Jak ocenit neplánované přeložky sítí?

Při realizaci stavby, jejíž součástí jsou bourací a demoliční práce, vyvstala v konkrétním případě před stavební firmou nutnost zbourat zdivo, ve kterém jsou rozvody energie a médií (elektřina, voda, topení, plyn). V objektu se však nachází nájemce a zhotovitel podle podmínek investora nemá stávajícího nájemce omezit v jeho provozu, a to po celou dobu rekonstrukce. Pro logický postup výstavby je třeba uvedená média přepojit tak, aby bylo možné zmíněné konstrukce zcela zbourat a zároveň zachovat provoz nájemce.

Zhotovitel se domnívá, že přepojení (přeložky) jsou novou dodávkou prací (mj. včetně potřebných revizí) a je tedy možné je v rámci metodiky oceňování ÚRS ocenit jako nové práce (konstrukce), stejně tak i demontážní práce stávajících rozvodů či následné odstranění provizorních konstrukcí a rozvodů.

Popsané vícepráce chce dodavatel uplatnit u objednatele, neboť nebyly součástí projektové dokumentace ani VV.

Objednatel se prostřednictvím projektanta brání výkladem, že dle metodiky ÚRS, měla stavební firma tyto práce zohlednit v položce vedlejších rozpočtových nákladů (dále VRN), a jestliže tak neučinila, nemá již na dodatečné náklady nárok. S tímto zdůvodněním však realizační firma nesouhlasí.

Dotaz realizační firmy: Pokud bychom připustili, že ve VRN mohou být výše uvedené práce, neměl by tyto práce v rámci VRN objednatel, respektive projektant, jasně kvantifikovat?  Jak tedy tuto záležitost posuzovat? A kam popsané práce (přeložky) patří?

Realizátor stavebních prací (stavební firma) má nárok na proplacení všech hospodárně vynaložených nákladů, které jsou potřeba k provedení zakázky. Jestliže je nutné přeložení sítí energií (elektřina, teplo, plyn aj.), médií (voda), telefonu, kabelu aj. k provedení stavebního záměru, je třeba tyto práce ocenit, provést a vyfakturovat.

Projektant na tyto nutné kroky musí upozornit v technické zprávě. Pak se nejedná o vícepráce, ale dílčí část nutného postupu prací. Rozpočtář je následně musí ocenit ve stavebním rozpočtu. Pokud nejsou tyto práce specifikovány ve VV, je možné využít k ocenění VRN.

Pokud se ale zjistí, že tyto kroky je nutné provést až během průběhu prací (okolnost nebyla dříve známa), tyto náklady je nutné ocenit jako vícepráce. Takové zjištění je třeba projednat se smluvní stranou. Přeložky sítí by měly být oceněny přednostně jednotkovými cenami. V případech, kdy není známo, kudy sítě vedou konstrukcemi, je možno ocenit zvýšenou opatrnost přirážkou, nebo to zohlednit v ceně přeložky sítí.

V případě použití VRN, které nejsou dostatečně specifikovány, vzniká situace, kdy následně dochází k dohadům, co je v použitých VRN vlastně obsaženo a zda byly VRN nasazeny oprávněně. Proto pokud jsou v rámci ocenění zakázky použity VRN, je vždy nutné jejich položky dostatečně specifikovat, a pokud je to možné, tak i kalkulovat.

Protože nebyly v tomto případě informace uvedeny v projektové dokumentaci ani ve VV, jedná se o vícepráce.

Předchozí:

Další: