Jak oceňovat zemní práce?

Pro oceňování zemních prací slouží katalog 800-1 Zemní práce. Ten prošel k 1. 1. 2020 kompletním přepracováním a má tedy od cenové úrovně 2020/I novou skladbu položek.

Jeho nové koncepční řešení se vyznačuje zejména následujícími rysy:

 • zjednodušení metodiky ocenění zemních prací
 • zpracováno podle tříd těžitelnosti I.–III.
 • do příslušných položek jsou paušálně zahrnuty svislý přesun výkopku (strojní do 4 m, ruční do 3 m) a příplatek za lepivost
 • původní členění katalogu podle oborů KSO bylo nahrazeno členěním podle TSKP
 • došlo k rozšíření sortimentu položek podle objemu výkopku
 • bylo zohledněno provádění strojních vykopávek v omezeném prostoru

Nově jsou položky členěny podle norem ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí. Obě tyto normy rozlišují tři třídy těžitelnosti. Norma ČSN 73 3055 tyto tři třídy dále rozděluje na sedm skupin podle obtížnosti rozpojování a nakládání.

Členění katalogu podle oborů TSKP odpovídají jednotlivé části katalogu:

 • A01 Přípravné a přidružené práce (TSKP 11)
 • A02 Odkopávky a prokopávky (TSKP 12)
 • A03 Hloubené vykopávky (TSKP 13)
 • A04 Protlačování (TSKP 14)
 • A05 Pažení (TSKP 15)
 • A06 Přemístění výkopku (TSKP 16)
 • A07 Násypy, skládky a zásypy (TSKP 17)
 • A08 Úpravy terénu (TSKP 18)

U hloubených vykopávek prováděných strojně je svislý přesun zeminy do 4 metrů zakalkulován v ceně položek. U hloubených vykopávek prováděných ručně je součástí cen položek svislý přesun do 3 metrů.

Základní šířka rýhy je v souladu s platnou legislativou BOZP upravena z původních 600 mm na 800 mm.

Samostatný příplatek za lepivost je zrušen. Částka odpovídající příplatku za lepivost je započítána do jednotlivých položek u typů hornin, kde je předpoklad lepivosti – tj. pro třídu těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4.

Nově jsou položky rozčleněny podrobněji podle objemu vykopávky, nejmenší objem je nyní 20 m3.

Vykopávky prováděné strojně jsou doplněny o položky pro práce v omezeném prostoru. Týkají se prostoru vykopávek a zásypů v zastavěných částech obcí, v průmyslových závodech, ve stromořadích, v blízkosti památkových objektů apod., pokud tyto překážky omezují pohyb stroje při těžení nejméně ze dvou stran.

Ke všem typům vykopávek jsou doplněny položky pro práce prováděné ručně nebo pomocí pneumatického nářadí.

Byly upraveny položky Sejmutí ornice, původní měrná jednotka m3 je nově nahrazena měrnou jednotkou m2. Příslušná položka se zvolí podle tloušťky ornice.

Uložení sypanin do násypů bylo zjednodušeno, nově se rozlišuje pouze ukládání se zhutněním nebo bez.

Soubory cen normativů pro kamenité hráze byly nahrazeny souborem cen Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených hrází.

Pro úplnost je třeba dodat, že části A04 Protlačování a A05 Pažení zůstaly ponechány v původním rozsahu (sortiment položek, jejich význam a náplň).

Předchozí:

Další: