     • 04314 těsnosti
     • 04315 hutnicí
     • 04319 ostatní
    • 0432 měření, monitoring, rozbory
   • 044 revize
   • 045 kompletační činnost a koordinační činnost
    • 0451 náklady na soutěž
    • 0452 kompletační činnost
    • 0453 koordinační činnost
   • 049 ostatní inženýrská činnost
    • 0491 náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
    • 0492 náklady stanovené zvláštními předpisy
    • 0493 náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby
  • 05 Finanční náklady
   • 051 pojištění
    • 0511 pojištění proti vlivu vyšší moci
    • 0512 pojištění proti chybám v projektové dokumentaci
    • 0513 ostatní pojištění
   • 052 finanční rezerva
    • 0521 rezerva investora
    • 0522 rezerva dodavatele
   • 053 poplatky
    • 0532 úhrady za užití průmyslových práv
   • 054 záruka, reklamace
   • 055 záloha
   • 056 bankovní záruka
   • 057 kauce, zádržné
   • 058 pokuty
    • 0581 smluvní pokuty
    • 0582 ostatní pokuty
   • 059 ostatní finance
  • 06 Územní vlivy
   • 061 vliv klimatických podmínek
   • 062 ztížené dopravní podmínky
    • 0621 překládání nákladu na jiný rozchod kolejí
    • 0622 odlehčení vagonů nebo aut
    • 0623 použití nezvyklých dopravních prostředků
    • 0625 složitý terén staveniště
   • 063 práce na těžce přístupných místech
    • 0631 práce v podzemí
    • 0632 potápěčské práce
     • 06321 prováděné pod hladinou
     • 06322 prováděné nad hladinou
    • 0633 práce ve výškách, hloubkách
    • 0634 práce bez pevné pracovní podlahy
    • 0635 práce ve stísněném prostoru
   • 064 práce ve zdraví škodlivém prostředí
    • 0641 práce ve škodlivém prostředí
    • 0642 práce se škodlivými materiály
   • 065 Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
  • 07 Provozní vlivy
  • 08 Další náklady na pracovníky
  • 09 Ostatní náklady
   • 091 související s objektem
    • 0911 stroje a zařízení nevyžadující montáž
    • 0912 zabezpečovací práce související se zastavením stavby
    • 0913 umělecká díla nepřenosná
    • 0914 práce na kulturní památce
    • 0915 náklady související s publikační činností
    • 0916 předzásobení náhradními prvky
    • 0917 náklady na údržbu stavby
   • 092 související s provozem
    • 0921 náklady na zkušební provoz
    • 0922 náklady na zaškolení
   • 093 havárie, živelné pohromy
    • 0931 odstraňování následků havárií, živelných pohrom
   • 094 související s výstavbou
    • 0941 vyklizení objektu
    • 0942 alarm, ostraha stavby
 • 1 Zemní práce
 • 2 Zakládání, zpevňování hornin
 • 3 Svislé a kompletní konstrukce
  • 31 zdi pozemních staveb
   • 311 zdi nosné
    • 3111 z prefabrikovaných dílců
     • 31110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31111 z dílců betonových
     • 31112 z dílců železobetonových
     • 31113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 31114 z dílců z lehkých betonů
     • 31116 z dílců keramických
     • 31117 z dílců polystyrenových
    • 3112 zděné a ukládané
     • 31120 bez ohledu na materiál
     • 31121 z kamene a lomařských výrobků
     • 31122 z kamenických výrobků
     • 31123 z cihel a tvárnic pálených
     • 31125 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31126 z bloků (kvádrů)
     • 31127 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31129 z výrobků žáruvzdorných
    • 3113 betonové monolitické
     • 31130 bez ohledu na materiál
     • 31131 z betonu prostého a prokládaného
     • 31132 ze železobetonu
     • 31133 z betonu předpjatého
     • 31134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 31135 bednění
     • 31136 výztuž z betonářské oceli
     • 31137 výztuž předpínací
     • 31139 ostatní
    • 3114 kompletní systémy
     • 31147 z cihel a tvárnic nepálených
   • 312 zdi výplňové
    • 3121 z prefabrikovaných dílců
     • 31210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31211 z dílců betonových
     • 31212 z dílců železobetonových
     • 31214 z dílců z lehkých betonů
     • 31215 z dílců z plastických hmot
     • 31217 z dílců keramických
     • 31218 z dílců dřevěných
    • 3122 zděné a ukládané
     • 31220 bez ohledu na materiál
     • 31223 z cihel a tvárnic pálených
     • 31224 z příčkovek
     • 31225 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31226 z bloků (kvádrů)
     • 31227 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31228 smíšené
     • 31229 z výrobků žáruvzdorných
    • 3123 betonové monolitické
     • 31230 bez ohledu na materiál
     • 31231 z betonu prostého a prokládaného
     • 31232 ze železobetonu
     • 31233 ostatní
     • 31234 z betonu lehkého a zvláštního
     • 31235 bednění
     • 31236 výztuž z betonářské oceli
    • 3129 ostatní
     • 31293 z keramických výrobků
     • 31295 ze dřeva
   • 313 zdi obkladové
    • 3131 z prefabrikovaných dílců
     • 31310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31311 z dílců betonových
     • 31314 z dílců z lehkých betonů
     • 31315 z dílců z plastických hmot
     • 31316 z dílců keramických
     • 31317 z dílců kovových
     • 31318 z dílců dřevěných
     • 31319 z dílců kamenných
    • 3132 zděné a ukládané
     • 31320 bez ohledu na materiál
     • 31321 z kamene a lomařských výrobků
     • 31322 z kamenických výrobků
     • 31323 z cihel a tvárnic pálených
     • 31324 z příčkovek
     • 31325 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31326 z bloků (kvádrů)
     • 31327 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31328 smíšené
     • 31329 z výrobků žáruvzdorných
    • 3133 betonové monolitické
     • 31330 bez ohledu na materiál
     • 31331 z betonu prostého a prokládaného
     • 31332 ze železobetonu
     • 31334 z betonu lehkého a zvláštního
     • 31335 bednění
     • 31336 výztuž z betonářské oceli
     • 31339 ostatní
    • 3134 z malt a pojiv
     • 31343 z umělého kamene
    • 3139 ostatní
     • 31390 bez materiálu
     • 31391 z kamenických a lomařských výrobků
     • 31393 z keramických výrobků
     • 31394 z kovu
     • 31395 ze dřeva
     • 31396 ze skla
     • 31397 z lepenky, plsti a tkanin
     • 31399 z plastických hmot
   • 314 zdi volně stojících komínů a ventilací
    • 3142 zděné a ukládané
     • 31420 bez ohledu na materiál
     • 31423 z cihel a tvárnic pálených
     • 31427 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31429 z výrobků žáruvzdorných
   • 315 zdi půdní, štítové, nadstřešní, poprsní
    • 3151 z prefabrikovaných dílců
     • 31510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31511 z dílců betonových
     • 31512 z dílců železobetonových
     • 31513 z dílců železobetonových předpjatých
     • 31514 z dílců z lehkých betonů
     • 31516 z dílců keramických
     • 31517 z dílců kovových
     • 31519 z dílců kamenných
    • 3152 zděné a ukládané
     • 31520 bez ohledu na materiál
     • 31523 z cihel a tvárnic pálených
     • 31524 z příčkovek
     • 31525 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31526 z bloků (kvádrů)
     • 31527 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31528 smíšené
     • 31529 z výrobků žáruvzdorných
    • 3153 betonové monolitické
     • 31530 bez ohledu na materiál
     • 31531 z betonu prostého a prokládaného
     • 31532 ze železobetonu
     • 31534 z betonu lehkého a zvláštního
     • 31535 bednění
     • 31536 výztuž z betonářské oceli
     • 31539 ostatní
   • 316 ukončující vrstvy
    • 3161 z prefabrikovaných dílců
     • 31610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31611 z dílců betonových
     • 31612 z dílců železobetonových
     • 31616 z dílců keramických
     • 31617 z dílců kovových
    • 3162 zděné a ukládané
     • 31620 bez ohledu na materiál
     • 31623 z cihel a tvárnic pálených
     • 31625 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31626 z bloků (kvádrů)
     • 31629 z výrobků žáruvzdorných
    • 3163 betonové monolitické
     • 31630 bez ohledu na materiál
     • 31631 z betonu prostého a prokládaného
     • 31632 ze železobetonu
     • 31635 bednění
     • 31636 výztuž z betonářské oceli
     • 31639 ostatní
    • 3169 ostatní
     • 31692 z betonových a železobetonových výrobků
     • 31694 z kovu
   • 317 římsy, překlady a klenbové pásy
    • 3171 z prefabrikovaných dílců
     • 31710 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31711 z dílců betonových
     • 31712 z dílců železobetonových
     • 31714 z dílců z lehkých betonů
     • 31715 z dílců nepálených
     • 31716 z dílců keramických
     • 31717 z dílců kovových
    • 3172 zděné a ukládané
     • 31720 bez ohledu na materiál
     • 31722 z kamene
     • 31723 z cihel a tvárnic pálených
     • 31725 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31726 z bloků (kvádrů)
     • 31727 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31729 z výrobků žáruvzdorných
    • 3173 betonové monolitické
     • 31730 bez ohledu na materiál
     • 31731 z betonu prostého a prokládaného
     • 31732 ze železobetonu
     • 31735 bednění
     • 31736 výztuž z betonářské oceli
     • 31739 ostatní
    • 3174 z malt a pojiv
     • 31745 z malty cementové
    • 3176 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 31766 z chemických pojiv
    • 3179 ostatní
     • 31792 z betonových a železobetonových výrobků
     • 31794 z kovu
   • 319 ostatní
    • 3191 z prefabrikovaných dílců
     • 31910 z dílců bez ohledu na materiál
     • 31911 z dílců betonových
     • 31912 z dílců železobetonových
     • 31913 z dílců železobetonových předpjatých
     • 31914 z dílců z lehkých betonů
    • 3192 zděné a ukládané
     • 31920 bez ohledu na materiál
     • 31921 z kamene a lomařských výrobků
     • 31923 z cihel a tvárnic pálených
     • 31925 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 31926 z bloků (kvádrů)
     • 31927 z cihel a tvárnic nepálených
     • 31929 z výrobků žáruvzdorných
    • 3193 betonové monolitické
     • 31930 bez ohledu na materiál
     • 31931 z betonu prostého a prokládaného
     • 31932 ze železobetonu
     • 31933 z betonu předpjatého
     • 31935 bednění
     • 31936 výztuž z betonářské oceli
     • 31939 ostatní
  • 32 konstrukce přehrad a opěrné zdi
   • 321 konstrukce přehrad, jezů a plavebních komor
    • 3211 z prefabrikovaných dílců
     • 32110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 32111 z dílců betonových
     • 32112 z dílců železobetonových
     • 32113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 32119 z dílců kamenných
    • 3212 zděné a ukládané
     • 32120 bez ohledu na materiál
     • 32121 z kamene a lomařských výrobků
     • 32122 z kamenických výrobků
    • 3213 betonové monolitické
     • 32130 bez ohledu na materiál
     • 32131 z betonu prostého a prokládaného
     • 32132 ze železobetonu
     • 32133 z betonu předpjatého
     • 32135 bednění
     • 32136 výztuž z betonářské oceli
     • 32137 výztuž předpínací
     • 32139 ostatní
    • 3216 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 32162 z asfaltů
   • 326 hradící konstrukce lesnickotechnických meliorací
    • 3261 z prefabrikovaných dílců
     • 32610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 32611 z dílců betonových
     • 32618 z dílců dřevěných
     • 32619 z dílců kamenných
    • 3262 zděné a ukládané
     • 32620 bez ohledu na materiál
     • 32621 z kamene a lomařských výrobků
     • 32622 z kamenických výrobků
    • 3263 betonové monolitické
     • 32630 bez ohledu na materiál
     • 32631 z betonu prostého a prokládaného
     • 32635 bednění
    • 3269 ostatní
     • 32690 bez materiálu
     • 32691 z kamenických a lomařských výrobků
     • 32695 ze dřeva
     • 32698 z dřevin a travin
   • 327 opěrné zdi
    • 3271 z prefabrikovaných dílců
     • 32710 z dílců bez ohledu na materiál
     • 32711 z dílců betonových
     • 32712 z dílců železobetonových
     • 32713 z dílců železobetonových předpjatých
    • 3272 zděné a ukládané
     • 32720 bez ohledu na materiál
     • 32721 z kamene a lomařských výrobků
     • 32722 z kamenických výrobků
     • 32723 z cihel a tvárnic pálených
     • 32726 z bloků
     • 32727 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3273 betonové monolitické
     • 32730 bez ohledu na materiál
     • 32731 z betonu prostého a prokládaného
     • 32732 ze železobetonu
     • 32735 bednění
     • 32736 výztuž z betonářské oceli
     • 32738 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 32739 ostatní
    • 3277 ze zemin vyztužených
     • 32771 geosyntetiky
    • 3279 ostatní
     • 32792 z betonových a železobetonových výrobků
   • 329 ostatní
  • 33 sloupy, pilíře a rámové konstrukce
   • 331 hranaté sloupy a pilíře
    • 3311 z prefabrikovaných dílců
     • 33110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 33111 z dílců betonových
     • 33112 z dílců železobetonových
     • 33113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 33114 z dílců z lehkých betonů
     • 33117 z dílců kovových
     • 33118 z dílců dřevěných
    • 3312 zděné a ukládané
     • 33120 bez ohledu na materiál
     • 33121 z kamene a lomařských výrobků
     • 33122 z kamenických výrobků
     • 33123 z cihel a tvárnic pálených
     • 33127 z cihel a tvárnic nepálených
     • 33129 z výrobků žáruvzdorných
    • 3313 betonové monolitické
     • 33130 bez ohledu na materiál
     • 33131 z betonu prostého a prokládaného
     • 33132 ze železobetonu
     • 33133 z betonu předpjatého
     • 33134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 33135 bednění
     • 33136 výztuž z betonářské oceli
     • 33137 výztuž předpínací
     • 33138 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 33139 ostatní
   • 332 oblé sloupy a pilíře
    • 3321 z prefabrikovaných dílců
     • 33210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 33211 z dílců betonových
     • 33212 z dílců železobetonových
     • 33213 z dílců železobetonových předpjatých
     • 33214 z dílců z lehkých betonů
     • 33217 z dílců kovových
     • 33218 z dílců dřevěných
    • 3322 zděné a ukládané
     • 33220 bez ohledu na materiál
     • 33221 z kamene a lomařských výrobků
     • 33222 z kamenických výrobků
     • 33223 z cihel a tvárnic pálených
     • 33227 z cihel a tvárnic nepálených
     • 33229 z výrobků žáruvzdorných
    • 3323 betonové monolitické
     • 33230 bez ohledu na materiál
     • 33231 z betonu prostého a prokládaného
     • 33232 ze železobetonu
     • 33233 z betonu předpjatého
     • 33234 z betonu lehkého a zvláštního
     • 33235 bednění
     • 33236 výztuž z betonářské oceli
     • 33237 výztuž předpínací
     • 33238 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 33239 ostatní
   • 333 členěné sloupy a pilíře
    • 3331 z prefabrikovaných dílců
     • 33310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 33311 z dílců betonových
     • 33312 z dílců železobetonových
     • 33313 z dílců železobetonových předpjatých
     • 33314 z dílců z lehkých betonů
     • 33317 z dílců kovových
     • 33318 z dílců dřevěných
    • 3332 zděné a ukládané
     • 33320 bez ohledu na materiál
     • 33321 z kamene a lomařských výrobků
     • 33322 z kamenických výrobků
     • 33323 z cihel a tvárnic pálených
     • 33327 z cihel a tvárnic nepálených
     • 33329 z výrobků žáruvzdorných
    • 3333 betonové monolitické
     • 33330 bez ohledu na materiál
     • 33331 z betonu prostého a prokládaného
     • 33332 ze železobetonu
     • 33333 z betonu předpjatého
     • 33334 z betonu lehkého a zvláštního
     • 33335 bednění
     • 33336 výztuž z betonářské oceli
     • 33337 výztuž předpínací
     • 33338 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 33339 ostatní
   • 334 mostní pilíře a opěry
    • 3341 z prefabrikovaných dílců
     • 33412 z dílců železobetonových
     • 33413 z dílců železobetonových předpjatých
     • 33417 z dílců kovových
     • 33418 z dílců dřevěných
     • 33419 z dílců kamenných
    • 3342 zděné a ukládané
     • 33420 bez ohledu na materiál
     • 33421 z kamene a lomařských výrobků
     • 33422 z kamenických výrobků
    • 3343 betonové monolitické
     • 33430 bez ohledu na materiál
     • 33431 z betonu prostého a prokládaného
     • 33432 ze železobetonu
     • 33433 z betonu předpjatého
     • 33434 z betonu lehkého a zvláštního
     • 33435 bednění
     • 33436 výztuž z betonářské oceli
     • 33437 výztuž předpínací
     • 33438 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 33439 ostatní
    • 3347 prostupy
     • 33474 z trub kameninových
     • 33479 z trub z plastických hmot
    • 3349 ostatní
     • 33495 ze dřeva
   • 335 patky a hlavice
    • 3351 z prefabrikovaných dílců
     • 33511 z dílců betonových
     • 33512 z dílců železobetonových
     • 33513 z dílců železobetonových předpjatých
     • 33517 z dílců kovových
     • 33518 z dílců dřevěných
    • 3352 zděné a ukládané
     • 33520 bez ohledu na materiál
     • 33521 z kamene a lomařských výrobků
     • 33522 z kamenických výrobků
    • 3353 betonové monolitické
     • 33530 bez ohledu na materiál
     • 33531 z betonu prostého a prokládaného
     • 33532 ze železobetonu
     • 33535 bednění
     • 33536 výztuž z betonářské oceli
    • 3359 ostatní
     • 33591 z kamenických a lomařských výrobků
     • 33592 z betonových a železobetonových výrobků
     • 33593 z keramických výrobků
     • 33594 z kovu
     • 33595 ze dřeva
   • 337 rámové konstrukce
   • 338 ohradní
    • 3381 z prefabrikovaných dílců
     • 33810 z dílců bez ohledu na materiál
     • 33811 z dílců betonových
     • 33812 z dílců železobetonových
     • 33813 z dílců železobetonových předpjatých
     • 33817 z dílců kovových
     • 33818 z dílců dřevěných
     • 33819 z dílců kamenných
   • 339 ostatní
    • 3392 zděné a ukládané
     • 33920 bez ohledu na materiál
     • 33921 z kamene a lomařských výrobků
     • 33922 z kamenických výrobků
     • 33923 z cihel a tvárnic pálených
     • 33927 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3399 ostatní
     • 33990 bez materiálu
     • 33991 z kamenických a lomařských výrobků
     • 33992 z betonových a železobetonových výrobků
     • 33994 z kovu
     • 33995 ze dřeva
  • 34 stěny a příčky
   • 341 nosné
    • 3411 z prefabrikovaných dílců
     • 34110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 34111 z dílců betonových
     • 34112 z dílců železobetonových
     • 34114 z dílců z lehkých betonů
     • 34116 z dílců keramických
     • 34118 z dílců dřevěných
    • 3412 zděné a ukládané
     • 34120 bez ohledu na materiál
     • 34123 z cihel a tvárnic pálených
     • 34124 z příčkovek
     • 34125 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 34127 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3413 betonové monolitické
     • 34130 bez ohledu na materiál
     • 34131 z betonu prostého a prokládaného
     • 34132 ze železobetonu
     • 34134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 34135 bednění
     • 34136 výztuž z betonářské oceli
     • 34139 ostatní
   • 342 výplňové a oddělovací
    • 3421 z prefabrikovaných dílců
     • 34210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 34211 z dílců betonových
     • 34212 z dílců železobetonových
     • 34214 z dílců z lehkých betonů
     • 34215 z dílců sendvičových
     • 34216 z dílců keramických
     • 34217 z dílců kovových
     • 34218 z dílců dřevěných
     • 34219 ostatní
    • 3422 zděné a ukládané
     • 34220 bez ohledu na materiál
     • 34223 z cihel a tvárnic pálených
     • 34224 z příčkovek
     • 34225 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 34226 z bloků (kvádrů)
     • 34227 z cihel a tvárnic nepálených
     • 34229 ostatní
    • 3423 betonové monolitické
     • 34230 bez ohledu na materiál
     • 34231 z betonu prostého a prokládaného
     • 34232 ze železobetonu
     • 34234 z betonu lehkého a zvláštního
     • 34235 bednění
     • 34236 výztuž z betonářské oceli
     • 34239 ostatní
    • 3424 z malt a pojiv
     • 34240 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 34241 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 34242 z malty vápenné a vápenocementové
     • 34243 z umělého kamene
     • 34244 z malty sádrové a vápenosádrové
     • 34245 z malty cementové
     • 34246 z malty pro zušlechtěné omítky
     • 34247 z malt zvláštních a plastických maltovin
     • 34248 vložky z pletiva, bandáže apod.
     • 34249 z ostatních malt a pojiv
   • 345 poprsní, atikové, schodišťové a zábradelní zídky apod.
    • 3451 z prefabrikovaných dílců
     • 34510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 34511 z dílců betonových
     • 34512 z dílců železobetonových
     • 34514 z dílců z lehkých betonů
     • 34516 z dílců keramických
     • 34518 z dílců dřevěných
     • 34519 z dílců kamenných
    • 3452 zděné a ukládané
     • 34520 bez ohledu na materiál
     • 34523 z cihel a tvárnic pálených
     • 34524 z příčkovek
     • 34525 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 34527 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3453 betonové monolitické
     • 34530 bez ohledu na materiál
     • 34531 z betonu prostého a prokládaného
     • 34532 ze železobetonu
     • 34534 z betonu lehkého a zvláštního
     • 34535 bednění
     • 34536 výztuž z betonářské oceli
     • 34539 ostatní
   • 346 izolační ochranné přizdívky a stěny
    • 3461 z prefabrikovaných dílců
     • 34610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 34611 z dílců betonových
     • 34612 z dílců železobetonových
     • 34614 z dílců z lehkých betonů
     • 34615 z dílců z plastických hmot
     • 34616 z dílců keramických
     • 34617 z dílců kovových
     • 34618 z dílců dřevěných
     • 34619 z dílců kamenných
    • 3462 zděné a ukládané
     • 34620 bez ohledu na materiál
     • 34623 z cihel a tvárnic pálených
     • 34624 z příčkovek
     • 34625 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 34627 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3463 betonové monolitické
     • 34630 bez ohledu na materiál
     • 34631 z betonu prostého a prokládaného
     • 34632 ze železobetonu
     • 34634 z betonu lehkého a zvláštního
     • 34635 bednění
     • 34636 výztuž z betonářské oceli
     • 34639 ostatní
    • 3464 z malt a pojiv
     • 34640 bez ohledu na materiál
     • 34642 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 34645 z malty cementové
     • 34648 vložky s pletivem, bandáže apod.
     • 34649 z ostatních malt a pojiv
    • 3465 z kameniva apod.
     • 34650 bez členění
     • 34655 ze strusky a struskového kameniva
     • 34658 ze škváry, suti a haldoviny
     • 34659 ostatní
   • 348 ohradní (ploty), zábradlí (kromě schodišťových)
    • 3481 z prefabrikovaných dílců
     • 34810 z dílců bez ohledu na materiál
     • 34811 z dílců betonových
     • 34812 z dílců železobetonových
     • 34814 z dílců z lehkých betonů
     • 34816 z dílců keramických
     • 34817 z dílců ocelových
     • 34818 z dílců dřevěných
    • 3482 zděné a ukládané
     • 34820 bez ohledu na materiál
     • 34821 z kamene
     • 34823 z cihel a tvárnic pálených
     • 34826 z bloků
     • 34827 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3483 betonové monolitické
     • 34830 bez ohledu na materiál
     • 34832 ze železobetonu
     • 34834 z betonu lehkého a zvláštního
     • 34835 bednění
     • 34836 výztuž z betonářské oceli
    • 3484 kovové
    • 3485 dřevěné
    • 3489 ostatní
     • 34891 z keramických a lomařských výrobků
     • 34897 výztuž předpínací
   • 349 ostatní
    • 3491 z prefabrikovaných dílců
     • 34910 z dílců bez ohledu na materiál
     • 34911 z dílců betonových
     • 34912 z dílců železobetonových
     • 34913 z dílců železobetonových předpjatých
     • 34914 z dílců z lehkých betonů
     • 34916 z dílců keramických
     • 34917 z dílců kovových
     • 34918 z dílců dřevěných
     • 34919 z dílců kamenných
    • 3492 zděné a ukládané
     • 34920 bez ohledu na materiál
     • 34923 z cihel a tvárnic pálených
     • 34924 z příčkovek
     • 34925 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 34926 z bloků (kvádrů)
     • 34927 z cihel a tvárnic nepálených
     • 34929 z výrobků žáruvzdorných
  • 35 stoky
   • 351 spodní část
    • 3512 zděné a ukládané
     • 35120 bez ohledu na materiál
     • 35123 z cihel a tvárnic pálených
     • 35127 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3513 betonové monolitické
     • 35130 bez ohledu na materiál
     • 35131 z betonu prostého a prokládaného
     • 35132 ze železobetonu
     • 35135 bednění
     • 35136 výztuž z betonářské oceli
     • 35139 ostatní
    • 3514 ocelové
     • 35147 z dílců kovových
     • 35149 ostatní
   • 352 horní část
    • 3522 zděné a ukládané
     • 35220 bez ohledu na materiál
     • 35223 z cihel a tvárnic pálených
     • 35227 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3523 betonové monolitické
     • 35230 bez ohledu na materiál
     • 35231 z betonu prostého a prokládaného
     • 35232 ze železobetonu
     • 35233 z betonu předpjatého
     • 35235 bednění
     • 35236 výztuž z betonářské oceli
     • 35239 ostatní
   • 355 žlaby
    • 3551 z prefabrikovaných dílců
     • 35510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 35511 z dílců betonových
     • 35512 z dílců železobetonových
     • 35517 z dílců kovových
    • 3552 zděné a ukládané
     • 35520 bez ohledu na materiál
     • 35523 z cihel a tvárnic pálených
     • 35527 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3553 betonové monolitické
     • 35530 bez ohledu na materiál
     • 35531 z betonu prostého a prokládaného
     • 35532 ze železobetonu
     • 35534 z betonu lehkého a zvláštního
     • 35535 bednění
     • 35536 výztuž z betonářské oceli
    • 3559 ostatní
     • 35590 bez materiálu
     • 35591 z kamenických a lomařských výrobků
     • 35592 z betonových a železobetonových výrobků
     • 35593 z keramických výrobků
   • 356 vložky
    • 3569 ostatní
     • 35690 bez materiálu
     • 35691 z kamenických a lomařských výrobků
     • 35692 z betonových a železobetonových výrobků
     • 35693 z keramických výrobků
   • 358 stoky kompletní
    • 3581 z prefabrikovaných dílců
     • 35810 z dílců bez ohledu na materiál
     • 35811 z dílců betonových
     • 35812 z dílců železobetonových
     • 35819 z dílců kamenných
    • 3582 zděné a ukládané
     • 35820 bez ohledu na materiál
     • 35821 z kamene a lomařských výrobků
     • 35823 z cihel a tvárnic pálených
     • 35827 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3583 betonové monolitické
     • 35830 bez ohledu na materiál
     • 35831 z betonu prostého a prokládaného
     • 35832 ze železobetonu
     • 35835 bednění
     • 35836 výztuž z betonářské oceli
     • 35838 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 35839 ostatní
   • 359 ostatní
  • 36 štoly
   • 361 do 4 m2
    • 3611 z prefabrikovaných dílců
     • 36110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 36111 z dílců betonových
     • 36112 z dílců železobetonových
     • 36113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 36117 z dílců kovových
    • 3612 zděné a ukládané
     • 36120 bez ohledu na materiál
     • 36121 z kamene a lomařských výrobků
     • 36122 z kamenických výrobků
     • 36123 z cihel a tvárnic pálených
     • 36127 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3613 betonové monolitické
     • 36130 bez ohledu na materiál
     • 36131 z betonu prostého a prokládaného
     • 36132 ze železobetonu
     • 36135 bednění
     • 36136 výztuž z betonářské oceli
     • 36139 ostatní
   • 362 přes 4 do 6 m2
    • 3621 z prefabrikovaných dílců
     • 36210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 36211 z dílců betonových
     • 36212 z dílců železobetonových
     • 36213 z dílců železobetonových předpjatých
     • 36217 z dílců kovových
    • 3622 zděné a ukládané
     • 36220 bez ohledu na materiál
     • 36221 z kamene a lomařských výrobků
     • 36222 z kamenických výrobků
     • 36223 z cihel a tvárnic pálených
     • 36227 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3623 betonové monolitické
     • 36230 bez ohledu na materiál
     • 36231 z betonu prostého a prokládaného
     • 36232 ze železobetonu
     • 36235 bednění
     • 36236 výztuž z betonářské oceli
     • 36239 ostatní
   • 363 přes 6 do 8 m2
    • 3631 z prefabrikovaných dílců
     • 36310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 36311 z dílců betonových
     • 36312 z dílců železobetonových
     • 36313 z dílců železobetonových předpjatých
     • 36317 z dílců kovových
    • 3632 zděné a ukládané
     • 36320 bez ohledu na materiál
     • 36321 z kamene a lomařských výrobků
     • 36322 z kamenických výrobků
     • 36323 z cihel a tvárnic pálených
     • 36327 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3633 betonové monolitické
     • 36330 bez ohledu na materiál
     • 36331 z betonu prostého a prokládaného
     • 36332 ze železobetonu
     • 36335 bednění
     • 36336 výztuž z betonářské oceli
     • 36339 ostatní
   • 364 přes 8 do 11 m2
    • 3641 z prefabrikovaných dílců
     • 36410 z dílců bez ohledu na materiál
     • 36411 z dílců betonových
     • 36412 z dílců železobetonových
     • 36413 z dílců železobetonových předpjatých
     • 36417 z dílců kovových
    • 3642 zděné a ukládané
     • 36420 bez ohledu na materiál
     • 36421 z kamene a lomařských výrobků
     • 36422 z kamenických výrobků
     • 36423 z cihel a tvárnic pálených
     • 36427 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3643 betonové monolitické
     • 36430 bez ohledu na materiál
     • 36431 z betonu prostého a prokládaného
     • 36432 ze železobetonu
     • 36435 bednění
     • 36436 výztuž z betonářské oceli
     • 36439 ostatní
   • 365 přes 11 do 16 m2
    • 3651 z prefabrikovaných dílců
     • 36510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 36511 z dílců betonových
     • 36512 z dílců železobetonových
     • 36513 z dílců železobetonových předpjatých
     • 36517 z dílců kovových
    • 3652 zděné a ukládané
     • 36520 bez ohledu na materiál
     • 36521 z kamene a lomařských výrobků
     • 36522 z kamenických výrobků
     • 36523 z cihel a tvárnic pálených
     • 36527 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3653 betonové monolitické
     • 36530 bez ohledu na materiál
     • 36531 z betonu prostého a prokládaného
     • 36532 ze železobetonu
     • 36535 bednění
     • 36536 výztuž z betonářské oceli
     • 36539 ostatní
   • 369 ostatní
  • 37 obezdívky tunelů a podzemních prostor
   • 371 základy
    • 3713 betonové monolitické
     • 37130 bez ohledu na materiál
     • 37131 z betonu prostého a prokládaného
     • 37132 ze železobetonu
     • 37135 bednění
     • 37136 výztuž z betonářské oceli
     • 37139 ostatní
   • 372 opěry
    • 3721 z prefabrikovaných dílců
     • 37210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 37211 z dílců betonových
     • 37212 z dílců železobetonových
    • 3723 betonové monolitické
     • 37230 bez ohledu na materiál
     • 37231 z betonu prostého a prokládaného
     • 37232 ze železobetonu
     • 37235 bednění
     • 37236 výztuž z betonářské oceli
   • 373 stropy (klenby aj.)
    • 3731 z prefabrikovaných dílců
     • 37310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 37311 z dílců betonových
     • 37312 z dílců železobetonových
    • 3733 betonové monolitické
     • 37330 bez ohledu na materiál
     • 37331 z betonu prostého a prokládaného
     • 37332 ze železobetonu
     • 37335 bednění
     • 37336 výztuž z betonářské oceli
     • 37339 ostatní
   • 374 spodní klenba
    • 3741 z prefabrikovaných dílců
     • 37410 z dílců bez ohledu na materiál
     • 37411 z dílců betonových
     • 37412 z dílců železobetonových
     • 37413 z dílců železobetonových předpjatých
     • 37417 z dílců kovových
     • 37419 z dílců kamenných
    • 3743 betonové monolitické
     • 37430 bez ohledu na materiál
     • 37431 z betonu prostého a prokládaného
     • 37432 ze železobetonu
     • 37433 z betonu předpjatého
     • 37435 bednění
     • 37436 výztuž z betonářské oceli
     • 37437 výztuž předpínací
     • 37438 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 37439 ostatní
   • 375 kryt dna
    • 3751 z prefabrikovaných dílců
     • 37510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 37511 z dílců betonových
     • 37512 z dílců železobetonových
     • 37516 z dílců keramických
     • 37517 z dílců kovových
    • 3753 betonové monolitické
     • 37530 bez ohledu na materiál
     • 37531 z betonu prostého a prokládaného
     • 37532 ze železobetonu
     • 37535 bednění
     • 37536 výztuž z betonářské oceli
     • 37539 ostatní
   • 376 tunelové stoky (odvodnění)
    • 3761 z prefabrikovaných dílců
     • 37610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 37611 z dílců betonových
     • 37612 z dílců železobetonových
    • 3763 betonové monolitické
     • 37630 bez ohledu na materiál
     • 37631 z betonu prostého a prokládaného
     • 37632 ze železobetonu
     • 37634 z betonu lehkého a zvláštního
     • 37637 výztuž předpínací
   • 377 výplň za rubem
   • 378 ochranná obezdívka (např. při mezilehlé izolaci)
    • 3781 z prefabrikovaných dílců
     • 37810 z dílců bez ohledu na materiál
     • 37811 z dílců betonových
     • 37814 z dílců z lehkých betonů
     • 37816 z dílců keramických
     • 37817 z dílců kovových
    • 3782 zděné a ukládané
     • 37820 bez ohledu na materiál
     • 37821 z kamene a lomařských výrobků
     • 37822 z kamenických výrobků
     • 37823 z cihel a tvárnic pálených
     • 37825 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 37826 z bloků (kvádrů)
    • 3783 betonové monolitické
     • 37830 bez ohledu na materiál
     • 37831 z betonu prostého a prokládaného
     • 37833 z betonu předpjatého
     • 37834 z betonu lehkého a zvláštního
     • 37835 bednění
    • 3784 z malt a pojiv
     • 37840 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 37842 z malty vápenné a vápenocementové
     • 37843 z umělého kamene
     • 37844 z malty sádrové a vápenosádrové
     • 37845 z malty cementové
     • 37848 vložky z pletiva, bandáže apod.
     • 37849 z ostatních malt a pojiv
   • 379 ostatní
  • 38 různé kompletní konstrukce
   • 381 krabicové
    • 3811 z dílců
     • 38112 z dílců železobetonových
     • 38118 z dílců dřevěných
    • 3812 zděné a ukládané
     • 38120 bez ohledu na materiál
     • 38121 z kamene a lomařských výrobků
     • 38122 z kamenických výrobků
     • 38123 z cihel a tvárnic pálených
     • 38124 z příčkovek
     • 38125 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 38126 z bloků (kvádrů)
     • 38127 z cihel a tvárnic nepálených
     • 38128 smíšené
     • 38129 z výrobků žáruvzdorných
    • 3813 betonové monolitické
     • 38130 bez ohledu na materiál
     • 38131 z betonu prostého a prokládaného
     • 38132 ze železobetonu
     • 38133 z betonu předpjatého
     • 38134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 38135 bednění
     • 38136 výztuž z betonářské oceli
     • 38137 výztuž předpínací
     • 38138 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 38139 ostatní
   • 382 zásobníky, nádrže, sila
    • 3821 z prefabrikovaných dílců
     • 38210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 38211 z dílců betonových
     • 38212 z dílců železobetonových
     • 38213 z dílců železobetonových předpjatých
     • 38216 z dílců keramických
     • 38217 z dílců kovových
     • 38218 z dílců dřevěných
     • 38219 z dílců kamenných
    • 3822 zděné a ukládané
     • 38220 bez ohledu na materiál
     • 38221 z kamene a lomařských výrobků
     • 38222 z kamenických výrobků
     • 38223 z cihel a tvárnic pálených
     • 38225 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 38226 z bloků (kvádrů)
     • 38229 z výrobků žáruvzdorných
    • 3823 betonové monolitické
     • 38230 bez ohledu na materiál
     • 38231 z betonu prostého a prokládaného
     • 38232 ze železobetonu
     • 38233 z betonu předpjatého
     • 38235 bednění
     • 38236 výztuž z betonářské oceli
     • 38237 výztuž předpínací
     • 38238 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 38239 ostatní
    • 3824 plastové
     • 38241 z polyetylénu PE
    • 3829 ostatní
     • 38290 bez materiálu
     • 38292 z betonových a železobetonových výrobků
     • 38293 z keramických výrobků
     • 38294 z kovu
     • 38295 ze dřeva
   • 384 kanály a žlaby vodohospodářských zařízení
    • 3841 z prefabrikovaných dílců
     • 38410 z dílců bez ohledu na materiál
     • 38411 z dílců betonových
     • 38412 z dílců železobetonových
     • 38416 z dílců keramických
     • 38417 z dílců kovových
    • 3843 betonové monolitické
     • 38430 bez ohledu na materiál
     • 38431 z betonu prostého a prokládaného
     • 38432 ze železobetonu
     • 38433 z betonu předpjatého
     • 38435 bednění
     • 38436 výztuž z betonářské oceli
     • 38439 ostatní
   • 385 chladicí systémy chladících věží
    • 3851 z prefabrikovaných dílců
     • 38510 bez ohledu na materiál
     • 38515 z dílců z plastických hmot
    • 3852 zděné a ukládané
     • 38520 bez ohledu na materiál
     • 38525 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 38526 z bloků (kvádrů)
    • 3853 betonové monolitické
     • 38530 bez ohledu na materiál
     • 38531 z betonu prostého a prokládaného
     • 38532 ze železobetonu
     • 38535 bednění
     • 38536 výztuž z betonářské oceli
     • 38539 ostatní
    • 3859 ostatní
     • 38590 bez materiálu
     • 38593 z keramických výrobků
     • 38595 ze dřeva
     • 38599 z plastických hmot
   • 386 jímky, ČOV a septiky (lapače tuku)
    • 3861 z prefabrikovaných dílců
     • 38610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 38611 z dílců betonových
     • 38612 z dílců železobetonových
     • 38613 z dílců plastových
     • 38617 z dílců kovových
    • 3862 zděné a ukládané
     • 38620 bez ohledu na materiál
     • 38623 z cihel a tvárnic pálených
     • 38625 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 38626 z bloků (kvádrů)
     • 38627 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3863 betonové monolitické
     • 38630 bez ohledu na materiál
     • 38631 z betonu prostého a prokládaného
     • 38632 ze železobetonu
     • 38635 bednění
     • 38636 výztuž z betonářské oceli
     • 38639 ostatní
    • 3864 plastové
     • 38641 z polypropylenu PP
    • 3869 ostatní
     • 38690 bez ohledu na materiál
   • 388 kanály pro inženýrské sítě
    • 3881 z prefabrikovaných dílců
     • 38810 z dílců bez ohledu na materiál
     • 38811 z dílců betonových
     • 38812 z dílců železobetonových
    • 3882 zděné a ukládané
     • 38820 bez ohledu na materiál
     • 38821 z kamene a lomařských výrobků
     • 38822 z kamenických výrobků
     • 38823 z cihel a tvárnic pálených
     • 38826 z bloků (kvádrů)
     • 38827 z cihel a tvárnic nepálených
    • 3883 betonové monolitické
     • 38830 bez ohledu na materiál
     • 38831 z betonu prostého a prokládaného
     • 38832 ze železobetonu
     • 38833 z betonu předpjatého
     • 38834 z betonu lehkého a zvláštního
     • 38835 bednění
     • 38836 výztuž z betonářské oceli
     • 38837 výztuž předpínací
     • 38838 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 38839 ostatní
    • 3887 z trub nekovových
     • 38870 bez ohledu na druh trub nekovových
     • 38871 z trub betonových
     • 38872 z trub železobetonových
     • 38873 z trub železobetonových předpjatých
     • 38874 z trub kameninových
     • 38876 z trub azbestocementových
     • 38879 z trub plastových
    • 3888 z trub kovových
     • 38880 bez ohledu na druh trub kovových
     • 38881 z trub ocelových
     • 38882 z trub litinových
    • 3889 ostatní
     • 38890 bez materiálu
     • 38899 z plastických hmot
   • 389 ostatní
    • 3891 z dílců
     • 38910 z dílců bez ohledu na materiál
     • 38911 z dílců betonových
     • 38912 z dílců železobetonových
    • 3892 zděné a ukládané
     • 38920 bez ohledu na materiál
     • 38923 z cihel a tvárnic pálených
     • 38927 z cihel a tvárnic nepálených
     • 38929 z výrobků žáruvzdorných
    • 3893 betonové monolitické
     • 38930 bez ohledu na materiál
     • 38931 z betonu prostého a prokládaného
     • 38932 ze železobetonu
     • 38933 z betonu předpjatého
     • 38935 bednění
     • 38936 výztuž z betonářské oceli
     • 38937 výztuž předpínací
     • 38938 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 38939 ostatní
    • 3895 z kameniva apod.
     • 38950 bez členění
     • 38951 z kamene lomového
     • 38952 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 38953 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 38954 ze štěrkodrtě
     • 38955 ze strusky a struskového kameniva
     • 38956 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 38957 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 38958 ze škváry, suti a haldoviny
     • 38959 ostatní
    • 3897 z trub nekovových
     • 38970 bez ohledu na druh trub nekovových
     • 38971 z trub betonových
     • 38972 z trub železobetonových
     • 38973 z trub železobetonových předpjatých
     • 38974 z trub kameninových
     • 38975 z drenážních trubek
     • 38976 z trub azbestocementových
     • 38977 z trub čedičových
     • 38978 z trub skleněných
     • 38979 z trub z plastických hmot a dřeva
    • 3898 z trub kovových
     • 38980 bez ohledu na druh trub kovových
     • 38981 z trub ocelových
     • 38982 z trub litinových
     • 38983 z trub z barevných kovů
     • 38984 z trub z nerez oceli
    • 3899 ostatní
     • 38990 bez materiálu
     • 38991 z kamenických a lomařských výrobků
     • 38992 z betonových a železobetonových výrobků
     • 38993 z keramických výrobků
     • 38994 z kovu
     • 38995 ze dřeva
     • 38997 z lepenky, plsti a tkanin
     • 38999 z plastických hmot
  • 39 rekonstrukce tunelů
 • 4 Vodorovné konstrukce
  • 41 stropy a stropní konstrukce pozemních staveb
   • 411 konstrukce plošné
    • 4111 z prefabrikovaných dílců
     • 41110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 41111 z dílců betonových
     • 41112 z dílců železobetonových
     • 41113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 41114 z dílců z lehkých betonů
     • 41116 z dílců keramických
     • 41117 z dílců kovových
     • 41118 z dílců dřevěných
     • 41119 z dílců kamenných
    • 4112 zděné a ukládané
     • 41120 bez ohledu na materiál
     • 41123 z cihel a tvárnic pálených
     • 41125 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 41126 z bloků (kvádrů)
     • 41127 z cihel a tvárnic nepálených
     • 41129 z výrobků žáruvzdorných
    • 4113 betonové monolitické
     • 41130 bez ohledu na materiál
     • 41131 z betonu prostého a prokládaného
     • 41132 ze železobetonu
     • 41133 z betonu předpjatého
     • 41135 bednění
     • 41136 výztuž z betonářské oceli
     • 41137 výztuž předpínací
     • 41138 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 41139 ostatní
   • 413 nosníky
    • 4131 z prefabrikovaných dílců
     • 41310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 41311 z dílců betonových
     • 41312 z dílců železobetonových
     • 41313 z dílců železobetonových předpjatých
     • 41316 z dílců keramických
     • 41317 z dílců kovových
     • 41318 z dílců dřevěných
     • 41319 z dílců kamenných
    • 4133 betonové monolitické
     • 41330 bez ohledu na materiál
     • 41332 ze železobetonu
     • 41333 z betonu předpjatého
     • 41335 bednění
     • 41336 výztuž z betonářské oceli
     • 41337 výztuž předpínací
     • 41338 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 41339 ostatní
    • 4139 ostatní
     • 41390 bez materiálu
     • 41392 z betonových a železobetonových výrobků
     • 41393 z keramických výrobků
     • 41394 z kovu
     • 41395 ze dřeva
   • 416 podhledy
    • 4161 z prefabrikovaných dílců
     • 41610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 41611 z dílců betonových
     • 41614 z dílců z lehkých betonů
     • 41615 z dílců z plastických hmot
     • 41616 z dílců keramických
     • 41617 z dílců kovových
     • 41618 z dílců dřevěných
     • 41619 z dílců kamenných
    • 4164 z malt a pojiv
     • 41640 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 41641 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 41642 z malty vápenné a vápenocementové
     • 41643 z umělého kamene
     • 41644 z malty sádrové a vápenosádrové
     • 41645 z malty cementové
     • 41646 z malty pro zušlechtěné omítky
     • 41647 z malt zvláštních a plastických maltovin
     • 41648 vložky z pletiva, bandáže apod.
     • 41649 z ostatních malt a pojiv
    • 4166 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 41660 bez ohledu na druh materiálu
     • 41661 z cementu
   • 417 ztužující pásy a věnce
    • 4172 zděné a ukládané
     • 41723 z cihel a tvárnic pálených
     • 41727 z cihel a tvárnic nepálených
    • 4173 betonové monolitické
     • 41730 bez ohledu na materiál
     • 41732 ze železobetonu
     • 41733 z betonu předpjatého
     • 41735 bednění
     • 41736 výztuž z betonářské oceli
     • 41737 výztuž předpínací
     • 41738 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 41739 ostatní
   • 419 ostatní
    • 4191 z prefabrikovaných dílců
     • 41910 z dílců bez ohledu na materiál
     • 41911 z dílců betonových
     • 41912 z dílců železobetonových
     • 41913 z dílců železobetonových předpjatých
     • 41916 z dílců keramických
     • 41917 z dílců kovových
     • 41918 z dílců dřevěných
    • 4199 ostatní
     • 41990 bez materiálu
     • 41992 z betonových a železobetonových výrobků
     • 41993 z keramických výrobků
     • 41994 z kovu
     • 41995 ze dřeva
  • 42 vodorovné nosné konstrukce inženýrských staveb
   • 421 konstrukce plošné
    • 4211 z prefabrikovaných dílců
     • 42110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 42111 z dílců betonových
     • 42112 z dílců železobetonových
     • 42113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 42116 z dílců keramických
     • 42117 z dílců kovových
    • 4213 betonové monolitické
     • 42130 bez ohledu na materiál
     • 42132 ze železobetonu
     • 42133 z betonu předpjatého
     • 42134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 42135 bednění
     • 42136 výztuž z betonářské oceli
     • 42137 výztuž předpínací
     • 42138 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 42139 ostatní
    • 4216 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 42166 z chemických pojiv
    • 4219 ostatní
     • 42194 z kovu
     • 42195 ze dřeva
   • 423 nosníky
    • 4231 z prefabrikovaných dílců
     • 42310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 42311 z dílců betonových
     • 42312 z dílců železobetonových
     • 42313 z dílců železobetonových předpjatých
     • 42317 z dílců ocelových
     • 42318 z dílců dřevěných
    • 4233 betonové monolitické
     • 42330 bez ohledu na materiál
     • 42332 ze železobetonu
     • 42333 z betonu předpjatého
     • 42335 bednění
     • 42336 výztuž z betonářské oceli
     • 42337 výztuž předpínací
     • 42338 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 42339 ostatní
   • 425 konstrukce komorové
   • 427 zakrytí kanálů
    • 4271 z prefabrikovaných dílců
     • 42710 z dílců bez ohledu na materiál
     • 42711 z dílců betonových
     • 42712 z dílců železobetonových
     • 42713 z dílců železobetonových předpjatých
     • 42714 z dílců z lehkých betonů
     • 42715 z dílců z plastických hmot
     • 42716 z dílců keramických
     • 42717 z dílců kovových
     • 42718 z dílců dřevěných
    • 4273 betonové monolitické
     • 42730 bez ohledu na materiál
     • 42731 z betonu prostého a prokládaného
     • 42732 ze železobetonu
     • 42735 bednění
     • 42736 výztuž z betonářské oceli
     • 42737 výztuž předpínací
     • 42738 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 42739 ostatní
    • 4279 ostatní
     • 42791 z kamenických a lomařských výrobků
     • 42792 z betonových a železobetonových výrobků
     • 42793 z keramických výrobků
     • 42794 z kovu
     • 42795 ze dřeva
   • 428 klouby a ložiska
    • 4283 betonové monolitické
     • 42832 ze železobetonu
     • 42833 z betonu předpjatého
     • 42835 bednění
     • 42838 31 až 34 včetně bednění a výztuže
    • 4289 ostatní
     • 42890 bez materiálu
     • 42894 z kovu
     • 42899 z plastických hmot
   • 429 ostatní
    • 4291 z dílců
     • 42912 z dílců železobetonových
     • 42917 z dílců kovových
    • 4299 ostatní
     • 42994 odskružení bednění
  • 43 schodišťové konstrukce a rampy
   • 431 konstrukce plošné
    • 4311 z prefabrikovaných dílců
     • 43110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 43111 z dílců betonových
     • 43112 z dílců železobetonových
     • 43113 z dílců železobetonových předpjatých
    • 4313 betonové monolitické
     • 43132 ze železobetonu
     • 43135 bednění
     • 43136 výztuž z betonářské oceli
    • 4319 ostatní
     • 43192 z betonových a železobetonových výrobků
   • 433 nosníky
    • 4331 z prefabrikovaných dílců
     • 43310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 43312 z dílců železobetonových
    • 4333 betonové monolitické
     • 43332 ze železobetonu
     • 43335 bednění
     • 43336 výztuž z betonářské oceli
     • 43339 ostatní
    • 4339 ostatní
     • 43390 bez materiálu
     • 43392 z betonových a železobetonových výrobků
   • 434 stupně samostatné
    • 4341 z prefabrikovaných dílců
     • 43410 z dílců bez ohledu na materiál
     • 43411 z dílců betonových
     • 43412 z dílců železobetonových
     • 43414 z dílců z lehkých betonů
     • 43415 z dílců z plastických hmot
     • 43416 z dílců keramických
     • 43417 z dílců kovových
     • 43418 z dílců dřevěných
     • 43419 z dílců kamenných
    • 4342 zděné a ukládané
     • 43420 bez ohledu na materiál
     • 43421 z kamene a lomařských výrobků
     • 43422 z kamenických výrobků
     • 43423 z cihel a tvárnic pálených
    • 4343 betonové monolitické
     • 43430 bez ohledu na materiál
     • 43431 z betonu prostého a prokládaného
     • 43432 ze železobetonu
     • 43435 bednění
     • 43436 výztuž z betonářské oceli
    • 4349 ostatní
     • 43490 bez materiálu
     • 43491 z kamenických a lomařských výrobků
     • 43492 z betonových a železobetonových výrobků
     • 43493 z keramických výrobků
     • 43494 z kovu
     • 43495 ze dřeva
   • 435 celá ramena
    • 4351 z prefabrikovaných dílců
     • 43510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 43511 z dílců betonových
     • 43512 z dílců železobetonových
     • 43518 z dílců dřevěných
    • 4353 betonové monolitické
     • 43532 ze železobetonu
     • 43535 bednění
     • 43536 výztuž z betonářské oceli
     • 43539 ostatní
    • 4359 ostatní
     • 43592 z betonových a železobetonových výrobků
     • 43594 z kovu
     • 43595 ze dřeva
   • 436 zábradlí
    • 4361 z prefabrikovaných dílců
     • 43610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 43611 z dílců betonových
     • 43612 z dílců železobetonových
     • 43617 z dílců kovových
     • 43618 z dílců dřevěných
    • 4362 zděné a ukládané
     • 43620 bez ohledu na materiál
     • 43623 z cihel a tvárnic pálených
     • 43624 z příčkovek
     • 43625 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 43627 z cihel a tvárnic nepálených
    • 4363 betonové monolitické
     • 43630 bez ohledu na materiál
     • 43631 z betonu prostého a prokládaného
     • 43632 ze železobetonu
     • 43635 bednění
     • 43636 výztuž z betonářské oceli
     • 43638 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 43639 ostatní
    • 4369 ostatní
     • 43690 bez materiálu
     • 43692 z betonových a železobetonových výrobků
     • 43694 z kovu
     • 43695 ze dřeva
   • 439 ostatní
  • 44 zastřešení
   • 441 vazníky
    • 4411 z prefabrikovaných dílců
     • 44110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 44112 z dílců železobetonových
     • 44113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 44117 z dílců kovových
     • 44118 z dílců dřevěných
     • 44119 z dílců kamenných
    • 4419 ostatní
     • 44190 bez materiálu
     • 44192 z betonových a železobetonových výrobků
     • 44194 z kovu
     • 44195 ze dřeva
   • 442 oblouky
    • 4429 ostatní
     • 44290 bez materiálu
     • 44292 z betonových a železobetonových výrobků
     • 44294 z kovu
     • 44295 ze dřeva
   • 444 střešní plášť
    • 4441 z prefabrikovaných dílců
     • 44410 z dílců bez ohledu na materiál
     • 44411 z dílců betonových
     • 44412 z dílců železobetonových
     • 44413 z dílců železobetonových předpjatých
     • 44414 z dílců z lehkých betonů
     • 44415 z dílců sendvičových
     • 44417 z dílců kovových
     • 44418 z dílců dřevěných
     • 44419 ostatní
    • 4449 ostatní
     • 44492 z betonových a železobetonových výrobků
     • 44494 z kovu
     • 44495 ze dřeva
   • 446 nadstřešní konstrukce
    • 4461 z prefabrikovaných dílců
     • 44610 z dílců bez ohledu na materiál
     • 44611 z dílců betonových
     • 44612 z dílců železobetonových
     • 44613 z dílců železobetonových předpjatých
     • 44617 z dílců kovových
     • 44618 z dílců dřevěných
    • 4469 ostatní
     • 44692 z betonových a železobetonových výrobků
     • 44693 z keramických výrobků
     • 44694 z kovu
     • 44695 ze dřeva
   • 448 odvodnění střechy
    • 4489 ostatní
     • 44890 bez materiálu
     • 44892 z betonových a železobetonových výrobků
     • 44894 z kovu
   • 449 ostatní
    • 4491 z prefabrikovaných dílců
     • 44910 z dílců bez ohledu na materiál
     • 44911 z dílců betonových
     • 44912 z dílců železobetonových
     • 44917 z dílců kovových
     • 44918 z dílců dřevěných
    • 4499 ostatní
     • 44992 z betonových a železobetonových výrobků
     • 44994 z kovu
     • 44995 ze dřeva
     • 44997 z lepenky, plsti a tkanin
  • 45 podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
   • 451 podkladní vrstvy
    • 4513 betonové monolitické
     • 45130 bez ohledu na materiál
     • 45131 z betonu prostého a prokládaného
     • 45134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 45135 bednění
    • 4514 z malt a pojiv
     • 45140 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 45141 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 45145 z malty cementové
     • 45147 plastbetonových
    • 4515 z kameniva apod.
     • 45150 bez členění
     • 45151 z kamene lomového
     • 45152 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 45153 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 45154 ze štěrkodrtě
     • 45155 ze strusky a struskového kameniva
     • 45156 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 45157 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 45159 ostatní
    • 4516 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 45160 bez ohledu na druh materiálu
     • 45161 z cementu
     • 45162 z asfaltů
     • 45163 z dehtů
     • 45164 z živičných emulzí
     • 45167 z asfaltů izolačních
     • 45168 z jílů a hlín
    • 4519 ostatní
     • 45190 bez materiálu
     • 45195 ze dřeva
   • 452 podkladní a zajišťovací konstrukce (desky, bloky, prahy, sedla apod.)
    • 4521 z prefabrikovaných dílců
     • 45210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 45211 z dílců betonových
     • 45212 z dílců železobetonových
     • 45213 z dílců železobetonových předpjatých
     • 45214 z dílců plastových
     • 45218 z dílců dřevěných
     • 45219 ostatní
    • 4522 zděné a ukládané
     • 45220 bez ohledu na materiál
     • 45221 z kamene a lomařských výrobků
     • 45222 z kamenických výrobků
     • 45223 z cihel a tvárnic pálených
     • 45224 z příčkovek
     • 45225 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 45226 z bloků (kvádrů)
     • 45227 z cihel a tvárnic nepálených
     • 45229 z výrobků žáruvzdorných
    • 4523 betonové monolitické
     • 45230 bez ohledu na materiál
     • 45231 z betonu prostého a prokládaného
     • 45232 ze železobetonu
     • 45234 z betonu lehkého a zvláštního
     • 45235 bednění
     • 45236 výztuž z betonářské oceli
    • 4524 z malt a pojiv
     • 45247 z malty cementové
    • 4525 z kameniva
     • 45257 z písku
    • 4529 ostatní
     • 45290 bez materiálu
     • 45291 z kamenických a lomařských výrobků
     • 45292 z betonových a železobetonových výrobků
     • 45294 z kovu
     • 45295 ze dřeva
   • 453 dna nádrží, šachet, šachtic apod.
    • 4531 z prefabrikovaných dílců
     • 45310 z dílců bez ohledu na materiál
     • 45311 z dílců betonových
     • 45312 z dílců železobetonových
     • 45314 z dílců z lehkých betonů
    • 4532 zděné a ukládané
     • 45320 bez ohledu na materiál
     • 45321 z kamene a lomařských výrobků
     • 45322 z kamenických výrobků
     • 45325 ze stavebních desek včetně izolačních
    • 4533 betonové monolitické
     • 45330 bez ohledu na materiál
     • 45331 z betonu prostého a prokládaného
     • 45332 ze železobetonu
     • 45334 z betonu lehkého a zvláštního
     • 45335 bednění
     • 45336 výztuž z betonářské oceli
     • 45339 ostatní
    • 4534 z malt a pojiv
     • 45340 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 45341 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 45342 z malty vápenné a vápenocementové
     • 45345 z malty cementové
     • 45349 z ostatních malt a pojiv
    • 4535 z kameniva apod.
     • 45350 bez členění
     • 45351 z kamene lomového
     • 45352 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 45353 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 45354 ze štěrkodrtě
     • 45355 ze strusky a struskového kameniva
     • 45356 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 45357 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 45359 ostatní
    • 4536 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 45360 bez ohledu na druh materiálu
     • 45361 z cementu
    • 4539 ostatní
     • 45391 z kamenických a lomařských výrobků
     • 45392 z betonových a železobetonových výrobků
     • 45399 z plastických hmot
   • 454 vedlejší a pomocné konstrukce malých vodních staveb
    • 4541 z prefabrikovaných dílců
     • 45410 z dílců bez ohledu na materiál
     • 45411 z dílců betonových
     • 45412 z dílců železobetonových
    • 4542 zděné a ukládané
     • 45420 bez ohledu na materiál
     • 45423 z cihel a tvárnic pálených
     • 45424 z příčkovek
     • 45425 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 45426 z bloků (kvádrů)
     • 45427 z cihel a tvárnic nepálených
    • 4543 betonové monolitické
     • 45430 bez ohledu na materiál
     • 45431 z betonu prostého a prokládaného
     • 45432 ze železobetonu
     • 45435 bednění
     • 45436 výztuž z betonářské oceli
     • 45439 ostatní
    • 4549 ostatní
     • 45490 bez materiálu
     • 45492 z betonových a železobetonových výrobků
     • 45494 z kovu
     • 45495 ze dřeva
   • 455 závěsné konstrukce lanových drah
    • 4551 z prefabrikovaných dílců
     • 45510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 45511 z dílců betonových
     • 45512 z dílců železobetonových
     • 45513 z dílců železobetonových předpjatých
     • 45517 z dílců kovových
    • 4553 betonové monolitické
     • 45530 bez ohledu na materiál
     • 45532 ze železobetonu
     • 45533 z betonu předpjatého
     • 45535 bednění
     • 45536 výztuž z betonářské oceli
     • 45537 výztuž předpínací
    • 4557 z trub nekovových
     • 45572 z trub železobetonových
    • 4558 z trub kovových
     • 45580 bez ohledu na druh trub kovových
     • 45581 z trub ocelových
    • 4559 ostatní
     • 45590 bez materiálu
     • 45591 z kamenických a lomařských výrobků
     • 45592 z betonových a železobetonových výrobků
     • 45593 z keramických výrobků
     • 45594 z kovu
   • 456 nosná a tažná lana lanových drah
    • 4569 ostatní
     • 45691 z kamenických a lomařských výrobků
     • 45694 z kovu
   • 457 těsnicí a oddělovací konstrukce
    • 4573 betonové monolitické
     • 45731 z betonu prostého a prokládaného
     • 45735 bednění
    • 4574 z malt a pojiv
     • 45740 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 45741 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 45742 z malty vápenné a vápenocementové
     • 45745 z malty cementové
     • 45749 z ostatních malt a pojiv
    • 4575 z kameniva apod.
     • 45750 bez členění
     • 45753 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 45754 ze štěrkodrtě
     • 45755 ze strusky a struskového kameniva
     • 45756 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 45757 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 45758 ze škváry, suti a haldoviny
     • 45759 ostatní
    • 4576 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 45760 bez ohledu na druh materiálu
     • 45761 z cementu
     • 45762 z asfaltů
     • 45763 z dehtů
     • 45764 z živičných emulzí
     • 45767 z asfaltů izolačních
     • 45768 z jílů a hlín
    • 4579 ostatní
     • 45790 bez materiálu
     • 45797 z lepenky, plsti a tkanin
   • 458 mrazuvzdorné a provzdušňovací vrstvy a protimrazové klíny
    • 4581 z prefabrikovaných dílců
     • 45810 z dílců bez ohledu na materiál
     • 45811 z dílců betonových
     • 45812 z dílců železobetonových
     • 45814 z dílců z lehkých betonů
     • 45816 z dílců keramických
     • 45818 z dílců dřevěných
     • 45819 z dílců kamenných
    • 4583 betonové monolitické
     • 45830 bez ohledu na materiál
     • 45831 z betonu prostého a prokládaného
     • 45832 ze železobetonu
     • 45834 z betonu lehkého a zvláštního
     • 45835 bednění
     • 45839 ostatní
    • 4585 z kameniva apod.
     • 45850 bez členění
     • 45852 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 45853 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 45854 ze štěrkodrtě
     • 45855 ze strusky a struskového kameniva
     • 45856 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 45857 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 45858 ze škváry, suti a haldoviny
     • 45859 ostatní
    • 4586 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 45860 bez ohledu na druh materiálu
     • 45861 z cementu
     • 45862 z asfaltů
     • 45863 z dehtů
     • 45864 z živičných emulzí
     • 45865 z náhradních pojiv
     • 45866 z chemických pojiv
     • 45867 z asfaltů izolačních
     • 45868 z jílů a hlín
     • 45869 z popílků
    • 4589 ostatní
     • 45892 z betonových a železobetonových výrobků
     • 45895 ze dřeva
     • 45897 z lepenky, plsti a tkanin
   • 459 ostatní
    • 4591 z prefabrikovaných dílců
     • 45910 z dílců bez ohledu na materiál
     • 45911 z dílců betonových
     • 45912 z dílců železobetonových
     • 45913 z dílců železobetonových předpjatých
     • 45914 z dílců z lehkých betonů
     • 45915 z dílců z plastických hmot
     • 45916 z dílců keramických
     • 45917 z dílců kovových
     • 45918 z dílců dřevěných
     • 45919 z dílců kamenných
    • 4593 betonové monolitické
     • 45930 bez ohledu na materiál
     • 45931 z betonu prostého a prokládaného
     • 45932 ze železobetonu
     • 45934 z betonu lehkého a zvláštního
     • 45935 bednění
     • 45936 výztuž z betonářské oceli
     • 45939 ostatní
    • 4594 z malt a pojiv
     • 45940 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 45941 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 45942 z malty vápenné a vápenocementové
     • 45943 z umělého kamene
     • 45944 z malty sádrové a vápenosádrové
     • 45945 z malty cementové
     • 45946 z malty pro zušlechtěné omítky
    • 4595 z kameniva apod.
     • 45950 bez členění
     • 45951 z kamene lomového
     • 45952 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 45953 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 45954 ze štěrkodrtě
     • 45955 ze strusky a struskového kameniva
     • 45956 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 45957 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 45958 ze škváry, suti a haldoviny
     • 45959 ostatní
    • 4596 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 45960 bez ohledu na druh materiálu
     • 45961 z cementu
     • 45962 z asfaltů
     • 45963 z dehtů
     • 45964 z živičných emulzí
     • 45965 z náhradních pojiv
     • 45966 z chemických pojiv
     • 45967 z asfaltů izolačních
     • 45968 z jílů a hlín
     • 45969 z popílků
    • 4599 ostatní
     • 45991 z kamenických a lomařských výrobků
     • 45992 z betonových a železobetonových výrobků
     • 45994 z kovu
     • 45995 ze dřeva
     • 45996 z plastů
  • 46 zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků
   • 461 patky a opevnění
    • 4611 z prefabrikovaných dílců
     • 46110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 46111 z dílců betonových
     • 46112 z dílců železobetonových
     • 46113 z dílců železobetonových předpjatých
     • 46114 z dílců z lehkých betonů
     • 46116 z dílců keramických
     • 46117 z dílců kovových
     • 46119 z dílců kamenných
    • 4612 zděné a ukládané
     • 46120 bez ohledu na materiál
     • 46121 z kamene a lomařských výrobků
     • 46122 z kamenických výrobků
     • 46123 z cihel a tvárnic pálených
     • 46125 ze stavebních desek včetně izolačních
    • 4613 betonové monolitické
     • 46130 bez ohledu na materiál
     • 46131 z betonu prostého a prokládaného
     • 46132 ze železobetonu
     • 46133 z betonu předpjatého
     • 46134 z betonu lehkého a zvláštního
     • 46135 bednění
     • 46136 výztuž z betonářské oceli
     • 46137 výztuž předpínací
     • 46138 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 46139 ostatní
    • 4614 z malt a pojiv
     • 46140 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 46141 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 46142 z malty vápenné a vápenocementové
     • 46144 z malty sádrové a vápenosádrové
     • 46149 z ostatních malt a pojiv
    • 4619 ostatní
     • 46190 bez materiálu
     • 46191 z kamenických a lomařských výrobků
     • 46192 z betonových a železobetonových výrobků
     • 46194 z kovu
   • 462 záhozy
    • 4621 z prefabrikovaných dílců
     • 46210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 46211 z dílců betonových
     • 46212 z dílců železobetonových
    • 4625 z kameniva apod.
     • 46250 bez členění
     • 46251 z kamene lomového
     • 46252 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 46253 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 46254 ze štěrkodrtě
     • 46255 ze strusky a struskového kameniva
     • 46256 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 46257 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 46258 ze škváry, suti a haldoviny
     • 46259 ostatní
    • 4629 ostatní
     • 46291 z kamenických a lomařských výrobků
   • 463 rovnaniny
    • 4632 zděné a ukládané
     • 46321 z kamene a lomařských výrobků
     • 46322 z kamenických výrobků
    • 4633 betonové monolitické
     • 46330 bez ohledu na materiál
     • 46331 z betonu prostého a prokládaného
    • 4634 z malt a pojiv
     • 46341 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 46342 z malty vápenné a vápenocementové
     • 46345 z malty cementové
     • 46349 z ostatních malt a pojiv
    • 4635 z kameniva apod.
     • 46350 bez členění
     • 46352 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 46353 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 46354 ze štěrkodrtě
     • 46357 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
    • 4639 ostatní
     • 46390 bez materiálu
     • 46391 z kamenických a lomařských výrobků
     • 46392 z betonových a železobetonových výrobků
   • 464 štětování a pohozy dna vodních koryt
    • 4645 z kameniva apod.
     • 46450 bez členění
     • 46451 z kamene lomového
     • 46452 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 46453 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 46454 ze štěrkodrtě
     • 46456 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 46457 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 46459 ostatní
    • 4649 ostatní
     • 46490 bez materiálu
     • 46492 z betonových a železobetonových výrobků
   • 465 zpevnění dlažbou
    • 4651 z prefabrikovaných dílců
     • 46510 z dílců bez ohledu na materiál
     • 46511 z dílců betonových
     • 46519 z dílců kamenných
    • 4652 zděné a ukládané
     • 46520 bez ohledu na materiál
     • 46521 z kamene a lomařských výrobků
     • 46522 z kamenických výrobků
    • 4653 betonové monolitické
     • 46530 bez ohledu na materiál
     • 46531 z betonu prostého a prokládaného
     • 46532 z betonu železového
     • 46535 bednění
    • 4655 z kameniva apod.
     • 46550 bez členění
     • 46551 z kamene lomového
    • 4659 ostatní
     • 46590 bez materiálu
     • 46591 z kamenických a lomařských výrobků
     • 46592 z betonových a železobetonových výrobků
   • 466 zpevnění vegetační
    • 4669 ostatní
     • 46690 bez materiálu
     • 46698 z dřevin a travin
   • 467 stupně a prahy vodních koryt
    • 4671 z prefabrikovaných dílců
     • 46710 z dílců bez ohledu na materiál
     • 46711 z dílců betonových
     • 46719 z dílců kamenných
    • 4673 betonové monolitické
     • 46730 bez ohledu na materiál
     • 46731 z betonu prostého a prokládaného
     • 46732 ze železobetonu
     • 46735 bednění
     • 46736 výztuž z betonářské oceli
    • 4675 z kameniva apod.
     • 46750 bez členění
     • 46751 z kamene lomového
     • 46752 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 46753 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 46754 ze štěrkodrtě
     • 46759 ostatní
    • 4679 ostatní
     • 46790 bez materiálu
     • 46791 z kamenických a lomařských výrobků
     • 46792 z betonových a železobetonových výrobků
     • 46795 ze dřeva
   • 469 ostatní
 • 5 Komunikace pozemní
  • 51 kolejová lože
   • 511 zřízení
    • 5111 z prefabrikovaných dílců
     • 51110 z dílců bez ohledu na materiál
     • 51111 z dílců betonových
     • 51112 z dílců železobetonových
     • 51113 z dílců železobetonových předpjatých
    • 5113 betonové monolitické
     • 51131 z betonu prostého a prokládaného
     • 51132 ze železobetonu
     • 51135 bednění
     • 51136 výztuž z betonářské oceli
    • 5115 z kameniva apod.
     • 51150 bez členění
     • 51152 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 51153 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 51156 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 51158 ze škváry, suti a haldoviny
     • 51159 ostatní
    • 5116 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 51163 z dehtů
   • 512 odstranění
    • 5121 z prefabrikovaných dílců
     • 51210 z dílců bez ohledu na materiál
     • 51211 z dílců betonových
     • 51212 z dílců železobetonových
     • 51213 z dílců železobetonových předpjatých
    • 5125 z kameniva apod.
     • 51252 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 51253 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 51254 ze štěrkodrtě
     • 51255 ze strusky a struskového kameniva
     • 51256 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 51258 ze škváry, suti a haldoviny
   • 513 pročištění
    • 5135 z kameniva apod.
     • 51350 bez členění
     • 51351 z kamene lomového
     • 51352 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 51353 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 51354 ze štěrkodrtě
     • 51355 ze strusky a struskového kameniva
     • 51356 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 51359 ostatní
    • 5137 z trub nekovových
     • 51375 z drenážních trubek
    • 5139 ostatní
     • 51392 z betonových a železobetonových výrobků
     • 51399 z plastických hmot
   • 514 doplnění
    • 5142 zděné a ukládáné
     • 51425 ze stavebních desek včetně izolačních
    • 5144 z malt a pojiv
     • 51442 z malty vápenné a vápenocementové
     • 51447 z malt zvláštních a plastických maltovin
    • 5145 z kameniva apod.
     • 51453 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 51454 ze štěrkodrtě
     • 51455 ze strusky a struskového kameniva
     • 51456 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 51458 ze škváry, suti a haldoviny
     • 51459 ostatní
   • 515 úpravy
   • 516 montážní kanály a komory
   • 519 ostatní
    • 5191 z prefabrikovaných dílců
     • 51914 z dílců z lehkých betonů
    • 5192 zděné a ukládané
     • 51920 bez ohledu na materiál
     • 51921 z kamene a lomařských výrobků
     • 51922 z kamenických výrobků
     • 51923 z cihel a tvárnic pálených
     • 51924 z příčkovek
     • 51925 ze stavebních desek včetně izolačních
     • 51926 z bloků (kvádrů)
     • 51927 z cihel a tvárnic nepálených
     • 51928 smíšené
     • 51929 z výrobků žáruvzdorných
    • 5193 betonové monolitické
     • 51930 bez ohledu na materiál
     • 51931 z betonu prostého a prokládaného
     • 51932 ze železobetonu
     • 51933 z betonu předpjatého
     • 51934 z betonu lehkého a zvláštního
     • 51935 bednění
     • 51936 výztuž z betonářské oceli
     • 51937 výztuž předpínací
     • 51938 31 až 34 včetně bednění a výztuže
     • 51939 ostatní
    • 5194 z malt a pojiv
     • 51940 bez ohledu na druh malt a pojiv
     • 51941 z cementu, vápna, barviv (mimo malt)
     • 51942 z malty vápenné a vápenocementové
     • 51943 z umělého kamene
     • 51944 z malty sádrové a vápenosádrové
     • 51945 z malty cementové
     • 51946 z malty pro zušlechtěné omítky
     • 51947 z malt zvláštních a plastických maltovin
     • 51948 vložky z pletiva, bandáže apod.
     • 51949 z ostatních malt a pojiv
    • 5195 z kameniva apod.
     • 51950 bez členění
     • 51951 z kamene lomového
     • 51952 z kameniva hrubého drceného – makadam
     • 51953 z kameniva hrubého drceného – štěrk
     • 51954 ze štěrkodrtě
     • 51955 ze strusky a struskového kameniva
     • 51956 z kameniva drobného drceného (drtě)
     • 51957 z kameniva těženého (písek) a štěrkopísku
     • 51958 ze škváry, suti a haldoviny
     • 51959 ostatní
    • 5196 z pojiv a těsnícího materiálu
     • 51960 bez ohledu na druh materiálu
     • 51961 z cementu
     • 51962 z asfaltů
     • 51963 z dehtů
     • 51964 z živičných emulzí
     • 51965 z náhradních pojiv
     • 51966 z chemických pojiv
     • 51967 z asfaltů izolačních
     • 51968 z jílů a hlín
     • 51969 z popílků
  • 52 kolej
   • 521 zřízení koleje železniční normálně rozchodné
    • 5211 tvar R 65
     • 52111 pražce dřevěné měkké
     • 52112 pražce dřevěné tvrdé
     • 52113 pražce ocelové
     • 52114 pražce železobeton.
     • 52115 pražce z betonu předpjatého
     • 52116 jiné konstrukce místo pražců
     • 52117 mostnice
     • 52118 podélné prahy
     • 52119 ostatní
    • 5212 tvar T
     • 52121 pražce dřevěné měkké
     • 52122 pražce dřevěné tvrdé
     • 52123 pražce ocelové
     • 52124 pražce železobeton.
     • 52125 pražce z betonu předpjatého
     • 52126 jiné konstrukce místo pražců
     • 52127 mostnice
     • 52128 podélné prahy
     • 52129 ostatní
    • 5213 tvar S 49
     • 52131 pražce dřevěné měkké
     • 52132 pražce dřevěné tvrdé
     • 52133 pražce ocelové
     • 52134 pražce železobeton.
     • 52135 pražce z betonu předpjatého
     • 52136 jiné konstrukce místo pražců
     • 52137 mostnice
     • 52138 podélné prahy
     • 52139 ostatní
    • 5214 tvar UIC60
     • 52141 pražce dřevěné měkké
     • 52142 pražce dřevěné tvrdé
     • 52143 pražce ocelové
     • 52144 pražce železobetonové
     • 52145 pražce z betonu předpjatého
     • 52146 jiné konstrukce místo pražců
     • 52147 mostnice
     • 52148 podélné prahy
     • 52149 ostatní
    • 5215 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52151 pražce dřevěné měkké
     • 52152 pražce dřevěné tvrdé
     • 52153 pražce ocelové
     • 52154 pražce železobeton.
     • 52155 pražce z betonu předpjatého
     • 52156 jiné konstrukce místo pražců
     • 52157 mostnice
     • 52158 podélné prahy
     • 52159 ostatní
    • 5216 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52161 pražce dřevěné měkké
     • 52162 pražce dřevěné tvrdé
     • 52163 pražce ocelové
     • 52164 pražce železobeton.
     • 52165 pražce z betonu předpjatého
     • 52166 jiné konstrukce místo pražců
     • 52167 mostnice
     • 52168 podélné prahy
     • 52169 ostatní
    • 5217 žlábkové
     • 52171 pražce dřevěné měkké
     • 52172 pražce dřevěné tvrdé
     • 52173 pražce ocelové
     • 52174 pražce železobeton.
     • 52175 pražce z betonu předpjatého
     • 52176 jiné konstrukce místo pražců
     • 52177 mostnice
     • 52178 podélné prahy
     • 52179 ostatní
    • 5218 bez materiálu
     • 52181 pražce dřevěné měkké
     • 52182 pražce dřevěné tvrdé
     • 52183 pražce ocelové
     • 52184 pražce železobeton.
     • 52185 pražce z betonu předpjatého
     • 52186 jiné konstrukce místo pražců
     • 52187 mostnice
     • 52188 podélné prahy
     • 52189 ostatní
    • 5219 ostatní
     • 52191 pražce dřevěné měkké
     • 52192 pražce dřevěné tvrdé
     • 52193 pražce ocelové
     • 52194 pražce železobeton.
     • 52195 pražce z betonu předpjatého
     • 52196 jiné konstrukce místo pražců
     • 52197 mostnice
     • 52198 podélné prahy
     • 52199 ostatní
   • 522 zřízení koleje širokorozchodné
    • 5221 tvar R 65
     • 52211 pražce dřevěné měkké
     • 52212 pražce dřevěné tvrdé
     • 52213 pražce ocelové
     • 52214 pražce železobeton.
     • 52215 pražce z betonu předpjatého
     • 52216 jiné konstrukce místo pražců
     • 52217 mostnice
     • 52218 podélné prahy
     • 52219 ostatní
    • 5222 tvar T
     • 52221 pražce dřevěné měkké
     • 52222 pražce dřevěné tvrdé
     • 52223 pražce ocelové
     • 52224 pražce železobeton.
     • 52225 pražce z betonu předpjatého
     • 52226 jiné konstrukce místo pražců
     • 52227 mostnice
     • 52228 podélné prahy
     • 52229 ostatní
    • 5223 tvar S 49
     • 52231 pražce dřevěné měkké
     • 52232 pražce dřevěné tvrdé
     • 52233 pražce ocelové
     • 52234 pražce železobeton.
     • 52235 pražce z betonu předpjatého
     • 52236 jiné konstrukce místo pražců
     • 52237 mostnice
     • 52238 podélné prahy
     • 52239 ostatní
    • 5224 tvar jiný od 45 kg/m
     • 52241 pražce dřevěné měkké
     • 52242 pražce dřevěné tvrdé
     • 52243 pražce ocelové
     • 52244 pražce železobeton.
     • 52245 pražce z betonu předpjatého
     • 52246 jiné konstrukce místo pražců
     • 52247 mostnice
     • 52248 podélné prahy
     • 52249 ostatní
    • 5225 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52251 pražce dřevěné měkké
     • 52252 pražce dřevěné tvrdé
     • 52253 pražce ocelové
     • 52254 pražce železobeton.
     • 52255 pražce z betonu předpjatého
     • 52256 jiné konstrukce místo pražců
     • 52257 mostnice
     • 52258 podélné prahy
     • 52259 ostatní
    • 5226 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52261 pražce dřevěné měkké
     • 52262 pražce dřevěné tvrdé
     • 52263 pražce ocelové
     • 52264 pražce železobeton.
     • 52265 pražce z betonu předpjatého
     • 52266 jiné konstrukce místo pražců
     • 52267 mostnice
     • 52268 podélné prahy
     • 52269 ostatní
    • 5227 žlábkové
     • 52271 pražce dřevěné měkké
     • 52272 pražce dřevěné tvrdé
     • 52273 pražce ocelové
     • 52274 pražce železobeton.
     • 52275 pražce z betonu předpjatého
     • 52276 jiné konstrukce místo pražců
     • 52277 mostnice
     • 52278 podélné prahy
     • 52279 ostatní
    • 5228 bez materiálu
     • 52281 pražce dřevěné měkké
     • 52282 pražce dřevěné tvrdé
     • 52283 pražce ocelové
     • 52284 pražce železobeton.
     • 52285 pražce z betonu předpjatého
     • 52286 jiné konstrukce místo pražců
     • 52287 mostnice
     • 52288 podélné prahy
     • 52289 ostatní
    • 5229 ostatní
     • 52291 pražce dřevěné měkké
     • 52292 pražce dřevěné tvrdé
     • 52293 pražce ocelové
     • 52294 pražce železobeton.
     • 52295 pražce z betonu předpjatého
     • 52296 jiné konstrukce místo pražců
     • 52297 mostnice
     • 52298 podélné prahy
     • 52299 ostatní
   • 523 zřízení koleje městské
    • 5231 tvar R 65
     • 52311 pražce dřevěné měkké
     • 52312 pražce dřevěné tvrdé
     • 52313 pražce ocelové
     • 52314 pražce železobeton.
     • 52315 pražce z betonu předpjatého
     • 52316 jiné konstrukce místo pražců
     • 52317 mostnice
     • 52318 podélné prahy
     • 52319 ostatní
    • 5232 tvar T
     • 52321 pražce dřevěné měkké
     • 52322 pražce dřevěné tvrdé
     • 52323 pražce ocelové
     • 52324 pražce železobeton.
     • 52325 pražce z betonu předpjatého
     • 52326 jiné konstrukce místo pražců
     • 52327 mostnice
     • 52328 podélné prahy
     • 52329 ostatní
    • 5233 tvar S 49
     • 52331 pražce dřevěné měkké
     • 52332 pražce dřevěné tvrdé
     • 52333 pražce ocelové
     • 52334 pražce železobeton.
     • 52335 pražce z betonu předpjatého
     • 52336 jiné konstrukce místo pražců
     • 52337 mostnice
     • 52338 podélné prahy
     • 52339 ostatní
    • 5234 tvar jiný od 45 kg/m
     • 52341 pražce dřevěné měkké
     • 52342 pražce dřevěné tvrdé
     • 52343 pražce ocelové
     • 52344 pražce železobeton.
     • 52345 pražce z betonu předpjatého
     • 52346 jiné konstrukce místo pražců
     • 52347 mostnice
     • 52348 podélné prahy
     • 52349 ostatní
    • 5235 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52351 pražce dřevěné měkké
     • 52352 pražce dřevěné tvrdé
     • 52353 pražce ocelové
     • 52354 pražce železobeton.
     • 52355 pražce z betonu předpjatého
     • 52356 jiné konstrukce místo pražců
     • 52357 mostnice
     • 52358 podélné prahy
     • 52359 ostatní
    • 5236 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52361 pražce dřevěné měkké
     • 52362 pražce dřevěné tvrdé
     • 52363 pražce ocelové
     • 52364 pražce železobeton.
     • 52365 pražce z betonu předpjatého
     • 52366 jiné konstrukce místo pražců
     • 52367 mostnice
     • 52368 podélné prahy
     • 52369 ostatní
    • 5237 žlábkové
     • 52371 pražce dřevěné měkké
     • 52372 pražce dřevěné tvrdé
     • 52373 pražce ocelové
     • 52374 pražce železobeton.
     • 52375 pražce z betonu předpjatého
     • 52376 jiné konstrukce místo pražců
     • 52377 mostnice
     • 52378 podélné prahy
     • 52379 ostatní
    • 5238 bez materiálu
     • 52381 pražce dřevěné měkké
     • 52382 pražce dřevěné tvrdé
     • 52383 pražce ocelové
     • 52384 pražce železobeton.
     • 52385 pražce z betonu předpjatého
     • 52386 jiné konstrukce místo pražců
     • 52387 mostnice
     • 52388 podélné prahy
     • 52389 ostatní
    • 5239 ostatní
     • 52391 pražce dřevěné měkké
     • 52392 pražce dřevěné tvrdé
     • 52393 pražce ocelové
     • 52394 pražce železobeton.
     • 52395 pražce z betonu předpjatého
     • 52396 jiné konstrukce místo pražců
     • 52397 mostnice
     • 52398 podélné prahy
     • 52399 ostatní
   • 524 zřízení koleje úzkorozchodné
    • 5241 tvar R 65
     • 52411 pražce dřevěné měkké
     • 52412 pražce dřevěné tvrdé
     • 52413 pražce ocelové
     • 52414 pražce železobeton.
     • 52415 pražce z betonu předpjatého
     • 52416 jiné konstrukce místo pražců
     • 52417 mostnice
     • 52418 podélné prahy
     • 52419 ostatní
    • 5242 tvar T
     • 52421 pražce dřevěné měkké
     • 52422 pražce dřevěné tvrdé
     • 52423 pražce ocelové
     • 52424 pražce železobeton.
     • 52425 pražce z betonu předpjatého
     • 52426 jiné konstrukce místo pražců
     • 52427 mostnice
     • 52428 podélné prahy
     • 52429 ostatní
    • 5243 tvar S 49
     • 52431 pražce dřevěné měkké
     • 52432 pražce dřevěné tvrdé
     • 52433 pražce ocelové
     • 52434 pražce železobeton.
     • 52435 pražce z betonu předpjatého
     • 52436 jiné konstrukce místo pražců
     • 52437 mostnice
     • 52438 podélné prahy
     • 52439 ostatní
    • 5244 tvar jiný od 45 kg/m
     • 52441 pražce dřevěné měkké
     • 52442 pražce dřevěné tvrdé
     • 52443 pražce ocelové
     • 52444 pražce železobeton.
     • 52445 pražce z betonu předpjatého
     • 52446 jiné konstrukce místo pražců
     • 52447 mostnice
     • 52448 podélné prahy
     • 52449 ostatní
    • 5245 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52451 pražce dřevěné měkké
     • 52452 pražce dřevěné tvrdé
     • 52453 pražce ocelové
     • 52454 pražce železobeton.
     • 52455 pražce z betonu předpjatého
     • 52456 jiné konstrukce místo pražců
     • 52457 mostnice
     • 52458 podélné prahy
     • 52459 ostatní
    • 5246 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52461 pražce dřevěné měkké
     • 52462 pražce dřevěné tvrdé
     • 52463 pražce ocelové
     • 52464 pražce železobeton.
     • 52465 pražce z betonu předpjatého
     • 52466 jiné konstrukce místo pražců
     • 52467 mostnice
     • 52468 podélné prahy
     • 52469 ostatní
    • 5247 žlábkové
     • 52471 pražce dřevěné měkké
     • 52472 pražce dřevěné tvrdé
     • 52473 pražce ocelové
     • 52474 pražce železobeton.
     • 52475 pražce z betonu předpjatého
     • 52476 jiné konstrukce místo pražců
     • 52477 mostnice
     • 52478 podélné prahy
     • 52479 ostatní
    • 5248 bez materiálu
     • 52481 pražce dřevěné měkké
     • 52482 pražce dřevěné tvrdé
     • 52483 pražce ocelové
     • 52484 pražce železobeton.
     • 52485 pražce z betonu předpjatého
     • 52486 jiné konstrukce místo pražců
     • 52487 mostnice
     • 52488 podélné prahy
     • 52489 ostatní
    • 5249 ostatní
     • 52491 pražce dřevěné měkké
     • 52492 pražce dřevěné tvrdé
     • 52493 pražce ocelové
     • 52494 pražce železobeton.
     • 52495 pražce z betonu předpjatého
     • 52496 jiné konstrukce místo pražců
     • 52497 mostnice
     • 52498 podélné prahy
     • 52499 ostatní
   • 525 snesení koleje železniční
    • 5251 tvar R 65
     • 52511 pražce dřevěné měkké
     • 52512 pražce dřevěné tvrdé
     • 52513 pražce ocelové
     • 52514 pražce železobeton.
     • 52515 pražce z betonu předpjatého
     • 52516 jiné konstrukce místo pražců
     • 52517 mostnice
     • 52518 podélné prahy
     • 52519 ostatní
    • 5252 tvar T
     • 52521 pražce dřevěné měkké
     • 52522 pražce dřevěné tvrdé
     • 52523 pražce ocelové
     • 52524 pražce železobeton.
     • 52525 pražce z betonu předpjatého
     • 52526 jiné konstrukce místo pražců
     • 52527 mostnice
     • 52528 podélné prahy
     • 52529 ostatní
    • 5253 tvar S 49
     • 52531 pražce dřevěné měkké
     • 52532 pražce dřevěné tvrdé
     • 52533 pražce ocelové
     • 52534 pražce železobeton.
     • 52535 pražce z betonu předpjatého
     • 52536 jiné konstrukce místo pražců
     • 52537 mostnice
     • 52538 podélné prahy
     • 52539 ostatní
    • 5254 tvar UIC60
     • 52542 pražce dřevěné
     • 52543 pražce ocelové
     • 52544 pražce železobetonové
     • 52547 mostnice
     • 52548 podélné prahy
     • 52549 ostatní
    • 5255 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52551 pražce dřevěné měkké
     • 52552 pražce dřevěné tvrdé
     • 52553 pražce ocelové
     • 52554 pražce železobeton.
     • 52555 pražce z betonu předpjatého
     • 52556 jiné konstrukce místo pražců
     • 52557 mostnice
     • 52558 podélné prahy
     • 52559 ostatní
    • 5256 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52561 pražce dřevěné měkké
     • 52562 pražce dřevěné tvrdé
     • 52563 pražce ocelové
     • 52564 pražce železobeton.
     • 52565 pražce z betonu předpjatého
     • 52566 jiné konstrukce místo pražců
     • 52567 mostnice
     • 52568 podélné prahy
     • 52569 ostatní
    • 5257 žlábkové
     • 52571 pražce dřevěné měkké
     • 52572 pražce dřevěné tvrdé
     • 52573 pražce ocelové
     • 52574 pražce železobeton.
     • 52575 pražce z betonu předpjatého
     • 52576 jiné konstrukce místo pražců
     • 52577 mostnice
     • 52578 podélné prahy
     • 52579 ostatní
    • 5258 bez materiálu
     • 52581 pražce dřevěné měkké
     • 52582 pražce dřevěné tvrdé
     • 52583 pražce ocelové
     • 52584 pražce železobeton.
     • 52585 pražce z betonu předpjatého
     • 52586 jiné konstrukce místo pražců
     • 52587 mostnice
     • 52588 podélné prahy
     • 52589 ostatní
    • 5259 ostatní
     • 52591 pražce dřevěné měkké
     • 52592 pražce dřevěné tvrdé
     • 52593 pražce ocelové
     • 52594 pražce železobeton.
     • 52595 pražce z betonu předpjatého
     • 52596 jiné konstrukce místo pražců
     • 52597 mostnice
     • 52598 podélné prahy
     • 52599 ostatní
   • 526 snesení koleje městské
    • 5261 tvar R 65
     • 52611 pražce dřevěné měkké
     • 52612 pražce dřevěné tvrdé
     • 52613 pražce ocelové
     • 52614 pražce železobeton.
     • 52615 pražce z betonu předpjatého
     • 52616 jiné konstrukce místo pražců
     • 52617 mostnice
     • 52618 podélné prahy
     • 52619 ostatní
    • 5262 tvar T
     • 52621 pražce dřevěné měkké
     • 52622 pražce dřevěné tvrdé
     • 52623 pražce ocelové
     • 52624 pražce železobeton.
     • 52625 pražce z betonu předpjatého
     • 52626 jiné konstrukce místo pražců
     • 52627 mostnice
     • 52628 podélné prahy
     • 52629 ostatní
    • 5263 tvar S 49
     • 52631 pražce dřevěné měkké
     • 52632 pražce dřevěné tvrdé
     • 52633 pražce ocelové
     • 52634 pražce železobeton.
     • 52635 pražce z betonu předpjatého
     • 52636 jiné konstrukce místo pražců
     • 52637 mostnice
     • 52638 podélné prahy
     • 52639 ostatní
    • 5264 tvar jiný od 45 kg/m
     • 52641 pražce dřevěné měkké
     • 52642 pražce dřevěné tvrdé
     • 52643 pražce ocelové
     • 52644 pražce železobeton.
     • 52645 pražce z betonu předpjatého
     • 52646 jiné konstrukce místo pražců
     • 52647 mostnice
     • 52648 podélné prahy
     • 52649 ostatní
    • 5265 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52651 pražce dřevěné měkké
     • 52652 pražce dřevěné tvrdé
     • 52653 pražce ocelové
     • 52654 pražce železobeton.
     • 52655 pražce z betonu předpjatého
     • 52656 jiné konstrukce místo pražců
     • 52657 mostnice
     • 52658 podélné prahy
     • 52659 ostatní
    • 5266 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52661 pražce dřevěné měkké
     • 52662 pražce dřevěné tvrdé
     • 52663 pražce ocelové
     • 52664 pražce železobeton.
     • 52665 pražce z betonu předpjatého
     • 52666 jiné konstrukce místo pražců
     • 52667 mostnice
     • 52668 podélné prahy
     • 52669 ostatní
    • 5267 žlábkové
     • 52671 pražce dřevěné měkké
     • 52672 pražce dřevěné tvrdé
     • 52673 pražce ocelové
     • 52674 pražce železobeton.
     • 52675 pražce z betonu předpjatého
     • 52676 jiné konstrukce místo pražců
     • 52677 mostnice
     • 52678 podélné prahy
     • 52679 ostatní
    • 5268 bez materiálu
     • 52681 pražce dřevěné měkké
     • 52682 pražce dřevěné tvrdé
     • 52683 pražce ocelové
     • 52684 pražce železobeton.
     • 52685 pražce z betonu předpjatého
     • 52686 jiné konstrukce místo pražců
     • 52687 mostnice
     • 52688 podélné prahy
     • 52689 ostatní
    • 5269 ostatní
     • 52691 pražce dřevěné měkké
     • 52692 pražce dřevěné tvrdé
     • 52693 pražce ocelové
     • 52694 pražce železobeton.
     • 52695 pražce z betonu předpjatého
     • 52696 jiné konstrukce místo pražců
     • 52697 mostnice
     • 52698 podélné prahy
     • 52699 ostatní
   • 527 snesení koleje úzkorozchodné
    • 5271 tvar R 65
     • 52711 pražce dřevěné měkké
     • 52712 pražce dřevěné tvrdé
     • 52713 pražce ocelové
     • 52714 pražce železobeton.
     • 52715 pražce z betonu předpjatého
     • 52716 jiné konstrukce místo pražců
     • 52717 mostnice
     • 52718 podélné prahy
     • 52719 ostatní
    • 5272 tvar T
     • 52721 pražce dřevěné měkké
     • 52722 pražce dřevěné tvrdé
     • 52723 pražce ocelové
     • 52724 pražce železobeton.
     • 52725 pražce z betonu předpjatého
     • 52726 jiné konstrukce místo pražců
     • 52727 mostnice
     • 52728 podélné prahy
     • 52729 ostatní
    • 5273 tvar S 49
     • 52731 pražce dřevěné měkké
     • 52732 pražce dřevěné tvrdé
     • 52733 pražce ocelové
     • 52734 pražce železobeton.
     • 52735 pražce z betonu předpjatého
     • 52736 jiné konstrukce místo pražců
     • 52737 mostnice
     • 52738 podélné prahy
     • 52739 ostatní
    • 5274 tvar jiný od 45 kg/m
     • 52741 pražce dřevěné měkké
     • 52742 pražce dřevěné tvrdé
     • 52743 pražce ocelové
     • 52744 pražce železobeton.
     • 52745 pražce z betonu předpjatého
     • 52746 jiné konstrukce místo pražců
     • 52747 mostnice
     • 52748 podélné prahy
     • 52749 ostatní
    • 5275 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52751 pražce dřevěné měkké
     • 52752 pražce dřevěné tvrdé
     • 52753 pražce ocelové
     • 52754 pražce železobeton.
     • 52755 pražce z betonu předpjatého
     • 52756 jiné konstrukce místo pražců
     • 52757 mostnice
     • 52758 podélné prahy
     • 52759 ostatní
    • 5276 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52761 pražce dřevěné měkké
     • 52762 pražce dřevěné tvrdé
     • 52763 pražce ocelové
     • 52764 pražce železobeton.
     • 52765 pražce z betonu předpjatého
     • 52766 jiné konstrukce místo pražců
     • 52767 mostnice
     • 52768 podélné prahy
     • 52769 ostatní
    • 5277 žlábkové
     • 52771 pražce dřevěné měkké
     • 52772 pražce dřevěné tvrdé
     • 52773 pražce ocelové
     • 52774 pražce železobeton.
     • 52775 pražce z betonu předpjatého
     • 52776 jiné konstrukce místo pražců
     • 52777 mostnice
     • 52778 podélné prahy
     • 52779 ostatní
    • 5278 bez materiálu
     • 52781 pražce dřevěné měkké
     • 52782 pražce dřevěné tvrdé
     • 52783 pražce ocelové
     • 52784 pražce železobeton.
     • 52785 pražce z betonu předpjatého
     • 52786 jiné konstrukce místo pražců
     • 52787 mostnice
     • 52788 podélné prahy
     • 52789 ostatní
    • 5279 ostatní
     • 52791 pražce dřevěné měkké
     • 52792 pražce dřevěné tvrdé
     • 52793 pražce ocelové
     • 52794 pražce železobeton.
     • 52795 pražce z betonu předpjatého
     • 52796 jiné konstrukce místo pražců
     • 52797 mostnice
     • 52798 podélné prahy
     • 52799 ostatní
   • 528 obnova kolejí
    • 5281 tvar R 65
     • 52811 pražce dřevěné měkké
     • 52812 pražce dřevěné tvrdé
     • 52813 pražce ocelové
     • 52814 pražce železobeton.
     • 52815 pražce z betonu předpjatého
     • 52816 jiné konstrukce místo pražců
     • 52817 mostnice
     • 52818 podélné prahy
     • 52819 ostatní
    • 5282 tvar T
     • 52821 pražce dřevěné měkké
     • 52822 pražce dřevěné tvrdé
     • 52823 pražce ocelové
     • 52824 pražce železobeton.
     • 52825 pražce z betonu předpjatého
     • 52826 jiné konstrukce místo pražců
     • 52827 mostnice
     • 52828 podélné prahy
     • 52829 ostatní
    • 5283 tvar S 49
     • 52831 pražce dřevěné měkké
     • 52832 pražce dřevěné tvrdé
     • 52833 pražce ocelové
     • 52834 pražce železobeton.
     • 52835 pražce z betonu předpjatého
     • 52836 jiné konstrukce místo pražců
     • 52837 mostnice
     • 52838 podélné prahy
     • 52839 ostatní
    • 5284 tvar UIC60
     • 52841 pražce dřevěné měkké
     • 52842 pražce dřevěné tvrdé
     • 52843 pražce ocelové
     • 52844 pražce železobeton.
     • 52845 pražce z betonu předpjatého
     • 52846 jiné konstrukce místo pražců
     • 52847 mostnice
     • 52848 podélné prahy
     • 52849 ostatní
    • 5285 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52851 pražce dřevěné měkké
     • 52852 pražce dřevěné tvrdé
     • 52853 pražce ocelové
     • 52854 pražce železobeton.
     • 52855 pražce z betonu předpjatého
     • 52856 jiné konstrukce místo pražců
     • 52857 mostnice
     • 52858 podélné prahy
     • 52859 ostatní
    • 5286 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52861 pražce dřevěné měkké
     • 52862 pražce dřevěné tvrdé
     • 52863 pražce ocelové
     • 52864 pražce železobeton.
     • 52865 pražce z betonu předpjatého
     • 52866 jiné konstrukce místo pražců
     • 52867 mostnice
     • 52868 podélné prahy
     • 52869 ostatní
    • 5287 žlábkové
     • 52871 pražce dřevěné měkké
     • 52872 pražce dřevěné tvrdé
     • 52873 pražce ocelové
     • 52874 pražce železobeton.
     • 52875 pražce z betonu předpjatého
     • 52876 jiné konstrukce místo pražců
     • 52877 mostnice
     • 52878 podélné prahy
     • 52879 ostatní
    • 5288 bez materiálu
     • 52881 pražce dřevěné měkké
     • 52882 pražce dřevěné tvrdé
     • 52883 pražce ocelové
     • 52884 pražce železobeton.
     • 52885 pražce z betonu předpjatého
     • 52886 jiné konstrukce místo pražců
     • 52887 mostnice
     • 52888 podélné prahy
     • 52889 ostatní
    • 5289 ostatní
     • 52891 pražce dřevěné měkké
     • 52892 pražce dřevěné tvrdé
     • 52893 pražce ocelové
     • 52894 pražce železobeton.
     • 52895 pražce z betonu předpjatého
     • 52896 jiné konstrukce místo pražců
     • 52897 mostnice
     • 52898 podélné prahy
     • 52899 ostatní
   • 529 ostatní
    • 5291 tvar R 65
     • 52911 pražce dřevěné měkké
     • 52912 pražce dřevěné tvrdé
     • 52913 pražce ocelové
     • 52914 pražce železobeton.
     • 52915 pražce z betonu předpjatého
     • 52916 jiné konstrukce místo pražců
     • 52917 mostnice
     • 52918 podélné prahy
     • 52919 ostatní
    • 5292 tvar T
     • 52921 pražce dřevěné měkké
     • 52922 pražce dřevěné tvrdé
     • 52923 pražce ocelové
     • 52924 pražce železobeton.
     • 52925 pražce z betonu předpjatého
     • 52926 jiné konstrukce místo pražců
     • 52927 mostnice
     • 52928 podélné prahy
     • 52929 ostatní
    • 5293 tvar S 49
     • 52931 pražce dřevěné měkké
     • 52932 pražce dřevěné tvrdé
     • 52933 pražce ocelové
     • 52934 pražce železobeton.
     • 52935 pražce z betonu předpjatého
     • 52936 jiné konstrukce místo pražců
     • 52937 mostnice
     • 52938 podélné prahy
     • 52939 ostatní
    • 5294 tvar jiný od 45 kg/m
     • 52941 pražce dřevěné měkké
     • 52942 pražce dřevěné tvrdé
     • 52943 pražce ocelové
     • 52944 pražce železobeton.
     • 52945 pražce z betonu předpjatého
     • 52946 jiné konstrukce místo pražců
     • 52947 mostnice
     • 52948 podélné prahy
     • 52949 ostatní
    • 5295 tvar jiný od 20 do 45 kg/m
     • 52951 pražce dřevěné měkké
     • 52952 pražce dřevěné tvrdé
     • 52953 pražce ocelové
     • 52954 pražce železobeton.
     • 52955 pražce z betonu předpjatého
     • 52956 jiné konstrukce místo pražců
     • 52957 mostnice
     • 52958 podélné prahy
     • 52959 ostatní
    • 5296 tvar jiný do 20 kg/m
     • 52961 pražce dřevěné měkké
     • 52962 pražce dřevěné tvrdé
     • 52963 pražce ocelové
     • 52964 pražce železobeton.
     • 52965 pražce z betonu předpjatého
     • 52966 jiné konstrukce místo pražců
     • 52967 mostnice
     • 52968 podélné prahy
     • 52969 ostatní
    • 5297 žlábkové
     • 52971 pražce dřevěné měkké
     • 52972 pražce dřevěné tvrdé
     • 52973 pražce ocelové
     • 52974 pražce železobeton.
     • 52975 pražce z betonu předpjatého
     • 52976 jiné konstrukce místo pražců
     • 52977 mostnice
     • 52978 podélné prahy
     • 52979 ostatní
    • 5298 bez materiálu
     • 52981 pražce dřevěné měkké
     • 52982 pražce dřevěné tvrdé
     • 52983 pražce ocelové
     • 52984 pražce železobeton.
     • 52985 pražce z betonu předpjatého
     • 52986 jiné konstrukce místo pražců
     • 52987 mostnice
     • 52988 podélné prahy
     • 52989 ostatní
    • 5299 ostatní
     • 52991 pražce dřevěné měkké
     • 52992 pražce dřevěné tvrdé
     • 52993 pražce ocelové
     • 52994 pražce železobeton.
     • 52995 pražce z betonu předpjatého
     • 52996 jiné konstrukce místo pražců
     • 52997 mostnice
     • 52998 podélné prahy
     • 52999 ostatní
  • 53 kolejová rozvětvení
   • 531 zřízení želez. kolej. rozvětvení normál. rozchodných
    • 5311 výhybky tvaru R 65
     • 53111 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53112 výhybka jednoduchá
     • 53113 výhybka oboustranná
     • 53114 výhybka křižovat. celá
     • 53115 výhybka křižovat. poloviční
     • 53116 kolejová křižovat.
     • 53117 jednoduchá kolejová spojka
     • 53118 dvojitá kolejová spojka
     • 53119 ostatní
    • 5312 výhybky, tvar T na dřev. pražcích
     • 53121 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53122 výhybka jednoduchá
     • 53123 výhybka oboustranná
     • 53124 výhybka křižovat. celá
     • 53125 výhybka křižovat. poloviční
     • 53126 kolejová křižovat.
     • 53127 jednoduchá kolejová spojka
     • 53128 dvojitá kolejová spojka
     • 53129 ostatní
    • 5313 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53131 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53132 výhybka jednoduchá
     • 53133 výhybka oboustranná
     • 53134 výhybka křižovat. celá
     • 53135 výhybka křižovat. poloviční
     • 53136 kolejová křižovat.
     • 53137 jednoduchá kolejová spojka
     • 53138 dvojitá kolejová spojka
     • 53139 ostatní
    • 5314 výhybky, tvar S 49
     • 53141 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53142 výhybka jednoduchá
     • 53143 výhybka oboustranná
     • 53144 výhybka křižovat. celá
     • 53145 výhybka křižovat. poloviční
     • 53146 kolejová křižovat.
     • 53147 jednoduchá kolejová spojka
     • 53148 dvojitá kolejová spojka
     • 53149 ostatní
    • 5315 výhybky, tvar S 49, na ocel. pražcích
     • 53151 výhybka jednoduchá štíhlá
    • 5316 výhybky, tvar UIC 60 na dřev. pražcích
     • 53161 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53162 výhybka jednoduchá
     • 53163 výhybka oboustranná
     • 53164 výhybka křižovat. celá
     • 53165 výhybka křižovat. poloviční
     • 53166 kolejová křižovat.
     • 53167 jednoduchá kolejová spojka
     • 53168 dvojitá kolejová spojka
     • 53169 ostatní
    • 5317 výhybky, tvar UIC na ocel. pražcích
     • 53171 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53172 výhybka jednoduchá
     • 53173 výhybka oboustranná
     • 53174 výhybka křižovat. celá
     • 53175 výhybka křižovat. poloviční
     • 53176 kolejová křižovat.
     • 53177 jednoduchá kolejová spojka
     • 53178 dvojitá kolejová spojka
     • 53179 ostatní
    • 5318 výhybky tvaru UIC60
     • 53181 jednoduchá štíhlá
     • 53182 jednoduchá
     • 53183 oboustranná
     • 53184 křižovatková celá
     • 53185 křižovatková poloviční
     • 53186 kolejová křižovatka
     • 53187 jednoduchá kolejová spojka
     • 53188 dvojitá kolejová spojka
     • 53189 ostatní
   • 532 zřízení želez. kolej. rozvětvení, širokorozchodných
    • 5321 výhybky tvaru R 65 na dřev. pražcích
     • 53211 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53212 výhybka jednoduchá
     • 53213 výhybka oboustranná
     • 53214 výhybka křižovat. celá
     • 53215 výhybka křižovat. poloviční
     • 53216 kolejová křižovat.
     • 53217 jednoduchá kolejová spojka
     • 53218 dvojitá kolejová spojka
     • 53219 ostatní
    • 5322 výhybky, tvar T na dřev. pražcích
     • 53221 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53222 výhybka jednoduchá
     • 53223 výhybka oboustranná
     • 53224 výhybka křižovat. celá
     • 53225 výhybka křižovat. poloviční
     • 53226 kolejová křižovat.
     • 53227 jednoduchá kolejová spojka
     • 53228 dvojitá kolejová spojka
     • 53229 ostatní
    • 5323 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53231 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53232 výhybka jednoduchá
     • 53233 výhybka oboustranná
     • 53234 výhybka křižovat. celá
     • 53235 výhybka křižovat. poloviční
     • 53236 kolejová křižovat.
     • 53237 jednoduchá kolejová spojka
     • 53238 dvojitá kolejová spojka
     • 53239 ostatní
    • 5324 výhybky, tvar S 49 na dřev. pražcích
     • 53241 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53242 výhybka jednoduchá
     • 53243 výhybka oboustranná
     • 53244 výhybka křižovat. celá
     • 53245 výhybka křižovat. poloviční
     • 53246 kolejová křižovat.
     • 53247 jednoduchá kolejová spojka
     • 53248 dvojitá kolejová spojka
     • 53249 ostatní
    • 5325 výhybky, tvar S 49 na ocel. pražcích
     • 53251 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53252 výhybka jednoduchá
     • 53253 výhybka oboustranná
     • 53254 výhybka křižovat. celá
     • 53255 výhybka křižovat. poloviční
     • 53256 kolejová křižovat.
     • 53257 jednoduchá kolejová spojka
     • 53258 dvojitá kolejová spojka
     • 53259 ostatní
    • 5326 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m na dřev. pražcích
     • 53261 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53262 výhybka jednoduchá
     • 53263 výhybka oboustranná
     • 53264 výhybka křižovat. celá
     • 53265 výhybka křižovat. poloviční
     • 53266 kolejová křižovat.
     • 53267 jednoduchá kolejová spojka
     • 53268 dvojitá kolejová spojka
     • 53269 ostatní
    • 5327 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m, na ocel. pražcích
     • 53271 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53272 výhybka jednoduchá
     • 53273 výhybka oboustranná
     • 53274 výhybka křižovat. celá
     • 53275 výhybka křižovat. poloviční
     • 53276 kolejová křižovat.
     • 53277 jednoduchá kolejová spojka
     • 53278 dvojitá kolejová spojka
     • 53279 ostatní
   • 533 zřízení kolejových rozvětvení městských
    • 5331 výhybky tvaru R 65 na dřev. pražcích
     • 53311 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53312 výhybka jednoduchá
     • 53313 výhybka oboustranná
     • 53314 výhybka křižovat. celá
     • 53315 výhybka křižovat. poloviční
     • 53316 kolejová křižovat.
     • 53317 jednoduchá kolejová spojka
     • 53318 dvojitá kolejová spojka
     • 53319 ostatní
    • 5332 výhybky tvar T na dřev. pražcích
     • 53321 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53322 výhybka jednoduchá
     • 53323 výhybka oboustranná
     • 53324 výhybka křižovat. celá
     • 53325 výhybka křižovat. poloviční
     • 53326 kolejová křižovat.
     • 53327 jednoduchá kolejová spojka
     • 53328 dvojitá kolejová spojka
     • 53329 ostatní
    • 5333 výhybky tvar T na ocel. pražcích
     • 53331 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53332 výhybka jednoduchá
     • 53333 výhybka oboustranná
     • 53334 výhybka křižovat. celá
     • 53335 výhybka křižovat. poloviční
     • 53336 kolejová křižovat.
     • 53337 jednoduchá kolejová spojka
     • 53338 dvojitá kolejová spojka
     • 53339 ostatní
    • 5334 výhybky tvar S 49 na dřev. pražcích
     • 53341 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53342 výhybka jednoduchá
     • 53343 výhybka oboustranná
     • 53344 výhybka křižovat. celá
     • 53345 výhybka křižovat. poloviční
     • 53346 kolejová křižovat.
     • 53347 jednoduchá kolejová spojka
     • 53348 dvojitá kolejová spojka
     • 53349 ostatní
    • 5335 výhybky tvar S 49, na ocel. pražcích
     • 53351 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53352 výhybka jednoduchá
     • 53353 výhybka oboustranná
     • 53354 výhybka křižovat. celá
     • 53355 výhybka křižovat. poloviční
     • 53356 kolejová křižovat.
     • 53357 jednoduchá kolejová spojka
     • 53358 dvojitá kolejová spojka
     • 53359 ostatní
    • 5336 výhybky tvar jiný od 20 do 45 kg/m na dřev. pražcích
     • 53361 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53362 výhybka jednoduchá
     • 53363 výhybka oboustranná
     • 53364 výhybka křižovat. celá
     • 53365 výhybka křižovat. poloviční
     • 53366 kolejová křižovat.
     • 53367 jednoduchá kolejová spojka
     • 53368 dvojitá kolejová spojka
     • 53369 ostatní
    • 5337 výhybky tvar jiný od 20 do 45 kg/m na ocel. pražcích
     • 53371 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53372 výhybka jednoduchá
     • 53373 výhybka oboustranná
     • 53374 výhybka křižovat. celá
     • 53375 výhybka křižovat. poloviční
     • 53376 kolejová křižovat.
     • 53377 jednoduchá kolejová spojka
     • 53378 dvojitá kolejová spojka
     • 53379 ostatní
    • 5338 výhybky z kolejnic žlábkových
     • 53381 výhybka jednoduchá pražský typ
     • 53382 výhybka jednoduchá vítkovický typ
     • 53383 výhybka a křížení pro jednokolejné rozvětvení pražského typu
     • 53384 výhybka a křížení pro dvoukolejné rozvětvení pražského typu
     • 53385 výhybka a křížení pro trojsměrné rozvětvení pražského typu
     • 53386 kolejové křížení pražského typu
     • 53387 kolejové křížení vítkovického typu
     • 53389 ostatní
    • 5339 ostatní
     • 53391 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53392 výhybka jednoduchá
     • 53393 výhybka oboustranná
     • 53394 výhybka křižovat. celá
     • 53395 výhybka křižovat. poloviční
     • 53396 kolejová křižovat.
     • 53397 jednoduchá kolejová spojka
     • 53398 dvojitá kolejová spojka
     • 53399 ostatní
   • 534 zřízení kolejových rozvětvení městských, úzkorozchodných
    • 5341 výhybky tvaru R 65 na dřev. pražcích
     • 53411 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53412 výhybka jednoduchá
     • 53413 výhybka oboustranná
     • 53414 výhybka křižovat. celá
     • 53415 výhybka křižovat. poloviční
     • 53416 kolejová křižovat.
     • 53417 jednoduchá kolejová spojka
     • 53418 dvojitá kolejová spojka
     • 53419 ostatní
    • 5342 výhybky, tvar T na dřev. pražcích
     • 53421 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53422 výhybka jednoduchá
     • 53423 výhybka oboustranná
     • 53424 výhybka křižovat. celá
     • 53425 výhybka křižovat. poloviční
     • 53426 kolejová křižovat.
     • 53427 jednoduchá kolejová spojka
     • 53428 dvojitá kolejová spojka
     • 53429 ostatní
    • 5343 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53431 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53432 výhybka jednoduchá
     • 53433 výhybka oboustranná
     • 53434 výhybka křižovat. celá
     • 53435 výhybka křižovat. poloviční
     • 53436 kolejová křižovat.
     • 53437 jednoduchá kolejová spojka
     • 53438 dvojitá kolejová spojka
     • 53439 ostatní
    • 5344 výhybky, tvar S 49 na dřev. pražcích
     • 53441 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53442 výhybka jednoduchá
     • 53443 výhybka oboustranná
     • 53444 výhybka křižovat. celá
     • 53445 výhybka křižovat. poloviční
     • 53446 kolejová křižovat.
     • 53447 jednoduchá kolejová spojka
     • 53448 dvojitá kolejová spojka
     • 53449 ostatní
    • 5345 výhybky, tvar S 49 na ocel. pražcích
     • 53451 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53452 výhybka jednoduchá
     • 53453 výhybka oboustranná
     • 53454 výhybka křižovat. celá
     • 53455 výhybka křižovat. poloviční
     • 53456 kolejová křižovat.
     • 53457 jednoduchá kolejová spojka
     • 53458 dvojitá kolejová spojka
     • 53459 ostatní
    • 5346 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m na dřev. pražcích
     • 53461 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53462 výhybka jednoduchá
     • 53463 výhybka oboustranná
     • 53464 výhybka křižovat. celá
     • 53465 výhybka křižovat. poloviční
     • 53466 kolejová křižovat.
     • 53467 jednoduchá kolejová spojka
     • 53468 dvojitá kolejová spojka
     • 53469 ostatní
    • 5347 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m na ocel. pražcích
     • 53471 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53472 výhybka jednoduchá
     • 53473 výhybka oboustranná
     • 53474 výhybka křižovat. celá
     • 53475 výhybka křižovat. poloviční
     • 53476 kolejová křižovat.
     • 53477 jednoduchá kolejová spojka
     • 53478 dvojitá kolejová spojka
     • 53479 ostatní
   • 535 snesení kolejových rozvětvení želez. pražcích
    • 5351 výhybky tvaru R 65 na dřev. pražcích
     • 53511 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53512 výhybka jednoduchá
     • 53513 výhybka oboustranná
     • 53514 výhybka křižovat. celá
     • 53515 výhybka křižovat. poloviční
     • 53516 kolejová křižovat.
     • 53517 jednoduchá kolejová spojka
     • 53518 dvojitá kolejová spojka
     • 53519 ostatní
    • 5352 výhybky tvar T na dřev. pražcích
     • 53521 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53522 výhybka jednoduchá
     • 53523 výhybka oboustranná
     • 53524 výhybka křižovat. celá
     • 53525 výhybka křižovat. poloviční
     • 53526 kolejová křižovat.
     • 53527 jednoduchá kolejová spojka
     • 53528 dvojitá kolejová spojka
     • 53529 ostatní
    • 5353 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53531 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53532 výhybka jednoduchá
     • 53533 výhybka oboustranná
     • 53534 výhybka křižovat. celá
     • 53535 výhybka křižovat. poloviční
     • 53536 kolejová křižovat.
     • 53537 jednoduchá kolejová spojka
     • 53538 dvojitá kolejová spojka
     • 53539 ostatní
    • 5354 výhybky, tvar S 49 na dřev. pražcích
     • 53541 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53542 výhybka jednoduchá
     • 53543 výhybka oboustranná
     • 53544 výhybka křižovat. celá
     • 53545 výhybka křižovat. poloviční
     • 53546 kolejová křižovat.
     • 53547 jednoduchá kolejová spojka
     • 53548 dvojitá kolejová spojka
     • 53549 ostatní
    • 5355 výhybky, tvar S 49 na ocel. pražcích
     • 53551 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53552 výhybka jednoduchá
     • 53553 výhybka oboustranná
     • 53554 výhybka křižovat. celá
     • 53555 výhybka křižovat. poloviční
     • 53556 kolejová křižovat.
     • 53557 jednoduchá kolejová spojka
     • 53558 dvojitá kolejová spojka
     • 53559 ostatní
    • 5356 výhybky, tvar UIC 60 na dřev. pražcích
     • 53561 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53562 výhybka jednoduchá
     • 53563 výhybka oboustranná
     • 53564 výhybka křižovat. celá
     • 53565 výhybka křižovat. poloviční
     • 53566 kolejová křižovat.
     • 53567 jednoduchá kolejová spojka
     • 53568 dvojitá kolejová spojka
     • 53569 ostatní
    • 5357 výhybky, tvar UIC 60 na ocel. pražcích
     • 53571 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53572 výhybka jednoduchá
     • 53573 výhybka oboustranná
     • 53574 výhybka křižovat. celá
     • 53575 výhybka křižovat. poloviční
     • 53576 kolejová křižovat.
     • 53577 jednoduchá kolejová spojka
     • 53578 dvojitá kolejová spojka
     • 53579 ostatní
   • 536 snesení kolejových rozvětvení želez. pražcích, městských
    • 5361 výhybky tvaru R 65 na dřev. pražcích
     • 53611 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53612 výhybka jednoduchá
     • 53613 výhybka oboustranná
     • 53614 výhybka křižovat. celá
     • 53615 výhybka křižovat. poloviční
     • 53616 kolejová křižovat.
     • 53617 jednoduchá kolejová spojka
     • 53618 dvojitá kolejová spojka
     • 53619 ostatní
    • 5362 výhybky, tvar T na dřev. pražcích
     • 53621 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53622 výhybka jednoduchá
     • 53623 výhybka oboustranná
     • 53624 výhybka křižovat. celá
     • 53625 výhybka křižovat. poloviční
     • 53626 kolejová křižovat.
     • 53627 jednoduchá kolejová spojka
     • 53628 dvojitá kolejová spojka
     • 53629 ostatní
    • 5363 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53631 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53632 výhybka jednoduchá
     • 53633 výhybka oboustranná
     • 53634 výhybka křižovat. celá
     • 53635 výhybka křižovat. poloviční
     • 53636 kolejová křižovat.
     • 53637 jednoduchá kolejová spojka
     • 53638 dvojitá kolejová spojka
     • 53639 ostatní
    • 5364 výhybky, tvar S 49 na dřev. pražcích
     • 53641 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53642 výhybka jednoduchá
     • 53643 výhybka oboustranná
     • 53644 výhybka křižovat. celá
     • 53645 výhybka křižovat. poloviční
     • 53646 kolejová křižovat.
     • 53647 jednoduchá kolejová spojka
     • 53648 dvojitá kolejová spojka
     • 53649 ostatní
    • 5365 výhybky, tvar S 49 na ocel. pražcích
     • 53651 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53652 výhybka jednoduchá
     • 53653 výhybka oboustranná
     • 53654 výhybka křižovat. celá
     • 53655 výhybka křižovat. poloviční
     • 53656 kolejová křižovat.
     • 53657 jednoduchá kolejová spojka
     • 53658 dvojitá kolejová spojka
     • 53659 ostatní
    • 5366 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m na dřev. pražcích
     • 53661 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53662 výhybka jednoduchá
     • 53663 výhybka oboustranná
     • 53664 výhybka křižovat. celá
     • 53665 výhybka křižovat. poloviční
     • 53666 kolejová křižovat.
     • 53667 jednoduchá kolejová spojka
     • 53668 dvojitá kolejová spojka
     • 53669 ostatní
    • 5367 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m, na ocel. pražcích
     • 53671 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53672 výhybka jednoduchá
     • 53673 výhybka oboustranná
     • 53674 výhybka křižovat. celá
     • 53675 výhybka křižovat. poloviční
     • 53676 kolejová křižovat.
     • 53677 jednoduchá kolejová spojka
     • 53678 dvojitá kolejová spojka
     • 53679 ostatní
    • 5368 výhybky z kolejnic žlábkových
     • 53681 výhybka jednoduchá pražský typ
     • 53682 výhybka jednoduchá vítkovický typ
     • 53683 výhybka a křížení pro jednokolejné rozvětvení pražského typu
     • 53684 výhybka a křížení pro dvoukolejné rozvětvení pražského typu
     • 53685 výhybka a křížení pro trojsměrné rozvětvení pražského typu
     • 53686 kolejové křížení pražského typu
     • 53687 kolejové křížení vítkovického typu
     • 53689 ostatní
    • 5369 ostatní
     • 53691 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53692 výhybka jednoduchá
     • 53693 výhybka oboustranná
     • 53694 výhybka křižovat. celá
     • 53695 výhybka křižovat. poloviční
     • 53696 kolejová křižovat.
     • 53697 jednoduchá kolejová spojka
     • 53698 dvojitá kolejová spojka
     • 53699 ostatní
   • 537 snesení kolejových rozvětvení želez. pražcích, úzkorozchodných
    • 5371 výhybky tvaru R 65 na dřev. pražcích
     • 53711 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53712 výhybka jednoduchá
     • 53713 výhybka oboustranná
     • 53714 výhybka křižovat. celá
     • 53715 výhybka křižovat. poloviční
     • 53716 kolejová křižovat.
     • 53717 jednoduchá kolejová spojka
     • 53718 dvojitá kolejová spojka
     • 53719 ostatní
    • 5372 výhybky, tvar T na dřev. pražcích
     • 53721 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53722 výhybka jednoduchá
     • 53723 výhybka oboustranná
     • 53724 výhybka křižovat. celá
     • 53725 výhybka křižovat. poloviční
     • 53726 kolejová křižovat.
     • 53727 jednoduchá kolejová spojka
     • 53728 dvojitá kolejová spojka
     • 53729 ostatní
    • 5373 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53731 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53732 výhybka jednoduchá
     • 53733 výhybka oboustranná
     • 53734 výhybka křižovat. celá
     • 53735 výhybka křižovat. poloviční
     • 53736 kolejová křižovat.
     • 53737 jednoduchá kolejová spojka
     • 53738 dvojitá kolejová spojka
     • 53739 ostatní
    • 5374 výhybky, tvar S 49 na dřev. pražcích
     • 53741 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53742 výhybka jednoduchá
     • 53743 výhybka oboustranná
     • 53744 výhybka křižovat. celá
     • 53745 výhybka křižovat. poloviční
     • 53746 kolejová křižovat.
     • 53747 jednoduchá kolejová spojka
     • 53748 dvojitá kolejová spojka
     • 53749 ostatní
    • 5375 výhybky, tvar S 49 na ocel. pražcích
     • 53751 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53752 výhybka jednoduchá
     • 53753 výhybka oboustranná
     • 53754 výhybka křižovat. celá
     • 53755 výhybka křižovat. poloviční
     • 53756 kolejová křižovat.
     • 53757 jednoduchá kolejová spojka
     • 53758 dvojitá kolejová spojka
     • 53759 ostatní
    • 5376 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m na dřev. pražcích
     • 53761 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53762 výhybka jednoduchá
     • 53763 výhybka oboustranná
     • 53764 výhybka křižovat. celá
     • 53765 výhybka křižovat. poloviční
     • 53766 kolejová křižovat.
     • 53767 jednoduchá kolejová spojka
     • 53768 dvojitá kolejová spojka
     • 53769 ostatní
    • 5377 výhybky, tvar jiný od 20 do 45 kg/m na ocel. pražcích
     • 53771 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53772 výhybka jednoduchá
     • 53773 výhybka oboustranná
     • 53774 výhybka křižovat. celá
     • 53775 výhybka křižovat. poloviční
     • 53776 kolejová křižovat.
     • 53777 jednoduchá kolejová spojka
     • 53778 dvojitá kolejová spojka
     • 53779 ostatní
   • 538 obnova kolejových rozvětvení
    • 5381 výhybky tvaru R 65
     • 53811 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53812 výhybka jednoduchá
     • 53813 výhybka oboustranná
     • 53814 výhybka křižovat. celá
     • 53815 výhybka křižovat. poloviční
     • 53816 kolejová křižovat.
     • 53817 jednoduchá kolejová spojka
     • 53818 dvojitá kolejová spojka
     • 53819 ostatní
    • 5382 výhybky, tvar T na dřev. pražcích
     • 53821 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53822 výhybka jednoduchá
     • 53823 výhybka oboustranná
     • 53824 výhybka křižovat. celá
     • 53825 výhybka křižovat. poloviční
     • 53826 kolejová křižovat.
     • 53827 jednoduchá kolejová spojka
     • 53828 dvojitá kolejová spojka
     • 53829 ostatní
    • 5383 výhybky, tvar T na ocel. pražcích
     • 53831 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53832 výhybka jednoduchá
     • 53833 výhybka oboustranná
     • 53834 výhybka křižovat. celá
     • 53835 výhybka křižovat. poloviční
     • 53836 kolejová křižovat.
     • 53837 jednoduchá kolejová spojka
     • 53838 dvojitá kolejová spojka
     • 53839 ostatní
    • 5384 výhybky, tvar S 49
     • 53841 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53842 výhybka jednoduchá
     • 53843 výhybka oboustranná
     • 53844 výhybka křižovat. celá
     • 53845 výhybka křižovat. poloviční
     • 53846 kolejová křižovat.
     • 53847 jednoduchá kolejová spojka
     • 53848 dvojitá kolejová spojka
     • 53849 ostatní
    • 5386 výhybky, tvar UIC 60
     • 53861 výhybka jednoduchá štíhlá
     • 53862 výhybka jednoduchá
     • 53863 výhybka oboustranná
     • 53864 výhybka křižovat. celá
     • 53865 výhybka křižovat. poloviční
     • 53866 kolejová křižovat.
     • 53867 jednoduchá kolejová spojka
     • 53868 dvojitá kolejová spojka
     • 53869 ostatní
  • 54 ostatní úpravy železničního svršku
   • 541 rozebrání
    • 5411 kolej
     • 54111 pražce dřevěné
     • 54112 pražce ocelové
     • 54113 pražce železobetonové
     • 54114 pražce z betonu předpjatého
     • 54115 dočasná úprava
     • 54119 ostatní
    • 5412 kolejová rozvětvení
     • 54121 pražce dřevěné
     • 54122 pražce ocelové
     • 54123 pražce železobetonové
     • 54124 pražce z betonu předpjatého
     • 54125 dočasná úprava
     • 54129 ostatní
    • 5413 pražce
     • 54131 pražce dřevěné
     • 54132 pražce ocelové
     • 54133 pražce železobetonové
     • 54134 pražce z betonu předpjatého
     • 54135 dočasná úprava
     • 54139 ostatní
    • 5414 dilatační zařízení
     • 54141 pražce dřevěné
     • 54142 pražce ocelové
     • 54143 pražce železobetonové
     • 54144 pražce z betonu předpjatého
     • 54145 dočasná úprava
     • 54149 ostatní
    • 5415 izolovaný styk
     • 54151 pražce dřevěné
     • 54152 pražce ocelové
     • 54153 pražce železobetonové
     • 54154 pražce z betonu předpjatého
     • 54155 dočasná úprava
     • 54159 ostatní
    • 5416 přechodný styk
     • 54161 pražce dřevěné
     • 54162 pražce ocelové
     • 54163 pražce železobetonové
     • 54164 pražce z betonu předpjatého
     • 54165 dočasná úprava
     • 54169 ostatní
    • 5417 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54171 pražce dřevěné
     • 54172 pražce ocelové
     • 54173 pražce železobetonové
     • 54174 pražce z betonu předpjatého
     • 54175 dočasná úprava
     • 54179 ostatní
    • 5418 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54181 pražce dřevěné
     • 54182 pražce ocelové
     • 54183 pražce železobetonové
     • 54184 pražce z betonu předpjatého
     • 54185 dočasná úprava
     • 54189 ostatní
    • 5419 ostatní
     • 54191 pražce dřevěné
     • 54192 pražce ocelové
     • 54193 pražce železobetonové
     • 54194 pražce z betonu předpjatého
     • 54195 dočasná úprava
     • 54199 ostatní
   • 542 posun nebo přemístění
    • 5421 kolej
     • 54211 pražce dřevěné
     • 54212 pražce ocelové
     • 54213 pražce železobetonové
     • 54214 pražce z betonu předpjatého
     • 54215 dočasná úprava
     • 54219 ostatní
    • 5422 kolejová rozvětvení
     • 54221 pražce dřevěné
     • 54222 pražce ocelové
     • 54223 pražce železobetonové
     • 54224 pražce z betonu předpjatého
     • 54225 dočasná úprava
     • 54229 ostatní
    • 5423 pražce
     • 54231 pražce dřevěné
     • 54232 pražce ocelové
     • 54233 pražce železobetonové
     • 54234 pražce z betonu předpjatého
     • 54235 dočasná úprava
     • 54239 ostatní
    • 5424 dilatační zařízení
     • 54241 pražce dřevěné
     • 54242 pražce ocelové
     • 54243 pražce železobetonové
     • 54244 pražce z betonu předpjatého
     • 54245 dočasná úprava
     • 54249 ostatní
    • 5425 izolovaný styk
     • 54251 pražce dřevěné
     • 54252 pražce ocelové
     • 54253 pražce železobetonové
     • 54254 pražce z betonu předpjatého
     • 54255 dočasná úprava
     • 54259 ostatní
    • 5426 přechodný styk
     • 54261 pražce dřevěné
     • 54262 pražce ocelové
     • 54263 pražce železobetonové
     • 54264 pražce z betonu předpjatého
     • 54265 dočasná úprava
     • 54269 ostatní
    • 5427 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54271 pražce dřevěné
     • 54272 pražce ocelové
     • 54273 pražce železobetonové
     • 54274 pražce z betonu předpjatého
     • 54275 dočasná úprava
     • 54279 ostatní
    • 5428 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54281 pražce dřevěné
     • 54282 pražce ocelové
     • 54283 pražce železobetonové
     • 54284 pražce z betonu předpjatého
     • 54285 dočasná úprava
     • 54289 ostatní
    • 5429 ostatní
     • 54291 pražce dřevěné
     • 54292 pražce ocelové
     • 54293 pražce železobetonové
     • 54294 pražce z betonu předpjatého
     • 54295 dočasná úprava
     • 54299 ostatní
   • 543 směrová a výšková úprava
    • 5431 kolej
     • 54311 pražce dřevěné
     • 54312 pražce ocelové
     • 54313 pražce železobetonové
     • 54314 pražce z betonu předpjatého
     • 54315 dočasná úprava
     • 54319 ostatní
    • 5432 kolejová rozvětvení
     • 54321 pražce dřevěné
     • 54322 pražce ocelové
     • 54323 pražce železobetonové
     • 54324 pražce z betonu předpjatého
     • 54325 dočasná úprava
     • 54329 ostatní
    • 5433 pražce
     • 54331 pražce dřevěné
     • 54332 pražce ocelové
     • 54333 pražce železobetonové
     • 54334 pražce z betonu předpjatého
     • 54335 dočasná úprava
     • 54339 ostatní
    • 5434 dilatační zařízení
     • 54341 pražce dřevěné
     • 54342 pražce ocelové
     • 54343 pražce železobetonové
     • 54344 pražce z betonu předpjatého
     • 54345 dočasná úprava
     • 54349 ostatní
    • 5435 izolovaný styk
     • 54351 pražce dřevěné
     • 54352 pražce ocelové
     • 54353 pražce železobetonové
     • 54354 pražce z betonu předpjatého
     • 54355 dočasná úprava
     • 54359 ostatní
    • 5436 přechodný styk
     • 54361 pražce dřevěné
     • 54362 pražce ocelové
     • 54363 pražce železobetonové
     • 54364 pražce z betonu předpjatého
     • 54365 dočasná úprava
     • 54369 ostatní
    • 5437 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54371 pražce dřevěné
     • 54372 pražce ocelové
     • 54373 pražce železobetonové
     • 54374 pražce z betonu předpjatého
     • 54375 dočasná úprava
     • 54379 ostatní
    • 5438 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54381 pražce dřevěné
     • 54382 pražce ocelové
     • 54383 pražce železobetonové
     • 54384 pražce z betonu předpjatého
     • 54385 dočasná úprava
     • 54389 ostatní
    • 5439 ostatní
     • 54391 pražce dřevěné
     • 54392 pražce ocelové
     • 54393 pražce železobetonové
     • 54394 pražce z betonu předpjatého
     • 54395 dočasná úprava
     • 54399 ostatní
   • 544 výšková úprava, podbíjení
    • 5441 kolej
     • 54411 pražce dřevěné
     • 54412 pražce ocelové
     • 54413 pražce železobetonové
     • 54414 pražce z betonu předpjatého
     • 54415 dočasná úprava
     • 54419 ostatní
    • 5442 kolejová rozvětvení
     • 54421 pražce dřevěné
     • 54422 pražce ocelové
     • 54423 pražce železobetonové
     • 54424 pražce z betonu předpjatého
     • 54425 dočasná úprava
     • 54429 ostatní
    • 5443 pražce
     • 54431 pražce dřevěné
     • 54432 pražce ocelové
     • 54433 pražce železobetonové
     • 54434 pražce z betonu předpjatého
     • 54435 dočasná úprava
     • 54439 ostatní
    • 5444 dilatační zařízení
     • 54441 pražce dřevěné
     • 54442 pražce ocelové
     • 54443 pražce železobetonové
     • 54444 pražce z betonu předpjatého
     • 54445 dočasná úprava
     • 54449 ostatní
    • 5445 izolovaný styk
     • 54451 pražce dřevěné
     • 54452 pražce ocelové
     • 54453 pražce železobetonové
     • 54454 pražce z betonu předpjatého
     • 54455 dočasná úprava
     • 54459 ostatní
    • 5446 přechodný styk
     • 54461 pražce dřevěné
     • 54462 pražce ocelové
     • 54463 pražce železobetonové
     • 54464 pražce z betonu předpjatého
     • 54465 dočasná úprava
     • 54469 ostatní
    • 5447 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54471 pražce dřevěné
     • 54472 pražce ocelové
     • 54473 pražce železobetonové
     • 54474 pražce z betonu předpjatého
     • 54475 dočasná úprava
     • 54479 ostatní
    • 5448 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54481 pražce dřevěné
     • 54482 pražce ocelové
     • 54483 pražce železobetonové
     • 54484 pražce z betonu předpjatého
     • 54485 dočasná úprava
     • 54489 ostatní
    • 5449 ostatní
     • 54491 pražce dřevěné
     • 54492 pražce ocelové
     • 54493 pražce železobetonové
     • 54494 pražce z betonu předpjatého
     • 54495 dočasná úprava
     • 54499 ostatní
   • 545 výměna
    • 5451 kolej
     • 54511 kolejnice
     • 54512 drobné kolejivo
     • 54513 výhybkové součásti
     • 54514 pražce dřevěné
     • 54515 pražce ocelové
     • 54516 pražce betonové
     • 54519 ostatní
    • 5452 kolejová rozvětvení
     • 54521 kolejnice
     • 54522 drobné kolejivo
     • 54523 výhybkové součásti
     • 54524 pražce dřevěné
     • 54525 pražce ocelové
     • 54526 pražce betonové
     • 54529 ostatní
    • 5453 pražce
     • 54531 kolejnice
     • 54532 drobné kolejivo
     • 54533 výhybkové součásti
     • 54534 pražce dřevěné
     • 54535 pražce ocelové
     • 54536 pražce betonové
     • 54539 ostatní
    • 5454 dilatační zařízení
     • 54541 kolejnice
     • 54542 drobné kolejivo
     • 54543 výhybkové součásti
     • 54544 pražce dřevěné
     • 54545 pražce ocelové
     • 54546 pražce betonové
     • 54549 ostatní
    • 5455 izolovaný styk
     • 54551 kolejnice
     • 54552 drobné kolejivo
     • 54553 výhybkové součásti
     • 54554 pražce dřevěné
     • 54555 pražce ocelové
     • 54556 pražce betonové
     • 54559 ostatní
    • 5456 přechodný styk
     • 54561 kolejnice
     • 54562 drobné kolejivo
     • 54563 výhybkové součásti
     • 54564 pražce dřevěné
     • 54565 pražce ocelové
     • 54566 pražce betonové
     • 54569 ostatní
    • 5457 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54571 kolejnice
     • 54572 drobné kolejivo
     • 54573 výhybkové součásti
     • 54574 pražce dřevěné
     • 54575 pražce ocelové
     • 54576 pražce betonové
     • 54579 ostatní
    • 5458 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54581 kolejnice
     • 54582 drobné kolejivo
     • 54583 výhybkové součásti
     • 54584 pražce dřevěné
     • 54585 pražce ocelové
     • 54586 pražce betonové
     • 54589 ostatní
    • 5459 ostatní
     • 54591 kolejnice
     • 54592 drobné kolejivo
     • 54593 výhybkové součásti
     • 54594 pražce dřevěné
     • 54595 pražce ocelové
     • 54596 pražce betonové
     • 54599 ostatní
   • 546 doplnění
    • 5461 kolej
     • 54611 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54612 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54613 vložení přechodných spojek
     • 54614 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54619 ostatní
    • 5462 kolejová rozvětvení
     • 54621 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54622 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54623 vložení přechodných spojek
     • 54624 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54629 ostatní
    • 5463 pražce
     • 54631 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54632 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54633 vložení přechodných spojek
     • 54634 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54639 ostatní
    • 5464 dilatační zařízení
     • 54641 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54642 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54643 vložení přechodných spojek
     • 54644 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54649 ostatní
    • 5465 izolovaný styk
     • 54651 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54652 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54653 vložení přechodných spojek
     • 54654 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54659 ostatní
    • 5466 přechodný styk
     • 54661 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54662 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54663 vložení přechodných spojek
     • 54664 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54669 ostatní
    • 5467 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54671 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54672 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54673 vložení přechodných spojek
     • 54674 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54679 ostatní
    • 5468 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54681 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54682 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54683 vložení přechodných spojek
     • 54684 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54689 ostatní
    • 5469 ostatní
     • 54691 zřízení styku s izol. vložkami
     • 54692 zřízení izol. styku s izol. spojkou z lisov. dřeva
     • 54693 vložení přechodných spojek
     • 54694 vložení pražce s tesařskou úpravou
     • 54699 ostatní
   • 547 kladení na městských drahách
    • 5471 kolej
     • 54711 pražce měkké
     • 54712 pražce tvrdé
     • 54713 pražce betonové
     • 54714 kolejnice NP 3
     • 54715 pražce výhybkové
     • 54716 výhybka
     • 54717 křížení
     • 54719 ostatní
    • 5472 kolejová rozvětvení
     • 54721 pražce měkké
     • 54722 pražce tvrdé
     • 54723 pražce betonové
     • 54724 kolejnice NP 3
     • 54725 pražce výhybkové
     • 54726 výhybka
     • 54727 křížení
     • 54729 ostatní
    • 5473 pražce
     • 54731 pražce měkké
     • 54732 pražce tvrdé
     • 54733 pražce betonové
     • 54734 kolejnice NP 3
     • 54735 pražce výhybkové
     • 54736 výhybka
     • 54737 křížení
     • 54739 ostatní
    • 5474 dilatační zařízení
     • 54741 pražce měkké
     • 54742 pražce tvrdé
     • 54743 pražce betonové
     • 54744 kolejnice NP 3
     • 54745 pražce výhybkové
     • 54746 výhybka
     • 54747 křížení
     • 54749 ostatní
    • 5475 izolovaný styk
     • 54751 pražce měkké
     • 54752 pražce tvrdé
     • 54753 pražce betonové
     • 54754 kolejnice NP 3
     • 54755 pražce výhybkové
     • 54756 výhybka
     • 54757 křížení
     • 54759 ostatní
    • 5476 přechodný styk
     • 54761 pražce měkké
     • 54762 pražce tvrdé
     • 54763 pražce betonové
     • 54764 kolejnice NP 3
     • 54765 pražce výhybkové
     • 54766 výhybka
     • 54767 křížení
     • 54769 ostatní
    • 5477 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54771 pražce měkké
     • 54772 pražce tvrdé
     • 54773 pražce betonové
     • 54774 kolejnice NP 3
     • 54775 pražce výhybkové
     • 54776 výhybka
     • 54777 křížení
     • 54779 ostatní
    • 5478 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54781 pražce měkké
     • 54782 pražce tvrdé
     • 54783 pražce betonové
     • 54784 kolejnice NP 3
     • 54785 pražce výhybkové
     • 54786 výhybka
     • 54787 křížení
     • 54789 ostatní
    • 5479 ostatní
     • 54791 pražce měkké
     • 54792 pražce tvrdé
     • 54793 pražce betonové
     • 54794 kolejnice NP 3
     • 54795 pražce výhybkové
     • 54796 výhybka
     • 54797 křížení
     • 54799 ostatní
   • 548 svařování, řezání apod.
    • 5481 kolej
     • 54811 svařování odporové
     • 54812 svařování aluminotermické
     • 54813 řezání a vrtání
     • 54814 broušení
     • 54819 ostatní
    • 5482 kolejová rozvětvení
     • 54821 svařování odporové
     • 54822 svařování aluminotermické
     • 54823 řezání a vrtání
     • 54824 broušení
     • 54829 ostatní
    • 5483 pražce
     • 54831 svařování odporové
     • 54832 svařování aluminotermické
     • 54833 řezání a vrtání
     • 54834 broušení
     • 54839 ostatní
    • 5484 dilatační zařízení
     • 54841 svařování odporové
     • 54842 svařování aluminotermické
     • 54843 řezání a vrtání
     • 54844 broušení
     • 54849 ostatní
    • 5485 izolovaný styk
     • 54851 svařování odporové
     • 54852 svařování aluminotermické
     • 54853 řezání a vrtání
     • 54854 broušení
     • 54859 ostatní
    • 5486 přechodný styk
     • 54861 svařování odporové
     • 54862 svařování aluminotermické
     • 54863 řezání a vrtání
     • 54864 broušení
     • 54869 ostatní
    • 5487 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54871 svařování odporové
     • 54872 svařování aluminotermické
     • 54873 řezání a vrtání
     • 54874 broušení
     • 54879 ostatní
    • 5488 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54881 svařování odporové
     • 54882 svařování aluminotermické
     • 54883 řezání a vrtání
     • 54884 broušení
     • 54889 ostatní
    • 5489 ostatní
     • 54891 svařování odporové
     • 54892 svařování aluminotermické
     • 54893 řezání a vrtání
     • 54894 broušení
     • 54899 ostatní
   • 549 ostatní
    • 5491 kolej
     • 54911 prozatímní styková propojka
     • 54912 odstranění stykové propojky
     • 54913 zrušení izolovaného styku
     • 54919 ostatní
    • 5492 kolejová rozvětvení
     • 54921 prozatímní styková propojka
     • 54922 odstranění stykové propojky
     • 54923 zrušení izolovaného styku
     • 54929 ostatní
    • 5493 pražce
     • 54931 prozatímní styková propojka
     • 54932 odstranění stykové propojky
     • 54933 zrušení izolovaného styku
     • 54939 ostatní
    • 5494 dilatační zařízení
     • 54941 prozatímní styková propojka
     • 54942 odstranění stykové propojky
     • 54943 zrušení izolovaného styku
     • 54949 ostatní
    • 5495 izolovaný styk
     • 54951 prozatímní styková propojka
     • 54952 odstranění stykové propojky
     • 54953 zrušení izolovaného styku
     • 54959 ostatní
    • 5496 přechodný styk
     • 54961 prozatímní styková propojka
     • 54962 odstranění stykové propojky
     • 54963 zrušení izolovaného styku
     • 54969 ostatní
    • 5497 pojistné kolejnice, úhelníky
     • 54971 prozatímní styková propojka
     • 54972 odstranění stykové propojky
     • 54973 zrušení izolovaného styku
     • 54979 ostatní
    • 5498 zvláštní úpravy pro elektrizaci a zabezpečovací zařízení
     • 54981 prozatímní styková propojka
     • 54982 odstranění stykové propojky
     • 54983 zrušení izolovaného styku
     • 54989 ostatní
    • 5499 ostatní
     • 54991 prozatímní styková propojka
     • 54992 odstranění stykové propojky
     • 54993 zrušení izolovaného styku
     • 54999 ostatní
  • 56 podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
   • 561 stabilizace ze zemin (sypanin), štěrkopísku nebo kameniva těženého
    • 5610 bez ohledu na materiál
     • 56101 tl. do 15 cm
     • 56102 tl. do 20 cm
     • 56103 tl. do 25 cm
     • 56104 tl. do 30 cm
     • 56105 tl. do 35 cm
     • 56106 tl. do 40 cm
     • 56107 tl. do 45 cm
     • 56108 tl. do 50 cm
     • 56109 ostatní
    • 5611 prostá (bez pojiva)
     • 56111 tl. do 12 cm
     • 56112 tl. přes 12 cm
    • 5612 cementová
     • 56121 tl. do 5 cm
     • 56122 tl. do 8 cm
     • 56123 tl. do 10 cm
     • 56124 tl. do 12 cm
     • 56125 tl. do 15 cm
     • 56126 tl. do 20 cm
     • 56127 tl. do 25 cm
     • 56129 ostatní
    • 5613 živičná
     • 56131 tl. do 5 cm
     • 56132 tl. do 8 cm
     • 56133 tl. do 10 cm
     • 56134 tl. do 12 cm
     • 56135 tl. do 15 cm
     • 56136 tl. do 20 cm
     • 56137 tl. do 25 cm
     • 56139 ostatní
    • 5614 vápenná
     • 56141 tl. do 5 cm
     • 56142 tl. do 8 cm
     • 56143 tl. do 10 cm
     • 56144 tl. do 12 cm
     • 56145 tl. do 15 cm
     • 56146 tl. do 20 cm
     • 56147 tl. do 25 cm
     • 56149 ostatní
    • 5615 s přidáním popílku
     • 56151 tl. do 5 cm
     • 56152 tl. do 8 cm
     • 56153 tl. do 10 cm
     • 56154 tl. do 12 cm
     • 56155 tl. do 15 cm
     • 56156 tl. do 20 cm
     • 56157 tl. do 25 cm
     • 56159 ostatní
    • 5616 s přidáním popílku a cementu
     • 56161 tl. do 5 cm
     • 56162 tl. do 8 cm
     • 56163 tl. do 10 cm
     • 56164 tl. do 12 cm
     • 56165 tl. do 15 cm
     • 56166 tl. do 20 cm
     • 56167 tl. do 25 cm
     • 56169 ostatní
    • 5617 s přidáním popílku, cementu a vápna
     • 56171 tl. do 5 cm
     • 56172 tl. do 8 cm
     • 56173 tl. do 10 cm
     • 56174 tl. do 12 cm
     • 56175 tl. do 15 cm
     • 56176 tl. do 20 cm
     • 56177 tl. do 25 cm
     • 56179 ostatní
    • 5618 vyrovnání povrchu
     • 56181 tl. do 5 cm
     • 56182 tl. do 8 cm
     • 56183 tl. do 10 cm
     • 56184 tl. do 12 cm
     • 56185 tl. do 15 cm
     • 56186 tl. do 20 cm
     • 56187 tl. do 25 cm
     • 56189 ostatní
    • 5619 ostatní
     • 56191 tl. do 5 cm
     • 56192 tl. do 8 cm
     • 56193 tl. do 10 cm
     • 56194 tl. do 12 cm
     • 56195 tl. do 15 cm
     • 56196 tl. do 20 cm
     • 56197 tl. do 25 cm
     • 56199 ostatní
   • 564 bez pojiva se zhutněním
    • 5641 z kameniva těženého
     • 56411 tl. 5 cm
     • 56412 tl. 8 cm
     • 56413 tl. 10 cm
     • 56414 tl. 12 cm
     • 56415 tl. 15 cm
     • 56416 tl. 20 cm
     • 56417 tl. 25 cm
     • 56418 tl. 35 cm
     • 56419 tl. přes 35 cm
    • 5642 ze štěrkopísku
     • 56421 tl. 5 cm
     • 56422 tl. 8 cm
     • 56423 tl. 10 cm
     • 56424 tl. 12 cm
     • 56425 tl. 15 cm
     • 56426 tl. 20 cm
     • 56427 tl. 25 cm
     • 56428 tl. 35 cm
     • 56429 tl. přes 35 cm
    • 5643 ze škváry
     • 56431 tl. 5 cm
     • 56432 tl. 8 cm
     • 56433 tl. 10 cm
     • 56434 tl. 12 cm
     • 56435 tl. 15 cm
     • 56436 tl. 20 cm
     • 56437 tl. 25 cm
     • 56438 tl. 35 cm
     • 56439 tl. přes 35 cm
    • 5644 ze strusky nebo strus. štěrku
     • 56441 tl. 5 cm
     • 56442 tl. 8 cm
     • 56443 tl. 10 cm
     • 56444 tl. 12 cm
     • 56445 tl. 15 cm
     • 56446 tl. 20 cm
     • 56447 tl. 25 cm
     • 56448 tl. 35 cm
     • 56449 tl. přes 35 cm
    • 5645 ze sypaniny (zeminy)
     • 56451 tl. 5 cm
     • 56452 tl. 8 cm
     • 56453 tl. 10 cm
     • 56454 tl. 12 cm
     • 56455 tl. 15 cm
     • 56456 tl. 20 cm
     • 56457 tl. 25 cm
     • 56458 tl. 35 cm
     • 56459 tl. přes 35 cm
    • 5646 z kameniva drceného (makadamu)
     • 56461 tl. 5 cm
     • 56462 tl. 8 cm
     • 56463 tl. 10 cm
     • 56464 tl. 12 cm
     • 56465 tl. 15 cm
     • 56466 tl. 20 cm
     • 56467 tl. 25 cm
     • 56468 tl. 35 cm
     • 56469 tl. přes 35 cm
    • 5647 z kameniva drceného (štěrku)
     • 56471 tl. 5 cm
     • 56472 tl. 8 cm
     • 56473 tl. 10 cm
     • 56474 tl. 12 cm
     • 56475 tl. 15 cm
     • 56476 tl. 20 cm
     • 56477 tl. 25 cm
     • 56478 tl. 35 cm
     • 56479 tl. přes 35 cm
    • 5648 ze štěrkodrti
     • 56481 tl. 5 cm
     • 56482 tl. 8 cm
     • 56483 tl. 10 cm
     • 56484 tl. 12 cm
     • 56485 tl. 15 cm
     • 56486 tl. 20 cm
     • 56487 tl. 25 cm
     • 56488 tl. 35 cm
     • 56489 tl. přes 35 cm
    • 5649 ostatní
     • 56491 tl. 5 cm
     • 56492 tl. 8 cm
     • 56493 tl. 10 cm
     • 56494 tl. 12 cm
     • 56495 tl. 15 cm
     • 56496 tl. 20 cm
     • 56497 tl. 25 cm
     • 56498 tl. 35 cm
     • 56499 tl. přes 35 cm
   • 565 z kameniva s pojivem se zhutněním
    • 5651 asfaltem
     • 56511 tl. 3 cm
     • 56512 tl. 4 cm
     • 56513 tl. 5 cm
     • 56514 tl. 6 cm
     • 56515 tl. 7 cm
     • 56516 tl. 8 cm
     • 56517 tl. 10 cm
     • 56518 tl. 15 cm
     • 56519 tl. přes 15 cm
    • 5652 cementovou maltou
     • 56521 tl. 15 cm
     • 56522 tl. 18 cm
     • 56523 tl. 20 cm
     • 56524 tl. 22 cm
     • 56525 tl. 25 cm
    • 5659 ostatní
     • 56591 tl. 3 cm
     • 56592 tl. 4 cm
     • 56593 tl. 5 cm
     • 56594 tl. 6 cm
     • 56595 tl. 7 cm
     • 56596 tl. 8 cm
     • 56597 tl. 10 cm
     • 56598 tl. 15 cm
     • 56599 tl. přes 15 cm
   • 566 úprava štěrkové vrstvy jako podkladu
    • 5661 bez dopl. kamenivem drceným
     • 56611 tl. 3 cm
     • 56612 tl. 4 cm
     • 56613 tl. 5 cm
     • 56614 tl. 6 cm
     • 56615 tl. 7 cm
     • 56616 tl. 8 cm
     • 56617 tl. 10 cm
     • 56618 tl. 15 cm
     • 56619 tl. přes 15 cm
    • 5662 s dopl. kamenivem drceným 0,04 m3/m2
     • 56621 tl. 3 cm
     • 56622 tl. 4 cm
     • 56623 tl. 5 cm
     • 56624 tl. 6 cm
     • 56625 tl. 7 cm
     • 56626 tl. 8 cm
     • 56627 tl. 10 cm
     • 56628 tl. 15 cm
     • 56629 tl. přes 15 cm
    • 5663 s dopl. kamenivem drceným 0,06 m3/m2
     • 56631 tl. 3 cm
     • 56632 tl. 4 cm
     • 56633 tl. 5 cm
     • 56634 tl. 6 cm
     • 56635 tl. 7 cm
     • 56636 tl. 8 cm
     • 56637 tl. 10 cm
     • 56638 tl. 15 cm
     • 56639 tl. přes 15 cm
    • 5664 s dopl. kamenivem drceným 0,08 m3/m2
     • 56641 tl. 3 cm
     • 56642 tl. 4 cm
     • 56643 tl. 5 cm
     • 56644 tl. 6 cm
     • 56645 tl. 7 cm
     • 56646 tl. 8 cm
     • 56647 tl. 10 cm
     • 56648 tl. 15 cm
     • 56649 tl. přes 15 cm
    • 5665 s dopl. kamenivem drceným 0,10 m3/m2
     • 56651 tl. 3 cm
     • 56652 tl. 4 cm
     • 56653 tl. 5 cm
     • 56654 tl. 6 cm
     • 56655 tl. 7 cm
     • 56656 tl. 8 cm
     • 56657 tl. 10 cm
     • 56658 tl. 15 cm
     • 56659 tl. přes 15 cm
    • 5669 ostatní
     • 56691 tl. 3 cm
     • 56692 tl. 4 cm
     • 56693 tl. 5 cm
     • 56694 tl. 6 cm
     • 56695 tl. 7 cm
     • 56696 tl. 8 cm
     • 56697 tl. 10 cm
     • 56698 tl. 15 cm
     • 56699 tl. přes 15 cm
   • 567 z betonu
    • 5671 prostého
     • 56711 tl. do 10 cm
     • 56712 tl. do 15 cm
     • 56713 tl. do 20 cm
     • 56714 tl. do 25 cm
     • 56715 tl. do 50 cm
    • 5672 železového
     • 56721 tl. do 10 cm
     • 56722 tl. do 15 cm
     • 56723 tl. do 20 cm
     • 56724 tl. do 25 cm
     • 56725 tl. do 50 cm
    • 5673 vibrocemu
     • 56731 tl. do 10 cm
     • 56732 tl. do 15 cm
     • 56733 tl. do 20 cm
     • 56734 tl. do 25 cm
     • 56735 tl. do 50 cm
    • 5675 recyklovaného za studena
     • 56751 tl. do 15 cm
     • 56752 tl. do 20 cm
     • 56753 tl. do 25 cm
     • 56754 tl. do 30 cm
     • 56755 tl. do 35 cm
     • 56756 tl. do 40 cm
     • 56757 tl. do 45 cm
     • 56758 tl. do 50 cm
    • 5679 ostatní
     • 56791 tl. do 10 cm
     • 56792 tl. do 15 cm
     • 56793 tl. do 20 cm
     • 56794 tl. do 25 cm
     • 56795 tl. do 50 cm
   • 569 zpevnění krajnice a komunikací pro pěší
    • 5691 z kameniva těženého
     • 56911 tl. 5 cm
     • 56912 tl. 8 cm
     • 56913 tl. 10 cm
     • 56914 tl. 12 cm
     • 56915 tl. 15 cm
    • 5692 ze štěrkopísku
     • 56921 tl. 5 cm
     • 56922 tl. 8 cm
     • 56923 tl. 10 cm
     • 56924 tl. 12 cm
     • 56925 tl. 15 cm
    • 5693 ze škváry
     • 56931 tl. 5 cm
     • 56932 tl. 8 cm
     • 56933 tl. 10 cm
     • 56934 tl. 12 cm
     • 56935 tl. 15 cm
    • 5694 ze strusky
     • 56941 tl. 5 cm
     • 56942 tl. 8 cm
     • 56943 tl. 10 cm
     • 56944 tl. 12 cm
     • 56945 tl. 15 cm
    • 5695 ze sypaniny (zeminy)
     • 56951 tl. 5 cm
     • 56952 tl. 8 cm
     • 56953 tl. 10 cm
     • 56954 tl. 12 cm
     • 56955 tl. 15 cm
    • 5696 z kameniva drceného (makadamu)
     • 56961 tl. 5 cm
     • 56962 tl. 8 cm
     • 56963 tl. 10 cm
     • 56964 tl. 12 cm
     • 56965 tl. 15 cm
    • 5697 z kameniva drceného (štěrku)
     • 56971 tl. 5 cm
     • 56972 tl. 8 cm
     • 56973 tl. 10 cm
     • 56974 tl. 12 cm
     • 56975 tl. 15 cm
    • 5698 ze štěrkodrti
     • 56981 tl. 5 cm
     • 56982 tl. 8 cm
     • 56983 tl. 10 cm
     • 56984 tl. 12 cm
     • 56985 tl. 15 cm
    • 5699 ostatní
     • 56991 tl. 5 cm
     • 56992 tl. 8 cm
     • 56993 tl. 10 cm
     • 56994 tl. 12 cm
     • 56995 tl. 15 cm
  • 57 kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
   • 571 z kameniva nebo štěrkopísku
    • 5711 bez zakalení
     • 57111 tl. 5 cm
     • 57112 tl. 7 cm
     • 57113 tl. 8 cm
     • 57114 tl. 9 cm
     • 57115 tl. 10 cm
     • 57116 tl. 12 cm
     • 57117 tl. 15 cm
    • 5712 s hlinitopísčitým kalem
     • 57121 tl. 5 cm
     • 57122 tl. 7 cm
     • 57123 tl. 8 cm
     • 57124 tl. 9 cm
     • 57125 tl. 10 cm
     • 57126 tl. 12 cm
     • 57127 tl. 15 cm
    • 5713 se živičným pojivem, hydrogeneračním kalem
     • 57131 tl. 5 cm
     • 57132 tl. 7 cm
     • 57133 tl. 8 cm
     • 57134 tl. 9 cm
     • 57135 tl. 10 cm
     • 57136 tl. 12 cm
     • 57137 tl. 15 cm
    • 5719 ostatní
     • 57191 tl. 5 cm
     • 57192 tl. 7 cm
     • 57193 tl. 8 cm
     • 57194 tl. 9 cm
     • 57195 tl. 10 cm
     • 57196 tl. 12 cm
     • 57197 tl. 15 cm
   • 572 obnova (rekonstrukce) údržba
    • 5721 vyrovnání povrchu
     • 57211 kamenivem
     • 57212 kamenivem a asfaltovou emulzí
     • 57213 živičnou směsí
     • 57214 asfaltovým betonem
     • 57215 litým asfaltem
    • 5722 vyspravení výtluků
     • 57221 kamenivem
     • 57222 kamenivem a asfaltovou emulzí
     • 57223 živičnou směsí
     • 57224 asfaltovým betonem
     • 57225 litým asfaltem
     • 57226 studeným asfaltem
     • 57227 infračerveným topným zařízením
     • 57228 polymerem
    • 5723 vyspravení po překopech
     • 57231 kamenivem
     • 57232 kamenivem a asfaltovou emulzí
     • 57233 živičnou směsí
     • 57234 asfaltovým betonem
     • 57235 litým asfaltem
     • 57236 studeným asfaltem
     • 57237 kamennou dlažbou
     • 57238 polymerem
    • 5724 posyp kamenivem
     • 57241 do 0,05 m3/m2
     • 57242 přes 0,05 m3/m2
    • 5725 vyspravení trhlin
     • 57253 živičnou směsí
     • 57258 polymerovým páskem
    • 5729 ostatní
     • 57291 kamenivem drceným s asfaltem
     • 57292 kamenivem drceným s asfaltodehtovou emulzí
     • 57293 kam. těž. nebo štěrkopískem a s asfaltem
     • 57294 litým asfaltem
     • 57295 betonem asfaltovým
     • 57299 ostatní
   • 573 živičné postřiky a nátěry
    • 5731 infiltrační postřik
     • 57311 asfaltem
     • 57312 dehtem
     • 57313 asfaltodeht. emulzí (silniční)
     • 57314 kamenivem nebo lomovými výsivkami
     • 57319 ostatní
    • 5732 spojovací postřik
     • 57321 asfaltem
     • 57322 dehtem
     • 57323 asfaltodeht. emulzí (silniční)
     • 57324 kamenivem nebo lomovými výsivkami
     • 57329 ostatní
    • 5733 prolití živicí (kalení)
     • 57331 asfaltem
     • 57332 dehtem
     • 57333 asfaltodeht. emulzí (silniční)
     • 57334 kamenivem nebo lomovými výsivkami
     • 57339 ostatní
    • 5734 nátěr
     • 57341 jednovrstvý
     • 57342 jednovrstvý s dvojitým podrťováním
     • 57343 jednovrstvý s předdrťováním
     • 57345 dvojvrstvý
     • 57346 dvojvrstvý s obráceným podrťováním
     • 57349 ostatní
    • 5736 posyp podkladu nebo krytu
     • 57361 asfaltem
     • 57362 dehtem
     • 57363 asfaltodeht. emulzí (silniční)
     • 57364 kamenivem nebo lomovými výsivkami
     • 57369 ostatní
    • 5739 ostatní
     • 57391 asfaltem
     • 57392 dehtem
     • 57393 asfaltodeht. emulzí (silniční)
     • 57394 kamenivem nebo lomovými výsivkami
     • 57399 ostatní
   • 574 živičné penetrační makadamy
    • 5741 hrubé podkl. z kamen. štěrku
     • 57411 tl. 2 cm
     • 57412 tl. 3 cm
     • 57413 tl. 4 cm
     • 57414 tl. 5 cm
     • 57415 tl. 6 cm
     • 57416 tl. 7 cm
     • 57417 tl. 8 cm
     • 57418 tl. 9 cm
     • 57419 tl. přes 9 cm
    • 5742 hrubé podkl. ze struskoštěrku
     • 57421 tl. 2 cm
     • 57422 tl. 3 cm
     • 57423 tl. 4 cm
     • 57424 tl. 5 cm
     • 57425 tl. 6 cm
     • 57426 tl. 7 cm
     • 57427 tl. 8 cm
     • 57428 tl. 9 cm
     • 57429 tl. přes 9 cm
    • 5743 hrubé obrusné z kamen. štěrkoviny
     • 57431 tl. 2 cm
     • 57432 tl. 3 cm
     • 57433 tl. 4 cm
     • 57434 tl. 5 cm
     • 57435 tl. 6 cm
     • 57436 tl. 7 cm
     • 57437 tl. 8 cm
     • 57438 tl. 9 cm
     • 57439 tl. přes 9 cm
    • 5744 hrubé obrusné ze struskoštěrku
     • 57441 tl. 2 cm
     • 57442 tl. 3 cm
     • 57443 tl. 4 cm
     • 57444 tl. 5 cm
     • 57445 tl. 6 cm
     • 57446 tl. 7 cm
     • 57447 tl. 8 cm
     • 57448 tl. 9 cm
     • 57449 tl. přes 9 cm
    • 5745 jemné obrusné z kamen. štěrkoviny
     • 57451 tl. 2 cm
     • 57452 tl. 3 cm
     • 57453 tl. 4 cm
     • 57454 tl. 5 cm
     • 57455 tl. 6 cm
     • 57456 tl. 7 cm
     • 57457 tl. 8 cm
     • 57458 tl. 9 cm
     • 57459 tl. přes 9 cm
    • 5746 jemné obrusné ze struskoštěrku
     • 57461 tl. 2 cm
     • 57462 tl. 3 cm
     • 57463 tl. 4 cm
     • 57464 tl. 5 cm
     • 57465 tl. 6 cm
     • 57466 tl. 7 cm
     • 57467 tl. 8 cm
     • 57468 tl. 9 cm
     • 57469 tl. přes 9 cm
    • 5749 ostatní
     • 57491 tl. 2 cm
     • 57492 tl. 3 cm
     • 57493 tl. 4 cm
     • 57494 tl. 5 cm
     • 57495 tl. 6 cm
     • 57496 tl. 7 cm
     • 57497 tl. 8 cm
     • 57498 tl. 9 cm
     • 57499 tl. přes 9 cm
   • 575 živičné vsypné makadamy
    • 5751 jednoduché z kam. štěrku
     • 57511 tl. 2 cm
     • 57512 tl. 3 cm
     • 57513 tl. 4 cm
     • 57514 tl. 5 cm
     • 57515 tl. 6 cm
     • 57516 tl. 7 cm
     • 57517 tl. 8 cm
     • 57518 tl. 9 cm
     • 57519 tl. přes 9 cm
    • 5752 jednoduché ze struskoštěrku
     • 57521 tl. 2 cm
     • 57522 tl. 3 cm
     • 57523 tl. 4 cm
     • 57524 tl. 5 cm
     • 57525 tl. 6 cm
     • 57526 tl. 7 cm
     • 57527 tl. 8 cm
     • 57528 tl. 9 cm
     • 57529 tl. přes 9 cm
    • 5753 dvojité z kam. štěrk. zesílené
     • 57531 tl. 2 cm
     • 57532 tl. 3 cm
     • 57533 tl. 4 cm
     • 57534 tl. 5 cm
     • 57535 tl. 6 cm
     • 57536 tl. 7 cm
     • 57537 tl. 8 cm
     • 57538 tl. 9 cm
     • 57539 tl. přes 9 cm
    • 5754 dvojité ze struskoštěrku
     • 57541 tl. 2 cm
     • 57542 tl. 3 cm
     • 57543 tl. 4 cm
     • 57544 tl. 5 cm
     • 57545 tl. 6 cm
     • 57546 tl. 7 cm
     • 57547 tl. 8 cm
     • 57548 tl. 9 cm
     • 57549 tl. přes 9 cm
    • 5755 zesílené z kam. štěrk.
     • 57551 tl. 2 cm
     • 57552 tl. 3 cm
     • 57553 tl. 4 cm
     • 57554 tl. 5 cm
     • 57555 tl. 6 cm
     • 57556 tl. 7 cm
     • 57557 tl. 8 cm
     • 57558 tl. 9 cm
     • 57559 tl. přes 9 cm
    • 5756 zesílené ze struskoštěrku
     • 57561 tl. 2 cm
     • 57562 tl. 3 cm
     • 57563 tl. 4 cm
     • 57564 tl. 5 cm
     • 57565 tl. 6 cm
     • 57566 tl. 7 cm
     • 57567 tl. 8 cm
     • 57568 tl. 9 cm
     • 57569 tl. přes 9 cm
    • 5759 ostatní
     • 57591 tl. 2 cm
     • 57592 tl. 3 cm
     • 57593 tl. 4 cm
     • 57594 tl. 5 cm
     • 57595 tl. 6 cm
     • 57596 tl. 7 cm
     • 57597 tl. 8 cm
     • 57598 tl. 9 cm
     • 57599 tl. přes 9 cm
   • 576 živičné koberce
    • 5761 jednovrstvé z kameniva drceného
     • 57611 tl. 2 cm
     • 57612 tl. 3 cm
     • 57613 tl. 4 cm
     • 57614 tl. 5 cm
     • 57615 tl. 6 cm
     • 57616 tl. 7 cm
     • 57617 tl. 8 cm
     • 57618 tl. 9 cm
     • 57619 tl. přes 9 cm
    • 5762 jednovrstvé z drti struskové
     • 57621 tl. 2 cm
     • 57622 tl. 3 cm
     • 57623 tl. 4 cm
     • 57624 tl. 5 cm
     • 57625 tl. 6 cm
     • 57626 tl. 7 cm
     • 57627 tl. 8 cm
     • 57628 tl. 9 cm
     • 57629 tl. přes 9 cm
    • 5763 jednovrstvé z kameniva těženého
     • 57631 tl. 2 cm
     • 57632 tl. 3 cm
     • 57633 tl. 4 cm
     • 57634 tl. 5 cm
     • 57635 tl. 6 cm
     • 57636 tl. 7 cm
     • 57637 tl. 8 cm
     • 57638 tl. 9 cm
     • 57639 tl. přes 9 cm
    • 5764 dvouvrstvé z kameniva drceného
     • 57641 tl. 2 cm
     • 57642 tl. 3 cm
     • 57643 tl. 4 cm
     • 57644 tl. 5 cm
     • 57645 tl. 6 cm
     • 57646 tl. 7 cm
     • 57647 tl. 8 cm
     • 57648 tl. 9 cm
     • 57649 tl. přes 9 cm
    • 5765 dvouvrstvé z drti struskové
     • 57651 tl. 2 cm
     • 57652 tl. 3 cm
     • 57653 tl. 4 cm
     • 57654 tl. 5 cm
     • 57655 tl. 6 cm
     • 57656 tl. 7 cm
     • 57657 tl. 8 cm
     • 57658 tl. 9 cm
     • 57659 tl. přes 9 cm
    • 5766 dvouvrstvé z drti struskové a kameniva
     • 57661 tl. 2 cm
     • 57662 tl. 3 cm
     • 57663 tl. 4 cm
     • 57664 tl. 5 cm
     • 57665 tl. 6 cm
     • 57666 tl. 7 cm
     • 57667 tl. 8 cm
     • 57668 tl. 9 cm
     • 57669 tl. přes 9 cm
    • 5767 jednovrstvé štěrkopískové
     • 57671 tl. 2 cm
     • 57672 tl. 3 cm
     • 57673 tl. 4 cm
     • 57674 tl. 5 cm
     • 57675 tl. 6 cm
     • 57676 tl. 7 cm
     • 57677 tl. 8 cm
     • 57678 tl. 9 cm
     • 57679 tl. přes 9 cm
    • 5768 dvouvrstvé štěrkopískové
     • 57681 tl. 2 cm
     • 57682 tl. 3 cm
     • 57683 tl. 4 cm
     • 57684 tl. 5 cm
     • 57685 tl. 6 cm
     • 57686 tl. 7 cm
     • 57687 tl. 8 cm
     • 57688 tl. 9 cm
     • 57689 tl. přes 9 cm
    • 5769 ostatní
     • 57691 tl. 2 cm
     • 57692 tl. 3 cm
     • 57693 tl. 4 cm
     • 57694 tl. 5 cm
     • 57695 tl. 6 cm
     • 57696 tl. 7 cm
     • 57697 tl. 8 cm
     • 57698 tl. 9 cm
     • 57699 tl. přes 9 cm
   • 577 asfaltové betony
   • 578 lité asfalty
    • 5781 jednovrstvé
     • 57811 tl. 2 cm
     • 57812 tl. 2,5 cm
     • 57813 tl. 3 cm
     • 57814 tl. 4 cm
     • 57815 tl. 5 cm
     • 57816 tl. 6 cm
    • 5782 dvouvrstvé
     • 57821 tl. 2 cm
     • 57822 tl. 2,5 cm
     • 57823 tl. 3 cm
     • 57824 tl. 4 cm
     • 57825 tl. 5 cm
     • 57826 tl. 6 cm
    • 5789 ostatní
     • 57891 tl. 2 cm
     • 57892 tl. 2,5 cm
     • 57893 tl. 3 cm
     • 57894 tl. 4 cm
     • 57895 tl. 5 cm
     • 57896 tl. 6 cm
   • 579 ostatní
  • 58 kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot
   • 581 z betonu prostého
    • 5811 jednovrstvé
     • 58111 tl. do 10 cm
     • 58112 tl. do 15 cm
     • 58113 tl. do 20 cm
     • 58114 tl. do 25 cm
     • 58115 tl. do 30 cm
     • 58116 tl. do 40 cm
     • 58117 tl. do 50 cm
     • 58118 tl. přes 50 cm
    • 5812 dvouvrstvé
     • 58121 tl. do 10 cm
     • 58122 tl. do 15 cm
     • 58123 tl. do 20 cm
     • 58124 tl. do 25 cm
     • 58125 tl. do 30 cm
     • 58126 tl. do 40 cm
     • 58127 tl. do 50 cm
     • 58128 tl. přes 50 cm
    • 5818 spáry
     • 58181 tl. do 10 cm
     • 58182 tl. do 15 cm
     • 58183 tl. do 20 cm
     • 58184 tl. do 25 cm
     • 58185 tl. do 30 cm
     • 58186 tl. do 40 cm
     • 58187 tl. do 50 cm
     • 58188 tl. přes 50 cm
    • 5819 ostatní
     • 58191 tl. do 10 cm
     • 58192 tl. do 15 cm
     • 58193 tl. do 20 cm
     • 58194 tl. do 25 cm
     • 58195 tl. do 30 cm
     • 58196 tl. do 40 cm
     • 58197 tl. do 50 cm
     • 58198 tl. přes 50 cm
   • 582 z betonu železového
    • 5821 jednovrstvé
     • 58211 tl. do 10 cm
     • 58212 tl. do 15 cm
     • 58213 tl. do 20 cm
     • 58214 tl. do 25 cm
     • 58215 tl. do 30 cm
     • 58216 tl. do 40 cm
     • 58217 tl. do 50 cm
     • 58218 tl. přes 50 cm
    • 5822 dvouvrstvé
     • 58221 tl. do 10 cm
     • 58222 tl. do 15 cm
     • 58223 tl. do 20 cm
     • 58224 tl. do 25 cm
     • 58225 tl. do 30 cm
     • 58226 tl. do 40 cm
     • 58227 tl. do 50 cm
     • 58228 tl. přes 50 cm
    • 5828 spáry
     • 58281 tl. do 10 cm
     • 58282 tl. do 15 cm
     • 58283 tl. do 20 cm
     • 58284 tl. do 25 cm
     • 58285 tl. do 30 cm
     • 58286 tl. do 40 cm
     • 58287 tl. do 50 cm
     • 58288 tl. přes 50 cm
    • 5829 ostatní
     • 58291 tl. do 10 cm
     • 58292 tl. do 15 cm
     • 58293 tl. do 20 cm
     • 58294 tl. do 25 cm
     • 58295 tl. do 30 cm
     • 58296 tl. do 40 cm
     • 58297 tl. do 50 cm
     • 58298 tl. přes 50 cm
   • 583 z betonu předpjatého
    • 5831 jednovrstvé
     • 58311 tl. do 10 cm
     • 58312 tl. do 15 cm
     • 58313 tl. do 20 cm
     • 58314 tl. do 25 cm
     • 58315 tl. do 30 cm
     • 58316 tl. do 40 cm
     • 58317 tl. do 50 cm
     • 58318 tl. přes 50 cm
    • 5832 dvouvrstvé
     • 58321 tl. do 10 cm
     • 58322 tl. do 15 cm
     • 58323 tl. do 20 cm
     • 58324 tl. do 25 cm
     • 58325 tl. do 30 cm
     • 58326 tl. do 40 cm
     • 58327 tl. do 50 cm
     • 58328 tl. přes 50 cm
    • 5838 spáry
     • 58381 tl. do 10 cm
     • 58382 tl. do 15 cm
     • 58383 tl. do 20 cm
     • 58384 tl. do 25 cm
     • 58385 tl. do 30 cm
     • 58386 tl. do 40 cm
     • 58387 tl. do 50 cm
     • 58388 tl. přes 50 cm
    • 5839 ostatní
     • 58391 tl. do 10 cm
     • 58392 tl. do 15 cm
     • 58393 tl. do 20 cm
     • 58394 tl. do 25 cm
     • 58395 tl. do 30 cm
     • 58396 tl. do 40 cm
     • 58397 tl. do 50 cm
     • 58398 tl. přes 50 cm
   • 584 z prefabrikátů (panely)
    • 5841 jednovrstvé
     • 58411 tl. do 10 cm
     • 58412 tl. do 15 cm
     • 58413 tl. do 20 cm
     • 58414 tl. do 25 cm
     • 58415 tl. do 30 cm
     • 58416 tl. do 40 cm
     • 58417 tl. do 50 cm
     • 58418 tl. přes 50 cm
    • 5842 dvouvrstvé
     • 58421 tl. do 10 cm
     • 58422 tl. do 15 cm
     • 58423 tl. do 20 cm
     • 58424 tl. do 25 cm
     • 58425 tl. do 30 cm
     • 58426 tl. do 40 cm
     • 58427 tl. do 50 cm
     • 58428 tl. přes 50 cm
    • 5848 spáry
     • 58481 tl. do 10 cm
     • 58482 tl. do 15 cm
     • 58483 tl. do 20 cm
     • 58484 tl. do 25 cm
     • 58485 tl. do 30 cm
     • 58486 tl. do 40 cm
     • 58487 tl. do 50 cm
     • 58488 tl. přes 50 cm
    • 5849 ostatní
     • 58491 tl. do 10 cm
     • 58492 tl. do 15 cm
     • 58493 tl. do 20 cm
     • 58494 tl. do 25 cm
     • 58495 tl. do 30 cm
     • 58496 tl. do 40 cm
     • 58497 tl. do 50 cm
     • 58498 tl. přes 50 cm
   • 589 z ostatních hmot
    • 5891 jednovrstvé
     • 58911 tl. do 10 cm
     • 58912 tl. do 15 cm
     • 58913 tl. do 20 cm
     • 58914 tl. do 25 cm
     • 58915 tl. do 30 cm
     • 58916 tl. do 40 cm
     • 58917 tl. do 50 cm
     • 58918 tl. přes 50 cm
    • 5892 dvouvrstvé
     • 58921 tl. do 10 cm
     • 58922 tl. do 15 cm
     • 58923 tl. do 20 cm
     • 58924 tl. do 25 cm
     • 58925 tl. do 30 cm
     • 58926 tl. do 40 cm
     • 58927 tl. do 50 cm
     • 58928 tl. přes 50 cm
    • 5893 třívrstvé
     • 58931 tl. do 10 cm
     • 58932 tl. do 15 cm
     • 58933 tl. do 20 cm
     • 58934 tl. do 25 cm
     • 58935 tl. do 30 cm
     • 58936 tl. do 40 cm
     • 58937 tl. do 50 cm
     • 58938 tl. přes 50 cm
    • 5898 spáry
     • 58981 tl. do 10 cm
     • 58982 tl. do 15 cm
     • 58983 tl. do 20 cm
     • 58984 tl. do 25 cm
     • 58985 tl. do 30 cm
     • 58986 tl. do 40 cm
     • 58987 tl. do 50 cm
     • 58988 tl. přes 50 cm
    • 5899 ostatní
     • 58991 tl. do 10 cm
     • 58992 tl. do 15 cm
     • 58993 tl. do 20 cm
     • 58994 tl. do 25 cm
     • 58995 tl. do 30 cm
     • 58996 tl. do 40 cm
     • 58997 tl. do 50 cm
     • 58998 tl. přes 50 cm
  • 59 kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné
   • 591 dlažby z kostek a mozaiky
    • 5911 z kostek velkých
     • 59111 do lože z kameniva těženého
     • 59114 do cem. malty
    • 5912 z kostek drobných
     • 59121 do lože z kameniva těženého
     • 59124 do cem. malty
    • 5914 z mozaiky
     • 59141 do lože z kameniva těženého
     • 59143 do vápenné malty
     • 59144 do cementové malty
    • 5919 ostatní
     • 59191 do lože z kameniva těženého
     • 59194 do cem. malty
   • 593 dlažby z pryže a plastů
    • 5931 ze zámkových dlaždic
     • 59311 do pískového lože
     • 59313 volně položené na pevný podklad
     • 59314 lepené ve spojích
     • 59315 lepené celoplošně
    • 5932 ze zámkových desek
     • 59321 do pískového lože
     • 59323 volně položené na pevný podklad
     • 59324 lepené ve spojích
     • 59325 lepené celoplošně
    • 5933 z desek hladkých
     • 59331 do pískového lože
     • 59333 volně položené na pevný podklad
     • 59334 lepené ve spojích
     • 59335 lepené celoplošně
    • 5934 z desek profilovaných
     • 59341 do pískového lože
     • 59343 volně položené na pevný podklad
     • 59344 lepené ve spojích
     • 59345 lepené celoplošně
    • 5935 z vegetačních dlaždic
     • 59353 volně položené na pevný podklad
   • 594 dlažby a přídlažby z lomového kamene
    • 5941 do lože z kameniva těženého
    • 5944 do cem. malty
    • 5945 do betonu
    • 5946 do štěrkopísku
    • 5947 do sypaniny z prohozené zeminy
    • 5949 ostatní
   • 595 dlažby z dřevěných špalíků
   • 596 dlažby betonové
    • 5962 ze zámkových dlaždic
     • 59621 do lože z kameniva těženého
     • 59623 do váp. malty
     • 59624 do cem. malty
     • 59626 do betonu
     • 59627 do štěrkopísku
     • 59629 ostatní
    • 5963 kloubová dlažba
     • 59631 do lože z kameniva těženého
     • 59633 do váp. malty
     • 59634 do cem. malty
     • 59636 do betonu
     • 59637 do štěrkopísku
     • 59639 ostatní
    • 5964 z vegetačních dlaždic
     • 59641 do lože z kameniva těženého
     • 59643 do váp. malty
     • 59644 do cem. malty
     • 59646 do betonu
     • 59647 do štěrkopísku
     • 59649 ostatní
    • 5968 z velkorozměrných dlaždic
     • 59681 do lože z kameniva těženého
     • 59683 do váp. malty
     • 59684 do cem. malty
     • 59686 do betonu
     • 59687 do štěrkopísku
     • 59689 ostatní
    • 5969 ostatní
     • 59691 do lože z kameniva těženého
     • 59693 do váp. malty
     • 59694 do cem. malty
     • 59696 do betonu
     • 59697 do štěrkopísku
     • 59699 ostatní
   • 597 dlažby rigolů a svodnic
    • 5971 z lomového kamene
     • 59711 do lože z kameniva těženého
     • 59712 do škváry
     • 59713 do váp. malty
     • 59714 do cem. malty
     • 59715 do strusky
     • 59716 do betonu
     • 59717 do štěrkopísku
     • 59719 ostatní
    • 5972 z cihel
     • 59721 do lože z kameniva těženého
     • 59722 do škváry
     • 59723 do váp. malty
     • 59724 do cem. malty
     • 59725 do strusky
     • 59726 do betonu
     • 59727 do štěrkopísku
     • 59729 ostatní
    • 5973 z oceli
     • 59731 do lože z kameniva těženého
     • 59732 do škváry
     • 59733 do váp. malty
     • 59734 do cem. malty
     • 59735 do strusky
     • 59736 do betonu
     • 59737 do štěrkopísku
     • 59739 ostatní
    • 5974 z betonu
     • 59741 do lože z kameniva těženého
     • 59742 do škváry
     • 59743 do váp. malty
     • 59744 do cem. malty
     • 59745 do strusky
     • 59746 do betonu
     • 59747 do štěrkopísku
     • 59749 ostatní
    • 5975 ze dřeva
     • 59751 do lože z kameniva těženého
     • 59752 do škváry
     • 59753 do váp. malty
     • 59754 do cem. malty
     • 59755 do strusky
     • 59756 do betonu
     • 59757 do štěrkopísku
     • 59759 ostatní
    • 5976 z dlažeb. kostek
     • 59761 do lože z kameniva těženého
     • 59762 do škváry
     • 59763 do váp. malty
     • 59764 do cem. malty
     • 59765 do strusky
     • 59766 do betonu
     • 59767 do štěrkopísku
     • 59769 ostatní
    • 5977 z bet. desek
     • 59771 do lože z kameniva těženého
     • 59772 do škváry
     • 59773 do váp. malty
     • 59774 do cem. malty
     • 59775 do strusky
     • 59776 do betonu
     • 59777 do štěrkopísku
     • 59779 ostatní
    • 5979 ostatní
     • 59791 do lože z kameniva těženého
     • 59792 do škváry
     • 59793 do váp. malty
     • 59794 do cem. malty
     • 59795 do strusky
     • 59796 do betonu
     • 59797 do štěrkopísku
     • 59799 ostatní
   • 598 předlažby
    • 5981 z velkých kostek
     • 59811 do lože z kameniva těženého
     • 59812 do škváry
     • 59813 do váp. malty
     • 59814 do cem. malty
     • 59815 do strusky
     • 59816 do betonu
     • 59817 do štěrkopísku
     • 59819 ostatní
    • 5982 z drobných kostek
     • 59821 do lože z kameniva těženého
     • 59822 do škváry
     • 59823 do váp. malty
     • 59824 do cem. malty
     • 59825 do strusky
     • 59826 do betonu
     • 59827 do štěrkopísku
     • 59829 ostatní
    • 5983 ze strusk. kostek
     • 59831 do lože z kameniva těženého
     • 59832 do škváry
     • 59833 do váp. malty
     • 59834 do cem. malty
     • 59835 do strusky
     • 59836 do betonu
     • 59837 do štěrkopísku
     • 59839 ostatní
    • 5984 ze zvonivek
     • 59841 do lože z kameniva těženého
     • 59842 do škváry
     • 59843 do váp. malty
     • 59844 do cem. malty
     • 59845 do strusky
     • 59846 do betonu
     • 59847 do štěrkopísku
     • 59849 ostatní
    • 5985 z lom. kamene
     • 59851 do lože z kameniva těženého
     • 59852 do škváry
     • 59853 do váp. malty
     • 59854 do cem. malty
     • 59855 do strusky
     • 59856 do betonu
     • 59857 do štěrkopísku
     • 59859 ostatní
    • 5989 ostatní
     • 59891 do lože z kameniva těženého
     • 59892 do škváry
     • 59893 do váp. malty
     • 59894 do cem. malty
     • 59895 do strusky
     • 59896 do betonu
     • 59897 do štěrkopísku
     • 59899 ostatní
   • 599 zálivky a zásypy spar
    • 5991 asfaltová zálivka
     • 59911 dlažba z velkých kostek
     • 59912 dlažba z drobných kostek
     • 59913 dlažba z odseků
     • 59914 silniční panely
     • 59919 ostatní
    • 5992 asfaltová zálivka na tělese městské dráhy
     • 59921 dlažba z velkých kostek
     • 59922 dlažba z drobných kostek
     • 59923 dlažba z odseků
     • 59924 silniční panely
     • 59929 ostatní
    • 5994 zásypy z kameniva těženého
     • 59941 dlažba z velkých kostek
     • 59942 dlažba z drobných kostek
     • 59943 dlažba z odseků
     • 59944 silniční panely
     • 59949 ostatní
    • 5995 betonová zálivka
     • 59951 dlažba z velkých kostek
     • 59952 dlažba z drobných kostek
     • 59953 dlažba z odseků
     • 59954 silniční panely
     • 59959 ostatní
    • 5996 zálivka cem. maltou
     • 59961 dlažba z velkých kostek
     • 59962 dlažba z drobných kostek
     • 59963 dlažba z odseků
     • 59964 silniční panely
     • 59969 ostatní
    • 5999 ostatní
     • 59991 dlažba z velkých kostek
     • 59992 dlažba z drobných kostek
     • 59993 dlažba z odseků
     • 59994 silniční panely
     • 59999 ostatní
 • 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní
 • 7 Konstrukce a práce PSV
  • 71 izolace
   • 711 proti vodě, vlhkosti a plynu
    • 7111 zemní vlhkost a mokrý provoz
     • 71111 natěradly a tmely za studena
     • 71112 natěradly a tmely za horka
     • 71113 pásy na sucho
     • 71114 pásy přitavením
     • 71115 deskami, rohožemi
     • 71116 fóliemi
     • 71117 termoplasty
     • 71118 pryskyřicemi
     • 71119 ostatní
    • 7112 provětrávané
     • 71121 dutinové ze segmentů
    • 7113 mostovky
     • 71131 natěradly a tmely za studena
     • 71132 natěradly a tmely za horka
     • 71133 pásy na sucho
     • 71134 pásy přitavením
     • 71135 deskami
     • 71136 fóliemi
     • 71137 termoplasty
     • 71138 pryskyřicemi
     • 71139 ostatní
    • 7114 povrchová a podpovrchová tlaková voda
     • 71141 natěradly a tmely za studena
     • 71142 natěradly a tmely za horka
     • 71143 pásy na sucho
     • 71144 pásy přitavením
     • 71145 deskami
     • 71146 fóliemi
     • 71147 termoplasty
     • 71148 pryskyřicemi
     • 71149 ostatní
    • 7115 potrubí, nádrže, stoky a kanalizační šachty
     • 71151 natěradly a tmely za studena
     • 71152 natěradly a tmely za horka
     • 71153 pásy na sucho
     • 71154 pásy přitavením
     • 71155 deskami
     • 71156 fóliemi
     • 71157 termoplasty
     • 71158 pryskyřicemi
     • 71159 ostatní
    • 7116 podchody a objekty v podzemí, tunely, štoly a metra
     • 71161 natěradly a tmely za studena
     • 71162 natěradly a tmely za horka
     • 71163 pásy na sucho
     • 71164 pásy přitavením
     • 71165 deskami
     • 71166 fóliemi
     • 71167 termoplasty
     • 71168 pryskyřicemi
     • 71169 ostatní
    • 7117 detaily
     • 71171 natěradly a tmely za studena
     • 71172 natěradly a tmely za horka
     • 71173 pásy na sucho
     • 71174 pásy přitavením
     • 71175 deskami
     • 71176 fóliemi
     • 71177 termoplasty
     • 71178 pryskyřicemi
     • 71179 ostatní
    • 7118 protiplynové
     • 71181 natěradly a tmely za studena
     • 71182 natěradly a tmely za horka
     • 71183 pásy na sucho
     • 71184 pásy přitavením
     • 71185 deskami
     • 71186 fóliemi
     • 71187 termoplasty
     • 71188 pryskyřicemi
     • 71189 ostatní
    • 7119 ostatní
     • 71191 natěradly a tmely za studena
     • 71192 natěradly a tmely za horka
     • 71193 pásy na sucho
     • 71194 pásy přitavením
     • 71195 deskami
     • 71196 fóliemi
     • 71197 termoplasty
     • 71198 pryskyřicemi
     • 71199 ostatní
   • 712 povlakové krytiny
    • 7121 provizorní zakrytí střech
     • 71211 natěradly a tmely za studena
     • 71212 natěradly a tmely za horka
     • 71213 pásy na sucho
     • 71214 pásy přitavením
     • 71215 asfaltovým šindelem
     • 71216 fóliemi
     • 71219 ostatní
    • 7122 parotěsná zábrana střech
     • 71221 natěradly a tmely za studena
     • 71222 natěradly a tmely za horka
     • 71223 pásy na sucho
     • 71224 pásy přitavením
     • 71225 asfaltovým šindelem
     • 71226 fóliemi
     • 71229 ostatní
    • 7123 střechy ploché do 10°
     • 71231 natěradly a tmely za studena
     • 71232 natěradly a tmely za horka
     • 71233 pásy na sucho
     • 71234 pásy přitavením
     • 71235 asfaltovým šindelem
     • 71236 fóliemi
     • 71239 ostatní
    • 7124 střechy šikmé přes 10° do 30°
     • 71241 natěradly a tmely za studena
     • 71242 natěradly a tmely za horka
     • 71243 pásy na sucho
     • 71244 pásy přitavením
     • 71245 asfaltovým šindelem
     • 71246 fóliemi
     • 71249 ostatní
    • 7125 střechy oblé
     • 71251 natěradly a tmely za studena
     • 71252 natěradly a tmely za horka
     • 71253 pásy na sucho
     • 71254 pásy přitavením
     • 71255 asfaltovým šindelem
     • 71256 fóliemi
     • 71259 ostatní
    • 7126 střechy šikmé přes 30°
     • 71261 natěradly a tmely za studena
     • 71262 natěradly a tmely za horka
     • 71263 pásy na sucho
     • 71264 pásy přitavením
     • 71265 asfaltovým šindelem
     • 71266 fóliemi
     • 71269 ostatní
    • 7127 samostatné zesílení
     • 71271 natěradly a tmely za studena
     • 71272 natěradly a tmely za horka
     • 71273 pásy na sucho
     • 71274 pásy přitavením
     • 71275 asfaltovým šindelem
     • 71276 fóliemi
     • 71277 vegetační (zelené)
     • 71279 ostatní
    • 7128 samostatné vytažení izolačního povlaku na konstrukce převyšující úroveň střechy
     • 71281 natěradly a tmely za studena
     • 71282 natěradly a tmely za horka
     • 71283 pásy na sucho
     • 71284 pásy přitavením
     • 71285 asfaltovým šindelem
     • 71286 fóliemi
     • 71289 ostatní
    • 7129 ostatní
     • 71291 natěradly a tmely za studena
     • 71292 natěradly a tmely za horka
     • 71293 pásy na sucho
     • 71294 pásy přitavením
     • 71295 asfaltovým šindelem
     • 71296 fóliemi
     • 71299 ostatní
   • 713 tepelné
    • 7131 běžných stavebních konstrukcí
     • 71311 stropů
     • 71312 podlah
     • 71313 stěn a svislých základových konstrukcí
     • 71314 střech plochých
     • 71315 střech šikmých
     • 71319 doplňky a konstrukční součásti
    • 7132 chlazených a temperovaných místností
     • 71321 deskami
     • 71329 doplňky a konstrukční součásti
    • 7133 těles
     • 71331 pásy, rohožemi
     • 71332 izolace v pletivu
     • 71333 pěnobetonem a perlitobetonem
     • 71334 do konstrukce z oceli nebo distančních kruhů
     • 71335 do konstrukce z plechových lišt
     • 71336 tvarovkami, deskami
     • 71337 snímatelné
     • 71338 speciální
     • 71339 doplňky a konstrukční součásti
    • 7134 potrubí
     • 71341 pásy, rohožemi
     • 71342 rohožemi v pletivu
     • 71343 pěnobetonem a perlitobetonem
     • 71344 do konstrukce z oceli kruhové nebo distančních kruhů
     • 71345 do konstrukce z plechových lišt
     • 71346 tvarovkami, deskami
     • 71347 snímatelnými pouzdry
     • 71348 speciální
     • 71349 doplňky a konstrukční součásti
    • 7135 izolačními materiály s protipožární funkcí
     • 71351 nástřiky
     • 71352 protipožárním obkladem
     • 71355 obklady
     • 71359 doplňky a konstrukční součásti
   • 714 akustická a protiotřesová opatření
   • 715 proti chemickým vlivům
    • 7151 stavebních konstrukcí
     • 71511 natěradly a tmely za horka
     • 71512 natěradly a tmely za studena
     • 71513 fóliemi
     • 71514 lamináty
     • 71515 obklady, vyzdívky, přizdívky
     • 71516 dlažby
     • 71517 speciální
     • 71518 ostatní
     • 71519 doplňkové izolace
    • 7152 technologických zařízení
     • 71521 natěradly a tmely za horka
     • 71522 natěradly a tmely za studena
     • 71523 fóliemi
     • 71524 lamináty
     • 71525 obklady, vyzdívky, přizdívky
     • 71526 dlažby
     • 71527 speciální
     • 71528 ostatní
     • 71529 doplňkové izolace
  • 72 zdravotně technické instalace
   • 721 kanalizace
    • 7211 potrubí
     • 72111 z kameninových trub
     • 72114 z litinových trub
     • 72115 z ocelových trub
     • 72116 z vápenocementových trub
     • 72117 z plastových trub
     • 72118 z olověných trub
     • 72119 přípojky k zařízením
    • 7212 příslušenství
     • 72121 podlahové vpusti
     • 72122 zápachové uzávěrky
     • 72123 střešní vtoky
     • 72124 lapače střešních splavenin
     • 72125 šoupátka
     • 72126 zpětné a koncové klapky
     • 72127 ventilační hlavice
     • 72129 ostatní
    • 7219 ostatní
     • 72191 pročištění
   • 722 vodovod
    • 7221 potrubí
     • 72211 z litinových trub
     • 72213 z ocelových trubek pozinkovaných
     • 72214 z ocelových trubek
     • 72216 z měděných trubek
     • 72217 z plastových trubek a skla
     • 72218 ochrana potrubí
     • 72219 přípojky k zařízením
    • 7222 příslušenství
     • 72221 armatury přírubové
     • 72222 armatury závitové s jedním závitem
     • 72223 armatury závitové se dvěma závity
     • 72224 armatury z plastických hmot
     • 72225 požární příslušenství a armatury
     • 72226 vodoměry
     • 72227 vodoměrové sestavy
     • 72229 ostatní
   • 723 plynovod
    • 7231 potrubí
     • 72311 z ocelových trubek závitových černých
     • 72312 z ocelových trubek černých spojovaných svařováním
     • 72314 z ocelových trubek ocelových asfaltovaných
     • 72315 z ocelových trubek hladkých
     • 72316 přípojky kloubové k plynoměrům
     • 72317 z plastových trubek
     • 72318 z měděných trubek
     • 72319 přípojky k zařízením
    • 7232 příslušenství
     • 72321 armatury přírubové
     • 72322 armatury závitové s jedním závitem
     • 72323 armatury závitové se dvěma závity
     • 72326 plynoměry
     • 72329 ostatní
   • 724 strojní vybavení
    • 7241 čerpadla
     • 72411 kalová ruční
     • 72412 kalová strojní
     • 72413 vodovodní ruční
     • 72414 vodovodní strojní
     • 72419 ostatní
    • 7242 domovní vodárny
     • 72421 s čerpadly horizontálními
     • 72422 s čerpadly ponornými
     • 72423 příslušenství
     • 72424 zařízení pro úpravu vody
     • 72429 ostatní
    • 7243 tlakové nádrže
     • 72431 stojaté
     • 72432 ležaté
     • 72439 ostatní
    • 7244 kompresory
     • 72441 ruční
     • 72442 strojní
     • 72449 ostatní
    • 7245 příslušenství
     • 72459 ostatní
   • 725 zařizovací předměty
    • 7251 zařízení záchodů
     • 72511 klozety
     • 72512 pisoárové záchodky
     • 72513 pisoárové stání
     • 72519 ostatní
    • 7252 zařízení koupelen
     • 72521 umývadla
     • 72522 vany
     • 72523 bidety
     • 72524 sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny
     • 72529 ostatní
    • 7253 zařízení kuchyní
     • 72531 dřezy
     • 72533 výlevky
     • 72534 prameníky
     • 72539 ostatní
    • 7254 zařízení umýváren
     • 72541 žlaby
     • 72542 kašnová umývadla (fontány)
     • 72543 ostatní
    • 7255 zařízení pro přípravu teplé vody
     • 72551 plynové ohřívače
     • 72552 koupelnová kamna
     • 72553 elektrické zásobníky
     • 72559 ostatní
    • 7256 zařízení pro vaření, vytápění a chlazení
     • 72561 plynové sporáky
     • 72562 plynové vařiče
     • 72563 plynové pečící trouby
     • 72564 plynová otopná tělesa článková
     • 72565 plynová otopná tělesa skříňová
     • 72566 plynové infrazářiče
     • 72567 plynové chladničky
     • 72569 ostatní
    • 7257 zařízení laboratorní
     • 72571 výlevky
     • 72572 dřezy a propírací misky
     • 72575 armatury
     • 72579 ostatní
    • 7258 zařizovací armatury
     • 72581 ventily
     • 72582 baterie umývadlové a dřezové
     • 72583 baterie vanové
     • 72584 baterie sprchové
     • 72585 odpadní ventily
     • 72586 zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty
     • 72589 ostatní
    • 7259 ostatní zařízení
     • 72591 napáječky
     • 72592 prádelní
     • 72593 lékařská
     • 72594 drtiče odpadků
     • 72598 dvířka
     • 72599 ostatní
   • 726 předstěnové instalace
    • 7261 předstěnové
     • 72611 pro zazdění
     • 72612 do bytových jader
     • 72613 do lehkých stěn
     • 72614 do kombinovaných stěn
     • 72619 ostatní
   • 727 protipožární ochrana
  • 73 ústřední vytápění
   • 731 kotelny
    • 7311 kotle litinové
     • 73111 teplovodní na tuhá paliva
     • 73112 parní nízkotlaké na tuhá paliva
     • 73113 teplovodní na kapalná a plynná paliva
     • 73114 parní nízkotlaké na kapalná a plynná paliva
     • 73115 teplovodní plynové
     • 73119 ostatní
    • 7312 kotle ocelové
     • 73121 teplovodní na tuhá paliva
     • 73122 parní nízkotlaké přes 50 kW
     • 73123 teplovodní na kapalná a plynná paliva
     • 73124 teplovodní plynové
     • 73125 teplovodní elektrické
     • 73128 hořáky monoblokové na kapalná a plynná paliva
     • 73129 ostatní
    • 7313 vybavení kotelen
     • 73131 ventilátory pro umělé tahy
     • 73132 zařízení přetlakové
     • 73133 zauhlovací zařízení
     • 73134 hadice napouštěcí
     • 73135 nářadí čistící
     • 73136 doplňovací příslušenství
     • 73139 ostatní
    • 7318 příslušenství
     • 73181 nucené odtahy spalin
     • 73189 ostatní
   • 732 strojovny
    • 7321 rozdělovače
     • 73211 rozdělovače a sběrače
     • 73219 ostatní
    • 7322 ohříváky
     • 73221 zásobníkové TUV
     • 73222 protiproudové výměníky tepla
     • 73223 zásobníky tepla akumulační pro ústřední vytápění
     • 73229 ostatní
    • 7323 nádrže
     • 73231 na kondenzát
     • 73232 expanzní beztlaké
     • 73233 expanzní tlakové
     • 73234 nádoby válcové tlakové
     • 73239 ostatní
    • 7324 čerpadla
     • 73241 ruční
     • 73242 oběhová teplovodní
     • 73243 oběhová horkovodní
     • 73244 kondenzátní
     • 73245 napájecí
     • 73248 měřiče kondenzátu, vodoměry
     • 73249 ostatní
    • 7325 obnovitelné zdroje tepla
     • 73251 solární kolektory
     • 73252 tepelná čerpadla
     • 73259 ostatní
    • 7328 příslušenství
     • 73281 kompresory
     • 73282 spínače plovákové
     • 73289 ostatní
   • 733 rozvodné potrubí
    • 7331 ocelové
     • 73311 z trubek závitových
     • 73312 z trubek hladkých
     • 73313 kompenzátory
     • 73314 odvzdušňovací nádoby a stříšky
     • 73319 ostatní
    • 7332 měděné
     • 73321 z trubek závitových
     • 73322 z trubek hladkých
     • 73323 kompenzátory
     • 73324 odvzdušňovací nádoby a stříšky
     • 73329 ostatní
    • 7333 plastové
     • 73331 z trubek závitových
     • 73332 z trubek hladkých
     • 73333 kompenzátory
     • 73334 odvzdušňovací nádoby a stříšky
     • 73339 ostatní
    • 7338 příslušenství
     • 73381 ochrana potrubí
     • 73389 ostatní
   • 734 armatury
    • 7341 přírubové
     • 73411 ventily uzavírací
     • 73412 ventily zpětné
     • 73413 ventily pojistné
     • 73414 ventily redukční
     • 73415 šoupátka
     • 73416 odváděče kondenzátů, odlučovače, filtry
     • 73417 hledítka, mezikusy, přírubové spoje
     • 73419 ostatní
    • 7342 závitové a čepové
     • 73421 ventily odvzdušňovací
     • 73422 ventily regulační
     • 73423 ventily uzavírací
     • 73424 ventily zpětné
     • 73425 ventily pojistné
     • 73426 šroubení
     • 73427 šoupátka
     • 73428 odváděče kondenzátu
     • 73429 ostatní
    • 7343 horkovodní
     • 73431 ventily
     • 73432 šroubení
     • 73439 ostatní
    • 7344 měřící
     • 73441 teploměry
     • 73442 tlakoměry
     • 73443 termostaty
     • 73444 regulátory
     • 73449 ostatní
    • 7348 příslušenství
     • 73489 ostatní
   • 735 otopná tělesa
    • 7351 radiátory
     • 73511 litinové
     • 73512 ocelové
     • 73513 hliníkové
     • 73514 lamelové
     • 73515 panelové
     • 73516 trubkové
     • 73519 ostatní
    • 7352 registry
     • 73521 z trubek žebrových
     • 73522 z trubek hladkých
     • 73529 ostatní
    • 7353 sálavá tělesa
     • 73531 otopné hady pro sálavé vytápění
     • 73539 ostatní
    • 7354 konvekční
     • 73541 konvektory
     • 73542 přístroje teplovzdušné podokenní
     • 73543 vytápěcí teplovzdušné nástěnné soupravy
     • 73549 ostatní
    • 7355 podlahové vytápění
     • 73551 trubkové teplovodní
     • 73553 elektrické
    • 7356 kapilární rohože
     • 73561 nástěnné
     • 73562 stropní
     • 73563 podlahové
     • 73569 ostatní
    • 7358 příslušenství
     • 73589 ostatní
  • 74 elektroinstalace
   • 741 silnoproud
    • 7411 vedení
     • 74111 trubky, hadice, lišty, krabice
     • 74112 vodiče a kabely
     • 74113 ukončení vodičů a kabelů
     • 74119 ostatní
    • 7412 rozvodný systém
     • 74121 rozvodnice, rozváděče
     • 74122 skříně
     • 74123 desky
     • 74124 příslušenství
     • 74129 ostatní
    • 7413 kompletace
     • 74131 spínače a zásuvky
     • 74132 jistící zařízení
     • 74133 stykače, ovladače, relé, měřící přístroje
     • 74135 transformátory
     • 74136 měřící prvky
     • 74137 osvětlení
     • 74139 ostatní
    • 7414 ochrana před bleskem
     • 74141 uzemňovací vedení
     • 74142 hromosvodné vedení
     • 74143 jímací tyče
     • 74144 zemní desky a tyče
     • 74149 ostatní
    • 7417 fotovoltaika
     • 74171 nosné konstrukce
     • 74172 fotovoltaické panely
     • 74173 měniče napětí
     • 74174 regulátory
     • 74175 akumulátory
     • 74176 monitorovací zařízení
     • 74179 ostatní
    • 7418 zkoušky a revize
     • 74181 zkoušky a revize
     • 74182 měření
     • 74185 prohlídky a kontroly
    • 7419 ostatní práce a konstrukce
     • 74191 kovové konstrukce
     • 74192 ohnivzdorné a těsnicí konstrukce
     • 74199 ostatní
   • 742 slaboproud
    • 7421 vedení
     • 74211 trasy
     • 74212 kabelové rozvody
     • 74219 ostatní
    • 7422 bezpečnostní systémy
     • 74221 elektrická požární signalizace
     • 74222 poplachový zabezpečovací a tísňový systém
     • 74223 kamerové systémy
     • 74224 kontroly vstupu
     • 74225 softwarová nástavba
     • 74226 detekce plynů a par
     • 74229 ostatní
    • 7423 komunikační a informační systémy
     • 74231 domovní telefony
     • 74232 elektrické zámky
     • 74233 strukturovaná kabeláž
     • 74234 jednotný čas
     • 74235 zařízení pro tělesně postižené
     • 74236 systém pacient-sestra
     • 74239 ostatní
    • 7424 systémy pro přenos obrazu a zvuku
     • 74241 rozhlas
     • 74242 společná televizní anténa
     • 74243 audio vizuální technika
  • 75 technologická zařízení
  • 76 konstrukce
   • 761 prosvětlovací
   • 762 tesařské
    • 7621 stěny a příčky
     • 76211 na hladko
     • 76212 tesařsky vázané
     • 76213 bednění stěn
     • 76214 sklepní přepážky
     • 76218 zvláštní výkony
     • 76219 ostatní
    • 7622 schodiště
     • 76221 ramena
     • 76222 zábradlí
     • 76223 obložení a soklíky
     • 76228 zvláštní výkony
     • 76229 ostatní
    • 7623 zastřešení
     • 76231 spojovací prostředky
     • 76232 vazníky a zavětrování
     • 76233 vázané konstrukce krovů
     • 76234 bednění a laťování
     • 76235 nadstřešní konstrukce
     • 76236 spádové klíny
     • 76238 zvláštní výkony
     • 76239 ostatní
    • 7624 úpravy povrchů
     • 76241 lištování spar
     • 76242 obložení stropů a střech
     • 76243 obložení stěn
     • 76248 zvláštní výkony
     • 76249 ostatní
    • 7625 podlahy a podlahové konstrukce
     • 76251 podkladové
     • 76252 tesařské
     • 76258 zvláštní výkony
     • 76259 ostatní
    • 7626 výplně otvorů
     • 76261 zárubně
     • 76262 dveře tesařské
     • 76263 vrata tesařská
     • 76268 zvláštní výkony
     • 76269 ostatní
    • 7627 kompletní vázané konstrukce
     • 76271 z hraněného a polohraněného řeziva
     • 76272 z lepených hranolů
     • 76273 z kulatiny a půlkulatiny
     • 76278 zvláštní výkony
     • 76279 ostatní
    • 7628 stropy a stropní konstrukce
     • 76281 záklop stropů
     • 76282 nosná konstrukce stropu
     • 76283 konstrukce podhledů
     • 76284 podbíjení
     • 76288 zvláštní výkony
     • 76289 ostatní
    • 7629 doplňky objektů
     • 76291 pro prádelny
     • 76292 hoblované police
     • 76293 žebříky
     • 76294 rohože
     • 76295 různé doplňky
     • 76298 zvláštní výkony
     • 76299 ostatní
   • 763 montované
   • 764 klempířské
    • 7640 bez ohledu na druh konstrukce
     • 76400 bez ohledu na druh materiálu
     • 76401 z pozinkovaného plechu
     • 76402 z hliníkového plechu
     • 76403 z měděného plechu
     • 76404 z titanzinkového plechu
     • 76405 z nerezového plechu
    • 7641 krytiny
     • 76410 bez ohledu na druh materiálu
     • 76411 z pozinkovaného plechu
     • 76412 z hliníkového plechu
     • 76413 z měděného plechu
     • 76414 z titanzinkového plechu
     • 76415 z nerezového plechu
    • 7642 oplechování
     • 76420 bez ohledu na druh materiálu
     • 76421 z pozinkovaného plechu
     • 76422 z hliníkového plechu
     • 76423 z měděného plechu
     • 76424 z titanzinkového plechu
     • 76425 z nerezového plechu
    • 7643 lemování
     • 76430 bez ohledu na druh materiálu
     • 76431 z pozinkovaného plechu
     • 76432 z hliníkového plechu
     • 76433 z měděného plechu
     • 76434 z titanzinkového plechu
     • 76435 z nerezového plechu
    • 7645 žlaby a svody
     • 76450 bez ohledu na druh materiálu
     • 76451 z pozinkovaného plechu
     • 76452 z hliníkového plechu
     • 76453 z měděného plechu
     • 76454 z titanzinkového plechu
     • 76455 z nerezového plechu
     • 76456 z plastu
    • 7649 ostatní
     • 76499 ostatní
   • 765 krytina skládaná
    • 7651 střechy
     • 76511 keramická
     • 76512 betonová
     • 76513 vláknocementová
     • 76514 ze sklolaminátu, polykarbonátu
     • 76515 bitumenová
     • 76516 z přírodních materiálů
     • 76519 ostatní
    • 7652 stěny, zdi, římsy, atiky, obklady
     • 76521 keramická
     • 76522 betonová
     • 76523 vláknocementová
     • 76524 ze sklolaminátu, polykarbonátu
     • 76525 bitumenová
     • 76526 z přírodních materiálů
     • 76529 ostatní
    • 7655 ostatní
     • 76551 keramická
     • 76552 betonová
     • 76553 vláknocementová
     • 76554 ze sklolaminátu, polykarbonátu
     • 76555 bitumenová
     • 76556 z přírodních materiálů
     • 76559 ostatní
   • 766 truhlářské
    • 7661 stěny a příčky
     • 76611 nekompletizované
     • 76612 kompletizované
     • 76619 ostatní
    • 7662 schodiště
     • 76621 madla
     • 76622 pevná konstrukce
     • 76623 sklápěcí konstrukce
     • 76629 ostatní
    • 7663 zábradlí
     • 76631 vnitřní
     • 76632 vnější
    • 7664 úpravy povrchů
     • 76641 obklady stěn
     • 76642 obklady podhledů
     • 76643 obklady sloupů a pilířů
     • 76644 parapetní desky
     • 76649 ostatní
    • 7666 výplně otvorů
     • 76662 okna
     • 76664 balkonové dveře
     • 76666 dveře
     • 76667 okna střešní
     • 76668 zárubně dveřní
     • 76669 ostatní
    • 7667 výkladce
     • 76671 zapuštěné
     • 76672 předsazené
     • 76679 ostatní
    • 7668 nábytek
     • 76681 kuchyňský
     • 76682 vestavěný
     • 76689 ostatní
   • 767 zámečnické
    • 7671 stěny a příčky
     • 76711 stěny zasklené
     • 76712 s výplní z drátěné sítě
     • 76713 z plechu
     • 76714 stěny s beztmelým zasklením
     • 76715 přestavitelné a mobilní
     • 76716 zábradlí rovná
     • 76719 ostatní
    • 7672 schodiště
     • 76721 schody kovové
     • 76722 zábradlí pro prům. výstavbu
     • 76723 zábradlí pro bytovou a obč. výstavbu
     • 76724 ochranná konstrukce výtah. šachet
     • 76725 podesty
     • 76729 ostatní
    • 7673 zastřešení
     • 76731 světlíky
     • 76732 podsvětlíky
     • 76739 ostatní
    • 7674 obvodový plášť vč. obkladů
     • 76741 z ocelových profilů
     • 76742 z hliníkových profilů
     • 76749 ostatní
    • 7675 podlahy a podhledy
     • 76751 kanálové kryty
     • 76752 poklopy
     • 76753 čistící zóny
     • 76754 podlahy systémové
     • 76758 podhledy kovové
     • 76759 ostatní
    • 7676 otvory
     • 76761 okna jednoduchá
     • 76762 okna zdvojená
     • 76763 okna s beztmelým zasklením
     • 76764 dveře
     • 76765 vrata
     • 76766 mříže a rolety
     • 76768 zárubně kovové
     • 76769 ostatní
    • 7677 výkladce
     • 76771 zapuštěné
     • 76772 předsazené
     • 76779 ostatní
    • 7678 doplňky
     • 76781 průvětrníky, žaluzie, větrací mřížky
     • 76782 skříněk, boxů a schránek
     • 76783 žebře, žerdě a konzoly pro prapory
     • 76784 rohože a škrabáky na obuv
     • 76785 komínové lávky, střešní nástavce a střešní koše
     • 76786 izolátory a tlumiče
     • 76787 podpěrné konstrukce
     • 76788 záchytné systémy proti pádu
     • 76789 ostatní
    • 7679 venkovní doplňky
     • 76793 věšáky na sušení prádla
     • 76794 klepače na koberce
     • 76799 ostatní
   • 768 ocelové konstrukce
    • 7687 typové
    • 7688 atypické
  • 77 podlahy
   • 771 z dlaždic
    • 7710 bez rozlišení konstrukce
    • 7711 příprava podkladu
     • 77111 vysátí
     • 77112 penetrace
     • 77113 izolace
     • 77114 vyspravení
     • 77115 vyrovnání
     • 77116 profily
     • 77119 ostatní
    • 7712 schodiště
     • 77123 cihelné
     • 77125 teracové
     • 77126 čedičové
     • 77127 keramické
     • 77128 mozaika
     • 77129 ostatní
    • 7714 soklíky
     • 77143 cihelné
     • 77145 teracové
     • 77146 čedičové
     • 77147 keramické
     • 77148 mozaika
     • 77149 ostatní
    • 7715 nášlapné plochy
     • 77153 cihelné
     • 77155 teracové
     • 77156 čedičové
     • 77157 keramické
     • 77158 mozaika
     • 77159 ostatní
    • 7719 ostatní
     • 77193 cihelné
     • 77195 teracové
     • 77196 čedičové
     • 77197 keramické
     • 77198 mozaika
     • 77199 ostatní
   • 772 z kamene
    • 7722 schodiště
     • 77221 z měkkých kamenů
     • 77222 z měkkých nebo tvrdých kamenů
     • 77223 z tvrdých kamenů
     • 77225 ze zlomků kamenů
     • 77229 ostatní
    • 7724 sokly
     • 77241 z měkkých kamenů
     • 77242 z měkkých nebo tvrdých kamenů
     • 77243 z tvrdých kamenů
     • 77245 ze zlomků kamenů
     • 77249 ostatní
    • 7725 nášlapné plochy
     • 77251 z měkkých kamenů
     • 77252 z měkkých nebo tvrdých kamenů
     • 77253 z tvrdých kamenů
     • 77255 ze zlomků kamenů
     • 77259 ostatní
    • 7729 ostatní
     • 77299 ostatní
   • 773 z litého teraca
    • 7732 schodiště
     • 77321 přírodní
     • 77322 barevné
     • 77323 kazetové
     • 77329 ostatní
    • 7734 soklíky
     • 77341 přírodní
     • 77342 barevné
     • 77343 kazetové
     • 77349 ostatní
    • 7735 nášlapné plochy
     • 77351 přírodní
     • 77352 barevné
     • 77353 kazetové
     • 77359 ostatní
    • 7736 parapety
     • 77361 přírodní
     • 77362 barevné
     • 77363 kazetové
     • 77369 ostatní
    • 7739 ostatní
     • 77391 přírodní
     • 77392 barevné
     • 77393 kazetové
     • 77399 ostatní
   • 775 skládané
    • 7751 příprava podkladu
     • 77510 bez rozlišení
     • 77511 broušení, vysátí
     • 77512 penetrace
     • 77513 vyspravení
     • 77514 vyrovnání
    • 7754 soklíky a lišty
     • 77541 obvodové (soklové)
     • 77542 přechodové
     • 77543 vyrovnávací
     • 77544 ukončovací
     • 77546 schodové
     • 77549 ostatní
    • 7755 nášlapné plochy
     • 77551 vlysy
     • 77552 parkety
     • 77553 palubky
     • 77554 lamely
     • 77555 tabule
     • 77556 korkové dílce
     • 77557 špalíky
     • 77559 ostatní
    • 7756 na stěnu
     • 77561 vlysy
     • 77562 parkety
     • 77563 palubky
     • 77564 lamely
     • 77565 tabule
     • 77566 korkové dílce
     • 77567 špalíky
     • 77569 ostatní
   • 776 povlakové
    • 7761 příprava podkladu
     • 77610 bez rozlišení
     • 77611 broušení, vysátí
     • 77612 penetrace
     • 77613 vyspravení
     • 77614 vyrovnání
    • 7762 nášlapné plochy
     • 77620 bez rozlišení materiálu
     • 77621 textilní
     • 77622 plastové (z PVC)
     • 77623 vinylové
     • 77624 ze sametového vinylu
     • 77625 z přírodního linolea
     • 77626 pryžové
     • 77627 korkové
     • 77629 ostatní
    • 7763 schodiště
     • 77630 bez rozlišení materiálu
     • 77631 textilní
     • 77632 plastové (z PVC)
     • 77633 vinylové
     • 77634 ze sametového vinylu
     • 77635 z přírodního linolea
     • 77636 pryžové
     • 77637 korkové
     • 77639 ostatní
    • 7764 soklíky
     • 77641 soklíky
     • 77642 lišty
     • 77643 hrany
     • 77649 ostatní
    • 7765 na stěnu
     • 77650 bez rozlišení materiálu
     • 77651 textilní
     • 77652 plastové (z PVC)
     • 77653 vinylové
     • 77654 ze sametového vinylu
     • 77655 z přírodního linolea
     • 77656 pryžové
     • 77657 korkové
     • 77659 ostatní
    • 7769 ostatní
     • 77690 bez rozlišení materiálu
     • 77691 textilní
     • 77692 plastové (z PVC)
     • 77693 vinylové
     • 77694 ze sametového vinylu
     • 77695 z přírodního linolea
     • 77696 pryžové
     • 77697 korkové
     • 77699 ostatní
   • 777 lité
    • 7771 příprava podkladu
     • 77711 mechanické
     • 77712 vyrovnání
     • 77713 penetrace
    • 7772 polymerbetony
     • 77721 epoxidové
     • 77722 polystyrénové
     • 77723 polyuretanové
     • 77724 polyesterové
     • 77725 s disperzí
     • 77727 polymetakrylátové
     • 77729 ostatní
    • 7773 polymermalty
     • 77731 epoxidové
     • 77732 polystyrénové
     • 77733 polyuretanové
     • 77734 polyesterové
     • 77735 s disperzí
     • 77739 ostatní
    • 7774 laminované
     • 77741 epoxidové
     • 77742 polystyrénové
     • 77743 polyuretanové
     • 77744 polyesterové
     • 77745 s disperzí
     • 77749 ostatní
    • 7775 stěrky a potěry
     • 77751 epoxidové
     • 77752 polystyrénové
     • 77753 polyuretanové
     • 77754 polyesterové
     • 77755 s disperzí
     • 77759 ostatní
    • 7776 nátěry
     • 77761 epoxidové
     • 77762 polystyrénové
     • 77763 polyuretanové
     • 77764 polyesterové
     • 77765 s disperzí
     • 77769 ostatní
    • 7779 ostatní
     • 77791 epoxidové
     • 77792 polystyrénové
     • 77793 polyuretanové
     • 77794 polyesterové
     • 77795 s disperzí
     • 77799 ostatní
  • 78 dokončovací práce
   • 781 obklady
    • 7810 bez rozlišení konstrukce
    • 7811 příprava podkladu
     • 78111 oprášení
     • 78112 penetrace
     • 78113 izolace
     • 78114 vyspravení
     • 78115 vyrovnání
     • 78116 profily
     • 78119 ostatní
    • 7812 stropy
     • 78123 cihelné
     • 78125 teracové
     • 78126 čedičové
     • 78127 keramické
     • 78128 mozaika
     • 78129 ostatní
    • 7813 sloupy
     • 78133 cihelné
     • 78135 teracové
     • 78136 čedičové
     • 78137 keramické
     • 78138 mozaika
     • 78139 ostatní
    • 7814 stěny vnitřní
     • 78143 cihelné
     • 78144 hutné a polohutné
     • 78145 teracové
     • 78146 čedičové
     • 78147 keramické
     • 78148 mozaika
     • 78149 ostatní
    • 7815 ostění
     • 78153 cihelné
     • 78155 teracové
     • 78156 čedičové
     • 78157 keramické
     • 78158 mozaika
     • 78159 ostatní
    • 7816 parapety
     • 78163 cihelné
     • 78165 teracové
     • 78166 čedičové
     • 78167 keramické
     • 78168 mozaika
     • 78169 ostatní
    • 7817 stěny vnější
     • 78173 cihelné
     • 78175 teracové
     • 78176 čedičové
     • 78177 keramické
     • 78178 mozaika
     • 78179 ostatní
    • 7819 ostatní
     • 78193 cihelné
     • 78195 teracové
     • 78196 čedičové
     • 78197 keramické
     • 78198 mozaika
     • 78199 ostatní
   • 782 obklady z kamene
    • 7821 stěny
     • 78211 z měkkých kamenů
     • 78213 z tvrdých kamenů
     • 78214 z imitace kamene
     • 78219 ostatní
    • 7822 stropy
     • 78221 z měkkých kamenů
     • 78223 z tvrdých kamenů
     • 78224 z imitace kamene
     • 78229 ostatní
    • 7823 sloupy
     • 78231 z měkkých kamenů
     • 78233 z tvrdých kamenů
     • 78234 z imitace kamene
     • 78239 ostatní
    • 7825 ostění
     • 78251 z měkkých kamenů
     • 78253 z tvrdých kamenů
     • 78254 z imitace kamene
     • 78259 ostatní
    • 7826 parapety
     • 78261 z měkkých kamenů
     • 78263 z tvrdých kamenů
     • 78264 z imitace kamene
     • 78269 ostatní
    • 7829 ostatní
     • 78291 z měkkých kamenů
     • 78293 z tvrdých kamenů
     • 78294 z imitace kamene
     • 78299 ostatní
   • 783 nátěry
    • 7831 truhluhlářských konstrukcí
     • 78311 syntetické
     • 78312 disperzní, emulzní
     • 78313 epoxidové, epoxidehtové
     • 78314 polyuretanové, akryluretanové
     • 78315 nitrokombinační, polyesterové
     • 78316 olejové, lihové
     • 78317 asfaltové
     • 78318 chlorkaučukové
     • 78319 ostatní
    • 7832 tesařských konstrukcí
     • 78321 syntetické
     • 78322 disperzní, emulzní
     • 78323 epoxidové, epoxidehtové
     • 78324 polyuretanové, akryluretanové
     • 78325 nitrokombinační, polyesterové
     • 78326 olejové, lihové
     • 78327 asfaltové
     • 78328 chlorkaučukové
     • 78329 ostatní
    • 7833 zámečnických konstrukcí a doplňkových kovových konstrukcí
     • 78331 syntetické
     • 78332 disperzní, emulzní
     • 78333 epoxidové, epoxidehtové
     • 78334 polyuretanové, akryluretanové
     • 78335 nitrokombinační, polyesterové
     • 78336 olejové, lihové
     • 78337 asfaltové
     • 78338 chlorkaučukové
     • 78339 ostatní
    • 7834 klempířských konstrukcí
     • 78341 syntetické
     • 78342 disperzní, emulzní
     • 78343 epoxidové, epoxidehtové
     • 78344 polyuretanové, akryluretanové
     • 78345 nitrokombinační, polyesterové
     • 78346 olejové, lihové
     • 78347 asfaltové
     • 78348 chlorkaučukové
     • 78349 ostatní
    • 7835 krytiny
     • 78351