Dřevostavební panely od společnosti NEMA

Dřevostavební panely od společnosti NEMA

V Materiálech online v SW KROS 4 přibyl nový sortiment pro dřevostavby od české společnosti NEMA, spol. s r.o. Uživatelé SW KROS 4 zde naleznou aktuální ceny za m2 kompletních stěnových, stropních a střešních panelů. Mohou tak přímo a rychle vytvářet rozpočty a díky online proklikům na web výrobce získat i kompletní informace.

Společnost NEMA se zabývá výrobou panelů pro dřevostavby už více než 25 let. Poskytuje vysokou přesnost výroby a zajišťuje i servis a technickou podporu. Bližší informace jsou k dispozici na www.nema.cz.

Náhled na sortiment NEMA v SW KROS 4 v Materiálech online:

Více informací o Materiálech online naleznete v sekci KROS 4 na www.urs.cz.

Vydal ÚRS CZ a.s., 11. 1. 2022

Materiály ve specifikaci

Nový zápis materiálů ve specifikaci

V Cenové soustavě ÚRS jsou zařazeny položky reprezentující jak konstrukce kompletní, které obsahují náklady na práci i veškerý materiál, tak konstrukce montážní, které obsahují zejména náklady na práci a pomocný montážní materiál. Náklady na hlavní montované materiály nejsou v montážních položkách obsaženy, do rozpočtu se doplňují a oceňují samostatně, označujeme je jako materiály ve specifikaci.

Pro cenovou úroveň 2022/I jsme pro vás připravili zcela nový způsob zadávání materiálů ve specifikaci. V rámci nového způsobu zápisu specifikací program KROS 4 zobrazí seznam materiálových skupin (seznam montovaných materiálů), které je potřeba k montážní položce doplnit. Ke každé této skupině nabídne sadu doporučených materiálů.

Dále jsme zapracovali kontrolu měrných jednotek pro doporučený koeficent spotřeby. Pokud má vybraný materiál jinou měrnou jednotku, než je zobrazena u materiálové skupiny, potom je nastaven nulový koeficient množství a program vás upozorní červeným vykřičníkem, že je potřeba hodnotu koeficientu stanovit.

Při zadávání materiálů není nutné vybírat pouze z doporučených materiálů, ale je možné vložit i materiál z jiné databáze, či zadat materiál vlastní.

K materiálovým skupinám je nutné podotknout, že v Cenové soustavě ÚRS existují jak montážní konstrukce, ke kterým je nutné zadat materiál z každé materiálové skupiny (jednonásobná nebo vícenásobné specifikace), tak konstrukce, k nimž lze zadat materiály jen z některých skupin (variantní specifikace). Lze se setkat také s jejich kombinací. Příkladem kombinované variantní a vícenásobné specifikace může být montáž spínače, kde je možné zvolit varianty – spínač komplet, přístroj spínače s krytkou + rámeček, nebo vše zcela samostatně, tzn. přístroj spínače + krytka + rámeček. Upřesňující informace jsou zpravidla uvedeny příslušných Podmínkách použití dané položky.

Nový způsob zápisu materiálů ve specifikaci umožnuje vybrat více materiálů najednou a zapsat všechny hromadně na jeden klik do rozpočtu. Výhodou je vzájemného provázání těchto materiálů a příslušné montážní položky v rozpočtu. Práce s montážemi a specifikačními materiály je tak mnohem přehlednější a jednodušší, přičemž zároveň získáte jistotu, že jste na žádný materiál pro ocenění nezapomněli.

V současné době pro vás máme kompletně zpracované sady doporučených materiálů u montážních konstrukcí z níže uvedených katalogů Cenové soustavy ÚRS. Na dalších katalozích pracujeme a data průběžně publikujeme. Výčet doporučených materiálů se vám tak může zobrazit i u montážních konstrukcí z neuvedených katalogů.

001 – Zemní práce
002 – Zvláštní zakládání objektů
005 – Sanace
011 – Budovy a haly – zděné a monolitické
012 – Budovy a haly – montované
014 – Budovy a haly – opravy a údržba
015 – Objekty pozemní zvláštní
211 – Mosty
221 – Komunikace pozemní a letiště
242 – Dráhy kolejové městské
252 – Objekty podzemní – štoly
254 – Objekty podzemní – tunely
711 – Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 – Povlakové krytiny
713 – Izolace tepelné
714 – Akustická a protiotřesová opatření
715 – Izolace proti chemickým vlivům
721 – Zdravotně technické instalace budov

731 – Ústřední vytápění
761 – Konstrukce prosvětlovací
762 – Konstrukce tesařské
763 – Konstrukce suché výstavby
766 – Konstrukce truhlářské
767 – Konstrukce zámečnické
771 – Podlahy z dlaždic
772 – Podlahy z kamene
773 – Podlahy teracové
781 – Obklady keramické
783 – Nátěry
784 – Malby a tapety
786 – Stínění a čalounické úpravy
787 – Zasklívání
795 – Lokální vytápění
946 – Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 12/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 12/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za poslední měsíc v roce 2021.

Na rozdíl od předchozích dvou měsíců prosinec opět přinesl zvýšení cen hned v několika oblastech stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovala polovina cenový růst, přičemž u 21 skupin došlo ke zdražení o více než +5 %. Z velké části se jednalo o materiály na bázi cementu, do kterých patří i dvě skupiny s největším měsíčním růstem cen: ztracené bednění (+23,5 %) a krytina betonová (+20,2 %). Větší pohyb jsme zaznamenali také u skupiny izolace z minerální vaty (+13,1 %), která oproti polystyrenovým izolacím (EPS a XPS) tolik nezdražila v první polovině roku. Největší pokles ceny jsme zaregistrovali u skupiny palubky s hodnotou -4,7 %. Po šesti měsících průběžného zdražování pozorujeme stabilizaci v cenách keramických zdicích materiálů, naopak skupina zdicích materiálů pórobetonových a vápenopískových si připsala dalších +4,9 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 6. 1. 2022

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 11/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 11/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci listopadu, podobně jako minulý měsíc, ukazují data na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 7 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Opět mezi ně patří již šest měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické, které si tento měsíc připsaly +10,8 %. Největší růst cen, a to o +22,6 %, jsme zaznamenali u skupiny komínové systémy. Oproti tomu největší pokles cen jsme opětovně zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -11,4 %. Je to již třetí měsíc po sobě, kdy dřevoštěpkové desky klesají o více než 10 %.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 2. 12. 2021

Jak ocenit čerpání betonu?

Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot.

Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích:

  • 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
  • 801-2 Budovy a haly – montované
  • 801-5 Objekty pozemní zvláštní

Volba jednotlivých položek závisí na výšce objektu. Hmotnost u položek betonových konstrukcí vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.

V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.

Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další manipulace v rámci stavby, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

V případech inženýrských (katalogy 821-1, 822-1, 824-1, 824-2, 827-1 a 831-1) nebo vodohospodářských staveb (katalog 832-1) a v případech zvláštního zakládání (katalog 800-2) se čerpání betonu samostatně neoceňuje. Tento úkon je zakalkulován již ve směrných cenách vlastních betonáží. V těchto případech se proto hmotnost betonu do položky přesunu hmot nezapočítává.

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 10/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů 10/2021

Pokračujeme ve Sledování vývoje cen vybraných druhů materiálů a doplňujeme informace za další měsíc.

V měsíci říjnu data ukazují na stabilizaci cen většiny stavebních materiálů. Z celkového počtu 118 sledovaných skupin materiálů vykazovalo jen 10 skupin cenový nárůst o více jak +5 %. Patří mezi ně například již pět měsíců průběžně zdražující skupina zdicí materiály keramické. Největší růst cen, a to o +27 %, jsme zaznamenali u skupiny zařizovací předměty smaltované. Je to pravděpodobně opožděný důsledek růstu cen oceli v první polovině letošního roku. Oproti tomu největší pokles cen jsme zjistili u skupiny desky dřevoštěpkové (osb), a to o -14,6 %, což je už druhý měsíc po sobě více než 10% pokles.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS.

Pro představu o vývoji cen stavebních materiálů veřejně publikujeme informace o dvanácti vybraných skupinách materiálů v grafech a tabulce. V grafech je zobrazen kumulativní vývoj cen v procentech, kdy 100 % odpovídá cenám na začátku roku 2021, a čísla v tabulce představují procentuální změnu ceny jednotlivých skupin materiálů během daného měsíce.

Vydal ÚRS CZ a.s., 4. 11. 2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021

Sledování vývoje cen stavebních materiálů – 09/2021

V reakci na mimořádný vývoj cen stavebních materiálů během letošního roku jsme zpracovali přehled vývoje cen vybraných druhů materiálů po jednotlivých měsících. Celkově monitorujeme přes stovku materiálových skupin. Níže nabízíme výběr reprezentativních druhů materiálů.

Z hlediska vývoje cen nebyl začátek roku nijak odlišný od ostatních let. Projevil se v podstatě jen růst cen železa, což není z dlouhodobého hlediska až tak neobvyklé. Až s nástupem stavební sezóny se v březnu projevil nedostatek některých stavebních materiálů a jejich ceny začaly výrazně růst. Stále pokračoval růst cen železa a zejména betonářské výztuže, ale přidalo se i řezivo a výrobky ze dřeva, polystyreny a další plastové výrobky. Zdražila také měď, což se projevilo v cenách kabelů s měděným jádrem. Následně se růst cen projevil i v dalších materiálových oblastech.

Jak je z grafů patrné, ceny některých druhů materiálů se začínají stabilizovat – např. ceny OSB desek či betonářské výztuže dosáhly svého vrcholu v průběhu léta a v posledním měsíci, respektive dvou, již klesají. Oproti tomu z počátku roku mírně klesající ceny keramických zdicích materiálů od června postupně akcelerují.

Směrné ceny materiálů publikované v cenové úrovni 2021/II Cenové soustavy ÚRS byly ověřeny k 15. 6. 2021. K tomuto datu bylo možné za směrné ceny dané výrobky reálně nakoupit v rámci obvyklých dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Pro komplexní přehled o vývoji cen stavebních materiálů v tomto roce uvádíme vývoj změn cen níže v tabulce. Uvedená čísla představují procentuální změnu ceny jednotlivých druhů materiálů během daného měsíce.

Kompletní rozsah dat je k dispozici uživatelům Cenové soustavy ÚRS v rámci Asistenta rozpočtáře v aplikaci KROS. Dále v tomto programu doporučujeme využít modulu Materiály online, kde ceníky výrobců a prodejců stavebních materiálů průběžně aktualizujeme.

TIP: Ministerstvo místního rozvoje a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav (např. CS ÚRS). Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Vydal ÚRS CZ a.s., 5. 10. 2021

Jak se kalkuluje opakované použití materiálů na stavbách?

Jak se kalkuluje opakované použití materiálů na stavbách?

Pro názornost uvedeme příklad, kdy je třeba převést vodu potrubím na jiné místo.

K ocenění této práce použijeme položku 115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600 mm z katalogu 800-1 Zemní práce.

V kalkulaci této položky je mj. uvedena trubka ocelová bezešvá hladká tl. 14,2 mm ČSN 41 1375.1 D 530 mm s množstvím 0,06666 metru na metr délky potrubí. Trubka, která je uvedena pod evidenčním číslem 14033244, je zde kalkulována pouze svým opotřebením. Předpokládá se totiž, že trubka po provedení této práce nebude odvezena do šrotu, ale samozřejmě opětovně použita. Takto se její pořizovací cena postupně „upotřebí“ na stavbách.

Stejný kalkulační přístup je v rámci Cenové soustavy ÚRS použit u všech dalších materiálů takzvaně „v opotřebení“ (např. systémové bednění apod.).

Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu!

Rozpočtáři – pozor na podstatné zvýšení prodejní ceny polystyrenu!

Aktuální šetření cen stavebních materiálů ukázalo výrazný nárůst cen v oblasti polystyrenových tepelných izolací. Důvodem je zejména akutní nedostatek vstupních surovin pro jejich výrobu. Na situaci výrobci zareagovali snížením běžně poskytovaných slev. 

Polystyrenové tepelné izolace se naprosto běžně prodávaly se slevou 40 až 50 % oproti katalogovým cenám výrobců. Od března se tato sleva snížila na cca 20 %. Katalogové ceny výrobců tak prakticky zůstávají beze změny a mění se tzv. doporučené ceny, a to právě úpravou výše základní slevy. Ve výsledku tak koncový zákazník zaznamená při nákupu navýšení cen výrobků z EPS o 30–40 % a výrobků z XPS o 20–35 %. S ohledem na aktuální situaci není vyloučeno další navyšování cen v nadcházejících týdnech.

Všem uživatelům Cenové soustavy ÚRS doporučujeme si ceny polystyrenových tepelných izolací prověřit podle aktuálních ceníků výrobců a prodejců. Pro ověření lze využít i naší služby Materiály online v programu KROS 4, kde jsou ceníky výrobců a prodejců průběžně aktualizovány.

Zejména doporučujeme zkontrolovat nákupní ceny materiálů ze souboru Izolace – desky, bloky tepelné izolace v kategoriích:

  • deska EPS fasádní
  • deska EPS pro spodní stavby
  • deska EPS střešní, podlahová
  • deska XPS podlahová
  • deska XPS soklová

Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Každá položka Cenové soustavy ÚRS má u sebe vázán údaj o hmotnosti (položky stavebních prací, při nichž vzniká suť, mají údaje o hmotnosti dva, ale v tomto výkladu se hmotností suti zabývat nebudeme). Číselný údaj o hmotnosti v tunách je buď nenulový, nebo nulový. Nulový je v případech, kdy materiály v kalkulaci chybí, nebo jejich hmotnost je natolik nízká, že zaokrouhlením se jeho hodnota zobrazí jako nulová. Hmotnosti u zabudovávaných materiálů jsou dostupné z důvodu potřebných ocenění přesunu hmot nebo vodorovného či svislého přemístění.

Hmotnosti materiálů u položek směrných cen stavebních prací obecně je možné nalézt:

  • v SW KROS 4, v modulu Ceník materiálu ve sloupci „Hmotnost“,
  • v rámci webové aplikace Cenová soustava ÚRS online, v „Detailu položky“ (po kliknutí na symbol lupy na konci řádku s položkou).

Tato udaná hmotnost se pak promítá k ocenění do přesunu hmot. U sypanin je materiál udáván na měrnou jednotku tuna (hmotnost této materiálové položky má tedy hodnotu 1,0000). Pro skutečný výpočet manipulace se sypaninami je proto třeba stanovit měrnou hmotnost sypaniny. Pokud ji nemáme potvrzenou z místa pořízení sypaniny, při stanovení měrné hmotnosti můžeme využít přílohu č. 1 „Objemové hmotnosti vybraných stavebních materiálů“ v SW KROS 4 v modulu Asistent rozpočtáře v části Technologie rozpočtování (záložka Pomocník).

U položek stavebních prací, které operují se sypaninami, může být v SW KROS 4 údaj o hmotnosti vyznačen hnědou barvou. U těchto položek je poskytnuta tvůrci rozpočtu možnost započítávat či nezapočítávat tuto hmotnost do součtu tonáže určené k ocenění manipulace s materiálem.

Zde je třeba rozhodnout, zda bude v rámci zakázky zřizována skládka pro sypaniny. Jestliže skládka bude zřízena a z ní budou sypaniny postupně odebírány, pak je nutné manipulaci se sypaninami ocenit.

V opačném případě (tj. při absenci skládky) je třeba vyloučit promítnutí hmotnosti započtených materiálů do samostatného ocenění. Manipulace s materiálem je totiž již kryta pořizovací přirážkou materiálu.

Není-li známo, jakým způsobem bude realizace probíhat, pak je třeba tento problém řešit tzv. kluznou doložkou ve smlouvě (pro dotyčné položky je třeba uvést v poznámce, že v průběhu prací bude upřesněno, zda se hmotnosti promítnou, nebo zda se vyloučí). V takovém případě bude následovat dopočet nebo odpočet (vícepráce nebo méněpráce).