Jak na demolice s CS ÚRS?

Demolicí rozumíme úplné odstranění objektu (nebo jen jeho ucelené části) či konstrukce. Demolice celých objektů nebo jejich ucelených částí (křídel objektu, přístaveb apod.) až k jeho základům (případně včetně základů) se oceňuje cenami katalogu 800-6 Demolice objektů.

Jestliže je některý materiál z odstraňovaného objektu určen k dalšímu použití (cihly, trámy apod.), oceňuje se odstranění objektu jako bourání částmi B jednotlivých katalogů.

Při výběru položek demoličních prací se rozhoduje podle následujících kritérií:

  • Druh objektu – budova, hala apod.,
  • Technologie demoličních prací – postupné rozebírání, hromadný odstřel, použití těžkých mechanizačních prostředků,
  • Druh materiálu svislé nosné konstrukce – dřevo, zdivo cihelné, kamenné atd., monolitický nebo montovaný beton,
  • Procentuální podíl konstrukcí, tj. podíl skutečného celkového objemu konstrukcí a objemu obestavěného prostoru objektu.

Pro demolice budov a hal jsou určeny ceny za m3 obestavěného prostoru. Výpočet obestavěného prostoru je popsán v příloze č. 3 katalogu. Pro demolice ostatních objektů pozemního a průmyslového stavitelství (obor 813 až 815) jsou určeny ceny za m3 skutečného objemu konstrukce.

Pro bourání, tj. odstraňování jednotlivých konstrukčních částí (příčky, krytina apod.) se použijí části B příslušných katalogů. Pokud je při demolici nutno provést zemní práce, použijí se pro ně ceny z katalogu 800-1 Zemní práce. Pro ocenění manipulace se sutí a vybouranými hmotami se používají položky katalogu 800-6 Demolice objektů.

Uvedeme dva příklady z praxe.

Jakou položku zvolit pro demolici staré prefabrikované silážní jámy?

Demolici silážního žlabu z prefabrikovaných dílců doporučujeme ocenit položkou 981513114 Demolice konstrukcí těžkými mechanizačními prostředky ze železobetonu. Bližší zdůvodnění podávají ustanovení čl. 3201 a 3202 Všeobecných podmínek části B01 katalogu 800-6 Demolice. Měrnou jednotkou je m3 objemu skutečných konstrukcí (nikoliv obestavěného prostoru).

Kdy je možné použít položky pro přesun hmot pro demolice?

Položky „Přesunu hmot“ (např. 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů  výšky do 21 m) se použijí k ocenění nákladů, které má zhotovitel prací s dopravou materiálů a výrobků na staveništi směrem ze stavební skládky do místa určení (zabudování, potřeby apod.). Pokud má zhotovitel takové materiály, lze je položkou přesunu hmot ocenit (např. pomocný materiál). Přesunu hmot nelze použít pro ocenění odsunu suti či vybouraných hmot.

Předchozí:

Další: