Kdy je nutno předkládat výkaz výměr?

Výkaz výměr je výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky (položek) soupisu prací (viz §7 vyhlášky č. 169/2016 Sb.). Představuje výpočet množství stavebních konstrukcí a prací, které jsou reprezentovány jednotlivými položkami rozpočtu.

Pokud se jedná o veřejnou zakázku, výkaz výměr je nutné předkládat – viz písmeno g) §6 vyhlášky č. 169/2019 Sb.

U neveřejné zakázky je třeba si ověřit, jak zní smlouva o dodávce rozpočtu; je-li v ní požadováno předložení výkazu výměr, či nikoliv.

Více o výkazu výměr pojednává kapitola „Výpočet výměry položek (sestavení výkazu výměr)“ v části „Jak sestavit rozpočet? (Rozpočtování)“ v modulu Asistent rozpočtáře, který je k dispozici uživatelům rozpočtovacího SW KROS 4.

Předchozí:

Další: