Jak ocenit betonovou mazaninu?

Betonová mazanina se používá při výstavbě podlah. Jedná se o vrstvu v konstrukci podlahy, která má zpravidla podkladní, vyrovnávací a roznášecí funkci. Tloušťka mazanin v obytných budovách se obvykle pohybuje v rozmezí 50–100 mm, v halách může dosahovat i vyšších tlouštěk.

Pro ocenění betonových mazanin slouží položky části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, kde se nachází položky pro mazaniny tloušťky do 240 mm (větší tloušťky je třeba ocenit individuálně) z prostého betonu, z betonu lehkého keramického, tepelně-izolačního polystyrénového či výztuž mazanin včetně kompozitních sítí. K ocenění lze využít ceny příplatků pro např. malé plochy do 5 m2, za úpravu povrchu mazaniny, za práci v nízkém prostoru.

Jak se oceňuje spádování mazanin?

Vytvoření sklonu mazaniny do 15° je započteno v cenách. Sklon přes 15° do 35° lze ocenit příplatkem již zmiňovaného souboru cen příplatků.

Předchozí:

Další: