Jak jsou rozděleny katalogy ÚRS?

Pro veřejné zakázky platí v současné době vyhláška č. 169/2016 Sb. která požaduje, aby stavební rozpočty byly vyhotoveny v některé z cenových soustav pro ocenění stavebních prací. Tyto cenové soustavy vycházejí z Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP).

Nezřídka se ze strany institucí, které kontrolují veřejné zakázky (např. dotační agentura), objevuje požadavek na vysvětlení, na základě jakých podkladů či technických norem je definováno rozdělení katalogů prací HSV a PSV.

Rozdělení katalogů popisů a cen stavebních prací je provedeno právě na základě třídníku TSKP. Ten vychází z Klasifikace průmyslových oborů a výrobků (tato klasifikace určuje obor 800 jako „Stavební výroba celkem“). V návaznosti na tento obor pak v TSKP dochází k jemnějšímu členění tohoto oboru, jednotlivé katalogy (aktuálně 60 titulů) pak nesou kódové označení vycházející z Klasifikace stavebních objektů (KSO).

Třídník stavebních konstrukcí a prací:

  • člení stavební konstrukce a práce na HSV (na prvním místě číselného kódu jsou číslice 1 až 6 nebo 8 až 9) a PSV – stavební řemesla (číslice 7),
  • přiřazuje stavebním pracím jednoznačný číselný pětimístný kód; z něj pak vychází číselný kód položek popisů a směrných cen stavebních prací (přes 110 000 položek).

Třídník TSKP je zdaleka nejrozšířenějším nástrojem pro tuzemské členění stavebních prací, tudíž i pro členění stavebních prací v drtivé většině tuzemských stavebních rozpočtů.

TSKP je průběžně aktualizován společností ÚRS CZ v návaznosti na vývoj stavebních technologií. TSKP je veřejně dostupný na stránkách www.cs-urs.cz (sekce Třídníky a číselníky).

Katalogy ÚRS CZ (jedná se celkem o 60 titulů) se člení na čtyři skupiny:

  • Katalog VRN (1 titul): Zabývá se vedlejšími rozpočtovými náklady.
  • Katalogy HSV (23 titulů): Slouží k oceňování prací hlavní stavební výroby. Hlavní stavební výroba se zabývá tzv. hrubou stavbou a nosnou konstrukcí střechy.
  • Katalogy PSV (31 titulů): Slouží k oceňování prací přidružené stavební výroby, tedy pracemi stavebních řemesel.
  • Katalogy M (5 titulů): Jejich číselné značení je odlišné od předcházejících katalogů HSV a PSV, neboť katalogy M pocházejí původně ze soustavy tzv. „montážních katalogů“. Na přelomu 80. a 90. let ÚRS převzal tyto katalogy a začal se o uvedené tituly starat.

Každý katalog ÚRS má také svůj číselný kód.

Kódy katalogů VRN, HSV a PSV se skládají ze dvou částí, oddělených pomlčkou.

Číslo před pomlčkou je odvozeno z třídění JKSO (KSO) – Klasifikace stavebních objektů. Podle něj poznáme, zda katalog má univerzální platnost pro celé spektrum stavební výroby (platí pro obor 800) nebo lze jej použít jen pro určité druhy stavebních objektů (např. 801, 822, 823, 832 atd.).

Číslo za pomlčkou u katalogů HSV plní pouze pořadovou funkci (příslušného dílu). Např. katalog s kódem 801-1 je vlastně 1. díl katalogu 801, 801-3 je 3. díl katalogu 801 atd.

Číslo za pomlčkou u katalogů PSV vychází z Třídníku stavebních konstrukcí a prací TSKP. Z TSKP se přebírají 3 místa – např. 712 Povlakové krytiny, 767 Konstrukce zámečnické, 782 Obklady z kamene atd.

Předchozí:

Další: