Jakým způsobem se oceňuje manipulace s nakypřeným výkopkem?

Při provádění vykopávek je úkolem rozpočtáře stanovit objem dotyčných prací, ocenit je a ocenit i následnou manipulaci s výkopkem.

Objem vykopávek se stanovuje v rostlém stavu horniny, a to podle zadání projektanta. Jakákoliv manipulace s výkopkem (odvoz výkopku na meziskládku nebo na skládku, případné naložení výkopku z meziskládky) se stanovuje také v objemu výkopku v rostlém stavu.

Nakypření, které nastává v okamžiku přesunu horniny z původního („rostlého“) místa během provádění zemních prací, je již paušálně započteno do směrných cen následného svislého i vodorovného přemístění sypanin. Týká se to jakékoliv manipulace s výkopkem, a to včetně odvozu výkopku až na skládku.

Předchozí:

Další: