Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů?

Jak ocenit náklady na vyvolaný přesun strojů?

Následující příklad se týká předem neplánovaného přesunu strojní mechanizace vyvolaného požadavkem investora.

Ten na větší stavbě požadoval asi jednoměsíční přerušení bouracích prací z důvodu omezení hluku ve zkouškovém období, což způsobilo komplikace a nepředvídatelné vícenáklady na přesun bagrů, nakladačů atd.

Zhotovitel vyčíslil investorovi náklady na vícepráce spojené s přesunem mechanizace, tzn. odvoz strojní techniky a opětovný návoz, jako položku vedlejších rozpočtových nákladů ve výši 3,2 % z ceny bouracích prací.

Jak obecně postupovat v obdobných případech?

V sazbách strojohodin vytvořených podle metodiky Cenové soustavy ÚRS (týká se všech strojohodin v databázi strojů dostupné v SW KROS 4, nebo individuálně vytvořených sazeb strojohodin podle metodiky ÚRS) jsou přesuny strojů na staveniště a ze staveniště již započteny.  Týká se to případů standardního průběhu provádění zakázky. Rozpočtář v takových případech přesuny strojů samostatně neoceňuje.

V případech požadavku ze strany investora na přerušení prací se ale takto vyvolané náklady účtují k tíži investora. Požadavkem vyvolaná organizační opatření i výši souvisejících nákladů je třeba dopředu projednat s investorem. Týká se to i možného přesunu strojů. Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady VRN.

Náklady související s přesunem strojů lze zkalkulovat např. pomocí kilometrové sazby přesunu stroje (po vlastní ose) či automobilu (přesun na valníku, návěsu apod.), při níž se kalkuluje i zpáteční cesta na staveniště. Tyto náklady lze také ocenit pomocí dohodnuté procentní sazby z hodnoty uvažovaných prací; tento způsob ale není vhodný u veřejných zakázek. Náklady by totiž nebyly vyčísleny transparentním způsobem se vztahem ke skutečným vzdálenostem či nákladům.