Jak ocenit opravy fasád?

Pro účely diferencovaného ocenění oprav průčelí budov používá Cenová soustava ÚRS pět stupňů členitosti.

Stupně členitosti průčelí se určují kombinací hlavního a pomocného hlediska. Hlavním hlediskem je poměr omítaných ploch složitých k omítaným plochám hladkým. Pomocným hlediskem, které může mít vliv na modifikaci navrženého stupně členitosti, je stanovení počtu druhů ozdobných prvků.

V případě, že podle pomocného hlediska odpovídá zařazení průčelí více stupňům členitosti, je rozhodující hlavní hledisko.

Podrobnější informace ke stupňům členitosti průčelí budov naleznete v článku 3123 Všeobecných podmínek katalogu 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba. Součástí katalogu je rovněž příloha č. 3 Příklady stupňů členitosti vnějších omítek, kterou tvoří fotografie fasád odpovídajících jednotlivým stupňům členitosti. Obrazová dokumentace je doplněna textovou charakteristikou konkrétních stupňů.

Předchozí:

Další: