Jak je v CS ÚRS řešeno oceňování dopravy materiálu?

Ve směrných cenách ÚRS je ocenění dopravních nákladů spojených s materiály a výrobky od výrobce, případně prodejce na místo zabudování členěno na tři etapy.

 1. mimostaveništní doprava od výrobce (prodejce) na první skládku na staveništi
  Zpravidla se materiál ve stavebním rozpočtu oceňuje tzv. pořizovací cenou, která je tvořena z ceny nákupní a z pořizovací přirážky.
  Pořizovací přirážka kryje náklady související s dopravou materiálu z místa pořízení na staveniště (na první skládku na staveništi nebo přímo do místa zabudování) a dále kryje náklady na obaly, případné přemísťování z mimostaveništních skladů, nakládání, překládání a skládání a nezbytně doplňující úhrady spojené s dopravou (mimo přepravy nadměrných nákladů, dopravu neobvyklými dopravními prostředky apod.).
  V těchto nákladech není započtena žádná režie ani zisk stavební firmy (nakupující materiál a výrobky pro stavbu), neboť k tomu není žádný důvod.
 2. doprava z první skládky na staveništi k prostoru technologické manipulace
  Tato doprava se oceňuje položkami přesunu hmot. Pokud je materál dodáván z místa pořízení přímo na místo zabudování, tato část nákladů je zahrnuta v pořizovací přirážce a samostatně se neoceňuje.
 3. manipulace s materiálem v rámci prostoru technologické manipulace
  Tyto náklady jsou započteny v cenách prací. Rozsah manipulace je uveden ve Všeobecných podmínkách jednotlivých katalogů.

Předchozí:

Další: