Jak je v CS ÚRS řešena vnitrostaveništní přeprava betonu, jeho čerpání a související přesun hmot?

Platná metodika Cenové soustavy ÚRS je u betonů řešena jednotně pro všechny katalogy a rozdělena na dvě oblasti – pozemní a inženýrské stavitelství.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ: katalogy 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, 801-2 Budovy a haly – montované, 801-5 Objekty pozemní zvláštní

  • Čerpadla na beton jsou zařazena v položkách přesunu hmot, hmotnost položek betonových konstrukcí byla ponechána a vstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.
  • V přesunu hmot je zohledněna vnitrostaveništní manipulace včetně čerpání betonu, přesun hmot by se měl tedy použít i v případě vnitrostaveništní dopravy betonu strojním čerpáním.
  • Pokud je beton dodáván přímo na místo uložení bez další vnitrostaveništní manipulace, je nutné pro výpočet přesunu hmot snížit hmotnost objektu o hmotnost tohoto nakupovaného nepřesunovaného materiálu. Přesun hmot potom bude stanoven výpočtem z takto upravené hmotnosti.

INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY: katalogy 821-1 Mosty, 822-1 Komunikace pozemní a letiště, 824-1 Dráhy kolejové, 824-2 Dráhy kolejové městské, 825-1 Objekty podzemní – studny a jímání vody, 825-2 Objekty podzemní štoly a šachty 825-4 Objekty podzemní tunely, 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná vodovod a kanalizace, 831-1 Hydromeliorace zemědělské, 831-2 Hydromeliorace lesnickotechnické, 832-1 Hráze a úpravy na tocích; 800-2 Zvláštní zakládání

  • Čerpadla jsou zakalkulována přímo v položkách betonových konstrukcí, je uvažováno dodání nakupovaného betonu přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. Hmotnost u položek betonových konstrukcí se uvádí nulová a nevstupuje do tonáže pro výpočet přesunu hmot.
  • Pokud beton není dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, ocení se vnitrostaveništní manipulace s tímto materiálem položkami přesunu hmot. V tomto případě se hmotnost betonových konstrukcí započítá do celkové hmotnosti přesunu hmot objektu – je třeba ji individuálně doplnit k jednotlivým položkám. Orientační hmotnost betonových konstrukcí je uvedena v přílohách jednotlivých katalogů.
  • U kompletních konstrukcí, které mají v rozboru i jiné materiály než beton (např. výztuž, bednění apod.), je hmotnost betonu ponechána a pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu.

Předchozí:

Další: