Jaká pravidla platí pro rozpočty na veřejné zakázky?

Rozpočty pro soutěže na veřejné zakázky podléhají ustanovení prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb. zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.

Vyhláška č. 169/2016 Sb. apeluje především na to, aby položky v nabídkových rozpočtech pro veřejné soutěže byly transparentní, proto je doporučeno podle odst. 5, § 5 vyhlášky čerpat ocenění z nějaké cenové soustavy.

Přesnou definici a způsob použití Cenové soustavy uvádí pak § 11 vyhlášky a náležitosti soupisu prací potom § 5 až 10 vyhlášky.

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

V případě rozpočtů pro veřejné soutěže je důležitá formulace požadavku investora na stavební rozpočty ve smlouvě o dílo. Pokud zní požadavek investora na ocenění zakázky cenami cenové soustavy, pak je třeba použít cen této soustavy, výši sazeb režií a zisku apod. Uchazeč má ale právo ve zdůvodněných případech výši cen upravovat a tyto změny zdůvodnit investorovi.

R-položky i individuální ceny jsou většinou při stavebních zakázkách nezbytné, neboť žádná cenová soustava nemá k dispozici položky na veškeré technologie a práce. Při tvorbě R-položek i individuálních cen, v případě užití Cenové soustavy ÚRS, doporučujeme postupovat podle kalkulačního vzorce uveřejněného v úvodu katalogů HSV a PSV.

Náklady na vedlejší rozpočtové náklady (VRN) je třeba blíže specifikovat (nejlépe upřesněním, kalkulací apod.). Stanovení nákladu VRN pouhou sumou nákladů bez bližší specifikace není většinou investorem nebo kontrolním orgánem akceptováno.

Předchozí:

Další: