K čemu jsou potřeba podmínky pro použití položek Cenové soustavy ÚRS a kde je naleznu?

Nedílnou součástí Cenové soustavy ÚRS jsou Cenové a technické podmínky, které vymezují použití jednotlivých položek.

Tyto podmínky jsou tvořeny obecným metodickým úvodem, který je od cenové úrovně 2021/I jednotný pro všechny katalogy, a dále podmínkami jednotlivých katalogů a jejich částí.

Metodika (do roku 2022 nazývaná Úvod) se zabývá zejména kalkulací směrných cen (kalkulační vzorec, náplň jednotlivých složek kalkulace), obsahem cen (co v nich je a není započteno) a specifickými náklady a způsobem jejich ocenění (přesun hmot, manipulace se sutí, HZS, VRN, celková cena díla atd.).

Podmínky katalogů vymezují zejména volbu souborů cen, obsah a užití cen, způsob měření a další parametry. K dispozici je také názvosloví a definice pojmů.

K podmínkám náleží rovněž přílohy. Tvoří je přehledy norem, o které jsou kalkulace položek opřeny a dále technické informace, které se k položkám vztahují, v podobě textů, tabulek či nákresů.

Vedle aktuálních podmínek jsou publikovány také archivní podmínky až do cenové úrovně 2016/I. Ve zvolené cenové úrovni lze zvolit vybraný katalog, nebo využít vyhledávání pomocí kódu položky.

Důležitý rozdíl oproti stávajícímu systému podmínek spočívá v tom, že zatímco doposud se uživatelům SW KROS při vyhledání podmínek ke konkrétní položce zobrazily kompletní podmínky platné pro daný katalog, nově se zobrazí pouze ty části podmínek, které se k položce přímo vztahují.

S novým systémem podmínek je propojena také aplikace Cenová soustava ÚRS online. Podmínky jsou v souladu s platnou legislativou pro veřejné zakázky volně dostupné na adrese podminky.urs.cz.


Ukázka č. 1: Cenové a technické podmínky katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické


Ukázka č. 2: Cenové a technické podmínky k vybrané položce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické

Předchozí:

Další: