Jak kalkulovat vyhlazení betonové směsi?

Jak kalkulovat vyhlazení betonové směsi?

Ve Všeobecných podmínkách katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické v článku 3321 se můžeme setkat s tímto ustanovením:

,,V cenách betonových konstrukcí jsou započteny náklady na vyrovnání a zahlazení povrchu pod vodorovnou izolaci.“

V praxi se nabízí otázka, jaký způsob hlazení betonu je v položkách započítán pomocí latí, nebo strojně?

Obecně platí, že samotný způsob vyhlazení betonové směsi není až tak důležitý, podstatná je skutečnost, že v příslušných směrných cenách je vyhlazení započteno. Je to proto, aby rozpočtáři nemuseli myslet na to, že tuto operaci by měli samostatně ocenit.

Často bývají některé operace započítány do směrných cen tzv. reprezentativně, což je i tento případ (uvažuje možnost jak ručního, tak i strojního hlazení).

Ve svém důsledku to znamená, že dotyčná operace je započtena a samostatně se tudíž neoceňuje. Tím ani není dán důvod pro její odlišné ocenění při jiném způsobu provádění této dílčí operace.

Jak je v CS ÚRS řešena vnitrostaveništní přeprava betonu, jeho čerpání a související přesun hmot?

Jak je v CS ÚRS řešena vnitrostaveništní přeprava betonu, jeho čerpání a související přesun hmot?

Platná metodika Cenové soustavy ÚRS je u betonů řešena jednotně pro všechny katalogy a rozdělena na dvě oblasti – pozemní a inženýrské stavitelství.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ: katalogy 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, 801-2 Budovy a haly – montované, 801-5 Objekty pozemní zvláštní

  • Čerpadla na beton jsou zařazena v položkách přesunu hmot, hmotnost položek betonových konstrukcí byla ponechána a vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.
  • V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.
  • Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další vnitrostaveništní manipulace, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY: katalogy 821-1 Mosty, 822-1 Komunikace pozemní a letiště, 824-1 Dráhy kolejové, 824-2 Dráhy kolejové městské, 825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody, 825-2 Objekty podzemní štoly a šachty 825-4 Objekty podzemní tunely, 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná vodovod a kanalizace, 831-1 Hydromeliorace zemědělské, 831-2 Hydromeliorace lesnickotechnické, 832-1 Hráze a úpravy na tocích; 800-2 Zvláštní zakládání

  • Čerpadla jsou zakalkulována přímo v položkách betonových konstrukcí, je uvažováno dodání nakupovaného betonu přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. Hmotnost u položek betonových konstrukcí se uvádí nulová a nevstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.
  • Pokud beton není dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, ocení se vnitrostaveništní manipulace s tímto materiálem položkami přesunu hmot. V tomto případě se hmotnost betonových konstrukcí započítá do celkové hmotnosti přesunu hmot objektu – je třeba ji individuálně doplnit k jednotlivým položkám. Orientační hmotnost betonových konstrukcí je uvedena v přílohách jednotlivých katalogů.
  • U kompletních konstrukcí, které mají v rozboru i jiné materiály než beton (např. výztuž, bednění apod.), je hmotnost betonu ponechána a pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu.