Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Ve směrných cenách ÚRS je ocenění dopravních nákladů spojených s materiály a výrobky od výrobce, případně prodejce na místo zabudování členěno na tři etapy.

 1. mimostaveništní doprava od výrobce (prodejce) na první skládku na staveništi
  Zpravidla se materiál ve stavebním rozpočtu oceňuje tzv. pořizovací cenou, která je tvořena z ceny nákupní a z pořizovací přirážky.
  Pořizovací přirážka kryje náklady související s dopravou materiálu z místa pořízení na staveniště (na první skládku na staveništi nebo přímo do místa zabudování) a dále kryje náklady na obaly, případné přemísťování z mimostaveništních skladů, nakládání, překládání a skládání a nezbytně doplňující úhrady spojené s dopravou (mimo přepravy nadměrných nákladů, dopravu neobvyklými dopravními prostředky apod.).
  V těchto nákladech není započtena žádná režie ani zisk stavební firmy (nakupující materiál a výrobky pro stavbu), neboť k tomu není žádný důvod.
 2. doprava z první skládky na staveništi k prostoru technologické manipulace
  Tato doprava se oceňuje položkami přesunu hmot. Pokud je materál dodáván z místa pořízení přímo na místo zabudování, tato část nákladů je zahrnuta v pořizovací přirážce a samostatně se neoceňuje.
 3. manipulace s materiálem v rámci prostoru technologické manipulace
  Tyto náklady jsou započteny v cenách prací. Rozsah manipulace je uveden ve Všeobecných podmínkách jednotlivých katalogů.

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Je třeba do rozpočtu specifikovat kromě nosného materiálu (například strojového pletiva) rovněž materiál pomocný (v tomto případě opasky, očka, držáky, napínací tyče, napínací drát, očka se závitem apod.), nebo jsou tyto doplňkové montážní prvky zahrnuty v položce montáže ve výrobní režii a specifikovat se nemají?

Obecně jsou montážní položky ÚRS kalkulovány tak, že ve specifikaci se oceňuje pouze hlavní materiál (dva hlavní materiály pouze výjimečně, v popisu je to v tom případě zdůrazněno). Pomocný materiál je zahrnut v kalkulaci, některý i ve výrobní režii.

Jak se počítá ztratné?

Jak se počítá ztratné?

Definici ztratného naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům SW KROS 4, a to v Přílohách v části Technologie rozpočtování.

Zda položka obsahuje hlavní materiál, lze zjistit buď náhledem do rozboru položky, nebo v SW KROS 4, kde kompletní položka má černý popis (na rozdíl od položek montážních, jejichž popis je modrý).

 • Pokud je materiál zahrnut v kalkulaci směrné ceny ÚRS, pak v jeho kalkulovaném množství je již případné ztratné zahrnuto.
 • Pokud je materiál oceňován samostatně ve specifikaci k montážní ceně, pak v případě, že na ztratné je nárok, je třeba množství materiálu navýšit o toto ztratné. ÚRS navrhuje v dotyčných případech tzv. směrné ztratné; toto lze změnit podle podmínek na zakázce (snížit i zvýšit).

Neplatí však, že na ztratné je vždy nárok. Pokud není známo druhé smluvní straně, že v určitém případě nárok na ztratné vzniká, je mezi stranami třeba to vyjednat a odůvodnit.