Jak ocenit položky skládkovného?

Odpadové hospodářství a s ním spojené poplatky za uložení odpadu tvoří v oblasti stavební produkce nikoliv nevýznamnou součást celkových nákladů na zhotovení stavebního díla.

Jeden z konkrétních dotazů z prostředí místních samospráv se týká otázky, zda lze položku 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 použít pro uložení směsi stavební suti, kameniva, zeminy a živice, za předpokladu, že živice neobsahuje dehet a není tudíž nebezpečným odpadem.

Obecně je třeba předeslat, že odpady je nejprve nutno zatřídit podle platného znění Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Položky Cenové soustavy ÚRS navazují na toto třídění a pro vybrané odpadní stavební materiály jsou k dispozici položky směrných cen poplatků za skládku.

Pro celkovou směs skládající se ze zeminy, kameniva, stavební suti a živic neexistuje komplexní položka. Tyto materiály je nutné oddělit:

  • pro zeminu i kamenivo položka 997013655 (997013873),
  • pro stavební suť položka 997013631 (997013871),
  • pro živice bez obsahu dehtu položka 997013645 (997013875).

Položky bez závorek jsou směrné pro nerecyklační skládku. Cena je vyšší, neboť zahrnuje i poplatek za ukládání odpadu podle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.

Položky uvedené v závorkách jsou určeny pro skládku recyklační.

Výše poplatků se může na jednotlivých skládkách výrazně lišit. Proto je třeba zjistit aktuální výši poplatků u dotyčného správce skládky.

Předchozí:

Další: