Jak ocenit čerpání betonu?

Čerpání betonu do základů lze v některých případech ocenit položkou přesunu hmot.

Pro oblast pozemního stavitelství příslušné soubory cen přesunu hmot naleznete v těchto katalozích:

  • 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
  • 801-2 Budovy a haly – montované
  • 801-5 Objekty pozemní zvláštní

Volba jednotlivých položek závisí na výšce objektu. Hmotnost u položek betonových konstrukcí vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.

V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.

Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další manipulace v rámci stavby, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

V případech inženýrských (katalogy 821-1, 822-1, 824-1, 824-2, 827-1 a 831-1) nebo vodohospodářských staveb (katalog 832-1) a v případech zvláštního zakládání (katalog 800-2) se čerpání betonu samostatně neoceňuje. Tento úkon je zakalkulován již ve směrných cenách vlastních betonáží. V těchto případech se proto hmotnost betonu do položky přesunu hmot nezapočítává.

Předchozí:

Další: