Má investor nárok na odpočet položky nerealizovaného pažení?

Jedná se o případ, kdy zhotovitel stavebního díla ocenil ve stavebním rozpočtu položky týkající se montáže a demontáže pažení. Při samotné realizaci zemních prací však zhotovitel toto pažení neprovedl.

Databáze ÚRS obsahuje jak položky na ocenění zemních prací, tak i položky oceňující zřízení a odstranění pažení. Je na zodpovědných pracovnících, aby rozhodli, zda na staveništi bude realizováno pažení, nebo nikoliv. Rozhodují právní předpisy vztahující se k této problematice.

Existují situace, kdy pažení u zemních prací není potřeba. Na druhé straně jsou situace, kdy pažení musí být zřízeno. Doporučujeme řídit se příslušnou legislativou, zejména následujícími předpisy:

  • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
  • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
  • ČSN EN 1997-1 (731000) – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla,
  • ČSN EN 1990 (730002) – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

Pokud stavební firma neprovedla některá opatření, která ustanovuje zákon, neměla by mít z tohoto svého rozhodnutí sebemenší výhody. Tato situace je pokutovatelná.

Správné položky by měly v každém případě zůstat v rozpočtu. Zhotovitel by ale neměl mít tímto jednáním žádnou konkurenční výhodu. Je třeba si uvědomit, že se jedná především o právnickou problematiku, přičemž společnost ÚRS CZ není vykladačem legislativy. Pro zohlednění všech aspektů dané situace proto doporučujeme obrátit se na právníka.

Předchozí:

Další: