Jak je to s oceněním manipulace se sypaninami?

Každá položka Cenové soustavy ÚRS má u sebe vázán údaj o hmotnosti (položky stavebních prací, při nichž vzniká suť, mají údaje o hmotnosti dva, ale v tomto výkladu se hmotností suti zabývat nebudeme). Číselný údaj o hmotnosti v tunách je buď nenulový, nebo nulový. Nulový je v případech, kdy materiály v kalkulaci chybí, nebo jejich hmotnost je natolik nízká, že zaokrouhlením se jeho hodnota zobrazí jako nulová. Hmotnosti u zabudovávaných materiálů jsou dostupné z důvodu potřebných ocenění přesunu hmot nebo vodorovného či svislého přemístění.

Hmotnosti materiálů u položek směrných cen stavebních prací obecně je možné nalézt:

  • v SW KROS 4, v modulu Ceník materiálu ve sloupci „Hmotnost“,
  • v rámci webové aplikace Cenová soustava ÚRS online, v „Detailu položky“ (po kliknutí na symbol lupy na konci řádku s položkou).

Tato udaná hmotnost se pak promítá k ocenění do přesunu hmot. U sypanin je materiál udáván na měrnou jednotku tuna (hmotnost této materiálové položky má tedy hodnotu 1,0000). Pro skutečný výpočet manipulace se sypaninami je proto třeba stanovit měrnou hmotnost sypaniny. Pokud ji nemáme potvrzenou z místa pořízení sypaniny, při stanovení měrné hmotnosti můžeme využít přílohu č. 1 „Objemové hmotnosti vybraných stavebních materiálů“ v SW KROS 4 v modulu Asistent rozpočtáře v části Technologie rozpočtování (záložka Pomocník).

U položek stavebních prací, které operují se sypaninami, může být v SW KROS 4 údaj o hmotnosti vyznačen hnědou barvou. U těchto položek je poskytnuta tvůrci rozpočtu možnost započítávat či nezapočítávat tuto hmotnost do součtu tonáže určené k ocenění manipulace s materiálem.

Zde je třeba rozhodnout, zda bude v rámci zakázky zřizována skládka pro sypaniny. Jestliže skládka bude zřízena a z ní budou sypaniny postupně odebírány, pak je nutné manipulaci se sypaninami ocenit.

V opačném případě (tj. při absenci skládky) je třeba vyloučit promítnutí hmotnosti započtených materiálů do samostatného ocenění. Manipulace s materiálem je totiž již kryta pořizovací přirážkou materiálu.

Není-li známo, jakým způsobem bude realizace probíhat, pak je třeba tento problém řešit tzv. kluznou doložkou ve smlouvě (pro dotyčné položky je třeba uvést v poznámce, že v průběhu prací bude upřesněno, zda se hmotnosti promítnou, nebo zda se vyloučí). V takovém případě bude následovat dopočet nebo odpočet (vícepráce nebo méněpráce).

Předchozí:

Další: