Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Hmotnosti materiálů u položek směrných cen stavebních prací obecně je možné nalézt:

 • v SW KROS 4, v modulu Ceník materiálu ve sloupci „Hmotnost“,
 • v rámci webové aplikace Cenová soustava ÚRS online, v „Detailu položky“ (po kliknutí na symbol lupy na konci řádku s položkou).

Tato udaná hmotnost se pak promítá k ocenění do přesunu hmot.

Existují i položky, ve kterých je hmotnost označena hnědě. Jedná se o případy sypanin. U těchto položek je poskytnuta tvůrci rozpočtu možnost započítávat či nezapočítávat tuto hmotnost do součtu tonáže určené k ocenění manipulace s materiálem. Zde je třeba rozhodnout, zda bude v rámci zakázky zřizována skládka pro sypaniny. Jestliže skládka bude zřízena a z ní budou sypaniny postupně odebírány, pak je nutné manipulaci se sypaninami ocenit.

V opačném případě (tj. při absenci skládky) je třeba vyloučit promítnutí hmotnosti započtených materiálů do samostatného ocenění. Manipulace s materiálem je již kryta pořizovací přirážkou materiálu.

Není-li známo, jakým způsobem bude realizace probíhat, pak je třeba tento problém řešit tzv. kluznou doložkou ve smlouvě (pro dotyčné položky je třeba uvést v poznámce, že v průběhu prací bude upřesněno, zda se hmotnosti promítnou, nebo zda se vyloučí). V takovém případě bude následovat dopočet nebo odpočet (vícepráce nebo méněpráce).

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Jak ocenit neobvyklou mimostaveništní dopravu materiálu?

Neobvyklá mimostaveništní doprava je doprava materiálů a výrobků z místa nákupu materiálu nebo výrobku na staveniště (k tzv. první skládce na staveništi), která se vyznačuje

 • buď mimořádně obtížnými podmínkami, například z titulu nadměrných rozměrů nákladu,
 • nebo použitím vynucených nestandardních dopravních prostředků (lanovka, vrtulník, zvířata, nosič, nutnost překládání z dopravního prostředku na jiný – např. na odlišný rozchod kolejí aj.).

Náklady na neobvyklou mimostaveništní dopravu se oceňují v rámci vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) jako náklad související s umístěním staveniště (NUS).

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Ve směrných cenách ÚRS je ocenění dopravních nákladů spojených s materiály a výrobky od výrobce, případně prodejce na místo zabudování členěno na tři etapy.

 1. mimostaveništní doprava od výrobce (prodejce) na první skládku na staveništi
  Zpravidla se materiál ve stavebním rozpočtu oceňuje tzv. pořizovací cenou, která je tvořena z ceny nákupní a z pořizovací přirážky.
  Pořizovací přirážka kryje náklady související s dopravou materiálu z místa pořízení na staveniště (na první skládku na staveništi nebo přímo do místa zabudování) a dále kryje náklady na obaly, případné přemísťování z mimostaveništních skladů, nakládání, překládání a skládání a nezbytně doplňující úhrady spojené s dopravou (mimo přepravy nadměrných nákladů, dopravu neobvyklými dopravními prostředky apod.).
  V těchto nákladech není započtena žádná režie ani zisk stavební firmy (nakupující materiál a výrobky pro stavbu), neboť k tomu není žádný důvod.
 2. doprava z první skládky na staveništi k prostoru technologické manipulace
  Tato doprava se oceňuje položkami přesunu hmot. Pokud je materál dodáván z místa pořízení přímo na místo zabudování, tato část nákladů je zahrnuta v pořizovací přirážce a samostatně se neoceňuje.
 3. manipulace s materiálem v rámci prostoru technologické manipulace
  Tyto náklady jsou započteny v cenách prací. Rozsah manipulace je uveden ve Všeobecných podmínkách jednotlivých katalogů.

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Jak postupovat při ocenění pomocného materiálu?

Je třeba do rozpočtu specifikovat kromě nosného materiálu (například strojového pletiva) rovněž materiál pomocný (v tomto případě opasky, očka, držáky, napínací tyče, napínací drát, očka se závitem apod.), nebo jsou tyto doplňkové montážní prvky zahrnuty v položce montáže ve výrobní režii a specifikovat se nemají?

Obecně jsou montážní položky ÚRS kalkulovány tak, že ve specifikaci se oceňuje pouze hlavní materiál (dva hlavní materiály pouze výjimečně, v popisu je to v tom případě zdůrazněno). Pomocný materiál je zahrnut v kalkulaci, některý i ve výrobní režii.

Jak se počítá ztratné?

Jak se počítá ztratné?

Definici ztratného naleznete v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům SW KROS 4, a to v Přílohách v části Technologie rozpočtování.

Zda položka obsahuje hlavní materiál, lze zjistit buď náhledem do rozboru položky, nebo v SW KROS 4, kde kompletní položka má černý popis (na rozdíl od položek montážních, jejichž popis je modrý).

 • Pokud je materiál zahrnut v kalkulaci směrné ceny ÚRS, pak v jeho kalkulovaném množství je již případné ztratné zahrnuto.
 • Pokud je materiál oceňován samostatně ve specifikaci k montážní ceně, pak v případě, že na ztratné je nárok, je třeba množství materiálu navýšit o toto ztratné. ÚRS navrhuje v dotyčných případech tzv. směrné ztratné; toto lze změnit podle podmínek na zakázce (snížit i zvýšit).

Neplatí však, že na ztratné je vždy nárok. Pokud není známo druhé smluvní straně, že v určitém případě nárok na ztratné vzniká, je mezi stranami třeba to vyjednat a odůvodnit.